Vārdformu biežuma vārdnīca (2L)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3674
Kopējais vārdlietojumu skaits: 23795

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

2055	un
607 to
422 ta
416 no
408 tee
386 tas
297 wiņ§ch
274 kas
263 bija
261 ar
258 teem
254 us
245 wiņņa
228 ka
205 irr
205 ne
193 pee
187 tohs
185 kunga
174 tad
159 bij
159 jo
137 eekśch
133 tam
133 wiņņu
131 ko
130 tahs
129 juhda
123 bet
122 kad
122 ķehniņu
120 par
117 ķehniņ§ch
115 i§rae#ļa
112 prett
110 tappe
107 pehz
107 preekśch
104 śazzija
102 darrija
101 deewa
98 kungs
93 pahr
91 ka`
91 ta`
91 tu
81 arrid§an
80 ķehniņa
79 es
76 nammu
75 ir
75 namma
71 ļaudis
71 weenu
68 deews
66 nu
64 buhs
63 jeru§aleme^
63 wiśśu
60 kungu
59 namma^
59 tew
57 dehls
56 nahze
53 juhs
52 kungam
51 śawu
50 salamans
49 gaddus
48 wiśśi
47 zaur
46 lihd§
46 wehl
45 daud§
45 śaweem
44 semmes
43 eśśi
43 wiņņam
42 dahwida
42 ļaudim
42 tohp
40 juhdu
40 jums
40 tapehz
39 deewu
36 dewe
36 jeru§alemi
36 weeta^
35 darrijs
35 diwideśmits
35 eśmu
35 raugi
34 1
34 §tarp
34 dehlu
34 labbi
34 śawas
34 tik
34 weens
33 i§rae&ļa
33 iskijus
33 lewiti
33 likke
33 preekścha^
33 wiśśeem
33 wiśśus
32 atkaļ
30 behrneem
30 pree§teŗi
30 rohkas
29 jeru§alemes
29 śawa
29 tuhk§tośchus
29 waldija
28 aśśus
28 ścho
28 tur
27 selta
26 jo§awats
26 ķehniņam
26 mums
26 śawus
26 tehwu
26 weetas
26 wiśśas
25 diwi
24 juhśu
24 śimts
24 tawu
23 §tahweja
23 kamehr
23 leetahm
23 nokawe
23 salamaņa
23 śirds
23 śuhtija
23 tehwa
23 tehws
23 trihs
22 gahje
22 leetas
22 man
22 rekabeams
22 wezz
22 wiśs
21 behrni
21 ittin
21 leelu
21 pree§teŗeem
21 rohka^
21 tahm
21 tehweem
21 wiśśa
20 dewis
20 jojadus
20 laika^
20 muhśu
20 ņehme
20 neśśe
20 pilsśahtus
20 śawa^
20 tehwo
20 ustaiśija
19 atpakkaļ
19 deena^
19 i§rae#lu
19 lai
19 ļau§chu
19 mehs
19 neds
19 pretti
18 amazijus
18 deewam
18 kur
18 manaśśus
17 altari
17 buhtu
17 d§ihwoja
17 darriht
17 dehla
17 derribu
17 deśmits
17 gadda^
17 lewiteem
17 pa
17 rohku
17 salamaņam
17 seltu
17 tawa
17 tawas
16 deenas
16 itt
16 ļohti
16 pilsśahto^s
16 runnaja
16 wahrdu
16 wiśśahm
15 arri
15 eet
15 jo§ijus
15 kalpeem
15 tai^
15 uppureja
15 wairak
14 bruņņas
14 egiptes
14 elka
14 isgahje
14 mans
14 patt
14 peezus
14 runnajs
14 śeewas
14 tadehļ
14 tatśchu
14 taweem
14 taws
14 tuhk§tośchi
14 wahrda
14 wahrds
14 wahrtim
14 wehrśchus
13 aprakke
13 dahwids
13 ded§amo=uppuŗus
13 manni
13 nahk
13 padohmu
13 pree§teris
13 rak§tihts
13 rihkus
13 śakka
13 wal§tibu
13 waldiśchanas
13 waŗŗa
13 weetu
13 zeetuma^
13 zehlahs
13 zehlehs
12 darbu
12 debbeśim
12 dehli
12 eezehle
12 gree§ahs
12 ja
12 jeb
12 jo§awatu
12 kawe
