Vārdformu biežuma vārdnīca (2Tim)

 

Kopējais vārdformu skaits: 667
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1540

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

64	un
51 irr
43 to
37 kas
30 tas
28 no
25 es
25 ne
24 eekśch
24 tahs
23 bet
21 ka
18 jo
17 pee
17 ta
14 ar
14 kri§tus
13 arrid§an
13 je§us
13 tu
11 man
10 deewa
10 eśmu
10 kungs
10 tad
9 lai
9 tee
9 tew
9 weens
8 buhs
8 ko
8 par
8 pehz
8 tam
8 zaur
7 ja
7 nu
7 teem
6 kunga
6 mann
6 mehs
6 preekśch
6 ścho
6 tohp
6 tohs
5 eśśi
5 itt
5 ka`
5 leetas
5 mannim
5 pateeśibas
5 śew
5 warr
5 wiśśeem
5 wiśśi
4 dehļ
4 kad
4 labbu
4 lihd§
4 mihle§tibas
4 pretti
4 tizzibu
4 uhs
4 us
4 wairak
4 ween
4 wiņņa
3 §inni
3 bes
3 daud§
3 deena^
3 eekahrośchanahm
3 garru
3 jeb
3 kahdas
3 lihd§i
3 ļauna
3 ļaunu
3 muhśo
3 mums
3 nahkt
3 paśchu
3 preeku
3 preezas=mahzibu
3 śawas
3 spehka
3 taiśnibas
3 tawas
3 tizzibas
3 wahrds
3 wiņņo
3 wiņśch
3 zilweki
2 §innadams
2 §pehzigs
2 §tarp
2 §tipri
2 amen
2 apśweizina
2 apu§tuls
2 at§ihśchanas
2 at§tahjis
2 auśis
2 bijis
2 breeśmigi
2 d§ennees
2 darba
2 darbeem
2 darbu
2 darri
2 debbes
2 deews
2 derr
2 derrigs
2 dohd
2 dohs
2 eezelts
2 eśśam
2 gohdu
2 kam
2 kungam
2 kuŗŗeem
2 laiks
2 mahziht
2 mahzijees
2 mannahm
2 mannas
2 mannu
2 mihle
2 muh§chigi
2 muhs
2 pa§pihdeśchanu
2 pahwils
2 pamahziśchanas
2 parei§i
2 paścheem
2 patt
2 pee=augs
2 peeminnu
2 pilnigi
2 pirmak
2 prahta
2 rihki
2 śataiśihts
2 schehla§tiba
2 schehla§tibas
2 schehla§tibu
2 śchķih§tas
2 śirds
2 steid§ees
2 śwehtu
2 tai
2 tanni^
2 tawu
2 tewim
2 tohpi
2 tohpu
2 tomehr
2 turri
2 wahrdo
2 wahrdu
2 wal§tibas
2 weenu
2 wezzakeem
2 wiśs
2 wiśśa
2 wiśśas
2 zeeśchu
2 zerreju
2 zitti
2 zittus
1 §innaht
1 §innama
1 §innamas
1 §innams
1 §innu
1 §pehzigu
1 §tahw
1 §tahweja
1 §tahwejs
1 §tiprs
1 §trahda
1 a§ijas
1 ahdas
1 ahtri
1 aisbildinaśchanas
1 aisleed§
1 aisleed§am
1 aisleegs
1 aisleegt
1 aizinajs
1 aizinaśchanu
1 aķilu
1 alla§chiņ
1 amata
1 amatu
1 antiokia^
1 ap§chehlośchana
1 ap§chehlośchanu
1 apallojuśchees
1 apdraude
1 apkaunohts
1 apkautas
1 apleezinadams
1 apleezinaju
1 apņemśchanai
1 apņemśchanu
1 apśohliśchanu
1 arrig
1 aśśaras
1 at§pird§inajs
1 at§tahj
1 at§tahjuśchi
1 atgahdadamees
1 atgahdajohs
1 atgree§uśchees
1 atgreeśchanu
1 atkal
1 atmakśa
1 atmett
1 atra§t
1 atraddis
1 atraiśiśchanas
1 atraujees
1 augļus
1 augśchamzelśchanu
1 bahrśchanas
1 bahrtees
