Vārdformu biežuma vārdnīca (3J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 170
Kopējais vārdlietojumu skaits: 278

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

10	un
8 es
8 irr
6 ne
6 no
6 tohs
6 tu
5 ar
5 ka
5 kas
4 bet
4 tahs
4 tas
4 teem
4 tew
3 darra
3 eśśi
3 ko
3 Leezibu
3 mehs
3 Mihļajs
3 pahr
3 tam
2 darri
2 Deewa
2 Draud§ibas
2 eśmu
2 ittin
2 Jo
2 ka`
2 kad
2 klahjahs
2 labbi
2 Man
2 Mutti
2 Pateeśiba^
2 Pateeśibas
2 pee
2 peeņemm
2 preekśch
2 prett
2 tad
2 tee
2 Wahrdeem
2 wiņśch
1 §innat
1 §taigajam
1 §taigaji
1 §tarp
1 aiskawe
1 aisśuhtijis
1 apleezinaja
1 Apśweizina
1 apśweizina
1 arrid§an
1 aug§takajs
1 Behrnus
1 Bet
1 bij
1 Blakku
1 Brahļeem
1 Brahļi
1 Brahļus
1 buhdams
1 buht
1 d§ennees
1 d§ir§chu
1 Darba=Beedri
1 Darbu
1 darriht
1 darrijis
1 daud§
1 Deewu
1 Demeteŗam
1 dewuśchi
1 Diotrewes
1 dohdam
1 dohta
1 Draud§ibai
1 Draugi
1 Draugus
1 drih§
1 Dwehśelei
1 Es
1 eśśam
1 Gaja`
1 gribb
1 gribbu
1 ir
1 isgahjuśchi
1 ismett
1 itt
1 jarak§ta
1 juhs
1 Kas
1 lab
1 labb
1 labs
1 lai
1 leelaks
1 Leetahm
1 Leeziba
1 ļaun
1 ļauneem
1 ļohti
1 mannus
1 Meers
1 Meeru
1 mekle
1 Mihle§tibas
1 mihleju
1 Mihļajam
1 mu`s
1 muhs
1 muhśu
1 mums
1 nahkśchu
1 nahze
1 neds
1 neneeka
1 nu
1 ņemdami
1 öaunam
1 pa
1 Pagaņeem
1 pakkaļ
1 paśchas
1 Pateeśibu
1 pateeśu
1 pats
1 peeminneśchu
1 peenahkahs
1 peeņemt
1 plukśchķedams
1 Preeks
1 preezajees
1 preezigi
1 rak§tiht
1 rak§tijis
1 red§eht
1 red§ejis
1 runnaśim
1 ścheem
1 ścho
1 Śpalwu
1 Śweśchineekeem
1 Tad
1 Tadehļ
1 tahdus
1 tai
1 TAs
1 tawai
1 tawas
1 tawu
1 Tee
1 teeścham
1 tewim
1 to
1 tohp
1 tohpam
1 Wahrdu
1 wehleju
1 weśśels
1 Wezzajs
1 wiņņa
1 wiņņu
1 wiśśahm
1 wiśśeem
1 zeenigs
1 zerreju
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015