Vārdformu biežuma vārdnīca (2Tes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 392
Kopējais vārdlietojumu skaits: 942

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

40	un
28 ka
22 jums
22 ne
21 ta
20 irr
18 tas
18 to
17 juhs
17 muhśo
15 kas
15 tahs
14 eekśch
14 mehs
14 no
13 Kunga
12 ar
12 Kri§tus
12 pee
11 JE§us
9 Deewa
8 Bet
8 Deews
8 mums
8 Un
7 Brahļi
7 ko
7 par
7 teem
7 tohp
7 zaur
6 juhśo
6 Kungs
5 bet
5 wiśśeem
4 alla§chiņ
4 arrid§an
4 eśśam
4 itt
4 jeb
4 Jo
4 jo
4 ka`
4 lai
4 neds
4 tee
3 §innams
3 §trahdadami
3 darrihts
3 es
3 gribbetu
3 ja
3 juhśu
3 Ka
3 labbu
3 paśchu
3 pawehļam
3 pehz
3 preekśch
3 tadehļ
3 tai
3 tapt
3 Tizzibas
3 tohpat
3 Wahrdu
3 weenu
3 wiśśadu
2 §innat
2 §taiga
2 §tarpa^
2 aiskawe
2 Behdahm
2 bes
2 buhs
2 d§ihtees
2 Darbu
2 Deena^
2 Deewam
2 doht
2 Garru
2 Grahmatas
2 Grahmatu
2 ir
2 kad
2 Kas
2 luhd§am
2 Mahzibas
2 Mai§i
2 Meeru
2 Mihle§tibu
2 muh§chigu
2 Netaiśnibas
2 nu
2 pagohdinahts
2 pakkaļ
2 Par
2 paśchi
2 Pateeśibas
2 pateikt
2 pats
2 peenahkahs
2 śawas
2 Schehla§tiba
2 Schehla§tibas
2 Śirdis
2 Spehka
2 Spehku
2 Ta
2 ta`
2 tam
2 Tehwa
2 Tizziba
2 turrajt
2 uhs
2 Wahrds
2 wiņśch
2 wiśśu
1 §aur
1 §chihs
1 §pehzigu
1 §tarp
1 §trahdaht
1 aizinajis
1 Aizinaśchanas
1 Amen
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinahs
1 Apallośchanu
1 apkaunohts
1 Apśweizinaśchana
1 Ar
1 arri
1 at§tahtees
1 atgahdajeetees
1 Atkahpśchana
1 atmakśaht
1 Atnahkśchana
1 Atnahkśchanas
1 Atnahkśchanu
1 atņemtam
1 atpe§titi
1 Atreebśchanu
1 Atweeglośchanu
1 aug
1 augama
1 Behdinatajeem
1 behdinati
1 Besbauśligajs
1 bijam
1 bijuśi
1 Brahli
1 Brahļa
1 brihnigs
1 Brihnumeem
1 buhdams
1 buhtu
1 buhtum
1 d§ihdami
1 d§irdam
1 dabbujis
1 Darbośchanas
1 darrat
1 darridami
1 darriht
1 darriśeet
1 Debbeśu
1 Deena
1 Deewa=Namma^
1 Deewu
1 Dehls
1 dehļ
1 dewis
1 dohdam
1 Draud§ibahm
1 Draud§ibai
1 Eenaidneeku
1 eepreezina
1 Eepreezinaśchanu
1 Eeśahkuma
1 eh§t
1 ehd
1 ehduśchi
1 Enģeļeem
1 eśmu
1 eśśohts
1 eśśoti
1 Garra
1 Gohda=Ļaudis
1 gohdahts
1 Gohdibas
1 Grehko
1 gribb
1 gruhti
1 ihpaśchi
1 ikkatra
1 ikkatras
