Vārdformu biežuma vārdnīca (2Ken)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3242
Kopējais vārdlietojumu skaits: 21371

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1663	un
567 to
512 tas
450 no
372 wiņ§ch
371 ta
322 us
280 tee
256 tad
248 kas
245 śazzija
234 irr
234 ne
232 wiņņa
189 teem
182 ka
181 ar
169 bija
168 pee
164 ķehniņu
158 ko
149 ķehniņ§ch
145 bij
137 tohs
135 bet
131 par
130 kad
124 kunga
124 kungs
123 eekśch
113 es
113 tappe
113 wiņņu
107 tam
105 ķehniņa
98 ta`
96 weenu
95 ka`
87 tu
85 tahs
84 nahze
80 juhda
76 darrija
76 i§rae#ļa
75 jo
74 pahr
72 dehls
72 śawu
68 pehz
66 prett
65 preekśch
64 tew
60 darrijs
56 nu
55 deewa
53 śaweem
53 tohp
52 eli§us
51 wiśśu
49 namma
48 buhs
47 namma^
47 raugi
45 man
45 zaur
44 wehl
43 gaddus
43 lihd§
43 semmes
43 tur
43 weens
42 arrid§an
42 dehlu
42 wiņņam
41 kungu
40 gahje
40 weeta^
39 aśśirijas
39 samarijas
38 dehla
38 gadda^
37 diwi
37 i§kijus
37 ļaudis
37 śawas
36 kungam
36 śuhtija
35 atkaļ
35 atpakkaļ
35 jums
35 ņehme
35 ścho
35 tapehz
34 ir
34 nammu
34 wiśśus
33 mehs
33 śakka
32 i§rae&ļa
32 wiśs
31 jelle
31 sihreŗu
31 wahrdu
31 wiśśeem
30 eśmu
30 jeru§aleme^
30 likke
29 i§rae#lu
28 jeu#s
28 kur
28 wihrs
27 juhs
27 tehweem
27 waldija
26 babeles
26 neds
26 pakkaļ
25 ļaudim
25 śawa
24 1
24 kawe
24 rak§tihts
23 joas
23 ķehniņam
22 akaba
22 atleek
22 jeru§alemi
22 laiku=grahmata^
22 leetahm
22 mans
21 aka§ijus
21 eśśi
21 kalpeem
21 rohkas
21 runnajs
20 dewe
20 eij
20 ja
20 labbi
20 laika^
20 pretti
20 red§eja
20 tawu
19 §tarp
19 arri
19 derribu
19 eet
19 isgahje
19 jorams
19 juhdu
19 lai
19 tehws
18 diwideśmits
18 nogahje
18 preekścha^
18 rohka^
18 rohku
18 śazzijs
18 wiśśi
17 apkahrt
17 deewu
17 ittin
17 jerobeama
17 nokawe
17 patikke
17 śazzidams
17 śuhtijs
17 tik
17 wahrda
17 wezz
16 altari
16 buhtu
16 darrijśchi
16 deews
16 drehbes
16 mums
16 śchi
16 śew
16 ween
16 wiśśas
16 zehlahs
16 zehlehs
15 akas
15 behrni
15 dehļ
15 grehkeem
15 grehkoht
15 jeru§alemes
15 meita
15 nahk
15 samariju
15 semmi
15 wahrtim
15 wairs
15 weena
14 §tahweja
14 deśmits
14 elijas
14 gann
14 jo§ijus
14 ķehniņi
14 mann
14 pree§teris
14 śchodeen
13 aismigge
13 ba&a&la
13 behrneem
13 behrnu
13 d§ihwoja
13 dahwida
13 eli§u
13 ikkatrs
13 kalpi
13 kamehr
13 laid
13 mahtei
13 manna
13 ņemm
13 peezdeśmiteem
13 pilsśahta
13 pilsśahtu
13 runnaja
13 śazziht
13 teeścham
13 trihs
13 uhdeni
13 wahrdus
13 zeļļu
12 §taigaja
12 amazijus
12 azzis
12 darriht
12 dohd
12 joaśa
12 manaśśus
12 neebata
12 pa
12 paśchu
12 pilsśahta^
