Vārdformu biežuma vārdnīca (2Kor)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1500
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5590

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

169	irr
155 ne
146 ka
137 un
133 es
107 mehs
105 to
93 jums
86 eekśch
85 tas
84 kas
83 ta
78 juhs
71 Jo
68 bet
64 no
57 arrid§an
56 ar
50 eśmu
49 tahs
43 pahr
43 pee
41 mums
39 Kri§tus
38 par
37 Deewa
37 śew
37 zaur
36 juhśo
35 eśśam
34 ja
31 Bet
31 muhśo
31 tad
30 ka`
30 ko
29 teem
29 Un
26 jo
26 man
26 us
24 eśśat
23 tee
21 Deews
21 pehz
20 jeb
20 Kunga
20 tam
19 daud§
17 muhs
17 nu
17 preekśch
17 tohp
16 itt
16 ittin
16 wairak
15 JE§us
15 paśchus
15 weenu
14 bij
14 buhs
14 tomehr
13 dehļ
13 gribbu
13 Meeśas
13 wiņņa
12 Es
12 gann
12 jepśchu
12 lihd§
12 Tad
11 Behda^s
11 bijis
11 Ka
11 mannim
11 paśchu
11 weena
11 wiśśeem
10 Prahtu
10 pretti
10 tohpam
10 ween
10 wiśśas
9 §tarpa^
9 atkal
9 bija
9 Deewam
9 kad
9 kam
9 leelitees
9 śakku
9 Tapehz
9 wiņņo
8 buhdams
8 Garra
8 leeku
8 ścho
8 tapt
7 dewis
7 kahda
7 labbu
7 Leeta^
7 Leetas
7 patt
7 śchi
7 Spoh§chums
7 ta`
7 tahm
7 tapehz
7 tohs
7 wiņśch
7 wiśśa^s
6 bijuśchi
6 Deewu
6 Draud§ibahm
6 Kri§tu
6 Kungs
6 kurśch
6 lai
6 Leeliśchana
6 mann
6 nahkt
6 paścheem
6 pats
6 pirmak
6 śawas
6 śazzijis
6 śchinni^
6 Śirds
6 tappis
6 Titu
6 weens
6 wiśśu
5 alla§chiņ
5 BEt
5 buhtu
5 darrijis
5 daud§eem
5 Eekśch
5 Eepreezinaśchanu
5 Garrs
5 ir
5 JE§u
5 kahdu
5 klaht
5 leelijahs
5 mans
5 Ne
5 noh§t
5 nośkummuśchi
5 noteek
5 padarra
5 red§i
5 rei§i
5 śchahs
5 Schehla§tiba
5 Schehla§tibu
5 Tomehr
5 wehl
5 zitteem
5 zittu
4 §inna
4 §innu
4 §tarp
4 Amats
4 arrig
4 At§ihśchanas
4 Brahli
4 Brahļi
4 Darbeem
4 Dohmas
4 eśśoti
4 Gohdu
4 Grahmata
4 Grahmatas
4 Grehkeem
4 gribbam
4 gruhti
4 is
4 Jrr
4 Kahrta^
4 Kas
4 Kri§tum
4 labs
4 Leeta
4 Meeśa^
4 Mehs
4 Mihle§tibas
4 paśchi
4 Pateeśibas
4 Prahts
4 rak§tijis
4 red§ams
4 runnajam
4 runnaju
4 śakka
4 śawu
4 Śirdi^s
4 Spehka
4 Spoh§chuma
4 tai
4 Taiśnibas
4 tohpeet
4 Truhkumu
4 uhs
4 Wahjibas
4 wahjśch
4 waijaga
4 weenam
3 §chehl
3 §innamas
3 §innami
3 §pehzigs
3 ahran
3 ahranes
3 Amatu
3 Apśeggs
3 Apu§tuļeem
3 atweeglo