12 klauśi
12 labbu
12 mannas
12 ohlektis
12 patikke
12 pree§teŗu
12 pulka^
12 śapulzinaja
12 śawahm
12 śawo
12 śchi
12 śchinni^
12 śchķir§tu
12 semme^
12 teeśu
12 warreja
12 weena
12 wiņņas
12 zeļļeem
11 abijus
11 akas
11 atleek
11 atra§ti
11 brahļeem
11 dahwidam
11 eśśat
11 grahmata^
11 ikkatrs
11 luhgśchanu
11 mannu
11 mantas
11 nams
11 red§eja
11 śahze
11 śazziht
11 śazzijs
11 semmi
11 śudraba
11 śwehtas
11 wahrdam
11 wiņņeem
10 2
10 3
10 5
10 9
10 14
10 aismigge
10 apkahrt
10 awis
10 bauślibas
10 behrnu
10 bildes
10 dehleem
10 iswehlejs
10 jerobeams
10 joas
10 kaŗŗa^
10 leela
10 leela^
10 lizzis
10 mannam
10 meeru
10 mekleht
10 moh§us
10 muh§chigi
10 paśchu
10 pats
10 pilsśahteem
10 preekśchturramas
10 śeśchśimts
10 śirdi
10 tai
10 tawam
10 tawi
10 teekams
10 trummetehm
10 turreja
10 u§ijus
10 wahrdeem
10 wahrdus
10 wal§tibas
10 wedde
10 ween
10 wiśsapkahrt
9 4
9 6
9 12
9 16
9 §taigaja
9 akaba
9 altaŗus
9 aśśirijas
9 at§tahjuśchi
9 atneśśe
9 aug§tumus
9 benjamiņa
9 buht
9 d§ihwo
9 dehļ
9 dehlus
9 draud§iba
9 juhŗu
9 kam
9 laid
9 lewitus
9 mahtei
9 mehneśi^
9 nomirre
9 pakkaļ
9 pawehleja
9 pawehlejs
9 praweeta
9 rihkeem
9 śchodeen
9 taptu
9 tawa^
9 tewi
9 trihsdeśmits
9 waigu
9 wihri
9 wihrs
8 7
8 10
8 20
8 a§arijus
8 ak
8 aka§ijus
8 akmiņeem
8 atalija
8 azzis
8 bahr§iba
8 bes
8 bijis
8 dahwidu
8 darba
8 darbs
8 darrijśchi
8 deeweem
8 diwiśimts
8 eed§ihwotajeem
8 eśśam
8 gann
8 gileadas
8 i§raeļa
8 kahds
8 kalpi
8 kaŗŗa
8 leeli=kungi
8 mannim
8 me§chus
8 meita
8 mekleja
8 nogahje
8 pa§emmojahs
8 pahrwilke
8 peezdeśmits
8 pilsśahta
8 pilsśahtu
8 pree§teŗus
8 ratteem
8 śazzidams
8 śchee
8 śeptiņas
8 śewim
8 śudrabu
8 tai`
8 taps
8 tuhk§toścheem
8 turreht
8 warrens
8 wiśśa^
8 wiśśai
8 wiśśo^s
7 11
7 17
7 18
7 a§toņdeśmits
7 appakśch
7 aśśini
7 atkahpe
7 atwedde
7 augśchu
7 babeli
7 d§irdeja
7 derribas
7 drehbes
7 eewra&ima
7 grahmatu
7 i§rae&lu
7 jerobeamu
7 jo§awata
7 joramu
7 kahrtahm
7 kapehz
7 kaŗŗa=wihrus
7 klauśajt
7 labbo
7 mikkus
7 mohŗu
7 nahkuśchi
7 naudu
7 nolau§ija
7 ohlekśchu
7 ohtra^
7 pagalmja
7 palihd§eja
7 pamette
7 paśśa=śwehtkus
7 pehdejas
7 pilli^
7 pirmas
7 praweets
7 preezajahs
7 sihrijas
7 śirdi^
7 tanni^
7 teeśa
7 tehwi
7 teize
7 treścha^
7 uhs
7 urams
7 ustaiśijs
7 warr
7 wirśneeku
7 wirśneekus
7 zittus
6 8
6 13
6 §tipri
6 §tiprus
6 aa&roņa
6 ahwer§teem
6 aiswedde
6 atņehme
6 behrnus
6 brahļi
6 dahwanas
6 debbes
6 diwipadeśmits
6 doht
6 draud§e
6 durwis
6 duśmiba
6 eed§ihwotajus
6 eeleija^
6 grahmatas
6 grehkus
6 gudribu
6 ilkijus
6 jepśchu
6 joaśu
6 jorams
6 jotams
6 kalnu
6 kalpośchanu
6 kalps
6 kaŗŗa=spehks
6 kaŗŗo
6 ķehniņeem