1 ikweena
1 isdeldehs
1 isred§ejis
1 isśunnijeet
1 istruhzinati
1 ittin
1 jaw
1 JE§u
1 JOprojam
1 Jsrahdiśchanu
1 juhśeem
1 Kad
1 Kalpośchana
1 kam
1 kaśchu
1 klaht
1 kļuhs
1 Kri§tu
1 ku§tahs
1 Kungu
1 Kuŗŗa
1 kuŗŗam
1 kuŗŗu
1 labb
1 labba
1 Lai
1 Laika^
1 leelijamees
1 leeśmahm
1 Leetas
1 Leezibai
1 Lehnibas
1 Lihd§
1 luhd§eet
1 Ļauna
1 ļauneem
1 mahzitas
1 Makśas
1 mannu
1 Meera
1 Meers
1 Mehs
1 mehtati
1 Meleem
1 mettahs
1 Mihle§tiba
1 mihlejis
1 mihļoti
1 muhs
1 muhśu
1 MUms
1 Muttes
1 nahk
1 nahks
1 nahkuśi
1 Nakti^
1 Ne
1 Neds
1 neeka
1 Neggi
1 nepateeśu
1 Netaiśnibu
1 netikli
1 netikli`
1 nomaitahs
1 Noślehpums
1 ohtru
1 pa§ih§t
1 pa§kubbinajam
1 pa§tahweet
1 Pa§trahdaśchanu
1 pa§udduśchi
1 Pa§uśchanas
1 paaug§tinajahs
1 pahr
1 Pahwila
1 PAhwils
1 paklauśigi
1 paklauśigs
1 pakuhdinajeet
1 paneśśat
1 papreekśchu
1 Parahdiśchanu
1 parahdiśees
1 parei§i
1 paśargahs
1 paśchus
1 Pateeśibai
1 Patikśchana
1 patt
1 pawehlejśchi
1 Pazeeśchanas
1 Pazeeśchanu
1 peederrahs
1 peekuh§teet
1 Peekuśchanas
1 peeņehmuśchi
1 peepildiht
1 peetizzigs
1 Peewilśchanu
1 peewiļļ
1 Prahta
1 Prahta^
1 Prahtu
1 Preekścha=Sihmi
1 Preezas=Mahzibai
1 Preezas=Mahzibu
1 prett
1 pretti
1 rahdidamees
1 rak§titu
1 rak§tu
1 Rohku
1 śajauzatees
1 śakku
1 Śamaitaśchanu
1 Śapulzinaśchana
1 śataiśiht
1 Śataņa
1 śauzams
1 śawa
1 śawa^
1 śaweem
1 śawu
1 śazzijis
1 śeh§ch
1 śew
1 Sihme
1 Sihmehm
1 Silwans
1 Śohdibas
1 Śohdibu
1 śohditi
1 śuhtihs
1 Śwehteem
1 śwehti
1 Śwehtibas
1 Śwehtiśchanas
1 Ta`
1 Tad
1 tad
1 taggad
1 tahdeem
1 tahm
1 taiśnas
1 taiśni
1 tanni^
1 tappis
1 taptu
1 Tas
1 Tehws
1 tekk
1 Teśśalonikeŗo
1 tikkai
1 tiklus
1 Timotejus
1 tizz
1 tizzehts
1 tizzejśchi
1 Tizzigeem
1 To
1 tohpam
1 topaśchu
1 tudaliņ
1 turrahs
1 turrejuśchees
1 turreti
1 Ugguns
1 Uhs
1 UN
1 us
1 Wahrda
1 Wahrdam
1 Waiga
1 Waijaśchanahm
1 wairojahs
1 Wal§tibas
1 Waļļas
1 ween
1 weens
1 wehl
1 weltigas
1 weltigeem
1 wiņņa
1 wiśśada^
1 wiśśahm
1 wiśśi
1 zeenigi
1 zeenigus
1 zeeśchat
1 zeetihs
1 zerrejam
1 Zerribu
1 Zilwekeem
1 Zilweks
1 zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015