Vārdformu biežuma vārdnīca (2Tes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 372
Kopējais vārdlietojumu skaits: 942

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

49	un
31 ka
23 ne
23 ta
22 jums
20 irr
19 tas
19 to
17 juhs
17 kas
17 muhśo
15 mehs
15 tahs
14 eekśch
14 no
13 ar
13 bet
13 kunga
12 kri§tus
12 pee
11 je§us
9 deewa
9 mums
9 par
8 deews
8 jo
7 brahļi
7 ko
7 teem
7 tohp
7 zaur
6 juhśo
6 kungs
5 lai
5 neds
5 wiśśeem
4 alla§chiņ
4 arrid§an
4 eśśam
4 itt
4 jeb
4 ka`
4 tee
3 §innams
3 §trahdadami
3 darrihts
3 es
3 gribbetu
3 ja
3 juhśu
3 kad
3 labbu
3 paśchu
3 pawehļam
3 pehz
3 preekśch
3 ta`
3 tadehļ
3 tai
3 tapt
3 tizzibas
3 tohpat
3 uhs
3 wahrdu
3 weenu
3 wiśśadu
2 §innat
2 §taiga
2 §tarpa^
2 aiskawe
2 behdahm
2 bes
2 buhs
2 d§ihtees
2 darbu
2 deena^
2 deewam
2 doht
2 garru
2 grahmatas
2 grahmatu
2 ir
2 luhd§am
2 mahzibas
2 mai§i
2 meeru
2 mihle§tibu
2 muh§chigu
2 netaiśnibas
2 nu
2 pagohdinahts
2 pakkaļ
2 paśchi
2 pateeśibas
2 pateikt
2 pats
2 peenahkahs
2 śawas
2 schehla§tiba
2 schehla§tibas
2 śirdis
2 spehka
2 spehku
2 tad
2 tam
2 tehwa
2 tizziba
2 turrajt
2 wahrds
2 wiņśch
2 wiśśu
1 §aur
1 §chihs
1 §pehzigu
1 §tarp
1 §trahdaht
1 aizinajis
1 aizinaśchanas
1 amen
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinahs
1 apallośchanu
1 apkaunohts
1 apśweizinaśchana
1 arri
1 at§tahtees
1 atgahdajeetees
1 atkahpśchana
1 atmakśaht
1 atnahkśchana
1 atnahkśchanas
1 atnahkśchanu
1 atņemtam
1 atpe§titi
1 atreebśchanu
1 atweeglośchanu
1 aug
1 augama
1 behdinatajeem
1 behdinati
1 besbauśligajs
1 bijam
1 bijuśi
1 brahli
1 brahļa
1 brihnigs
1 brihnumeem
1 buhdams
1 buhtu
1 buhtum
1 d§ihdami
1 d§irdam
1 dabbujis
1 darbośchanas
1 darrat
1 darridami
1 darriht
1 darriśeet
1 debbeśu
1 deena
1 deewa=namma^
1 deewu
1 dehls
1 dehļ
1 dewis
1 dohdam
1 draud§ibahm
1 draud§ibai
1 eenaidneeku
1 eepreezina
1 eepreezinaśchanu
1 eeśahkuma
1 eh§t
1 ehd
1 ehduśchi
1 enģeļeem
1 eśmu
1 eśśohts
1 eśśoti
1 garra
1 gohda=ļaudis
1 gohdahts
1 gohdibas
1 grehko
1 gribb
1 gruhti
1 ihpaśchi
1 ikkatra
1 ikkatras
1 ikweena
1 isdeldehs
1 israhdiśchanu
1 isred§ejis
1 isśunnijeet
1 istruhzinati
1 ittin
1 jaw
1 je§u
1 joprojam
1 juhśeem
1 kalpośchana
1 kam
1 kaśchu
1 klaht
1 kļuhs
1 kri§tu
1 ku§tahs
1 kungu
1 kuŗŗa
1 kuŗŗam
1 kuŗŗu
1 labb
1 labba
1 laika^
1 leelijamees
1 leeśmahm
1 leetas
1 leezibai
1 lehnibas
1 lihd§
1 luhd§eet
1 ļauna
1 ļauneem
1 mahzitas
1 makśas
1 mannu
1 meera
1 meers
1 mehtati
1 meleem
1 mettahs
1 mihle§tiba
1 mihlejis
1 mihļoti
1 muhs
1 muhśu
1 muttes
1 nahk
1 nahks
1 nahkuśi
1 nakti^
1 neeka
1 neggi
1 nepateeśu
1 netaiśnibu
1 netikli
1 netikli`
1 nomaitahs
1 noślehpums
1 ohtru
1 pa§ih§t
1 pa§kubbinajam
1 pa§tahweet
1 pa§trahdaśchanu
1 pa§udduśchi
1 pa§uśchanas
1 paaug§tinajahs
1 pahr
1 pahwila
1 pahwils
1 paklauśigi
1 paklauśigs
1 pakuhdinajeet
1 paneśśat
1 papreekśchu
1 parahdiśchanu
1 parahdiśees
1 parei§i
1 paśargahs
1 paśchus
1 pateeśibai
1 patikśchana
1 patt
1 pawehlejśchi
1 pazeeśchanas
1 pazeeśchanu
1 peederrahs
1 peekuh§teet
1 peekuśchanas
1 peeņehmuśchi
1 peepildiht
1 peetizzigs
1 peewilśchanu
1 peewiļļ
1 prahta
1 prahta^
1 prahtu
1 preekścha=sihmi
1 preezas=mahzibai
1 preezas=mahzibu
1 prett
1 pretti
1 rahdidamees
1 rak§titu
1 rak§tu
1 rohku
1 śajauzatees
1 śakku
1 śamaitaśchanu
1 śapulzinaśchana
1 śataiśiht
1 śataņa
1 śauzams
1 śawa
1 śawa^
1 śaweem
1 śawu
1 śazzijis
1 śeh§ch
1 śew
1 sihme
1 sihmehm
1 silwans
1 śohdibas
1 śohdibu
1 śohditi
1 śuhtihs
1 śwehteem
1 śwehti
1 śwehtibas
1 śwehtiśchanas
1 taggad
1 tahdeem
1 tahm
1 taiśnas
1 taiśni
1 tanni^
1 tappis
1 taptu
1 tehws
1 tekk
1 teśśalonikeŗo
1 tikkai
1 tiklus
1 timotejus
1 tizz
1 tizzehts
1 tizzejśchi
1 tizzigeem
1 tohpam
1 topaśchu
1 tudaliņ
1 turrahs
1 turrejuśchees
1 turreti
1 ugguns
1 us
1 wahrda
1 wahrdam
1 waiga
1 waijaśchanahm
1 wairojahs
1 wal§tibas
1 waļļas
1 ween
1 weens
1 wehl
1 weltigas
1 weltigeem
1 wiņņa
1 wiśśada^
1 wiśśahm
1 wiśśi
1 zeenigi
1 zeenigus
1 zeeśchat
1 zeetihs
1 zerrejam
1 zerribu
1 zilwekeem
1 zilweks
1 zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015