Vārdformu biežuma vārdnīca (2P)

 

Kopējais vārdformu skaits: 615
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1403

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

75	un
49 irr
41 to
35 tahs
29 ta
26 ka
26 no
25 kas
24 ne
19 eekśch
18 jo
18 zaur
17 tee
15 bet
13 jums
13 teem
12 us
11 deewa
11 juhs
11 muhśu
10 arrid§an
10 kunga
9 ar
9 eśśam
9 je§us
9 kad
9 tas
8 kri§tus
8 tohs
7 itt
7 juhśu
7 ka`
7 leetas
7 mehs
7 pehz
7 ścho
7 weenu
7 wiņņu
6 es
6 ko
6 tad
5 buhs
5 debbeśis
5 mums
5 pe§titaja
5 pee
5 tohp
5 weena
4 at§ihśchanas
4 at§ihśchanu
4 deena
4 ittin
4 ja
4 kuŗŗa^
4 mihļee
4 pateeśi
4 śchahs
4 tam
4 wiņņa
4 wiņśch
3 §innadami
3 §uddihs
3 apśohliśchanas
3 atkal
3 bija
3 gohdibas
3 kungs
3 nu
3 pakkaļ
3 paśaules
3 paśchu
3 śawas
3 śawu
3 semme
3 tadehļ
3 tahm
3 taiśnibas
3 taiśnu
3 uhs
3 wahrdu
3 weens
3 wiśśas
3 zilweka
3 zilweku
2 §aimodami
2 §inna
2 §tarpa
2 §tiprinati
2 algu
2 alla§chiņ
2 atgree§tees
2 atnahkśchanas
2 azzis
2 balśi
2 besdeewigu
2 bij
2 bijuśchi
2 buht
2 buhtu
2 d§ihwo
2 darbojeetees
2 daud§
2 deenu
2 eekahrośchanahm
2 eeśahkumi
2 gaddi
2 gaidat
2 grehkeem
2 isbehguśchi
2 isnihkśchanas
2 kalpośchanas
2 kar§tuma
2 kungu
2 kur
2 lab
2 lai
2 laiko^s
2 mahziba
2 man
2 meeśas
2 mihļais
2 nahks
2 negantu
2 netaiśnibas
2 ohtru
2 pa§uśchanu
2 pahr
2 papreekśch
2 par
2 paśchi
2 pateeśibas
2 patt
2 pirmi
2 praweeśchu
2 preekśch
2 śaud§ejis
2 śchee
2 śchis
2 śchķeet
2 śwehta
2 taggad
2 tai
2 tapt
2 tikkumu
2 tomehr
2 tuhk§tośchi
2 uhdeni
2 wahrds
2 wairak
2 wiśs
2 zeek
1 §aimohts
1 §innaht
1 §innat
1 §iņņu
1 §kaidru
1 §pihdamu
1 §taid§atees
1 §taiga
1 §taigadami
1 §tarp
1 §tiprs
1 §tipru
1 a§totu
1 ahtri
1 aiseeśchanu
1 aiskawejis
1 aisleegdami
1 aismigguśchi
1 aismirśis
1 aizinajis
1 aizinaśchanu
1 akkas
1 akls
1 allośchanas
1 amen
1 apgahniśchanai
1 apgahniti
1 apgahśchanu
1 apgrehkojuśchees
1 apgruhtinahts
1 apślihzinaśchanu
1 apśohla
1 apśohliśchana
1 aptraipumi
1 apu§tuls
1 apu§tuļi
1 at§tahdami
1 at§tahs
1 atgahdaśchana
1 atgahdatees
1 atgahdinaht
1 atgreeśchanu
1 atnahkśchanu
1 atpirzis
1 atra§ti
1 au§t
1 aug§titeizamas
1 bagatigi
1 baggatigi
1 bala`a`m
1 balśs
1 bauśla
1 behgdami
1 behrni
1 bes
1 besbalśigs
1 besdeewigi
1 beskaunibahm
1 besprahtibu
1 besprahtigi
1 beswainigi
1 bijam
