Vārdformu biežuma vārdnīca (2Kor)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1439
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5590

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

173	irr
167 un
160 ne
157 ka
145 es
111 mehs
108 to
104 bet
98 jo
93 jums
91 eekśch
88 kas
86 ta
85 tas
80 juhs
67 no
58 arrid§an
57 ar
52 eśmu
51 tahs
44 tad
43 pahr
43 pee
42 mums
39 kri§tus
38 par
38 zaur
37 deewa
37 śew
36 juhśo
35 eśśam
35 ja
32 ko
32 muhśo
30 ka`
29 teem
27 man
26 us
24 eśśat
23 tee
22 jeb
21 deews
21 pehz
20 kunga
20 tam
19 daud§
19 itt
19 ittin
19 tomehr
18 muhs
18 nu
17 preekśch
17 tohp
16 tapehz
16 wairak
15 je§us
15 paśchus
15 weenu
14 bij
14 buhs
13 dehļ
13 gribbu
13 jepśchu
13 meeśas
13 wiņņa
12 gann
12 lihd§
11 behda^s
11 bijis
11 mannim
11 paśchu
11 weena
11 wiśśeem
10 atkal
10 kam
10 prahtu
10 pretti
10 ta`
10 tohpam
10 ween
10 wiśśas
9 §tarpa^
9 bija
9 deewam
9 kad
9 leelitees
9 śakku
9 wiņņo
8 buhdams
8 garra
8 kurśch
8 labbu
8 leeku
8 ścho
8 tapt
7 dewis
7 kahda
7 leeta^
7 leetas
7 patt
7 śchi
7 śchinni^
7 spoh§chums
7 tahm
7 tohs
7 wiņśch
7 wiśśa^s
7 wiśśu
6 bijuśchi
6 deewu
6 draud§ibahm
6 kri§tu
6 kungs
6 lai
6 leeliśchana
6 mann
6 nahkt
6 paścheem
6 pats
6 pirmak
6 red§i
6 śawas
6 śazzijis
6 śirds
6 tappis
6 titu
6 weens
5 alla§chiņ
5 arrig
5 buhtu
5 darrijis
5 daud§eem
5 eepreezinaśchanu
5 garrs
5 ir
5 je§u
5 kahdu
5 kahrta^
5 klaht
5 leelijahs
5 mans
5 noh§t
5 nośkummuśchi
5 noteek
5 padarra
5 rei§i
5 śchahs
5 schehla§tiba
5 schehla§tibu
5 wehl
5 zitteem
5 zittu
4 §inna
4 §innu
4 §tarp
4 amats
4 at§ihśchanas
4 bes
4 brahli
4 brahļi
4 darbeem
4 dohmas
4 eśśoti
4 gohdu
4 grahmata
4 grahmatas
4 grehkeem
4 gribbam
4 gruhti
4 is
4 kri§tum
4 labs
4 leeta
4 meeśa^
4 mihle§tibas
4 paśchi
4 pateeśibas
4 prahts
4 rak§tijis
4 red§ams
4 runnajam
4 runnaju
4 śakka
4 śawu
4 śirdi^s
4 spehka
4 spoh§chuma
4 tai
4 taiśnibas
4 tohpeet
4 truhkumu
4 uhs
4 wahjibas
4 wahjśch
4 waijaga
4 weenam
3 §chehl
3 §innamas
3 §innami
3 §pehzigs
3 ahran
3 ahranes
3 amatu
3 apśeggs
3 apu§tuļeem
3 atweeglo
3 behrneem
3 bijaśchanu
3 buht
3 d§ihwiba
3 d§ihwo
3 d§ihwoht
3 d§ihwojam
3 dalliba
3 darra
3 darru
3 deena^
3 dohdam
3 drohśch