3 Behrneem
3 bes
3 Bijaśchanu
3 buht
3 D§ihwiba
3 d§ihwo
3 d§ihwoht
3 d§ihwojam
3 Dalliba
3 darra
3 darru
3 Deena^
3 dohdam
3 drohśch
3 Eepreezinaśchanas
3 eepreezinati
3 Jtt
3 Jttin
3 juhśas
3 Kalpi
3 Kauna^
3 Krahjuma
3 Kungu
3 lab
3 labbad
3 labban
3 leela
3 leelu
3 Leeta^s
3 luhd§u
3 Makedonijas
3 mannu
3 Mehru
3 Mihle§tibu
3 Mo§us
3 muhśas
3 Nahwes
3 nahzis
3 Nams
3 neneeka
3 neween
3 No
3 notikkuśi
3 pa§ih§tami
3 Padohmu
3 pahrwehr§chahs
3 paldees
3 paleek
3 papreekśch
3 paścha
3 paścha^
3 Pateikśchanu
3 peederr
3 Pilniba
3 pilnigi
3 Poh§tiśchanu
3 Preeka
3 Preezas=Wahrda
3 Preezas=Wahrdu
3 prett
3 prohti
3 puśśes
3 rak§tita
3 ścha
3 Śirdi^
3 Ślawu
3 Śmarścha
3 Spaidiśchanahm
3 śuhtijis
3 Śwehteem
3 Ta`
3 tahdi
3 tappuśchi
3 taptu
3 Tehws
3 teiz
3 tew
3 Titus
3 To
3 tohpu
3 treścha^
3 trihs
3 Ustaiśiśchanu
3 wahji
3 Wahrdu
3 Waigu
3 Weenteeśibas
3 welti
3 wiņņu
3 wiśkim
3 wiśśi
3 zerrejam
3 zerreju
2 §innam
2 §pehjam
2 §pehzigi
2 §tahw
2 §taigadami
2 Amatam
2 Amen
2 apbehdinati
2 Apdahwinaśchanu
2 aprihts
2 apśegts
2 Apśohliśchanas
2 Apu§tuļi
2 Atgreeśchanu
2 Atnahkśchanu
2 atra§ti
2 Atweeglośchana
2 aug§takeem
2 aug§ti
2 baggati
2 Behdahm
2 Behdas
2 Behrni
2 bih§tohs
2 bijam
2 Bijaśchanas
2 Brahļeem
2 Brahļus
2 buhdami
2 Buhdas
2 buhśchu
2 d§ihwa
2 D§ihwibas
2 dabbujat
2 Dahwanu
2 Darbośchanu
2 darram
2 darridami
2 daśchkahrt
2 Deenai
2 derrigi
2 derrigs
2 dohmaht
2 eepreezina
2 eepreezinaht
2 Eśmu
2 eśśośchi
2 eśśus
2 Gaiśmai
2 Galdeem
2 Garru
2 gattawa
2 gattawi
2 gattaws
2 Gaweśchanahm
2 Gohdibas
2 Grahmatahm
2 grehkojuśchi
2 gruht
2 J§rae~ļa
2 jaśchu
2 jaunas
2 jaw
2 Jeb
2 Jlgośchanu
2 Juhs
2 kahda^
2 kalpojam
2 Kalpośchanas
2 kar§tu
2 Kihlu
2 Ko
2 Kungam
2 kuŗŗu
2 Kurśch
2 labb
2 labba
2 Labbdarriśchanu
2 Laika^
2 laśśita
2 leelas
2 Leeliśchana^
2 Leeliśchanas
2 leeliśchohs
2 Leetahm
2 lihd§i
2 Lihd§iba
2 luhd§am
2 luhd§is
2 ļohti
2 ma§aks
2 Mahla
2 Makśu
2 maķķeniht
2 Malla^s
2 Meeśa^s
2 meeśigi
2 mehr
2 mehŗamu=Aukli
2 Mihle§tiba
2 mittahs
2 muh§chigi
2 muh§chigs
2 muhśa
2 muhśu
2 nahkdams
2 nahkuśchi
2 Nahwi
2 neds
2 Negauśibu
2 Negohdu
2 neģģi
2 neka
2 Neśapraśchanas
2 neśaprattigs
