Vārdformu biežuma vārdnīca (2Tim)

 

Kopējais vārdformu skaits: 699
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1540

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

54	un
51 irr
42 to
32 kas
28 no
28 tas
24 ne
24 tahs
23 eekśch
23 es
20 ka
17 pee
15 ta
14 ar
14 Kri§tus
13 arrid§an
13 Bet
13 JE§us
13 tu
11 man
10 Deewa
10 eśmu
10 Kungs
10 Un
9 bet
9 Jo
9 jo
9 tee
9 tew
9 weens
8 buhs
8 ko
8 pehz
8 zaur
7 nu
7 par
7 tam
7 teem
6 Kunga
6 lai
6 mann
6 mehs
6 tad
6 tohp
6 tohs
5 eśśi
5 itt
5 ka`
5 Kas
5 Leetas
5 mannim
5 Pateeśibas
5 preekśch
5 śew
5 warr
5 wiśśeem
5 wiśśi
4 dehļ
4 ja
4 lihd§
4 Mihle§tibas
4 pretti
4 ścho
4 Tizzibu
4 uhs
4 us
4 wairak
4 ween
4 wiņņa
3 §inni
3 daud§
3 Deena^
3 Eekahrośchanahm
3 Garru
3 Ja
3 jeb
3 kad
3 labbu
3 Lai
3 lihd§i
3 muhśo
3 mums
3 nahkt
3 paśchu
3 Preeku
3 Preezas=Mahzibu
3 śawas
3 Spehka
3 Tad
3 Taiśnibas
3 tawas
3 Tizzibas
3 Wahrds
3 wiņņo
3 wiņśch
3 Zilweki
2 §innadams
2 §pehzigs
2 §tarp
2 §tipri
2 Amen
2 Apu§tuls
2 At§ihśchanas
2 at§tahjis
2 Auśis
2 bes
2 bijis
2 d§ennees
2 Darba
2 Darbeem
2 Darbu
2 darri
2 Debbes
2 Deews
2 derr
2 derrigs
2 dohd
2 dohs
2 eezelts
2 Es
2 eśśam
2 Gohdu
2 Kahdas
2 kam
2 Kungam
2 kuŗŗeem
2 Laiks
2 Ļauna
2 Ļaunu
2 mahziht
2 mahzijees
2 mannas
2 mannu
2 mihle
2 muh§chigi
2 muhs
2 Pa§pihdeśchanu
2 Pamahziśchanas
2 parei§i
2 paścheem
2 patt
2 pee=augs
2 peeminnu
2 pilnigi
2 pirmak
2 Prahta
2 Rihki
2 śataiśihts
2 Schehla§tiba
2 Schehla§tibas
2 Schehla§tibu
2 śchķih§tas
2 Ścho
2 Śirds
2 Steid§ees
2 śwehtu
2 Ta
2 tai
2 tanni^
2 Tas
2 tawu
2 tewim
2 tohpi
2 tohpu
2 Turri
2 Wahrdo
2 Wahrdu
2 Wal§tibas
2 weenu
2 Wezzakeem
2 wiśśa
2 wiśśas
2 zeeśchu
2 zerreju
2 zitti
2 zittus
1 §innaht
1 §innama
1 §innamas
1 §innams
1 §innu
1 §pehzigu
1 §tahw
1 §tahweja
1 §tahwejs
1 §tiprs
1 §trahda
1 A§ijas
1 Ahdas
1 ahtri
1 Aisbildinaśchanas
1 aisleed§
1 aisleed§am
1 aisleegs
1 aisleegt
1 aizinajs
1 Aizinaśchanu
1 Aķilu
1 alla§chiņ
1 Amata
1 Amatu
1 Antiokia^
1 Ap§chehlośchana
1 Ap§chehlośchanu
1 apallojuśchees
1 apdraude
1 apkaunohts
1 apkautas
1 apleezinadams
1 apleezinaju
1 Apņemśchanai
1 Apņemśchanu
1 Apśohliśchanu
1 Apśweizina
1 apśweizina
1 arrig
1 Aśśaras
1 at§pird§inajs
1 at§tahj
1 at§tahjuśchi
1 atgahdadamees
1 atgahdajohs
1 atgree§uśchees
1 Atgreeśchanu
1 atkal
1 atmakśa
1 atmett
1 atra§t
1 atraddis
1 Atraiśiśchanas
1 atraujees
1 Augļus
1 Augśchamzelśchanu
1 Bahrśchanas
1 bahrtees
1 Bailibas
1 baŗŗahs
1 Behd§
1 Bes
1 Besdeewibu