3 eepreezinaśchanas
3 eepreezinati
3 juhśas
3 kalpi
3 kauna^
3 krahjuma
3 kungu
3 lab
3 labbad
3 labban
3 leela
3 leelu
3 leeta^s
3 luhd§u
3 makedonijas
3 mannu
3 mehru
3 mihle§tibu
3 mo§us
3 muhśas
3 nahwes
3 nahzis
3 nams
3 neneeka
3 neween
3 notikkuśi
3 pa§ih§tami
3 padohmu
3 pahrwehr§chahs
3 paldees
3 paleek
3 papreekśch
3 paścha
3 paścha^
3 pateikśchanu
3 peederr
3 pilniba
3 pilnigi
3 poh§tiśchanu
3 preeka
3 preezas=wahrda
3 preezas=wahrdu
3 prett
3 prohti
3 puśśes
3 rak§tita
3 ścha
3 śirdi^
3 ślawu
3 śmarścha
3 spaidiśchanahm
3 śuhtijis
3 śwehteem
3 tadehļ
3 tahdi
3 tahds
3 tappuśchi
3 taptu
3 tehws
3 teiz
3 tew
3 tik
3 titus
3 tohpu
3 treścha^
3 trihs
3 ustaiśiśchanu
3 wahji
3 wahrdu
3 waigu
3 warru
3 weenteeśibas
3 welti
3 wiņņu
3 wiśkim
3 wiśśi
3 zerrejam
3 zerreju
2 §innam
2 §pehjam
2 §pehzigi
2 §tahw
2 §taigadami
2 amatam
2 amen
2 apbehdinati
2 apdahwinaśchanu
2 aprihts
2 apśegts
2 apśohliśchanas
2 apu§tuļi
2 atgreeśchanu
2 atnahkśchanu
2 atra§ti
2 atweeglośchana
2 aug§takeem
2 aug§ti
2 baggati
2 behdahm
2 behdas
2 behrni
2 bih§tohs
2 bijam
2 bijaśchanas
2 brahļeem
2 brahļus
2 buhdami
2 buhdas
2 buhśchu
2 d§ihwa
2 d§ihwibas
2 dabbujat
2 dahwanu
2 darbośchanu
2 darram
2 darridami
2 daśchkahrt
2 deenai
2 deewiśkigi
2 derrigi
2 derrigs
2 dohmaht
2 eepreezina
2 eepreezinaht
2 eśśośchi
2 eśśus
2 gaiśmai
2 galdeem
2 garru
2 gattawa
2 gattawi
2 gattaws
2 gaweśchanahm
2 gohdibas
2 grahmatahm
2 grehkojuśchi
2 gruht
2 i§rae~ļa
2 ikweens
2 ilgośchanu
2 jaśchu
2 jaunas
2 jaw
2 kahda^
2 kalpojam
2 kalpośchanas
2 kar§tu
2 kihlu
2 kungam
2 kuŗŗam
2 kuŗŗu
2 labb
2 labba
2 labbdarriśchanu
2 laika^
2 laśśita
2 leelas
2 leeliśchana^
2 leeliśchanas
2 leeliśchohs
2 leetahm
2 lihd§i
2 lihd§iba
2 luhd§am
2 luhd§is
2 ļaunu
2 ļohti
2 ma§aks
2 mahla
2 makśu
2 maķķeniht
2 malla^s
2 meeśa^s
2 meeśigi
2 mehr
2 mehŗamu=aukli
2 mihle§tiba
2 mittahs
2 muh§chigi
2 muh§chigs
2 muhśa
2 muhśu
2 nabbagi
2 nahkdams
2 nahkuśchi
2 nahwi
2 neds
2 negauśibu
2 negohdu
2 neģģi
2 neka
2 neśapraśchanas
2 neśaprattigs
2 netaiśnibu
2 neweenu
2 niknu
2 no§kumśchana
2 no§kumśchanas
2 nomirris
2 nośkummuśchus
2 pa§ih§tu
2 pa§innuśchi
2 pa§tahwigu
2 pa§uhd
2 pabeigt
2 pahrleeku
2 pahwils