6 klauśija
6 kļua
6 kohkus
6 krehślu
6 kreiśo
6 labs
6 laiwas
6 leek
6 leelas
6 leels
6 leeta
6 lewitu
6 lihd§inati
6 manna
6 manna^
6 meitu
6 muhri
6 neģģi
6 newaid
6 nomir§t
6 pabeigts
6 paleek
6 pamahza
6 pattike
6 peederreja
6 peeluhd§e
6 pirma^
6 prahtu
6 rahmotu
6 śa=eeśchanas
6 saneribs
6 śawam
6 ścheem
6 schehla§tiba
6 śchis
6 śeśchpadeśmits
6 sihreŗu
6 ślaweht
6 sohbinu
6 śwehtija
6 śwehtko^s
6 śwehtkus
6 śwehtu
6 tehwam
6 tomehr
6 tśchetrśimts
6 uppuŗus
6 warreni
6 wihru
6 zitteem
5 §elta
5 §pittaligs
5 §tahw
5 §tiprinajahs
5 a§tota^
5 ammoņa
5 amons
5 ap§tiprinaja
5 aśśireŗu
5 atbildeja
5 atgree§iśees
5 atra§ta
5 atradde
5 besdeewigs
5 darri
5 ded§amo=uppuŗeem
5 ded§amo=uppuri
5 deewabihjigs
5 deewi
5 eed§ihwotaji
5 eenaidneekeem
5 eewraima
5 eezelts
5 eļjes
5 gaddu
5 gars
5 gohdiba
5 gohdu
5 grehkeem
5 gribbu
5 gŗuhtu
5 i§rae#ls
5 ik
5 isglahbt
5 iskiju
5 jehrus
5 jelle
5 jo§iju
5 juhgu
5 juhśeem
5 kahdu
5 kahrtas
5 kalneem
5 kalpam
5 kalpoht
5 kalpoja
5 kalpus
5 kaŗŗoht
5 kaŗŗu
5 kaŗśch
5 ķehniņi
5 korus
5 kuŗśch
5 kwehpinaht
5 laika
5 ļaunu
5 laupijuma
5 laupijumu
5 leeleem=kungeem
5 leelu=kungu
5 lihbanu
5 mai§u
5 mann
5 meitas
5 mir§t
5 ne§t
5 neweśśels
5 nokawuśchi
5 nomirris
5 ohtru
5 paklannijahs
5 paśchi
5 paśśa
5 paśśa=
5 pataiśija
5 pawehleśchanas
5 peedohd
5 peeluhgs
5 peezas
5 pilsśahta^
5 praweeśchu
5 preeku
5 pulkeem
5 pulks
5 rak§titas
5 rak§titi
5 rattu
5 rekabeama
5 rekabeamu
5 sabas
5 salamanu
5 samariju
5 śazzidami
5 śchķehpus
5 śchķir§ta
5 śchohs
5 semajus
5 śeptiņ
5 śeptiņdeśmits
5 śeptiņus
5 śeśchdeśmits
5 sihreŗeem
5 śirdi`
5 ślazzinaja
5 spehka
5 spehks
5 spehku
5 stabbus
5 stah§teem
5 śwehtijs
5 ta^
5 tahdu
5 telts
5 tuhk§tośchas
5 turrejahs
5 uppes
5 uppureht
5 wakti
5 wihrus
5 wirs
5 wirśneekeem
5 zeļļu
5 ziltim
4 19
4 22
4 §taigajs
4 §tipro^s
4 a§toņus
4 abiju
4 agri
4 ahwer§ti
4 akabu
4 akmiņus
4 ap§kaitahs
4 apņehmees
4 aśśawa
4 at§tahj
4 at§tahje
4 atgree§chahs
4 atnahze
4 atra§ts
4 aug§tumeem
4 augścham
4 ba&a&lim
4 baggatibas
4 balśi
4 bauśliba^
4 bauślibu
4 behd§e
4 behdahm
4 brahļus
4 bruņņahm
4 d§ihwoht
4 dabbu
4 dahrgus
4 darba^
4 darrajt
4 darriśchu
4 deewus
4 dehlam
4 dohd
4 draud§ibas
4 drih§i
4 drohśchu
4 dwehśeles
4 ee§tahdija
4 ee=eet
4 eedomiteŗi
4 eekśchpuśśe^
4 eenaidneeku
4 egiptes=semmes
4 eij
4 gribbi
4 iseet
4 jehru
4 jo§awatam
4 juhŗa
4 kahda
4 kahrta^
4 kalna
4 kalpu
4 kaŗŗa=spehku
4 kaŗŗa=wihri
4 kaŗŗoja
4 kauśchana^
4 ķehniņinne
4 klaht
4 kohkeem
4 kwehpja=sahles
4 labba
4 labbas
4 lakiśu
4 lihbanus
4 likt
4 luhd§
4 luhd§e
4 luhgs
4 mannus
4 mantu
4 me§cha
4 mehnes
4 mohzija
4 mutti