1 bailibas
1 baŗŗahs
1 behd§
1 besdeewibu
1 besdeewigahm
1 beswiltigu
1 bij
1 bijigi`
1 brahļi
1 buht
1 d§emdina
1 d§ihwibas
1 d§ihwibu
1 d§ihwoht
1 d§ihwośchanas
1 d§ihwośim
1 d§ihwus
1 d§immuma
1 d§irdejis
1 d§irdejs
1 d§irdetu
1 da§chadahm
1 da§cho
1 dabbigas
1 dabbu
1 dahwanu
1 dahwida
1 dalmaziu
1 darbodamees
1 darbojees
1 darriht
1 darrijis
1 debbeśkigas
1 deena^s
1 deenai
1 deenas
1 deewa=bijaśchanu
1 deewam
1 deewu
1 dehlam
1 dehls
1 demas
1 derrejis
1 derrigam
1 derrigi
1 derrigu
1 dewis
1 dibbens
1 doht
1 dohta
1 draud§ibas
1 eedabbuht
1 eedohts
1 eewiļļahs
1 ehdis
1 era§tus
1 ermogenes
1 eśśus
1 eubulus
1 eunikas
1 ewe§a^
1 ewe§eŗo
1 ewe§u
1 gaddibas
1 gaiśma^
1 gala§u
1 glabbo
1 gohdibu
1 gohdigi
1 gohds
1 grahmata
1 grahmatas
1 gre§chnohts
1 gree§iśees
1 grehkeem
1 grib
1 gribbetu
1 gudru
1 guh§ta
1 ģeķķigas
1 ihpaśchigahm
1 ihpaśchigu
1 ikkatrs
1 ilgodamees
1 imeneu`s
1 isdeldejis
1 isglahbis
1 isglahbs
1 isplattahs
1 israhwis
1 israus
1 israuts
1 isred§eto
1 ittin
1 jambres
1 jannes
1 jaunibas
1 jautaśchanas
1 je§um
1 jums
1 kahds
1 kahribas
1 kahrt
1 kahrta^
1 kallejs
1 kalpam
1 kalpojis
1 kalpoju
1 karpu
1 kaŗŗa^
1 kaŗŗa=wihrs
1 kaŗŗu
1 kaunees
1 kaunejees
1 kaunohs
1 kihli
1 klahśchanai
1 klaht
1 klahtu
1 klaudia
1 klauśitajo
1 klu`a`
1 kohka
1 korinta^
1 kri§tum
1 krim§dams
1 kriśkis
1 krohni
1 krohnis
1 kungu
1 kuŗŗa
1 kuŗŗam
1 kuŗŗas
1 ķei§eri
1 labba
1 labbad
1 labbaki
1 labban
1 labs
1 laika
1 laika^
1 laikeem
1 laiki
1 laipnibu
1 lauwa
1 lazzinataji
1 leekahs
1 leela^
1 leelas=mahtes
1 leelitaji
1 leelu
1 leeta^s
1 leetahm
1 leezibu
1 leezineekeem
1 lehnigam
1 lehnprahtibai
1 lehnprahtibas
1 lepni
1 li§tra^
1 linus
1 lo`idas
1 luhgśchana^s
1 luhkas
1 ļaundarritajs
1 ļauni
1 ļaunumu
1 ma`
1 ma§as
1 mahjojuśi
1 mahla
1 mahtes
1 mahza
1 mahzahs
1 mahzibai
1 mahzibas
1 mahzibu
1 mahziśchanas
1 mahzitajs
1 mahzitajus
1 manna^s
1 mannai
1 manneem
1 manno
1 mans
1 mantu
1 marku
1 meera
1 meers
1 mehteli
1 meklejis
1 mihle§tibai
1 mihledams
1 mihlejśchi
1 mihļam
1 mihļodami
1 miht
1 mileta^
1 miŗŗoņeem
1 mirruśchus
1 mitteśchanas
1 mo§um
1 mohdrigi
1 muh§cham
1 muh§chigu
1 muhśu
1 muttes
1 nahkams
1 nahkdams
1 nahwi
1 nahzis
1 nakti^
1 namma^
1 nammam
1 nammo^s
1 nammu
1 ne=isnihkśchanu
1 nebehdneeki
1 nederrigi
1 neds
1 nee§
1 negaddigi
1 negohdu
1 nelaika
1 neru
1 neśaderrigi
1 neśs
1 neśwehti
1 netaiśnibas