12 praweeśchu
12 ratteem
12 śudraba
12 tai^
12 tawa
12 tawas
12 taws
12 waŗŗa
12 wihrus
12 wirśneeks
11 d§ihwo
11 darra
11 egiptes
11 elka
11 i§raeļa
11 kļua
11 mannu
11 naudu
11 nomirre
11 patt
11 pawehlejs
11 pils
11 śaded§inaja
11 śawa^
11 śchis
11 semme^
11 tatśchu
11 tawa^
11 taweem
11 tehwa
11 ugguni
11 uhs
11 weetu
11 wihra
11 wiņņas
10 a§ae#ls
10 ahra
10 aprakts
10 bauślibas
10 behd§e
10 daud§
10 debbes
10 deena^
10 e§aijus
10 grahmatas
10 i§kiju
10 irrag
10 kalpu
10 leek
10 ļohti
10 nahz
10 red§
10 śchahs
10 tai
10 uhdens
10 wihru
9 4
9 5
9 18
9 a§arijus
9 aizinaja
9 aśśireŗu
9 at§tahjehs
9 atkahpe
9 d§ihwu
9 d§irdeja
9 grahmatu
9 i§rae&lu
9 itt
9 kalps
9 lehģeri
9 mette
9 nahzis
9 noh§t
9 nolau§ija
9 nomirris
9 peezdeśmits
9 pilsśahto^s
9 śeewa
9 spehks
9 śudrabu
9 teekams
9 tehwi
9 tuhk§tośchus
9 uppes
9 usņehme
9 wihram
9 wihreem
9 wiņņai
9 zittu
9 zittus
8 3
8 8
8 14
8 20
8 aiswedde
8 ap
8 aśśini
8 atbildeja
8 aug§tumu
8 augścham
8 azzim
8 dwehśele
8 gree§ehs
8 i§raelu
8 ilkijus
8 jerobeams
8 jojadus
8 jorama
8 kahdu
8 kaŗŗa=wihru
8 moabiteŗu
8 neweśśels
8 nokauj
8 ohtra^
8 pattike
8 pawehleja
8 peezus
8 praweets
8 śawus
8 seltu
8 śeptita^
8 śewis
8 sihreŗi
8 śirds
8 sohbinu
8 tahm
8 tihrumu
8 turrenes
8 uppureja
8 wihri
8 wirśneeku
8 woj
7 7
7 24
7 ak
7 atalija
7 aug§tumeem
7 aug§tumus
7 augśchu
7 babeli
7 bihjajahs
7 d§irdejs
7 dehlam
7 eekścha
7 ehde
7 eita
7 elijaśu
7 eśśam
7 gea§us
7 jeb
7 jo§awata
7 joa&a&śa
7 jojakims
7 jojakins
7 joramu
7 kam
7 kaŗŗa
7 leelu
7 leetu
7 manni
7 nahks
7 nams
7 nauda
7 notikkahs
7 o§eu#s
7 pats
7 peeluhd§e
7 pilli^
7 praweeścheem
7 puiśis
7 rab§akus
7 remalijus
7 śakki
7 śaplohśija
7 śchohs
7 śimts
7 sirgi
7 starpa^
7 talentus
7 taps
7 tawam
7 trihsdeśmits
7 ustaiśija
7 wahrdeem
7 wahrds
7 zeetuma^
7 zidekijus
6 2
6 9
6 17
6 23
6 aprakke
6 aśśiriju
6 at§tahjahs
6 atlikkuśchi
6 atmette
6 atra§ts
6 atradde
6 ba&a&lam
6 betele^
6 bihtees
6 bildes
6 dahwanas
6 deena
6 deewus
6 dehleem
6 doht
6 durwis
6 eemata
6 eezelti
6 elijaśa
6 galwu
6 gea§u
6 gree§ahs
6 jotams
6 juhśu
6 kalpoja
6 kapehz
6 kaut
6 kwehpinaja
6 laiku
6 leetas
6 mantahm
6 me§cha
6 meers
6 mir§t
6 ne§ta
6 neśśe
6 nokauts
6 notikke
6 palikke
6 pilsśahtus
6 pree§teŗeem
6 puiśi
6 ratti
6 śawam
6 śeewas
6 selta
6 sihķeli
6 sihreŗeem
6 sihrijas
6 sirgeem
6 spehku
6 ta^
6 tahds
6 tanni^
6 tapt
6 tawi
6 treścha^
6 wairak
6 warau#s
6 weh§tneśchus
6 wiņņeem
6 zeļļeem
5 6
5 13
5 16
5 19
5 27
5 §innu
5 §tah§tija
5 §tipri
5 akaśa
5 altaŗus