2 paklauśiśchanu
2 paneśśat
2 papreekśchu
2 parahdiśchanu
2 parauts
2 paśaules
2 pateeśiba
2 pateeśibu
2 patta
2 pazeeśchanas
2 pe§tiśchanas
2 pe§tiśchanu
2 peederram
2 peedewis
2 peekuh§tam
2 peeņemmigs
2 peeņemmigus
2 pehrn
2 pļauśs
2 preeks
2 preezajohs
2 rak§tihts
2 rak§tu
2 red§ama
2 runnaht
2 runnajis
2 śakrahjis
2 śalihd§inaśchanas
2 śataiśita
2 śataņa
2 śawa^
2 śchai
2 schehla§tibas
2 śehj
2 sinnadami
2 śkaidribas
2 śluddinahts
2 śpaiditi
2 spehks
2 śuhtijuśchi
2 śullaiņeem
2 śwehta
2 śwehtibu
2 tagadiņ
2 tahda
2 tahdam
2 tahdas
2 tahdu
2 taiśniba
2 tanni^
2 tapśchu
2 tatśchu
2 teikśchanas
2 tizziba^
2 tizzibas
2 tizzibu
2 tohpat
2 tur
2 turrajt
2 turram
2 usņehmuśchi
2 wahrda
2 waiga
2 wairojahs
2 wairoti
2 wairs
2 walditais
2 warram
2 warras
2 wezzakeem
2 wiśs
2 wiśśahm
2 wiśśo
2 wiśswairak
2 zeek
2 zeeśchanas
2 zeetumeem
2 zerriba
2 zilwekeem
2 zilweku
1 §innadami
1 §innajis
1 §innama^s
1 §innat
1 §iņņu
1 §kann
1 §kattitu
1 §paiditi
1 §pee§ch
1 §peeduśchi
1 §peegelejahs
1 §pehjat
1 §pehziga
1 §pehzigas
1 §pohśch
1 §pree§chahs
1 §tahdihs
1 §tahwat
1 §taigaht
1 §taigajam
1 §taigajuśchi
1 §tarpa
1 a§ijas
1 abra`a`ma
1 ahra
1 ahrigs
1 aisbildinajam
1 aisbildinaśchanu
1 aisgahju
1 aiskaŗŗeet
1 aiswehrta
1 ak
1 akaja
1 akajas
1 akaju
1 akminaiņeem
1 akmiņeem
1 akmiņo^s
1 algu
1 alla§ch
1 ap§chehlośchanas
1 ap§chehlośchano
1 ap§chķi§ts
1 ap§ehgelejs
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinajat
1 ap§tulbojis
1 apdohma
1 apgahniśchanas
1 apgrehzibu
1 apgrehzinahts
1 apkahrt
1 apkuśchanas
1 apla`zzinaśchanas
1 aplaupijis
1 apleezinaju
1 apleezinaśchanu
1 apņehmees
1 apņemdamees
1 apņemmahs
1 apņemśchanu
1 appakśch
1 apreppejuśchees
1 apśargaja
1 apśchķeetohs
1 apśeggu
1 apśkaidroti
1 apśweizina
1 apśweizinajeet
1 aptehrpti
1 apu§tuls
1 apu§tuļa
1 areta
1 arid§an
1 aśśarahm
1 at§ih§tat
1 at§ihśchana^
1 at§ihśchanu
1 at§ihśeet
1 at§pird§inahts
1 at§tahjis
1 at§tahti
1 at§tahtu
1 atgree§iśees
1 atgree§uśchees
1 atjaunahts
1 atmakśaśchanas
1 atme§ti
1 atra§ts
1 atra§tu
1 atraddu
1 atraujohs
1 atrauju
1 atreebśchanu
1 atreebt
1 atrohmu
1 atśakam
1 atśegta
1 atśegtu
1 atweeglinajuśchi
1 atwehrtas
1 atwehruśees
1 aug§takas
1 aug§to