1 besdeewigahm
1 beswiltigu
1 BEt
1 bij
1 bijigi`
1 Brahļi
1 Breeśmigi
1 breeśmigi
1 buht
1 d§emdina
1 D§ihwibas
1 D§ihwibu
1 d§ihwoht
1 D§ihwośchanas
1 d§ihwośim
1 D§ihwus
1 D§immuma
1 d§irdejis
1 d§irdejs
1 d§irdetu
1 da§chadahm
1 da§cho
1 dabbigas
1 dabbu
1 Dahwanu
1 Dahwida
1 Dalmaziu
1 darbodamees
1 Darbojees
1 darriht
1 darrijis
1 debbeśkigas
1 Deena^s
1 Deenai
1 Deenas
1 Deewa=Bijaśchanu
1 Deewam
1 Deewu
1 Dehlam
1 Dehls
1 Demas
1 derrejis
1 derrigam
1 derrigi
1 derrigu
1 dewis
1 Dibbens
1 doht
1 dohta
1 Draud§ibas
1 eedabbuht
1 eedohts
1 Eekśch
1 eewiļļahs
1 Ehdis
1 Era§tus
1 Ermogenes
1 eśśus
1 Eubulus
1 Eunikas
1 Ewe§a^
1 Ewe§eŗo
1 Ewe§u
1 Gaddibas
1 Gaiśma^
1 Gala§u
1 glabbo
1 Gohdibu
1 gohdigi
1 Gohds
1 Grahmata
1 Grahmatas
1 gre§chnohts
1 gree§iśees
1 Grehkeem
1 grib
1 gribbetu
1 gudru
1 guh§ta
1 ģeķķigas
1 ihpaśchigahm
1 ihpaśchigu
1 ikkatrs
1 isdeldejis
1 isglahbis
1 isglahbs
1 isplattahs
1 israhwis
1 israus
1 israuts
1 Jambres
1 Jannes
1 Jaunibas
1 Jautaśchanas
1 Je§um
1 Jlgodamees
1 Jmeneu`s
1 Jsred§eto
1 Jttin
1 jums
1 Ka
1 Kad
1 kahdas
1 kahds
1 Kahribas
1 kahrt
1 Kahrta^
1 Kallejs
1 Kalpam
1 kalpojis
1 kalpoju
1 Karpu
1 Kaŗŗa^
1 Kaŗŗa=Wihrs
1 Kaŗŗu
1 kaunees
1 kaunejees
1 kaunohs
1 Kihli
1 Klahśchanai
1 klaht
1 klahtu
1 Klaudia
1 Klauśitajo
1 klu`a`
1 Kohka
1 Korinta^
1 Kri§tum
1 krim§dams
1 Kriśkis
1 Krohni
1 Krohnis
1 Kungu
1 Kuŗŗa
1 kuŗŗam
1 kuŗŗas
1 Ķei§eri
1 labba
1 labbad
1 labbaki
1 labban
1 Labbu
1 labs
1 Laika
1 Laika^
1 Laikeem
1 Laiki
1 Laipnibu
1 Lauwa
1 Lazzinataji
1 leekahs
1 leela^
1 leelas=Mahtes
1 Leelitaji
1 leelu
1 Leeta^s
1 Leetahm
1 Leezibu
1 Leezineekeem
1 lehnigam
1 Lehnprahtibai
1 Lehnprahtibas
1 Lepni
1 Li§tra^
1 Linus
1 Lo`idas
1 Luhgśchana^s
1 Luhkas
1 ļauna
1 Ļaundarritajs
1 ļauni
1 ļaunu
1 Ļaunumu
1 ma`
1 ma§as
1 mahjojuśi
1 Mahla
1 Mahtes
1 mahza
1 mahzahs
1 Mahzibai
1 Mahzibas
1 Mahzibu
1 Mahziśchanas
1 Mahzitajs
1 Mahzitajus
1 manna^s
1 Mannahm
1 mannahm
1 mannai
1 manneem
1 manno
1 mans
1 Mantu
1 Marku
1 Meera
1 Meers
1 Mehteli
1 meklejis
1 Mihle§tibai
1 mihledams
1 mihlejśchi
1 mihļam
1 mihļodami
1 miht
1 Mileta^
1 Miŗŗoņeem
1 Mirruśchus
1 Mitteśchanas
1 Mo§um
1 mohdrigi
1 muh§cham
1 muh§chigu
1 muhśu
1 Muttes
1 nahkams
1 nahkdams
1 Nahwi
1 nahzis
1 Nakti^
1 Namma^
1 Nammam
1 Nammo^s
1 Nammu
1 Ne
1 Ne=Jsnihkśchanu
1 Nebehdneeki
1 nederrigi
1 neds
1 nee§
1 Negaddigi
1 Negohdu
1 Nelaika
1 Neru
1 neśaderrigi
1 neśs
1 neśwehti
1 Netaiśnibas
1 Neweśśelu
