Vārdformu biežuma vārdnīca (2Ken)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3422
Kopējais vārdlietojumu skaits: 21371

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1246	un
564 to
492 tas
447 no
410 Un
364 ta
347 wiņ§ch
318 us
263 tee
245 śazzija
233 irr
233 kas
228 wiņņa
226 ne
187 teem
181 ka
174 ar
169 bija
168 pee
164 Ķehniņu
149 Ķehniņ§ch
147 ko
145 bij
139 tad
136 tohs
128 par
123 eekśch
114 Tad
113 wiņņu
112 tappe
106 tam
105 Ķehniņa
104 KUNGA
96 weenu
95 es
94 ka`
92 Bet
92 KUNGS
89 kad
84 nahze
84 tahs
80 Juhda
80 tu
76 darrija
76 J§rae#ļa
73 pahr
72 Dehls
72 śawu
65 prett
64 preekśch
63 tew
60 darrijs
58 pehz
55 Deewa
53 śaweem
52 Eli§us
50 nu
50 ta`
50 wiśśu
49 Namma
48 jo
48 Ta`
48 tohp
47 buhs
47 Namma^
44 man
43 bet
43 Gaddus
43 Semmes
43 tur
43 zaur
42 arrid§an
42 Dehlu
42 lihd§
42 wiņņam
41 weens
40 gahje
40 Weeta^
39 Aśśirijas
39 Samarijas
39 wehl
38 Dehla
38 Gadda^
38 Kad
37 diwi
37 J§kijus
37 Ļaudis
37 śawas
36 śuhtija
35 atkaļ
35 atpakkaļ
35 ņehme
35 ścho
34 Nammu
34 wiśśus
33 KUNGAM
33 śakka
32 J§rae&ļa
32 jums
31 jelle
31 Sihreŗu
31 wiśs
31 wiśśeem
30 Jeru§aleme^
30 KUNGU
30 likke
30 Wahrdu
29 J§rae#lu
28 eśmu
28 Jeu#s
28 Wihrs
27 Jo
27 mehs
27 waldija
26 Babeles
26 neds
26 pakkaļ
26 raugi
26 Tehweem
25 Ļaudim
25 śawa
25 Wiņ§ch
24 1
24 ir
24 juhs
24 kawe
24 kur
24 rak§tihts
23 Joas
23 Ķehniņam
23 Tapehz
22 Akaba
22 atleek
22 Jeru§alemi
22 Laiku=Grahmata^
22 Leetahm
21 Aka§ijus
21 eśśi
21 Kalpeem
21 Raugi
21 Rohkas
21 runnajs
20 dewe
20 labbi
20 Laika^
20 pretti
20 red§eja
20 Tas
20 tawu
19 §tarp
19 arri
19 Derribu
19 eet
19 isgahje
19 Jorams
19 Juhdu
19 Tehws
18 Es
18 KUNgs
18 nogahje
18 Preekścha^
18 Rohka^
18 Rohku
18 śazzijs
18 wiśśi
17 apkahrt
17 Deewu
17 ittin
17 Jerobeama
17 nokawe
17 patikke
17 śazzidams
17 śuhtijs
17 Tee
17 Wahrda
17 wezz
16 Altari
16 darrijśchi
16 Deews
16 Drehbes
16 mums
16 śew
16 ween
16 wiśśas
16 zehlahs
16 zehlehs
15 Akas
15 Behrni
15 buhtu
15 dehļ
15 Grehkeem
15 Jeru§alemes
15 Kas
15 lai
15 mans
15 Meita
15 nahk
15 Samariju
15 Semmi
15 Wahrtim
15 wairs
14 §tahweja
14 deśmits
14 Elijas
14 grehkoht
14 Ķehniņi
14 mann
14 Pree§teris
14 śchodeen
14 weena
13 aismigge
13 Ba&a&la
13 Behrneem
13 Behrnu
13 d§ihwoja
13 Dahwida
13 Eli§u
13 ikkatrs
13 ja
13 Jo§ijus
13 Kungs
13 Mahtei
13 manna
13 peezdeśmiteem
13 Pilsśahta
13 Pilsśahtu
13 runnaja
13 śazziht
13 trihs
13 Uhdeni
13 Wahrdus
13 Zeļļu
12 §taigaja
12 Amazijus
12 Azzis
12 darriht
12 diwideśmits
12 Joaśa
12 Kalpi
12 kamehr
12 Neebata
12 paśchu
12 Pilsśahta^
12 Praweeśchu
12 Ratteem
12 tapehz
12 tawa
12 tawas
12 teeścham
12 Wihrus
12 Wirśneeks
11 d§ihwo
11 Egiptes
11 Elka
11 J§raeļa
11 kļua
11 Ko
11 Kunga
11 Manaśśus
11 mannu
11 Naudu
11 nomirre
11 patt
11 pawehlejs
11 Pils
11 śaded§inaja
11 śawa^
11 śchi
11 Semme^
11 tai^
11 tawa^
11 taweem
11 Tehwa
11 tik
11 Ugguni
11 uhs
11 Weetu
11 Wihra
11 wiņņas
10 A§ae#ls
10 ahra
10 aprakts
10 Bauślibas
10 behd§e
