Vārdformu biežuma vārdnīca (2P)

 

Kopējais vārdformu skaits: 633
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1403

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

63	un
49 irr
41 to
35 tahs
28 ta
26 no
24 ka
24 kas
24 ne
19 eekśch
17 tee
16 zaur
13 Jo
13 jums
13 teem
12 us
11 Deewa
11 juhs
11 muhśu
11 Un
10 arrid§an
10 Kunga
9 ar
9 Bet
9 eśśam
9 JE§us
9 kad
8 Kri§tus
8 tas
8 tohs
7 itt
7 juhśu
7 ka`
7 Leetas
7 mehs
7 pehz
7 wiņņu
6 bet
6 es
6 ko
6 weenu
5 buhs
5 Debbeśis
5 jo
5 mums
5 Pe§titaja
5 pee
5 tohp
5 weena
4 At§ihśchanas
4 At§ihśchanu
4 Deena
4 ja
4 kuŗŗa^
4 Mihļee
4 pateeśi
4 śchahs
4 ścho
4 tad
4 tam
4 wiņņa
4 wiņśch
3 §innadami
3 §uddihs
3 Apśohliśchanas
3 atkal
3 bija
3 Gohdibas
3 Kungs
3 nu
3 pakkaļ
3 Paśaules
3 paśchu
3 śawas
3 śawu
3 Ścho
3 Semme
3 Tadehļ
3 tahm
3 Taiśnibas
3 taiśnu
3 uhs
3 Wahrdu
3 weens
3 wiśśas
3 Zilweka
3 Zilweku
2 §aimodami
2 §inna
2 §tarpa
2 §tiprinati
2 Algu
2 alla§chiņ
2 atgree§tees
2 Atnahkśchanas
2 Azzis
2 Balśi
2 bij
2 bijuśchi
2 buht
2 buhtu
2 d§ihwo
2 darbojeetees
2 daud§
2 Deenu
2 Eekahrośchanahm
2 Eeśahkumi
2 Gaddi
2 gaidat
2 Grehkeem
2 isbehguśchi
2 ittin
2 Jttin
2 Ka
2 Kalpośchanas
2 Kar§tuma
2 Kungu
2 lab
2 lai
2 Laiko^s
2 Mahziba
2 man
2 Meeśas
2 mihļais
2 nahks
2 negantu
2 Netaiśnibas
2 ohtru
2 Pa§uśchanu
2 pahr
2 papreekśch
2 par
2 paśchi
2 Pateeśibas
2 patt
2 pirmi
2 Praweeśchu
2 preekśch
2 śaud§ejis
2 śchķeet
2 śwehta
2 Tad
2 taggad
2 tai
2 tapt
2 Tikkumu
2 tomehr
2 tuhk§tośchi
2 Uhdeni
2 Wahrds
2 wairak
2 wiśs
2 Zaur
2 zeek
1 §aimohts
1 §innaht
1 §innat
1 §iņņu
1 §kaidru
1 §pihdamu
1 §taid§atees
1 §taiga
1 §taigadami
1 §tarp
1 §tiprs
1 §tipru
1 a§totu
1 ahtri
1 Aiseeśchanu
1 aiskawejis
1 aisleegdami
1 aismigguśchi
1 aismirśis
1 aizinajis
1 Aizinaśchanu
1 Akkas
1 akls
1 Allośchanas
1 Amen
1 Apgahniśchanai
1 apgahniti
1 Apgahśchanu
1 apgrehkojuśchees
1 apgruhtinahts
1 Apślihzinaśchanu
1 Apśohla
1 Apśohliśchana
1 Aptraipumi
1 Apu§tuls
1 Apu§tuļi
1 at§tahdami
1 at§tahs
1 Atgahdaśchana
1 atgahdatees
1 atgahdinaht
1 atgreeśchanu
1 Atnahkśchanu
1 atpirzis
1 atra§ti
1 au§t
1 aug§titeizamas
1 bagatigi
1 baggatigi
1 Bala`a`m
1 Balśs
1 Bauśla
1 behgdami
1 Behrni
1 bes
1 besbalśigs
1 besdeewigi
1 Besdeewigu
1 besdeewigu
1 Beskaunibahm
1 Besprahtibu
1 besprahtigi
1 beswainigi
1 bijam
1 bijatajus
1 Bo§ora
