Vārdformu biežuma vārdnīca (2L)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3850
Kopējais vārdlietojumu skaits: 23795

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1602	un
603 to
443 Un
414 ta
413 no
402 tee
367 tas
264 kas
263 bija
260 wiņ§ch
257 teem
255 ar
251 us
243 wiņņa
223 ka
203 ne
199 irr
192 pee
186 tohs
175 KUNGA
158 bij
135 eekśch
133 wiņņu
132 tam
129 Juhda
128 tahs
127 ko
122 Ķehniņu
119 par
117 jo
117 Ķehniņ§ch
114 J§rae#ļa
112 prett
109 tappe
105 preekśch
104 śazzija
102 darrija
102 tad
101 Deewa
93 pahr
90 ka`
89 tu
86 pehz
82 KUNGS
81 arrid§an
80 Ķehniņa
78 kad
76 Nammu
75 Namma
71 Bet
71 Ļaudis
70 es
70 Tad
70 weenu
68 Deews
63 buhs
63 Jeru§aleme^
63 wiśśu
59 Namma^
56 Dehls
56 nahze
56 nu
55 KUNGU
55 tew
51 bet
51 KUNGAM
51 śawu
50 ir
50 juhs
50 Salamans
50 Ta`
49 Gaddus
47 wiśśi
45 daud§
45 lihd§
45 śaweem
45 zaur
44 Semmes
42 Dahwida
42 eśśi
42 Jo
42 Ļaudim
42 wiņņam
41 Kad
41 ta`
40 Juhdu
39 Deewu
38 jums
36 dewe
36 Jeru§alemi
36 Weeta^
36 Wiņ§ch
35 darrijs
35 eśmu
34 1
34 §tarp
34 Dehlu
34 labbi
34 śawas
34 weens
34 wehl
33 Jskijus
33 Lewiti
33 likke
33 Preekścha^
33 tik
33 tohp
33 wiśśeem
32 atkaļ
32 diwideśmits
32 J§rae&ļa
32 wiśśus
30 Behrneem
30 Pree§teŗi
30 Rohkas
29 Jeru§alemes
29 śawa
29 tuhk§tośchus
29 waldija
28 Aśśus
27 ścho
27 Selta
27 tur
26 Jo§awats
26 Ķehniņam
26 mums
26 raugi
26 śawus
26 Tehwu
26 wiśśas
25 diwi
25 Jr
25 tapehz
25 Weetas
24 juhśu
24 śimts
24 tawu
23 §tahweja
23 nokawe
23 Salamaņa
23 Śirds
23 śuhtija
23 Tehwa
23 Tehws
23 trihs
22 gahje
22 Leetahm
22 man
22 Rekabeams
22 wezz
21 Behrni
21 kamehr
21 leelu
21 Pree§teŗeem
21 Rohka^
21 tahm
21 Tehweem
21 wiśs
21 wiśśa
20 dewis
20 ittin
20 Jojadus
20 Laika^
20 muhśu
20 ņehme
20 neśśe
20 Pilsśahtus
20 śawa^
20 Tehwo
20 ustaiśija
19 atpakkaļ
19 Deena^
19 J§rae#lu
19 Ļau§chu
19 Leetas
19 neds
19 Tas
18 Deewam
18 kur
18 Pehz
18 pretti
17 Altari
17 Amazijus
17 buhtu
17 d§ihwoja
17 darriht
17 Dehla
17 Derribu
17 deśmits
17 Gadda^
17 lai
17 Lewiteem
17 Manaśśus
17 mehs
17 pa
17 Rohku
17 Salamaņam
17 Seltu