1 aug§tumu
1 augļus
1 baggata
1 baggatigi
1 baggatigi^
1 baggats
1 baggatu
1 baggatus
1 bahrgam
1 bahrgas
1 bahrgi
1 bahrśchanas
1 bailibahm
1 baudijuśchi
1 baudiśchanas
1 beedriba
1 beedribu
1 beedris
1 behdam
1 behdati
1 behdinaht
1 behdinaśchana
1 behdinati
1 behdo
1 belialu
1 besprahtigu
1 biju
1 bijuśi
1 blakku
1 boja^
1 brahlis
1 brihdi
1 brihnumeem
1 brihnums
1 bruņņahm
1 buhda^
1 buhśchanas
1 buhśeet
1 buhtum
1 buhtut
1 d§ihśchana
1 d§ihwibu
1 d§ihwodami
1 d§ihwośim
1 d§ihwu
1 d§iļļuma^
1 d§immums
1 d§innuśchi
1 d§ird
1 d§irdejs
1 dabbu
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dabbutut
1 dama§ka
1 dama§ķeŗo
1 darba
1 darba=beedri
1 darbo^s
1 darbodamees
1 darbojamees
1 darbośchanas
1 darbu
1 darrat
1 darridams
1 darriht
1 darrihts
1 darrija
1 darrijuśchees
1 darrijuśchi
1 darrijuśi
1 darriśchanu
1 darriśchu
1 darritees
1 daud§kahrt
1 debbes
1 debbeśi^
1 debbeśis
1 deena
1 deenas
1 deewa=nammam
1 deewi§kigu
1 deewiśkiga
1 deggu
1 dehleem
1 dehls
1 derrami
1 derribas
1 derribu
1 derrigus
1 deweju
1 dewuśchi
1 diwejo
1 dohdeetees
1 dohma
1 dohmu
1 doht
1 dohta
1 dohts
1 dohtu
1 draud§ibai
1 draud§ibas
1 draud§ibo
1 drebbeśchanu
1 drihk§tam
1 drohśchiba
1 drohśchibu
1 duhrehm
1 durwis
1 duśmibas
1 duśmibu
1 dwehśelehm
1 dwehśeli
1 ebree~ŗi
1 ee§ihmohts
1 eegribbeht
1 eekahrśis
1 eekśchanes
1 eemeślu
1 eemeślus
1 eemihl
1 eenaidibas
1 eepreezajeetees
1 eepreezajohs
1 eepreezejuśchees
1 eepreezinahts
1 eepreezinajis
1 eepreezinaśchana
1 eerohtśchi
1 eeśahkam
1 eeśahkuśchi
1 eeśahzis
1 eeśchķigs
1 eet
1 eetam
1 eetu
1 eezehlis
1 eezelts
1 ehka
1 ehśchanas
1 elka=deeweem
1 eņģeli
1 eņģelis
1 eśśeet
1 eśśoht
1 eśśoścham
1 ewu
1 gaddeem
1 gahdadami
1 gahdaśchana
1 gahjis
1 gaida
1 gaidiht
1 gaiśchibas
1 gallam
1 galls
1 gallu
1 garra^
1 garras
1 gattawus
1 gohdibu
1 gohds
1 grehkojis
1 grehkus
1 gribbat
1 gribbedams
1 gribbeht
1 gribbeju
1 gribbetat
1 gribbetu
1 gribbetum
1 gruhts
1 gruhtumu
1 guddribas
1 guh§tiht
1 i§ra`e`liteŗi
1 ih§tena
1 ikdeenas
1 ikkatram
1 ikkatras
1 ikweenu
1 ilgojamees
1 irrag
1 is§teepjamees
1 isbehd§u
1 isdallijis
1 isdohśchu
1 isdohts
1 iseite
1 isglahbti
1 iskaiśijis
1 isnihk§t
1 isplattita
1 isplattiti