2 Netaiśnibu
2 neweenu
2 niknu
2 No§kumśchana
2 No§kumśchanas
2 nomirris
2 nośkummuśchus
2 pa§ih§tu
2 pa§innuśchi
2 pa§tahwigu
2 pa§uhd
2 pabeigt
2 pahrleeku
2 Paklauśiśchanu
2 paneśśat
2 papreekśchu
2 Parahdiśchanu
2 parauts
2 Paśaules
2 Pateeśiba
2 Pateeśibu
2 patta
2 Pazeeśchanas
2 Pe§tiśchanas
2 Pe§tiśchanu
2 peederram
2 peedewis
2 peekuh§tam
2 peeņemmigs
2 peeņemmigus
2 pehrn
2 pļauśs
2 Preeks
2 preezajohs
2 rak§tihts
2 rak§tu
2 red§ama
2 runnaht
2 runnajis
2 śakrahjis
2 Śalihd§inaśchanas
2 śataiśita
2 Śataņa
2 śawa^
2 śchai
2 Schehla§tibas
2 śehj
2 Sinnadami
2 Śkaidribas
2 śluddinahts
2 śpaiditi
2 Spehks
2 śuhtijuśchi
2 Śullaiņeem
2 śwehta
2 Śwehtibu
2 Ta
2 tagadiņ
2 tahda
2 tahdam
2 tahdas
2 tahds
2 tahdu
2 Tahs
2 Taiśniba
2 tanni^
2 tapśchu
2 tatśchu
2 Teikśchanas
2 tik
2 Tizziba^
2 Tizzibas
2 Tizzibu
2 tohpat
2 tur
2 turrajt
2 turram
2 usņehmuśchi
2 Wahrda
2 Waiga
2 wairojahs
2 wairoti
2 wairs
2 warram
2 Warras
2 warru
2 Wezzakeem
2 wiśs
2 wiśśahm
2 wiśśo
2 wiśswairak
2 zeek
2 Zeeśchanas
2 Zeetumeem
2 Zerriba
2 Zilwekeem
2 Zilweku
1 §innadami
1 §innajis
1 §innama^s
1 §innat
1 §iņņu
1 §kann
1 §kattitu
1 §paiditi
1 §pee§ch
1 §peeduśchi
1 §peegelejahs
1 §pehjat
1 §pehziga
1 §pehzigas
1 §pohśch
1 §pree§chahs
1 §tahdihs
1 §tahwat
1 §taigaht
1 §taigajam
1 §taigajuśchi
1 §tarpa
1 A§ijas
1 Abra`a`ma
1 ahra
1 ahrigs
1 aisbildinajam
1 Aisbildinaśchanu
1 aisgahju
1 aiskaŗŗeet
1 aiswehrta
1 Ak
1 Akaja
1 Akajas
1 Akaju
1 akminaiņeem
1 Akmiņeem
1 Akmiņo^s
1 Algu
1 alla§ch
1 Ap§chehlośchanas
1 Ap§chehlośchano
1 ap§chķi§ts
1 ap§ehgelejs
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinajat
1 ap§tulbojis
1 apdohma
1 Apgahniśchanas
1 Apgrehzibu
1 apgrehzinahts
1 apkahrt
1 Apkuśchanas
1 Apla`zzinaśchanas
1 aplaupijis
1 apleezinaju
1 Apleezinaśchanu
1 apņehmees
1 apņemdamees
1 apņemmahs
1 Apņemśchanu
1 appakśch
1 apreppejuśchees
1 apśargaja
1 apśchķeetohs
1 Apśeggu
1 apśkaidroti
1 apśweizina
1 Apśweizinajeet
1 aptehrpti
1 Apu§tuls
1 Apu§tuļa
1 AR
1 Areta
1 arid§an
1 Arrid§an
1 Arrig
1 Aśśarahm
1 at§ih§tat
1 At§ihśchana^
1 At§ihśchanu
1 at§ihśeet
1 at§pird§inahts
1 at§tahjis
1 at§tahti
1 at§tahtu