1 nodalla
1 Nodeweji
1 nodohdi
1 nogahjis
1 nolikts
1 noliktu
1 nomir§tam
1 nomohda
1 notikkuśchas
1 notikkuśchu
1 nowehrśihs
1 ņemm
1 ohtra
1 ohtra^
1 One§iwora
1 Oneziwora
1 pa§ih§t
1 Pa§pihdeśchanas
1 pa§tahw
1 Pa§trahdneeku
1 pabeid§is
1 Pagaņi
1 Pagaņo
1 Pahr
1 pahrgroh§a
1 pahrleezina
1 Pahrleezinaśchanas
1 pahrpree§ti
1 PAhwils
1 Pahwils
1 pakkaļ
1 paklauśigi
1 paleek
1 paleez
1 palizzis
1 pamettis
1 pamohdinaht
1 pane§t
1 paneśśam
1 paneśśi
1 paneśśihs
1 paneśśis
1 paneśśu
1 papreekśchajeem
1 Par
1 parahdijis
1 parahdita
1 Paśakkahm
1 paśargaht
1 Paśaules
1 Paśauli
1 paścha
1 paśchai
1 paśchus
1 paśkubbina
1 Paśluddina
1 patees
1 Pateeśibai
1 pateizigi
1 pateizu
1 patikt
1 pats
1 Pazeeśchanai
1 Pe§titaja
1 peelahgadihts
1 peeminn
1 Peeminneśchana^
1 peeminni
1 peenahk
1 peepildihts
1 peeśauz
1 peetizzigeem
1 peewilti
1 peewiļļ
1 pehdiga^s
1 Pihśkopu
1 pilnigs
1 pirmas
1 pirmu
1 Plehśeji
1 Poh§tiśchanas
1 Prahtu
1 Preeka=Śluddinataja
1 Preekśch
1 preekśch§tahdiht
1 prett
1 Prettineekus
1 Priśku
1 projam
1 Pudis
1 rak§tamas
1 rak§tita
1 Rak§ts
1 Rak§tus
1 red§eht
1 Rihks
1 Rohko
1 Rohma^
1 Rohmas
1 Runnaśchanahm
1 śai§tihts
1 śai§titu
1 Saimotaji
1 Śaitehm
1 śakku
1 Sanders
1 Śapraśchanu
1 śargajees
1 śawald§inati
1 śawejus
1 śawu
1 śazzidami
1 Śchahs
1 śchee
1 ścheem
1 Śchķehdehm
1 śchķih§ta
1 Seemas
1 Śeewiņas
1 Sehģeli
1 Selta
1 Semmi
1 Semneekam
1 śewim
1 Sihmeśchanu
1 Śluddinaśchana
1 Śluddinatajs
1 śohdiht
1 Śohģis
1 Śudraba
1 śuhtijis
1 śwehtihts
1 śwehtus
1 ta`
1 TAd
1 Tadehļ
1 tahm
1 taiśnis
1 Tam
1 tappis
1 taps
1 tapt
1 taptu
1 Tehwa
1 Teśśaloniku
1 tewis
1 Tezześchanu
1 Tikiku
1 tikkai
1 Timoteju
1 Timotejum
1 tiņņahs
1 Titus
1 tizzejis
1 Tizzibai
1 To
1 Tomehr
1 tomehr
1 Trakkums
1 Troada
1 Trowimu
1 Tśchaklibu
1 Tur
1 turrajs
1 turredams
1 turrejs
1 tuwu
1 üemm
1 uppurehts
1 us§tahw
1 uskŗauśs
1 Uslikśchanu
1 usmohdinahts
1 Uspuh§ti
1 Ustaiśiśchanas
1 ustizzami
1 ustizzams
1 ustizzehts
1 wadditas
1 Wahrdeem
1 Wahrdus
1 Waijaśchanahm
1 Waijaśchanas
1 waijateem
1 wairohs
1 waldiśim
1 Walga
1 warren
1 we§ts
1 weddi
1 weddis
1 weena
1 weena^
1 weenam
1 weenas
1 wehra^
1 Wella
1 weltigahm
1 weśśeligu
1 Weśśelo
1 Wigellus
1 Wiletus
1 Wiltneeki
1 Wiśs
1 wiśs
1 wiśśa^s
1 wiśśu
1 zeek
1 zeenijośchi
1 Zeeśchanahm
1 Zeeśchanas=Beedris
1 zeeti
1 zelśees
1 zihnijahs
1 zihnijees
1 zihnijis
1 Zihniśchanu
1 Zilwekeem
1 Zilweks
1 zitta
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015