5 apmette
5 appakśch
5 arrig
5 atdarrija
5 atneśśe
5 bads
5 bauślus
5 behrnus
5 ben=adads
5 bildi
5 d§ihwoht
5 dama§kus
5 debbeśim
5 ded§amo=uppuri
5 deeweem
5 deewi
5 dewita^
5 durwim
5 e§aiju
5 eezelts
5 ehd
5 galwas
5 jardaņa
5 jepśchu
5 jeu&s
5 jo§awats
5 joa&a&s
5 kahda
5 kahrtas
5 kalpus
5 kappa^
5 kaŗŗa^
5 ķehniņeem
5 klauśija
5 kluśśu
5 ļau§chu
5 leelas
5 leeta
5 lehģeŗa
5 lizzis
5 luhd§ams
5 mannas
5 mehnes
5 mehteli
5 mekle
5 moh§us
5 muhri
5 muhs
5 muhśu
5 nebukadnezars
5 neeka
5 nei
5 nowedde
5 ohtru
5 padarrijs
5 pagaņu
5 paļaujees
5 paścha
5 paścha^
5 pree§teri
5 pree§teŗi
5 puiścha
5 pulku
5 śahze
5 śauze
5 śchai^
5 śchee
5 ścheitan
5 śehdeja
5 śeśchpadeśmits
5 skrihweris
5 stohpu
5 tawahm
5 teeśu
5 tomehr
5 tśchetrdeśmits
5 u§ijus
5 ugguns
5 waigu
5 waizaht
5 wedde
5 weena^
5 weh§tneśis
5 weśśelu
5 wiśśa
5 wiśśa^
5 zellees
5 zelliņus
4 10
4 11
4 12
4 21
4 29
4 30
4 32
4 §kattijahs
4 §pittaligs
4 a§ae#ļa
4 a§toņdeśmits
4 akabs
4 altaŗeem
4 amaziju
4 ap§kaitahs
4 at§tahśchu
4 atdabbuja
4 atra§ta
4 aug§tumi
4 besdeewigs
4 beteli
4 bijis
4 d§ihwus
4 d§innahs
4 dabbu
4 dama§ku
4 darriśchu
4 darriśim
4 deenas
4 deewam
4 dehli
4 dehlus
4 derribas
4 dohtu
4 dwehśeles
4 eedomiteŗu
4 egipti
4 ehdihs
4 ekroņa
4 elka=deeweem
4 eśśat
4 gaddu
4 gahjuśchi
4 gedaliju
4 gileadas
4 gohda=krehślu
4 grib
4 gribbeja
4 i§ebeles
4 ikkatram
4 islehje
4 je§ree#les
4 jerikuśa^
4 jeu#śa
4 joaśu
4 kahda^
4 kahds
4 kalnu
4 kalpa
4 kalpam
4 kaŗŗa=spehku
4 kaulus
4 kawis
4 ķehniņus
4 klauśajt
4 kohkus
4 kritte
4 kuŗŗa
4 kwehpinajśchi
4 laiks
4 ļaunu
4 leez
4 likśchu
4 luhd§e
4 mahtes
4 mannim
4 me§chus
4 mee§chu
4 meeru
4 menae#ms
4 mettehs
4 moabiteŗus
4 nae#mans
4 nammam
4 nammus
4 neģģi
4 ņehmis
4 ņemmeet
4 ņemt
4 newaid
4 nokawis
4 nomir§t
4 nomirśi
4 noplehśe
4 nopoh§titi
4 paleek
4 paleez
4 paśluddina
4 patihk
4 peegahje
4 pilsśahteem
4 praweeta
4 praweetu
4 pree§teŗam
4 pree§teŗus
4 prohti
4 pulkus
4 rahdijs
4 rei§i
4 rihta
4 rohkahm
4 runna
4 śagahnija
4 sakarijus
4 salmanaśśers
4 śaminne
4 saneribs
4 sawans
4 ścheem
4 śchķih§ts
4 śeewu
4 śeptiņus
4 sihreŗus
4 śirdi
4 sirgus
4 śitte
4 spittalibas
4 śwehtitajus
4 tahdu
4 tehwu
4 tewis
4 tihruma
4 tikkai
4 traukus
4 turr
4 turreja
4 uszeltas
4 waiga
4 wakti
4 walda
4 warreja
4 weddiśchu
4 wirśneekeem
4 wiśśai
3 25
3 §inna
3 §tahw
3 §tahwu
3 §taigajs
3 §tiprinaht
3 §tiprus
3 a§ae#lu
3 a§tota^
3 agri
3 aisślehd§e
3 aiswe§ts
3 aizina
3 aizinajs
3 akabam
3 aklibu
3 akmiņus
3 amons
3 amoza
3 apślehpe
3 atgree§ahs