1 atgree§iśees
1 atgree§uśchees
1 atjaunahts
1 Atkal
1 Atmakśaśchanas
1 atme§ti
1 atra§ts
1 atra§tu
1 atraddu
1 atraujohs
1 atrauju
1 Atreebśchanu
1 atreebt
1 atrohmu
1 atśakam
1 atśegta
1 atśegtu
1 atweeglinajuśchi
1 atwehrtas
1 atwehruśees
1 aug§takas
1 aug§to
1 Aug§tumu
1 Augļus
1 baggata
1 baggatigi
1 baggatigi^
1 baggats
1 baggatu
1 baggatus
1 bahrgam
1 bahrgas
1 bahrgi
1 Bahrśchanas
1 Bailibahm
1 baudijuśchi
1 Baudiśchanas
1 Beedriba
1 Beedribu
1 Beedris
1 Behdam
1 behdati
1 behdinaht
1 Behdinaśchana
1 behdinati
1 Behdo
1 Belialu
1 Bes
1 Besprahtigu
1 biju
1 bijuśi
1 Blakku
1 boja^
1 Brahlis
1 Brihdi
1 Brihnumeem
1 Brihnums
1 Bruņņahm
1 Buhda^
1 Buhśchanas
1 buhśeet
1 buhtum
1 buhtut
1 D§ihśchana
1 D§ihwibu
1 d§ihwodami
1 d§ihwośim
1 d§ihwu
1 D§iļļuma^
1 D§immums
1 d§innuśchi
1 d§ird
1 d§irdejs
1 dabbu
1 dabbujis
1 dabbujuśchi
1 dabbutut
1 Dama§ka
1 Dama§ķeŗo
1 Darba
1 Darba=Beedri
1 Darbo^s
1 darbodamees
1 darbojamees
1 Darbośchanas
1 Darbu
1 darrat
1 darridams
1 darriht
1 darrihts
1 darrija
1 darrijuśchees
1 darrijuśchi
1 darrijuśi
1 Darriśchanu
1 darriśchu
1 darritees
1 daud§kahrt
1 Debbes
1 Debbeśi^
1 Debbeśis
1 Deena
1 deenas
1 Deewa=Nammam
1 deewi§kigu
1 deewiśkiga
1 Deewiśkigi
1 deewiśkigi
1 deggu
1 Dehleem
1 Dehls
1 derrami
1 Derribas
1 Derribu
1 derrigus
1 Deweju
1 dewuśchi
1 diwejo
1 dohdeetees
1 dohma
1 dohmu
1 doht
1 dohta
1 dohts
1 dohtu
1 Draud§ibai
1 Draud§ibas
1 Draud§ibo
1 Drebbeśchanu
1 drihk§tam
1 Drohśchiba
1 Drohśchibu
1 Duhrehm
1 Durwis
1 Duśmibas
1 Duśmibu
1 Dwehśelehm
1 Dwehśeli
1 Ebree~ŗi
1 ee§ihmohts
1 eegribbeht
1 eekahrśis
1 eekśchanes
1 Eemeślu
1 Eemeślus
1 eemihl
1 Eenaidibas
1 eepreezajeetees
1 eepreezajohs
1 eepreezejuśchees
1 eepreezinahts
1 eepreezinajis
1 Eepreezinaśchana
1 Eerohtśchi
1 EEśahkam
1 eeśahkuśchi
1 eeśahzis
1 eeśchķigs
1 eet
1 eetam
1 eetu
1 eezehlis
1 eezelts
1 Ehka
1 Ehśchanas
1 Elka=Deeweem
1 Eņģeli
1 Eņģelis
1 eśśeet
1 eśśoht
1 eśśoścham
1 Ewu
1 Gaddeem
1 Gahdadami
1 Gahdaśchana
1 gahjis
1 gaida
1 gaidiht
1 Gaiśchibas
1 Gallam
1 Galls
1 Gallu
1 Garra^
1 Garras
1 gattawus
1 Gohdibu
1 Gohds
1 grehkojis
1 Grehkus
1 gribbat
1 gribbedams
1 gribbeht