1 brahligas
1 brahligu
1 Brahlis
1 Brahļi
1 buhdami
1 Buhśchana^
1 Buhśchanu
1 d§ennahs
1 D§ihre^s
1 d§ihśees
1 d§ihti
1 D§ihwokli^
1 D§ihwokļa
1 D§ihwośchanas
1 d§innuśchees
1 D§irdedams
1 d§irdejuśchi
1 Dabbas
1 dabbigi
1 Dabbudami
1 dabbujat
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dahrgas
1 dahrgu
1 dahwanajis
1 dahwanatas
1 Dallibu
1 Darbeem
1 Darbi
1 Darbośchanu
1 darbośchohs
1 darrat
1 darridami
1 darriht
1 darrihts
1 darriśees
1 darriti
1 Debbes
1 Deena^s
1 Deenas
1 deeniśchku
1 deewi§kigas
1 deewiśkigs
1 Deews
1 degdami
1 Dehla
1 Dehls
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohta
1 drebb
1 drohśchi
1 Dubļo^s
1 Dwehśeles
1 Dwehśeli
1 eedohts
1 Eeeeśchana
1 Eekahrośchanu
1 eepihti
1 eeraddinatu
1 eerihj
1 Eeśahkuma
1 eeweddihs
1 eezehlis
1 eezeltus
1 Elle^
1 Eņģeļi
1 Eņģeļus
1 eśmu
1 eśśat
1 eśśus
1 Gaddibas
1 Gaddibu
1 gaidam
1 Gaiścheem
1 Garra
1 Gohda^
1 Gohdibu
1 Gohds
1 Gohdu
1 Gomorru
1 Grahmata^s
1 Grahmatu
1 Grehku
1 gribbedams
1 Gribbeśchanu
1 gruhti
1 Gudribas
1 guh§titi
1 ih§tena
1 ikdeenas
1 ilgi
1 is§uddihs
1 isguddrotahm
1 iskrihtat
1 iskuh§t
1 iskuśśihs
1 ismahziti
1 isnihkśchanas
1 ispuśchkoteem
1 israhwis
1 israut
1 jaunas
1 jaunu
1 jaw
1 jepśchu
1 Js§tah§tiśchanas
1 Jsglahbśchanu
1 Jsnihkśchanas
1 Jsred§eśchanu
1 kahdam
1 Kahrdinaśchanas
1 Kahribahm
1 Kahribu
1 kahrigi
1 kahrtigi
1 Kalnu
1 Kalpi
1 Kalpośchana^
1 Kalpośchanu
1 Kalps
1 Kalpu
1 kam
1 Kas
1 kawe
1 kawejahs
1 Kaweśchanu
1 klaht
1 klahtbuhdamas
1 klupśeet
1 krahpdami
1 krahpj
1 kuhtrus
1 Kur
1 kur
1 Kurmju
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^s
1 kuŗŗam
1 labbaki
1 labs
1 Laika
1 Laika^
1 Lattu
1 Laulibas=Pahrkahpajas
1 leelakas
1 leelaki
1 leelas
1 Leeta^
1 Leetahm
1 Leezeet
1 Lehnprahtibu
1 lehnprahtigs
1 lepnus
1 lihd§
1 likdams
1 Lohps
1 Ļaudim
1 mahjoda`s
1 Mahzibas
1 Mahzitaji
1 maitata
1 maldijuśchees
1 manna
1 mannu
1 mans
1 Manta
1 me§dami
1 Meera
1 Meers
1 mehr
1 mehtatas
1 Mihle§tibu
1 Mihlibas
1 Mihlibu
1 mihļoja
1 mittejahs
1 mitteśchohs
1 mohzijis
1 Mohziśchanu
1 muh§chigi
1 muh§chigo^s
1 muh§chigu
1 muhs
1 Na§ta
1 Nakti^
1 ne§dams
1 ne§tipprinatas
1 neds
1 Negauśibas
1 Negauśibu
1 negauśigus
1 nekahdu
1 neśchķih§tahm
1 Neśchķih§tu
1 neśs
1 netaiśneem
1 Netaiśnus
1 neweena
1 niknakas
1 nizzina
1 No`a`śu
1 nodewis
1 nogah§is