17 tawa
17 tawas
16 Deenas
16 ļohti
16 Pilsśahto^s
16 runnaja
16 Wahrdu
16 wiśśahm
15 arri
15 eet
15 itt
15 Jo§ijus
15 Kalpeem
15 KUNgs
15 tai^
15 Tapehz
15 uppureja
15 wairak
14 Bruņņas
14 Egiptes
14 Elka
14 isgahje
14 patt
14 peezus
14 runnajs
14 Śeewas
14 taweem
14 tuhk§tośchi
14 Wahrda
14 Wahrds
14 Wahrtim
14 Wehrśchus
13 aprakke
13 Dahwids
13 Ded§amo=Uppuŗus
13 manni
13 Padohmu
13 Pree§teris
13 rak§tihts
13 Rihkus
13 śakka
13 Wal§tibu
13 Waldiśchanas
13 Weetu
13 Zeetuma^
13 zehlahs
13 zehlehs
12 Darbu
12 Debbeśim
12 Dehli
12 eezehle
12 gree§ahs
12 jeb
12 Jo§awatu
12 kawe
12 mannas
12 nahk
12 Ohlektis
12 patikke
12 Pree§teŗu
12 Pulka^
12 śapulzinaja
12 śawahm
12 śawo
12 Śchķir§tu
12 Semme^
12 taws
12 Teeśu
12 weena
12 Wehl
12 wiņņas
12 Zeļļeem
11 Abijus
11 atleek
11 atra§ti
11 Brahļeem
11 Dahwidam
11 eśśat
11 Grahmata^
11 ikkatrs
11 klauśi
11 labbu
11 Luhgśchanu
11 mannu
11 mans
11 Mantas
11 Nams
11 red§eja
11 śahze
11 śazziht
11 śazzijs
11 śchi
11 śchinni^
11 Semmi
11 śwehtas
11 Tatśchu
11 Wahrdam
11 warreja
11 wiņņeem
10 2
10 3
10 5
10 9
10 14
10 aismigge
10 Akas
10 apkahrt
10 Awis
10 Bauślibas
10 Behrnu
10 Bildes
10 Dehleem
10 iswehlejs
10 ja
10 Jerobeams
10 Kaŗŗa^
10 Kas
10 leela
10 leela^
10 lizzis
10 mannam
10 Meeru
10 mekleht
10 Moh§us
10 muh§chigi
10 Nu
10 paśchu
10 pats
10 Pilsśahteem
10 preekśchturramas
10 śeśchśimts
10 Śirdi
10 Śudraba
10 tai
10 tawam
10 tawi
10 teekams
10 Trummetehm
10 turreja
10 U§ijus
10 UN
10 Wahrdeem
10 Wahrdus
10 Wal§tibas
10 wedde
10 ween
10 wiśsapkahrt
9 4
9 6
9 12
9 16
9 §taigaja
9 Akaba
9 Altaŗus
9 Aśśirijas
9 at§tahjuśchi
9 atneśśe
9 Aug§tumus
9 Benjamiņa
9 buht
9 d§ihwo
9 dehļ
9 Dehlus
9 Draud§iba
9 Es
9 Joas
9 Juhŗu
9 kam
9 Lewitus
9 Mahtei
9 Mehneśi^
9 nomirre
9 pakkaļ
9 pawehleja
9 pawehlejs
9 Praweeta
9 Raugi
9 Rihkeem
9 śchodeen
9 taptu
9 tawa^
9 tewi
9 Tohp
9 Waigu
9 Waŗŗa
9 Wihri
9 Wihrs
8 7
8 10
8 20
8 A§arijus
8 Aka§ijus
8 Akmiņeem
8 Atalija
8 Azzis
8 Bahr§iba
8 bijis
8 Dahwidu
8 Darba
8 Darbs
8 darrijśchi
8 Deeweem
8 diwiśimts
8 Eed§ihwotajeem
8 eśśam
