Vārdformu biežuma vārdnīca (2Sam)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3286
Kopējais vārdlietojumu skaits: 19088

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1418	un
431 to
406 tas
311 no
303 tad
299 us
256 śazzija
234 irr
233 ta
231 pee
215 wiņ§ch
207 ar
207 ne
195 ka
193 es
184 dahwids
176 kas
171 tee
167 bija
163 wiņņa
144 tu
137 teem
126 bet
126 ķehniņ§ch
121 kad
110 kungs
105 pahr
103 bij
96 ka`
95 man
90 par
89 tew
88 tohs
83 dehls
81 jo
80 ko
80 nahze
78 dahwida
76 nu
76 ta`
76 wiņņu
75 preekśch
74 ķehniņa
72 śawu
71 ļaudis
71 pehz
71 tam
69 ķehniņu
68 tahs
65 weenu
64 kunga
63 gahje
61 weens
58 buhs
58 eśśi
56 eśmu
56 i§rae#ļa
56 joabs
55 ab§aloms
54 wiśśi
53 prett
53 saula
52 mans
51 wiņņam
48 eekśch
46 wehl
43 wiśśu
41 dahwidam
40 taws
39 ļaudim
39 tawa
39 tohp
38 tur
37 tappe
36 dahwidu
35 lai
34 kapehz
34 lihd§
34 namma^
34 nammu
34 weena
33 manna
32 mannu
32 wihri
32 wiśśeem
31 zaur
30 deewa
30 ścho
29 arri
29 deews
29 kalps
29 pakkaļ
29 raugi
28 abners
28 juhs
28 kalpeem
28 tapehz
27 arrid§an
27 śchodeen
27 semmes
27 śuhtija
26 dehlu
26 ir
26 joaba
26 namma
26 ņehme
26 śawa
25 ab§alomu
25 atkaļ
25 jelle
25 ķehniņam
25 mums
25 śaweem
25 śeewa
25 wihrs
24 1
24 atpakkaļ
24 dehla
24 eij
24 juhda
24 mann
24 śawa^
24 tawu
23 likke
23 ļohti
22 eet
22 jeb
22 kawe
22 kungu
22 mehs
22 rohkas
22 rohku
22 tai^
21 §tarp
21 buhtu
21 galwu
21 laid
21 uhs
20 isgahje
20 kungam
20 nogahje
20 nomirris
20 preekścha^
20 zehlehs
19 deena^
19 diwi
19 kalpi
19 kur
19 labbi
19 manni
19 śawas
19 tehwa
19 wahrdu
19 wiśs
18 ja
18 joabu
18 jums
18 nomirre
18 red§eja
18 weeta^
18 wihreem
17 ammoņa
17 śeewu
17 trihs
16 ab§aloma
16 darrijs
16 dehli
16 jardanu
16 jeru§alemi
16 śchi
16 tahm
16 wihru
15 amnons
15 apkahrt
15 darrija
15 itt
15 nahk
15 tawas
15 tik
14 darra
14 eebrona^
14 i§rae#lu
14 pilsśahtu
14 śchķir§tu
14 wairak
14 wairs
14 zerujas
14 zihbus
13 behrneem
13 behrni
13 dewe
13 dewis
13 gribbeja
13 i§rae&ļa
13 leelu
13 leetu
13 mannas
13 nahzis
13 neśśe
13 rohka^
13 runnajs
13 śeewas
13 śirds
13 tawa^
13 u§ajus
13 wahrds
13 waigu
13 wiśśus
12 ab§alomam
12 behrnu
12 brahlis
12 d§ihwo
12 dehlam
12 ikkatrs
12 jonatana
12 nams
12 palikke
12 pilsśahta
12 pretti
12 red§i
12 runnaja
12 schehla§tibu
12 śew
12 teeścham
12 wihrus
11 akitowels
11 atbildeja
11 behd§e
11 behrns
11 darri
11 gaddus
11 jeru§aleme^
11 kalpa
11 kam
11 mannim
11 mewibo§ets
11 pa
11 paleek
11 pats
11 pilsśahta^
11 runna
11 śazzidams
11 śchee
11 tewis
11 urijas