1 nokauti
1 nolahdeti
1 Nolikśchana
1 nolikti
1 Nomaitaśchanas
1 nośohdijis
1 noteekam
1 notikke
1 notikkuśi
1 notiks
1 notizzis
1 nowe§ti
1 ņemdami
1 pa
1 pa§innuśchi
1 pa§tahwedami
1 pa§udduścham
1 Pa§uśchana
1 Pa§uśchanahm
1 Pa§uśchanas
1 Padebbeśis
1 paglabbojis
1 pahrgroh§a
1 Pahrkahpśchanas
1 Pahrleezinaśchana
1 pahrwahrehts
1 Pahwils
1 paleek
1 papreekśchaju
1 papreekśchu
1 Paśakkahm
1 Paśaule
1 Paśaule^
1 Paśauli
1 paścha
1 paśchahm
1 paśchai
1 paścho
1 paśleppen
1 paśneed§eet
1 paśneegta
1 patgalwigi
1 paturreht
1 paturreta
1 paturreti
1 Pawehleśchanu
1 Pazeeśchanas
1 Pazeeśchanu
1 Pee=augajt
1 peederrahs
1 peemahjo
1 peeminneht
1 Peeminneśchanu
1 peenahk
1 Peewilśchana^s
1 Peewilśchanu
1 pehdiga^s
1 pehdigas
1 PEhteris
1 peldejuśi
1 Pelno^s
1 Pilsśatus
1 pirmak
1 pirmas
1 Prahts
1 Prahtu
1 Prawee§chu
1 Praweeścheem
1 Praweeśchi
1 Praweeta
1 Preekśch=Sihmi
1 preekśchaju
1 pretti
1 proht
1 prohti
1 Raddibas
1 Rak§ta
1 rak§tijis
1 rak§tu
1 Rak§tus
1 red§edams
1 Rihta=Swaigne
1 Ruhkśchanu
1 runna
1 runnadami
1 runnadams
1 runnajuśchi
1 runnatu
1 śadegs
1 Saglis
1 Saimoht
1 śakkams
1 Śaldumu
1 śamaitadamas
1 śaprohtamas
1 śargajeetees
1 śawa
1 śawa^s
1 śawahm
1 śazzidami
1 śchahm
1 Śchee
1 śchee
1 ścheem
1 Schehla§tiba
1 Schehla§tibas
1 śchinni^
1 Śchis
1 śchis
1 śchķeeteet
1 śchķeetohs
1 Śchķih§tiśchanu
1 Semmi
1 śenn
1 śew
1 Sinnadams
1 Siņņu
1 Śirdi
1 Śirdi^s
1 ŚJhmanis
1 Ślawu
1 Śluddinataju
1 Śmehjeji
1 śnau§ch
1 Śohdiba
1 Śohdibas
1 Śohdibu
1 Sohdomu
1 Spehka
1 Spehka^
1 Spehks
1 Stipruma
1 Śuns
1 Śwabbadibu
1 Swehri
1 śwehta^
1 śwehteem
1 śwehti
1 śwehtu
1 śweśchas
1 Śwezzu
1 Ta
1 ta`
1 tahda
1 Taiśniba
1 tanni^
1 tappe
1 taps
1 taptu
1 Tas
1 teekams
1 Teeśu
1 Tehwa
1 Tehwi
1 tihśchu
1 tik
1 Tikkuma
1 Tizzibas
1 Tizzibu
1 tumśa^
1 Tumśiba
1 Tumśibas
1 tur
1 turredami
1 turreti
1 Ugguni
1 Uhdens=Pluhdeem
1 Uhdeņa
1 UN
1 uslaidis
1 uslezz
1 Usluhkotaji
1 usmohdinaht
1 usmohdinaju
1 uswarreti
1 Wahrdeem
1 Wahrdus
1 wahrtahs
1 Wainas
1 Wal§tibu
1 warr
1 Warra^
1 we§dami
1 Weenu
1 Weeśuli
1 Weeta^
1 Wehmekli
1 wehra
1 weltigus
1 wezzo^s
1 wiņņam
1 wiņņo
1 Wirśnee§ibas
1 wiśśa^s
1 wiśsd§iļļaka
1 wiśśeem
1 wiśśu
1 Zeļļa
1 Zeļļam
1 Zeļļu
1 Zeļśch
1 Zilweki
1 Zilweks
1 zittas
1 zitti
1 zittkahrt
1 zittus
1 Zuhka
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015