3 atkahpj
3 atlikkuśchus
3 atlizzinaja
3 atmettis
3 atnahze
3 atneśśeet
3 atwedde
3 augļus
3 auśim
3 ba&a&l=seebulu
3 bahr§iba
3 balśi
3 bes
3 bih§tees
3 bruņņas
3 bulta
3 bultas
3 d§el§e
3 d§ihwot
3 d§immumu
3 dahr§a^
3 dahwids
3 darrihs
3 deenai
3 dewiņus
3 dewis
3 diwipadeśmita^
3 dohśchu
3 dohta
3 ee=eet
3 eeśchu
3 eh§t
3 ehdamo=uppuri
3 ela
3 elatu
3 elijakims
3 eļji
3 elkam
3 eņģelis
3 eśśeet
3 gaddi
3 gads
3 galwa
3 gars
3 grahmata
3 grahmata^
3 gree§ees
3 grehku
3 gultas
3 gultu
3 i§kijum
3 i§rae#ls
3 ilgi
3 isd§innis
3 isdeldeja
3 isneśśe
3 isśauze
3 jabeśa
3 jahtneeki
3 jahtneeku
3 jardaņas
3 jaśchu
3 je§ree#la^
3 jeu#śu
3 joaks
3 jotama
3 juhŗu
3 juhśeem
3 ka^
3 kahjahm
3 kaldee#ŗeem
3 kaldee#ŗu
3 kalna
3 kambari^
3 kapteines
3 kaŗŗa=wihreem
3 kaŗŗoht
3 kaŗŗoja
3 kauśi
3 ķihdraņa
3 klahjahs
3 klannijahs
3 klannitees
3 klauśi
3 klauśijśchi
3 krehślu
3 kurrenes
3 kuŗŗu
3 kweeśchu=miltu
3 labbo
3 labbus
3 laikam
3 lakiśu
3 laśśija
3 laśśijs
3 leela
3 leels
3 leezibas
3 likkumus
3 lohgu
3 ma§i
3 ma§u
3 mahte
3 mai§es
3 mai§i
3 makśaja
3 manna^
3 mannis
3 mannus
3 mantas
3 meeśa
3 mehneśi^
3 mirśim
3 muhŗeem
3 mutti
3 nae#manu
3 nahbata
3 nahkśi
3 nahkuśchi
3 nahzeet
3 nakti^
3 nebu§aradans
3 nekus
3 neweśśelibas
3 nim§us
3 nogahjis
3 nokauta
3 nokawuśchi
3 nomirruśchu
3 nonahze
3 notiks
3 nozehle
3 ohtras
3 padeśmita^
3 padohmu
3 pagaņi
3 pahri
3 paśchas
3 paścheem
3 pawehleśchanu
3 pazehle
3 peeśauze
3 peewiļļ
3 pekajus
3 pekau#śa
3 pihśchlus
3 pilns
3 pilsśahts
3 pirmak
3 preekścha
3 preekśchu
3 puhri
3 puhrs
3 puśśes
3 rahmotu
3 rattu
3 rattus
3 raudaja
3 raugajt
3 red§ejśchi
3 red§eśi
3 red§i
3 rihkus
3 rihtu
3 śadau§ija
3 śagruhde
3 śakkajt
3 salamans
3 sallums
3 śamaitaht
3 śawo^s
3 śazzihts
3 śazziju
3 śche
3 śchihs
3 śchurp
3 sebena
3 semme
3 śeptiņdeśmits
3 śeptiņrei§i
3 śeśchus
3 sewarwa&im
3 śewim
3 si§li
3 śiŗŗotaji
3 skrihweri
3 spehkam
3 strahdneekeem
3 śuhti
3 śwaidijs
3 śwehdeena^
3 tahda^
3 tapśi
3 teeśa
3 tewim
3 tiglat
3 trauku
3 treścha
3 turp
3 turreht
3 turreta
3 turreti
3 uppureht
3 urijas
3 uslikke
3 waj
3 waktneeks
3 wal§tibu
3 waldiht
3 waldiśchanas
3 warretu
3 weeta
3 weśśels
3 wezzajee
3 wirśneekus
3 zeetuma
3 zehluśchees
3 zilweku
3 zits
3 zitta
3 zitta^
2 15
2 22
2 28
2 34
2 42
2 §aimo
2 §aļļeem
2 §emme^
2 §inni
2 §kummiga
2 §paidija
2 §tah§ta
2 §tah§ti
2 §tahjahs
2 §tipro^s
2 a§ae&ls
2 a§toņpadeśmits
2 a§toņus
2 a§tota^padeśmita^
2 abbeja^s
2 abbi
2 abora
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015