11 ween
11 wili§teŗeem
10 17
10 appakśch
10 azzim
10 benjamiņa
10 brahļa
10 buht
10 d§irdeja
10 deewu
10 drehbes
10 eśśat
10 i§rae&lu
10 i§rae#ls
10 leetas
10 lizzis
10 mannam
10 meeru
10 neds
10 neģģi
10 śakka
10 śazzihts
10 siņņu
10 taweem
10 tuhk§tośchus
10 wahrda
10 wiņņas
9 aizinaja
9 d§ihwibu
9 d§ihwoja
9 darriht
9 darriśchu
9 daud§
9 diwideśmits
9 dohd
9 eśśam
9 isbo§eta
9 jepśchu
9 jonatans
9 kalpu
9 kaŗŗa
9 meita
9 muh§chigi
9 nahkt
9 ņemm
9 padohmu
9 red§
9 śazziht
9 śchis
9 sihreŗi
9 simejus
9 ta^
9 urijaśu
9 wal§tibu
9 weena^
9 wili§teŗi
8 2
8 13
8 §chehlojahs
8 a§ae#ls
8 abi§ajus
8 abnera
8 bikŗa
8 deenas
8 gribbi
8 gulleja
8 joabam
8 kahda
8 kahda^
8 kaŗŗa=spehku
8 kri§tus
8 labbu
8 mai§i
8 meitas
8 nahz
8 nokawe
8 ohtru
8 paśchu
8 patihk
8 pawehlejs
8 raudaja
8 sauls
8 saulu
8 śazzijs
8 tahmara
8 tawahm
8 tawam
8 trim
8 warrenee
8 wiśśa
8 wiśśas
8 zeļļu
7 6
7 9
7 15
7 §tipri
7 abneram
7 ahra
7 ak
7 akitoweļa
7 behrnus
7 deśmits
7 eebronu
7 eenaidneekeem
7 gann
7 i§raeļa
7 jonatanu
7 juhdu
7 ka^
7 kahjahm
7 kaŗśch
7 kaut
7 labs
7 leeta
7 muhśu
7 nahtans
7 noh§t
7 nokawis
7 padohms
7 pahri
7 paścha^
7 pawehleja
7 pazehle
7 śche
7 sihreŗeem
7 sohbinu
7 tewim
7 tuhk§tośchi
7 weh§tneśchus
7 wihra
6 4
6 §tahweja
6 abneru
6 adad=ee§eŗa
6 akkas
6 amnonu
6 arawnus
6 bruņņas
6 dehļ
6 derribu
6 eh§t
6 galda
6 grib
6 gribbu
6 juhśu
6 kahds
6 kahjas
6 kalpus
6 kamehr
6 kauśchana
6 kawis
6 labbad
6 laika^
6 ļau§chu
6 manneem
6 mette
6 nakti
6 nera
6 nośuhtija
6 pa§tahweja
6 padarrijs
6 patikke
6 patwerums
6 pilsśahteem
6 puiścheem
6 puiśi
6 śauze
6 śawahm
6 śawam
6 śchķir§ts
6 śeewahm
6 sohbins
6 tai
6 tappis
6 taps
6 tehwu
6 tezzeja
6 walloda
6 weetu
6 widdu^
6 wili§teŗu
6 wiņņeem
6 wiśśahm
6 zobas
5 8
5 10
5 11
5 14
5 24
5 §kattijahs
5 aķima&a&z
5 ama§u
5 ama§us
5 atgree§ehs
5 bar§illajus
5 benajus
5 bijis
5 brahli
5 buhśchu
5 dahwanas
5 dehleem
5 drehbehm
5 drih§
5 eeśchu
5 ehde
5 gree§ehs
5 i§rae#ļam
5 iseet
5 jaśchu
5 jaw
5 jonadabs
5 kahdu
5 kalpam
5 kļua
5 ku§us
5 labbas
5 laiks
5 mahśa
5 mannahm
5 mannis
5 mannus
5 mantu
5 mekle
5 muhŗa
5 nahtanu
5 neśs
5 nokauts
5 notikke
5 obed=eedoma
5 oh§ola
5 patt
5 preekśchturramas
5 rabbu
5 rattus
5 rei§i
5 rohka
5 saulam
5 śaule
5 śawus
5 śazzihs
5 śchur
5 semme
5 semmi
5 śewim
5 śimts
5 ślawehts
5 śuhta
5 śuhtijs
5 śwehtija
5 tawi
5 tawus
5 teekams
5 teeśu
5 tihrumu
5 tiślis
5 trihsdeśmits
5 ugguni
5 wahrdi
5 wahrtim
5 waldija
5 waŗŗa
5 wezz
5 wili§teŗus
5 woj
5 zadaks
5 zeļļahs
5 ziltim