8 Gileadas
8 J§raeļa
8 kahds
8 Kalpi
8 Kaŗŗa
8 Leeli=Kungi
8 mannim
8 Me§chus
8 Meita
8 mekleja
8 nogahje
8 pa§emmojahs
8 pahrwilke
8 peezdeśmits
8 Pilsśahta
8 Pilsśahtu
8 Pree§teŗus
8 Ratteem
8 śazzidams
8 śeptiņas
8 śewim
8 Śudrabu
8 Ta
8 tadehļ
8 tai`
8 taps
8 trihsdeśmits
8 tuhk§toścheem
8 turreht
8 warrens
8 wiśśa^
8 wiśśai
8 wiśśo^s
7 11
7 17
7 18
7 a§toņdeśmits
7 appakśch
7 Aśśini
7 atkahpe
7 atwedde
7 augśchu
7 Babeli
7 d§irdeja
7 Derribas
7 Drehbes
7 Eewra&ima
7 Grahmatu
7 J§rae&lu
7 Jerobeamu
7 Jo§awata
7 Joramu
7 Kahrtahm
7 Kaŗŗa=Wihrus
7 KUNga
7 labbo
7 laid
7 Mikkus
7 Mohŗu
7 nahkuśchi
7 Naudu
7 Ohlekśchu
7 ohtra^
7 Pagalmja
7 palihd§eja
7 pamette
7 Paśśa=Śwehtkus
7 pehdejas
7 Pilli^
7 pirmas
7 Praweets
7 preezajahs
7 śchee
7 Sihrijas
7 Śirdi^
7 Tehwi
7 teize
7 uhs
7 Urams
7 ustaiśijs
7 warr
7 Wirśneeku
7 Wirśneekus
7 zittus
6 8
6 13
6 §tipri
6 §tiprus
6 Aa&roņa
6 Ahwer§teem
6 aiswedde
6 Ar
6 atņehme
6 Behrnus
6 bes
6 Brahļi
6 Dahwanas
6 Debbes
6 diwipadeśmits
6 doht
6 Draud§e
6 Durwis
6 Duśmiba
6 Eed§ihwotajus
6 Eeleija^
6 gann
6 Grahmatas
6 Grehkus
6 Gudribu
6 Jlkijus
6 Joaśu
6 Jorams
6 Jrr
6 Kalnu
6 Kalpośchanu
6 Kalps
6 Kaŗŗa=Spehks
6 Ķehniņeem
6 klauśija
6 kļua
6 Kohkus
6 Krehślu
6 kreiśo
6 labs
6 Laiwas
6 leelas
6 Lewitu
6 lihd§inati
6 manna
6 manna^
6 Meitu
6 Muhri
6 newaid
6 nolau§ija
6 pabeigts
6 paleek
6 pattike
6 peederreja
6 peeluhd§e
6 pirma^
6 Rahmotu
6 Śa=eeśchanas
6 Saneribs
6 śawam
6 Schehla§tiba
6 Sihreŗu
6 ślaweht
6 Sohbinu
6 śwehtija
6 Śwehtko^s
6 Śwehtkus
6 śwehtu
6 Tadehļ
6 Tee
6 Tehwam
6 treścha^
6 tśchetrśimts
6 Uppuŗus
6 warreni
6 Wihru
6 zitteem
5 §elta
5 §pittaligs
5 §tahw
5 §tiprinajahs
5 Ammoņa
5 Amons
5 ap§tiprinaja
5 Aśśireŗu
5 atbildeja
5 atgree§iśees
5 atra§ta
5 atradde
5 besdeewigs
5 darri
5 Ded§amo=Uppuŗeem
5 Ded§amo=Uppuri
5 deewabihjigs
5 Deewi
5 Eed§ihwotaji
5 Eenaidneekeem
5 Eewraima
5 eezelts
5 Eļjes
5 Gaddu
5 Gars
5 Gohdiba
5 Gohdu
5 Grehkeem
5 gribbu
5 gŗuhtu
5 ik
5 isglahbt
5 J§rae#ls
5 Jehrus
5 jelle
5 jepśchu
5 Jo§iju
5 Jotams
5 Jskiju
5 Juhgu
5 juhśeem
5 Ka