4 nahkt
4 nahzis
4 nakti^
4 nammam
4 nammeem
4 neebata
4 negantibas
4 neraud§etu
4 nomirt
4 noteek
4 notikke
4 nowedde
4 nozirte
4 ohlektim
4 ohtra
4 pabeid§e
4 padarriht
4 pagaņu
4 palihd§
4 paścha
4 pawehleśchanu
4 peeśauks
4 peetizzibu
4 peezahm
4 pils
4 pree§teŗa
4 pree§teri
4 puhte
4 pulku
4 red§etaja
4 runna
4 runnaśchanas
4 śaded§inaja
4 sakarijus
4 śapulzejahs
4 śapulzejśchees
4 śchahs
4 seira
4 semmei
4 śew
4 si§aka
4 śneed§e
4 spehlehm
4 spihķeŗu
4 śwehta
4 taiśiht
4 talentus
4 tapt
4 tautu
4 tewim
4 tirus
4 trihsśimts
4 tśchetrdeśmits
4 tukśneśi^
4 turņus
4 turreti
4 uppuŗeem
4 ustaiśiht
4 waizaht
4 wal§tiba
4 warren
4 warretu
4 weena^
4 wili§teŗeem
4 wirśu^
4 wiśśadahm
4 wiśśam
4 zeetumneekus
4 zittu
3 15
3 21
3 24
3 25
3 27
3 §kaidru
3 §kaitija
3 §pehlejameem
3 §tiprs
3 a§ariju
3 ahra
3 ahwer§tus
3 aka§iju
3 akmiņi
3 algumim
3 altaris
3 amaziju
3 amoza
3 ananus
3 apģehrbti
3 aprakts
3 aśśu
3 aśśum
3 atgree§e
3 atgree§eetees
3 atweeglina
3 atwehru
3 aug§tu
3 aunus
3 auśis
3 bae#§us
3 baggatibu
3 bahr§ibu
3 bauślus
3 beķķeņus
3 besdeewigi
3 bih§teetees
3 bihjaśchana
3 brahli
3 d§eedataji
3 d§eeśmas
3 d§el§es
3 d§emdinaja
3 d§ihwokļa
3 dahrgahm
3 dahrgas
3 dahrgeem
3 darbeem
3 debbeśchu
3 debbeśi^s
3 debbeśis
3 ded§amo=uppuŗu
3 deśmitu
3 dohmajat
3 draud§ei
3 drehbehm
3 duśśeśchanu
3 eekścha
3 eekśchas
3 eeleijas
3 eewainohts
3 eezehlis
3 eezeļļ
3 eita
3 eļji
3 elka=deewu
3 elkadeewigs
3 eśśeet
3 eśśim
3 gaddeem
3 gaŗŗuma^
3 gaŗśch
3 gibeona^
3 gohda=krehślu
3 gohdibas
3 gohdibu
3 grahmata
3 grahmatahm
3 gree§ehs
3 grehku=uppuri
3 gudreem
3 gudru
3 ih§tenu
3 ikkatru
3 ikkuŗŗa^
3 isbailojeetees
3 isd§innis
3 isdallija
3 isdeldeht
3 isdeldeja
3 iskijum
3 ispaude
3 istaiśija
3 jauneem
3 jauno^s
3 jauns
3 jerobeama
3 jeu#s
3 jeu#śu
3 jo§abeate
3 jojakins
3 jorama
3 ka&a&titeŗu
3 ka^
3 kahda^
3 kalpośchanas
3 kapteinehm
3 kapteines
3 kaŗŗi
3 kauśchanu
3 kauts
3 kawuśchi
3 ķeruba
3 ķerubim
3 kohklehm
3 koreśa
3 kritte
3 kwehpinaja
3 laiko^s
3 laiks
3 laimigs
3 leelam
3 leetus
3 likkumus
3 lohpus
3 luhgśchana
3 luktuŗus
3 mahte
3 mahzija
3 manaśśu
3 manneem
3 mantahm
3 mehneścho^s
3 meklehs
3 meklejs
3 meklejśchi
3 meślu
3 mette
3 mikku
3 nahkuśi
3 nammus
3 nebukadnezars
3 negantibahm
3 nekus
3 nokauts
3 nomaitaja
3 nośauze
3 nozehle
3 ohtram
3 pa§illuma
3 padarrija
3 padeśmita^
3 paklauśija
3 paklauśijs
3 paļahwees
3 paligu
3 palihd§eht
3 palikke
3 papillam
3 parei§i
3 paśaules
3 pazehle
3 peederrigahm
3 peederrigas
3 peepildihts
3 per§eŗu
3 praweeśchi
3 praweeśchus
3 praweetu
3 preekśchturramahm
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015