1 neweśśelu
1 nodalla
1 nodeweji
1 nodohdi
1 nogahjis
1 nolikts
1 noliktu
1 nomir§tam
1 nomohda
1 notikkuśchas
1 notikkuśchu
1 nowehrśihs
1 ņemm
1 ohtra
1 ohtra^
1 one§iwora
1 oneziwora
1 pa§ih§t
1 pa§pihdeśchanas
1 pa§tahw
1 pa§trahdneeku
1 pabeid§is
1 pagaņi
1 pagaņo
1 pahr
1 pahrgroh§a
1 pahrleezina
1 pahrleezinaśchanas
1 pahrpree§ti
1 pakkaļ
1 paklauśigi
1 paleek
1 paleez
1 palizzis
1 pamettis
1 pamohdinaht
1 pane§t
1 paneśśam
1 paneśśi
1 paneśśihs
1 paneśśis
1 paneśśu
1 papreekśchajeem
1 parahdijis
1 parahdita
1 paśakkahm
1 paśargaht
1 paśaules
1 paśauli
1 paścha
1 paśchai
1 paśchus
1 paśkubbina
1 paśluddina
1 patees
1 pateeśibai
1 pateizigi
1 pateizu
1 patikt
1 pats
1 pazeeśchanai
1 pe§titaja
1 peelahgadihts
1 peeminn
1 peeminneśchana^
1 peeminni
1 peenahk
1 peepildihts
1 peeśauz
1 peetizzigeem
1 peewilti
1 peewiļļ
1 pehdiga^s
1 pihśkopu
1 pilnigs
1 pirmas
1 pirmu
1 plehśeji
1 poh§tiśchanas
1 prahtu
1 preeka=śluddinataja
1 preekśch§tahdiht
1 prett
1 prettineekus
1 priśku
1 projam
1 pudis
1 rak§tamas
1 rak§tita
1 rak§ts
1 rak§tus
1 red§eht
1 rihks
1 rohko
1 rohma^
1 rohmas
1 runnaśchanahm
1 śai§tihts
1 śai§titu
1 saimotaji
1 śaitehm
1 śakku
1 sanders
1 śapraśchanu
1 śargajees
1 śawald§inati
1 śawejus
1 śawu
1 śazzidami
1 śchahs
1 śchee
1 ścheem
1 śchķehdehm
1 śchķih§ta
1 seemas
1 śeewiņas
1 sehģeli
1 selta
1 semmi
1 semneekam
1 śewim
1 sihmeśchanu
1 śluddinaśchana
1 śluddinatajs
1 śohdiht
1 śohģis
1 śudraba
1 śuhtijis
1 śwehtihts
1 śwehtus
1 ta`
1 tadehļ
1 tahm
1 taiśnis
1 tappis
1 taps
1 tapt
1 taptu
1 tehwa
1 teśśaloniku
1 tewis
1 tezześchanu
1 tikiku
1 tikkai
1 timoteju
1 timotejum
1 tiņņahs
1 titus
1 tizzejis
1 tizzibai
1 trakkums
1 troada
1 trowimu
1 tśchaklibu
1 tur
1 turrajs
1 turredams
1 turrejs
1 tuwu
1 üemm
1 uppurehts
1 us§tahw
1 uskŗauśs
1 uslikśchanu
1 usmohdinahts
1 uspuh§ti
1 ustaiśiśchanas
1 ustizzami
1 ustizzams
1 ustizzehts
1 wadditas
1 wahrdeem
1 wahrdus
1 waijaśchanahm
1 waijaśchanas
1 waijateem
1 wairohs
1 waldiśim
1 walga
1 warren
1 we§ts
1 weddi
1 weddis
1 weena
1 weena^
1 weenam
1 weenas
1 wehra^
1 wella
1 weltigahm
1 weśśeligu
1 weśśelo
1 wigellus
1 wiletus
1 wiltneeki
1 wiśśa^s
1 wiśśu
1 zeek
1 zeenijośchi
1 zeeśchanahm
1 zeeśchanas=beedris
1 zeeti
1 zelśees
1 zihnijahs
1 zihnijees
1 zihnijis
1 zihniśchanu
1 zilwekeem
1 zilweks
1 zitta
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015