5 Kahrtas
5 Kalneem
5 Kalpam
5 kalpoht
5 kalpoja
5 Kalpus
5 kaŗŗoht
5 Kaŗŗu
5 Kaŗśch
5 Ķehniņi
5 Klauśajt
5 Korus
5 kwehpinaht
5 Laika
5 Laupijuma
5 Laupijumu
5 leek
5 Leeleem=Kungeem
5 leels
5 Leelu=Kungu
5 Leeta
5 Lihbanu
5 Mai§u
5 mann
5 Meitas
5 ne§t
5 Neģģi
5 nokawuśchi
5 nomirris
5 ohtru
5 paklannijahs
5 paśchi
5 Paśśa
5 Paśśa=
5 pataiśija
5 Pawehleśchanas
5 peedohd
5 peeluhgs
5 peezas
5 Pilsśahta^
5 Prahtu
5 Praweeśchu
5 Preeku
5 Pulkeem
5 Pulks
5 rak§titas
5 rak§titi
5 Rattu
5 Rekabeama
5 Rekabeamu
5 Sabas
5 Salamanu
5 Samariju
5 śazzidami
5 ścheem
5 Śchķehpus
5 Śchķir§ta
5 śchohs
5 Semajus
5 śeptiņ
5 śeptiņdeśmits
5 śeptiņus
5 śeśchdeśmits
5 śeśchpadeśmits
5 Sihreŗeem
5 Śirdi`
5 ślazzinaja
5 Spehka
5 Spehks
5 Spehku
5 Stabbus
5 Stah§teem
5 śwehtijs
5 tahdu
5 Telts
5 tuhk§tośchas
5 turrejahs
5 Uppes
5 uppureht
5 Wakti
5 Wihrus
5 wirs
5 Wirśneekeem
5 Zeļļu
5 Ziltim
4 19
4 22
4 §taigajs
4 §tipro^s
4 Abiju
4 agri
4 Ahwer§ti
4 Ak
4 ak
4 Akabu
4 Akmiņus
4 ap§kaitahs
4 apņehmees
4 Aśśawa
4 at§tahj
4 at§tahje
4 atnahze
4 atra§ts
4 Aug§tumeem
4 augścham
4 Ba&a&lim
4 Baggatibas
4 Balśi
4 Bauśliba^
4 Bauślibu
4 behd§e
4 Behdahm
4 Brahļus
4 Bruņņahm
4 d§ihwoht
4 dabbu
4 dahrgus
4 Darba^
4 darriśchu
4 Deewus
4 Dehlam
4 Draud§ibas
4 drih§i
4 drohśchu
4 Dwehśeles
4 ee§tahdija
4 ee=eet
4 Eedomiteŗi
4 Eekśchpuśśe^
4 Eenaidneeku
4 Egiptes=Semmes
4 iseet
4 Jehru
4 Jo§awatam
4 Juhŗa
4 Kahrta^
4 Kalna
4 Kalpu
4 Kapehz
4 Kaŗŗa=Spehku
4 Kaŗŗa=Wihri
4 kaŗŗo
4 kaŗŗoja
4 Kauśchana^
4 Ķehniņinne
4 klaht
4 Ko
4 Kohkeem
4 KUNgu
4 Kwehpja=Sahles
4 labba
4 labbas
4 Lakiśu
4 Lihbanus
4 likt
4 luhd§e
4 luhgs
4 mannus
4 Mantu
4 Me§cha
4 Mehnes
4 Mir§t
4 mohzija
4 Mutti
4 nahzis
4 Nakti^
4 Nammam
4 Nammeem
4 Neebata
4 Negantibas
4 neraud§etu
4 neweśśels
4 nomir§t
4 nomirt
4 noteek
4 notikke
4 nowedde
4 nozirte
4 Ohlektim
4 ohtra
4 pabeid§e
4 padarriht
4 Pagaņu
4 paścha
4 Pawehleśchanu
4 peeśauks
4 Peetizzibu
4 peezahm
4 Pils
4 Pree§teŗa
4 Pree§teri
4 puhte
4 Pulku
4 Red§etaja
4 Runnaśchanas
4 śaded§inaja
4 Sakarijus
4 śapulzejahs