1 ispoh§tidami
1 israhda
1 israhdiśchanu
1 israhwis
1 israugajt
1 israuj
1 israus
1 isśakkamus
1 isśalkśchanas
1 isśami§tam
1 isteizamu
1 istwihkśchanas
1 it
1 jauna
1 jebkurra^
1 jebkuŗŗam
1 juddeem
1 juddo=semmi
1 juhgu
1 juhŗa^
1 juhŗas
1 jumprawu
1 kadehļ
1 kahdas
1 kahdeem
1 kahdi
1 kahdus
1 kahrt
1 kalpeem
1 kalpośchana
1 kamehr
1 kar§tumu
1 kaŗŗajahs
1 kaŗŗośchanas
1 katra^
1 kaunam
1 kaut
1 kildas
1 klaht=buhśchana
1 kluhtut
1 kļuh§t
1 kļuhtum
1 kohpa^
1 korinta^
1 korinteŗeem
1 korinteŗi
1 korintu
1 kreiśas
1 kru§ta^
1 kur
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗeem
1 kuŗŗo
1 kurwi^
1 ķehniņa
1 labbaki
1 labbas
1 labbeem
1 labbi
1 labbums
1 labpraht
1 labprahtigi
1 laiks
1 laipnibas
1 laipnibu
1 laiwu
1 laizigs
1 lammahts
1 laśśat
1 laśśihts
1 lau§chahs
1 leek
1 leekahs
1 leekamees
1 leelidamees
1 leelijatees
1 leelijees
1 leelijohs
1 leelitohs
1 leels
1 leezeetees
1 leeziba
1 leezineeko
1 leezineeku
1 lehnprahtibas
1 lehnprahtibu
1 lihd§ibu
1 lihd§ina
1 lihd§inaht
1 lihgśmu
1 likke
1 liks
1 lohgu
1 luhd§ohs
1 luhgdami
1 luhgśchanahm
1 luhgśchanu
1 luhgtu
1 lukaśu
1 ļau§chu
1 ļaudis
1 ļauna^
1 ma§
1 ma§aki
1 ma§s
1 ma§u
1 maģ
1 mahjas=weetu
1 mahjodami
1 mahjoht
1 mahjojam
1 mai§i
1 maitatas
1 makedoneŗeem
1 makedoneŗi
1 makedonija
1 makedonija^
1 makedoniju
1 makedoniu
1 maķķenit
1 manna
1 mannas
1 mannee
1 manni
1 manta
1 mantas
1 mauzibas
1 meera
1 meerigi
1 meers
1 meeru
1 meeśai
1 meeśigas
1 meeśigeem
1 meets
1 mehŗama=aukla
1 mehreni
1 mehŗo
1 mehŗoht
1 meitahm
1 mekle
1 meklejat
1 mekleju
1 melloju
1 mihlee
1 mihlojis
1 mihļaki
1 mihļee
1 mihļodams
1 mihļohts
1 miht
1 mir§t
1 mir§tama^s
1 mir§tamas
1 mir§tams
1 mirdami
1 miŗŗoņus
1 mirśchanu
1 mittetees
1 muh§chigi^
1 muh§chigu
1 muhri
1 muhśai
1 mutte
1 mutte^
1 nabbad§ibu
1 nabbageem
1 nabbags
1 nahk
1 nahkoht
1 nahkośchu
1 nahktu
1 nahku
1 nahwe
1 nahwiga
1 nahwu
1 nahzam
1 nakti^
1 ne=śapraścha
1 nederrami
1 nederrigi
1 nederrigus
1 neewaśchanahm
1 negauśiba
1 neklauśiśchanu
1 neleeta
1 neprattigu
1 neśapra§dams
1 neśchķih§tas
1 neśchķih§tibas
1 neśchķih§ts
1 neśśam
1 netaiśni
1 netizzigeem
1 netizzigo
1 netizzigu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015