1 gribbeju
1 gribbetat
1 gribbetu
1 gribbetum
1 gruhts
1 Gruhtumu
1 Guddribas
1 guh§tiht
1 ih§tena
1 ikdeenas
1 ikkatram
1 ikkatras
1 ikweens
1 ikweenu
1 ilgojamees
1 is§teepjamees
1 isbehd§u
1 isdallijis
1 isdohśchu
1 isdohts
1 iseite
1 isglahbti
1 iskaiśijis
1 isnihk§t
1 isplattita
1 isplattiti
1 israhda
1 israhwis
1 israuj
1 israus
1 isśakkamus
1 isśami§tam
1 isteizamu
1 it
1 J§ra`e`liteŗi
1 Ja
1 jauna
1 jebkurra^
1 jebkuŗŗam
1 Jepśchu
1 JKweens
1 JO
1 Jrrag
1 Jspoh§tidami
1 Jsrahdiśchanu
1 Jsraugajt
1 Jsśalkśchanas
1 Jstwihkśchanas
1 Juddeem
1 Juddo=Semmi
1 Juhgu
1 Juhŗa^
1 Juhŗas
1 Jumprawu
1 Kadehļ
1 kahdas
1 kahdeem
1 kahdi
1 kahdus
1 kahrt
1 kahrta^
1 Kalpeem
1 Kalpośchana
1 Kam
1 kamehr
1 Kar§tumu
1 kaŗŗajahs
1 Kaŗŗośchanas
1 katra^
1 Kaunam
1 kaut
1 Kildas
1 Klaht=Buhśchana
1 kluhtut
1 kļuh§t
1 kļuhtum
1 kohpa^
1 Korinta^
1 Korinteŗeem
1 Korinteŗi
1 Korintu
1 kreiśas
1 Kru§ta^
1 kur
1 kuŗŗa^
1 Kuŗŗam
1 kuŗŗam
1 kuŗŗeem
1 Kuŗŗo
1 Kurwi^
1 Ķehniņa
1 labbaki
1 labbas
1 labbeem
1 labbi
1 Labbu
1 Labbums
1 labpraht
1 labprahtigi
1 Laiks
1 Laipnibas
1 Laipnibu
1 Laiwu
1 laizigs
1 lammahts
1 laśśat
1 laśśihts
1 lau§chahs
1 leek
1 leekahs
1 leekamees
1 leelidamees
1 leelijatees
1 leelijees
1 leelijohs
1 leelitohs
1 leels
1 leezeetees
1 Leeziba
1 Leezineeko
1 Leezineeku
1 Lehnprahtibas
1 Lehnprahtibu
1 Lihd§ibu
1 lihd§ina
1 lihd§inaht
1 lihgśmu
1 likke
1 liks
1 Lohgu
1 luhd§ohs
1 luhgdami
1 Luhgśchanahm
1 Luhgśchanu
1 luhgtu
1 Lukaśu
1 Ļau§chu
1 Ļaudis
1 ļauna^
1 Ļaunu
1 ļaunu
1 ma§
1 ma§aki
1 ma§s
1 ma§u
1 maģ
1 Mahjas=Weetu
1 mahjodami
1 mahjoht
1 mahjojam
1 Mai§i
1 maitatas
1 Makedoneŗeem
1 Makedoneŗi
1 Makedonija
1 Makedonija^
1 Makedoniju
1 Makedoniu
1 maķķenit
1 Man
1 manna
1 mannas
1 mannee
1 manni
1 Manta
1 Mantas
1 Mauzibas
1 Meera
1 meerigi
1 Meers
1 Meeru
1 Meeśai
1 meeśigas
1 meeśigeem
1 Meets
1 mehŗama=Aukla
1 mehreni
1 mehŗo
1 mehŗoht
1 Meitahm
1 mekle
1 meklejat
1 mekleju
1 melloju
1 Mihlee
1 mihlojis
1 mihļaki
1 Mihļee
1 mihļodams
1 mihļohts
1 miht
1 mir§t
1 mir§tama^s
1 mir§tamas
1 Mir§tams
1 mirdami
1 Miŗŗoņus
1 Mirśchanu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015