4 5
4 7
4 12
4 21
4 23
4 §tah§tihts
4 §tah§tija
4 §tipraki
4 abinadaba
4 amnoņa
4 aprakke
4 atwe§t
4 augśchu
4 auśim
4 azzis
4 bae#nus
4 bakurim
4 balśi
4 bihjajahs
4 buhdams
4 d§ert
4 d§ihws
4 d§immuśchi
4 debbes
4 ded§amo=uppuŗus
4 dehlus
4 diwipadeśmits
4 draugs
4 eelas
4 ehmu
4 eņģelis
4 galwas
4 gau§chi
4 gileadas
4 grehkojs
4 gultu
4 isbo§ets
4 ittin
4 jabeśa
4 jeru§alemes
4 jojada
4 kalnu
4 kalpone
4 kaŗŗa^
4 kaŗŗu
4 kaulus
4 kauśchanas
4 kauti
4 klahjahs
4 kreeti
4 kriht
4 kritte
4 krittis
4 krittuśchi
4 kuņģi^
4 labbo
4 laiku
4 lauka^
4 ļaunu
4 leek
4 leel=kungu
4 luhd§ams
4 mahja^s
4 mikali
4 mirśchanas
4 mittejahs
4 muh§cham
4 muhs
4 nahks
4 nahwes
4 ņehmis
4 newaid
4 neweśśels
4 nomaitaht
4 nomir§t
4 nomirruśchus
4 nośauze
4 ohtrs
4 pagahjis
4 pe§tiśchanas
4 peeluhd§e
4 pehdejee
4 pleeti
4 prahts
4 pree§teŗeem
4 rihta
4 śapulzinaja
4 śargaht
4 śargs
4 śazzidami
4 ścha`
4 śchim
4 śchķehps
4 śchķehpu
4 seebam
4 seebus
4 śirdi
4 starpa^
4 śudraba
4 tahdu
4 tehws
4 tewi
4 tomehr
4 treśchu
4 tśchetrdeśmits
4 turreja
4 tuwu
4 u§aju
4 uhdeni
4 urijaśa
4 wahrtu
4 waizaja
4 wal§tiba
4 warretu
4 we§t
4 wedde
4 weh§ti
4 weh§tis
4 weh§tneśis
4 wezzajeem
4 wirs
4 wiśśai
4 wiśśur
4 zadaka
4 zadaku
4 zellees
4 zeltees
4 zits
4 zittu
3 16
3 22
3 25
3 28
3 33
3 §innaja
3 §innu
3 §kai§ta
3 §kuhp§tija
3 §taigajs
3 §tipra
3 §tiprinajahs
3 §wehreja
3 a§ae#lu
3 a§toņśimts
3 abbejahm
3 abi§ajam
3 abi§aju
3 abjatars
3 adad=ee§eru
3 aisgahjis
3 ajus
3 aķimaa#z
3 akmiņeem
3 altari
3 amnoņam
3 ap
3 ap§kaitahs
3 apjoh§ts
3 apmettehs
3 aptinnis
3 arrig
3 aśśinim
3 at§ih§t
3 atlaidis
3 atlizzis
3 atnahze
3 atneśs
3 atpe§tijs
3 atra§ts
3 atreebis
3 atwedd
3 aug§ta
3 aug§takajs
3 aug§tu
3 aug§tumeem
3 bahrdu
3 barribu
3 behg
3 behgt
3 ber§ebai
3 berotiteŗa
3 besdeewigi
3 betlemes
3 bijuśi
3 brahļam
3 d§el§a
3 d§emdejśi
3 d§ihwokli^
3 d§ihwośchanu
3 d§imme
3 d§innahs
3 dannas
3 darrihs
3 deenai
3 deewam
3 diwiśimts
3 dohdeet
3 dohs
3 dohśchu
3 duhre
3 durwim
3 eebroņa
3 eedams
3 eeduhre
3 eegahje
3 eenaidneeku
3 eenaidneekus
3 ees
3 eeśahkuma^
3 eetiteris
3 gaddeem
3 gads
3 gahjis
3 gaiśma
3 galwa
3 gatta^
3 ge§ura
3 gerus
3 gibejas
3 gibeona^
3 gibeoniteŗeem
3 gribbam
3 gribbat
3 gribbetu
3 gŗuhta
3 ikweens
3 irus
3 is§teepe
3 isbo§etu
3 isglahbis
3 iswedde
3 iswehle
3 itaju
3 itajus
3 jadarra
3 jemini
3 jumtu
3 kahjam
3 kahpe
3 kappa
3 kappa^
3 kaŗŗa=wihrus
3 karraśchiņas
3 kaŗŗoja
3 kauli
3 kauna^
3 kautees
3 klauśiht
3 klohnu
3 kreiśo
3 kuŗŗa
3 kuŗśch