1 bijatajus
1 bo§ora
1 brahligas
1 brahligu
1 brahlis
1 brahļi
1 buhdami
1 buhśchana^
1 buhśchanu
1 d§ennahs
1 d§ihre^s
1 d§ihśees
1 d§ihti
1 d§ihwokli^
1 d§ihwokļa
1 d§ihwośchanas
1 d§innuśchees
1 d§irdedams
1 d§irdejuśchi
1 dabbas
1 dabbigi
1 dabbudami
1 dabbujat
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dahrgas
1 dahrgu
1 dahwanajis
1 dahwanatas
1 dallibu
1 darbeem
1 darbi
1 darbośchanu
1 darbośchohs
1 darrat
1 darridami
1 darriht
1 darrihts
1 darriśees
1 darriti
1 debbes
1 deena^s
1 deenas
1 deeniśchku
1 deewi§kigas
1 deewiśkigs
1 deews
1 degdami
1 dehla
1 dehls
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohta
1 drebb
1 drohśchi
1 dubļo^s
1 dwehśeles
1 dwehśeli
1 eedohts
1 eeeeśchana
1 eekahrośchanu
1 eepihti
1 eeraddinatu
1 eerihj
1 eeśahkuma
1 eeweddihs
1 eezehlis
1 eezeltus
1 elle^
1 eņģeļi
1 eņģeļus
1 eśmu
1 eśśat
1 eśśus
1 gaddibas
1 gaddibu
1 gaidam
1 gaiścheem
1 garra
1 gohda^
1 gohdibu
1 gohds
1 gohdu
1 gomorru
1 grahmata^s
1 grahmatu
1 grehku
1 gribbedams
1 gribbeśchanu
1 gruhti
1 gudribas
1 guh§titi
1 ih§tena
1 ikdeenas
1 ilgi
1 is§tah§tiśchanas
1 is§uddihs
1 isglahbśchanu
1 isguddrotahm
1 iskrihtat
1 iskuh§t
1 iskuśśihs
1 ismahziti
1 ispuśchkoteem
1 israhwis
1 israut
1 isred§eśchanu
1 jaunas
1 jaunu
1 jaw
1 jepśchu
1 kahdam
1 kahrdinaśchanas
1 kahribahm
1 kahribu
1 kahrigi
1 kahrtigi
1 kalnu
1 kalpi
1 kalpośchana^
1 kalpośchanu
1 kalps
1 kalpu
1 kam
1 kawe
1 kawejahs
1 kaweśchanu
1 klaht
1 klahtbuhdamas
1 klupśeet
1 krahpdami
1 krahpj
1 kuhtrus
1 kurmju
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^s
1 kuŗŗam
1 labbaki
1 labs
1 laika
1 laika^
1 lattu
1 laulibas=pahrkahpajas
1 leelakas
1 leelaki
1 leelas
1 leeta^
1 leetahm
1 leezeet
1 lehnprahtibu
1 lehnprahtigs
1 lepnus
1 lihd§
1 likdams
1 lohps
1 ļaudim
1 mahjoda`s
1 mahzibas
1 mahzitaji
1 maitata
1 maldijuśchees
1 manna
1 mannu
1 mans
1 manta
1 me§dami
1 meera
1 meers
1 mehr
1 mehtatas
1 mihle§tibu
1 mihlibas
1 mihlibu
1 mihļoja
1 mittejahs
1 mitteśchohs
1 mohzijis
1 mohziśchanu
1 muh§chigi
1 muh§chigo^s
1 muh§chigu
1 muhs
1 na§ta
1 nakti^
1 ne§dams
1 ne§tipprinatas
1 neds
1 negauśibas
1 negauśibu
1 negauśigus
1 nekahdu
1 neśchķih§tahm
1 neśchķih§tu
1 neśs
1 netaiśneem
1 netaiśnus
1 neweena
1 niknakas
1 nizzina
1 no`a`śu
1 nodewis