4 śapulzejśchees
4 śchahs
4 śchis
4 Seira
4 Semmei
4 śew
4 Si§aka
4 śneed§e
4 Spehlehm
4 Spihķeŗu
4 śwehta
4 taiśiht
4 Talentus
4 tanni^
4 tapt
4 Tautu
4 teeśa
4 Tew
4 tewim
4 Tirus
4 To
4 trihsśimts
4 Tukśneśi^
4 Turņus
4 turreti
4 Uppuŗeem
4 ustaiśiht
4 waizaht
4 Wal§tiba
4 waŗŗa
4 warren
4 warretu
4 weena^
4 Wili§teŗeem
4 Wirśu^
4 wiśśadahm
4 wiśśam
4 Zeetumneekus
4 zittu
3 15
3 21
3 24
3 25
3 27
3 §kaidru
3 §kaitija
3 §pehlejameem
3 §tiprs
3 A§ariju
3 a§toņus
3 a§tota^
3 ahra
3 Ahwer§tus
3 Aka§iju
3 Akmiņi
3 Algumim
3 Altaris
3 Amaziju
3 Amoza
3 Ananus
3 apģehrbti
3 aprakts
3 Aśśu
3 Aśśum
3 atgree§chahs
3 atgree§e
3 atwehru
3 aug§tu
3 Aunus
3 Auśis
3 Bae#§us
3 Baggatibu
3 Bahr§ibu
3 Bauślus
3 Beķķeņus
3 besdeewigi
3 bih§teetees
3 Bihjaśchana
3 Brahli
3 D§eedataji
3 D§eeśmas
3 d§emdinaja
3 D§ihwokļa
3 dahrgahm
3 dahrgas
3 dahrgeem
3 Darbeem
3 darrajt
3 Debbeśchu
3 Debbeśi^s
3 Debbeśis
3 Ded§amo=Uppuŗu
3 deśmitu
3 Diwideśmits
3 dohd
3 dohmajat
3 Draud§ei
3 Drehbehm
3 Duśśeśchanu
3 eekścha
3 Eekśchas
3 Eeleijas
3 eewainohts
3 eezehlis
3 eezeļļ
3 Eļji
3 Elka=Deewu
3 elkadeewigs
3 eśśeet
3 eśśim
3 Gaddeem
3 Gaŗŗuma^
3 gaŗśch
3 Gibeona^
3 Gohda=Krehślu
3 Gohdibas
3 Gohdibu
3 Grahmata
3 Grahmatahm
3 gree§ehs
3 Grehku=Uppuri
3 gribbi
3 Gudreem
3 gudru
3 ih§tenu
3 ikkatru
3 isbailojeetees
3 isd§innis
3 isdallija
3 isdeldeht
3 isdeldeja
3 ispaude
3 istaiśija
3 jauno^s
3 jauns
3 Jerobeama
3 Jeu#s
3 Jeu#śu
3 Jo§abeate
3 Jojakins
3 Jorama
3 Jskijum
3 Juhs
3 Ka&a&titeŗu
3 ka^
3 KAd
3 kahda
3 kahda^
3 kahdu
3 Kalpośchanas
3 kapehz
3 Kapteinehm
3 Kapteines
3 Kaŗŗi
3 Kauśchanu
3 kauts
3 kawuśchi
3 Ķeruba
3 Ķerubim
3 Kohklehm
3 Koreśa
3 kritte
3 Kunga
3 Kuŗśch
3 kwehpinaja
3 Laiko^s
3 Laiks
3 laimigs
3 Ļaunu
3 leelam
3 leetas
3 Leetus
3 Likkumus
3 Lohpus
3 Luhd§
3 Luhgśchana
3 Luktuŗus
3 Mahte
3 mahzija
3 Manaśśu
3 manneem
3 Mans
3 Mantahm
3 Mehneścho^s
3 meklehs
3 meklejs
3 meklejśchi
3 Meślu
3 mette
3 Mikku
3 nahkt
3 nahkuśi
3 Nammus
3 NebukadNezars
3 Negantibahm
3 Nekus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015