3 lahd
3 lahdedams
3 laupijumu
3 leekahm
3 leekas
3 leeku
3 leelas
3 leels=kungs
3 leetahm
3 lehģeri
3 likkahs
3 lodabara
3 ma&a&kas
3 mahśas
3 mahśu
3 manna^
3 meeśahm
3 mehneśchus
3 meitu
3 mettehs
3 mewibo§etam
3 mihle§tiba
3 mikale
3 muhŗeem
3 mutte^
3 nahkuśchi
3 nahkuśi
3 nahzi
3 nakaśa
3 nakti^
3 nammam
3 no§eegumu
3 nodurts
3 nośaukta
3 nozirte
3 pa§ih§ti
3 pagaņeem
3 pahrwarreja
3 paklannijahs
3 paleez
3 paligu
3 palihd§eja
3 pamette
3 parahdu
3 paśazzija
3 pateikśchanas=uppuŗus
3 pateiz
3 pe§tiśchanu
3 peederr
3 peekuśśuśchi
3 pils
3 pirms
3 prohjam
3 puhte
3 puiśchi
3 pulku
3 rawus
3 red§eht
3 red§u
3 rekaba
3 rekobs
3 rewa&im
3 rimoņa
3 rizpa
3 runnaht
3 śahnis
3 śakkajt
3 śakki
3 salamans
3 śalihd§inahts
3 sammus
3 śaplohśija
3 śapulzejahs
3 ścha
3 śchahs
3 śchķir§ta
3 śchķittahs
3 seebum
3 selta
3 sem~es
3 semme^
3 śeptiņi
3 śeptiņus
3 śeśchi
3 ślawa
3 sohbiņa
3 spehku
3 spoh§chuma
3 śullainis
3 śwaiditu
3 tahmaru
3 taiśijahs
3 taiśnibas
3 tappuśchi
3 tapt
3 tezzeht
3 tojus
3 turren
3 uhdens
3 uppureja
3 usņehme
3 ustaiśija
3 wahrdeem
3 wahrdus
3 wahrti^s
3 waizaht
3 walditaju
3 warr
3 warreja
3 warren
3 warreneem
3 warrenu
3 warru
3 weenumehr
3 weeta
3 wiltu
3 wiņņai
3 wirśneeku
3 wiśśam
3 zeba&a&ts
3 zehlahs
3 zihbu
3 zik
3 zitti
3 zittkahrt
2 3
2 18
2 19
2 20
2 26
2 27
2 31
2 37
2 §chehl
2 §emme
2 §inni
2 §krehje
2 §tah§tiht
2 §tahw
2 §taiga
2 §teid§ehs
2 §tiprus
2 a§toņdeśmits
2 abbi
2 abela^
2 abiga&iles
2 abjataŗa
2 abjataru
2 ahtri
2 ahwer§ti
2 aisbildinajahs
2 aiskahrt
2 akijus
2 akiluda
2 akitowelu
2 akmini
2 alla^
2 amalekiteris
2 ammie#ļa
2 anona
2 anons
2 ap§tiprinajs
2 ap§tiprinaśchu
2 apgullehs
2 apkohpe
2 apmettuśchees
2 apņehme
2 apņem
2 aprakkuśchi
2 aprakts
2 apraud§iht
2 apśmeij
2 arariteris
2 arawna
2 arķiteris
2 aśśini
2 aśśinu=wihrs
2 atdohs
2 atgahje
2 atgree§ahs
2 atgree§ees
2 atkahpees
2 atlaide
2 atleek
2 atme§ts
2 atņehmis
2 atpe§ti
2 atraddis
2 aug§ts
2 augścham
2 augśchamzehlees
2 aukli
2 awis
2 awju=zirpeji
2 azzi^s
2 ba&a&l=prazim
2 badda
2 baggatam
2 bahrahs
2 balkśnei
2 bar§illaju
2 bat§ebas
2 behdahm
2 behdas
2 behguśchi
2 beid§is
2 beswainigs
2 betleme^
2 biju
2 bohja^
2 brahļeem
2 brahļi
2 buhśi
2 d§ehre
2 d§emdeja
2 d§ennahs
2 d§ihśchohs
2 d§ihwoju
2 d§ihwokli`
2 d§immis
2 d§inne
2 d§irdehs
2 d§irdejśchi
2 d§irdeśeet
2 d§irdeśi
2 dabbu
2 dama§kus
2 darrijśchi
2 darrijśi
2 darru
2 deenahm
2 deenas=widdu
2 derribas
2 dihķa
2 dihķi
2 dodus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015