1 nogah§is
1 nokauti
1 nolahdeti
1 nolikśchana
1 nolikti
1 nomaitaśchanas
1 nośohdijis
1 noteekam
1 notikke
1 notikkuśi
1 notiks
1 notizzis
1 nowe§ti
1 ņemdami
1 pa
1 pa§innuśchi
1 pa§tahwedami
1 pa§udduścham
1 pa§uśchana
1 pa§uśchanahm
1 pa§uśchanas
1 padebbeśis
1 paglabbojis
1 pahrgroh§a
1 pahrkahpśchanas
1 pahrleezinaśchana
1 pahrwahrehts
1 pahwils
1 paleek
1 papreekśchaju
1 papreekśchu
1 paśakkahm
1 paśaule
1 paśaule^
1 paśauli
1 paścha
1 paśchahm
1 paśchai
1 paścho
1 paśleppen
1 paśneed§eet
1 paśneegta
1 patgalwigi
1 paturreht
1 paturreta
1 paturreti
1 pawehleśchanu
1 pazeeśchanas
1 pazeeśchanu
1 pee=augajt
1 peederrahs
1 peemahjo
1 peeminneht
1 peeminneśchanu
1 peenahk
1 peewilśchana^s
1 peewilśchanu
1 pehdiga^s
1 pehdigas
1 pehteris
1 peldejuśi
1 pelno^s
1 pilsśatus
1 pirmak
1 pirmas
1 prahts
1 prahtu
1 prawee§chu
1 praweeścheem
1 praweeśchi
1 praweeta
1 preekśch=sihmi
1 preekśchaju
1 pretti
1 proht
1 prohti
1 raddibas
1 rak§ta
1 rak§tijis
1 rak§tu
1 rak§tus
1 red§edams
1 rihta=swaigne
1 ruhkśchanu
1 runna
1 runnadami
1 runnadams
1 runnajuśchi
1 runnatu
1 śadegs
1 saglis
1 saimoht
1 śakkams
1 śaldumu
1 śamaitadamas
1 śaprohtamas
1 śargajeetees
1 śawa
1 śawa^s
1 śawahm
1 śazzidami
1 śchahm
1 ścheem
1 schehla§tiba
1 schehla§tibas
1 śchinni^
1 śchķeeteet
1 śchķeetohs
1 śchķih§tiśchanu
1 semmi
1 śenn
1 śew
1 śihmanis
1 sinnadams
1 siņņu
1 śirdi
1 śirdi^s
1 ślawu
1 śluddinataju
1 śmehjeji
1 śnau§ch
1 śohdiba
1 śohdibas
1 śohdibu
1 sohdomu
1 spehka
1 spehka^
1 spehks
1 stipruma
1 śuns
1 śwabbadibu
1 swehri
1 śwehta^
1 śwehteem
1 śwehti
1 śwehtu
1 śweśchas
1 śwezzu
1 ta`
1 tahda
1 taiśniba
1 tanni^
1 tappe
1 taps
1 taptu
1 teekams
1 teeśu
1 tehwa
1 tehwi
1 tihśchu
1 tik
1 tikkuma
1 tizzibas
1 tizzibu
1 tumśa^
1 tumśiba
1 tumśibas
1 tur
1 turredami
1 turreti
1 ugguni
1 uhdens=pluhdeem
1 uhdeņa
1 uslaidis
1 uslezz
1 usluhkotaji
1 usmohdinaht
1 usmohdinaju
1 uswarreti
1 wahrdeem
1 wahrdus
1 wahrtahs
1 wainas
1 wal§tibu
1 warr
1 warra^
1 we§dami
1 weeśuli
1 weeta^
1 wehmekli
1 wehra
1 weltigus
1 wezzo^s
1 wiņņam
1 wiņņo
1 wirśnee§ibas
1 wiśśa^s
1 wiśsd§iļļaka
1 wiśśeem
1 wiśśu
1 zeļļa
1 zeļļam
1 zeļļu
1 zeļśch
1 zilweki
1 zilweks
1 zittas
1 zitti
1 zittkahrt
1 zittus
1 zuhka
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015