10 daud§
10 Debbes
10 Deena^
10 E§aijus
10 Eij
10 eij
10 Grahmatas
10 J§kiju
10 Jr
10 Kalpu
10 Kungu
10 ļohti
10 Pehz
10 śchahs
10 Śudraba
10 tai
10 taws
10 Uhdens
10 Wihru
9 4
9 5
9 18
9 A§arijus
9 aizinaja
9 Aśśireŗu
9 at§tahjehs
9 atkahpe
9 d§ihwu
9 d§irdeja
9 gann
9 Grahmatu
9 itt
9 J§rae&lu
9 Jrrag
9 Kalps
9 KUNga
9 Lehģeri
9 mette
9 nahzis
9 noh§t
9 nolau§ija
9 nomirris
9 pa
9 peezdeśmits
9 Pilsśahto^s
9 Śeewa
9 Spehks
9 Śudrabu
9 Tehwi
9 tuhk§tośchus
9 Uppes
9 usņehme
9 Wihram
9 Wihreem
9 zittu
9 zittus
8 3
8 8
8 14
8 20
8 aiswedde
8 ap
8 Aśśini
8 atbildeja
8 Aug§tumu
8 augścham
8 Azzim
8 dohd
8 Dwehśele
8 gree§ehs
8 J§raelu
8 Jerobeams
8 Jlkijus
8 Jojadus
8 Jorama
8 kahdu
8 Kaŗŗa=Wihru
8 Moabiteŗu
8 Ne
8 neweśśels
8 pattike
8 pawehleja
8 peezus
8 Praweets
8 śawus
8 Seltu
8 śewis
8 Sihreŗi
8 Śirds
8 Sohbinu
8 tahm
8 teekams
8 Tihrumu
8 turrenes
8 uppureja
8 Wihri
8 wiņņai
8 Wirśneeku
7 7
7 24
7 Ar
7 Atalija
7 Aug§tumeem
7 Aug§tumus
7 augśchu
7 Babeli
7 bihjajahs
7 d§irdejs
7 darra
7 Dehlam
7 eekścha
7 ehde
7 Eita
7 Elijaśu
7 eśśam
7 Gea§us
7 Ja
7 jeb
7 Jo§awata
7 Joa&a&śa
7 Jojakims
7 Jojakins
7 Joramu
7 kam
7 Kaŗŗa
7 laid
7 leelu
7 Leetu
7 manni
7 Mans
7 nahks
7 Nams
7 Nauda
7 Ņemm
7 notikkahs
7 O§eu#s
7 pats
7 peeluhd§e
7 Pilli^
7 Praweeścheem
7 Puiśis
7 Rab§akus
7 Remalijus
7 śaplohśija
7 śchohs
7 śimts
7 Sirgi
7 Starpa^
7 Ta
7 Talentus
7 taps
7 Tatśchu
7 tawam
7 Tu
7 UN
7 ustaiśija
7 Wahrdeem
7 Wahrds
7 Waŗŗa
7 Zeetuma^
7 Zidekijus
6 2
6 9
6 17
6 23
6 aprakke
6 Aśśiriju
6 at§tahjahs
6 atlikkuśchi
6 atmette
6 atra§ts
6 atradde
6 Ba&a&lam
6 Betele^
6 bihtees
6 Bildes
6 Dahwanas
6 Deena
6 Deewus
6 Dehleem
6 doht
6 Durwis
6 Eemata
6 eezelti
6 Elijaśa
6 Galwu
6 Gea§u
6 gree§ahs
6 Jotams
6 juhśu
6 kalpoja
6 kwehpinaja
6 Laid
6 Laiku
6 Leetas
6 Mantahm
6 Me§cha
6 Meers
6 Mehs
6 nahz
6 ne§ta
6 ņemm
6 neśśe
6 nokauts
6 notikke
6 Nu
6 ohtra^
6 palikke
6 Pilsśahtus
6 Pree§teŗeem
6 Puiśi
6 Ratti
6 Red§
6 śakki
6 śawam
6 śchis
6 Śeewas
6 Selta
6 śeptita^
6 Sihķeli
6 Sihreŗeem
6 Sihrijas
6 Sirgeem
6 Spehku
6 Tanni^
6 tapt
6 Tik
6 treścha^
6 wairak
6 Warau#s
6 Weh§tneśchus
6 wiņņeem
6 Woj
6 Zeļļeem
5 6
5 13
5 16
5 19
5 27
5 §innu
5 §tah§tija
5 §tipri
5 Akaśa
5 Altaŗus
5 apmette
5 appakśch
5 atdarrija
5 atneśśe
5 Bads
5 Bauślus
5 Behrnus
5 Ben=Adads
5 Bildi
5 d§ihwoht
5 Dama§kus
5 Debbeśim
5 Ded§amo=Uppuri
5 Deeweem
5 Deewi
5 dewita^
5 Durwim
5 E§aiju
5 eezelts
5 ehd
5 Galwas
5 Gann
5 Jardaņa
5 Jeu&s
5 Jo§awats
5 Joa&a&s
5 Kahrtas
5 Kalpus
5 Kappa^
5 Kaŗŗa^
5 kaut
5 Ķehniņeem
5 klauśija
5 kluśśu
5 Ļau§chu
5 Leek
5 leek
5 leelas
5 Leeta
5 Lehģeŗa
5 lizzis
5 luhd§ams
5 mannas
5 Mehnes
5 Mehteli
5 Mir§t
5 Moh§us
5 Muhri
5 muhs
5 muhśu
5 NebukadNezars
5 neeka
5 nei
5 nokauj
5 nowedde
5 ohtru
5 padarrijs
5 Pagaņu
5 paļaujees
5 paścha
5 paścha^
5 Pree§teri
5 Pree§teŗi
5 Puiścha
5 Pulku
5 śahze
5 śauze
5 śchee
5 Śchi
5 Śchis
5 śehdeja
5 śeśchpadeśmits
5 Skrihweris
5 Stohpu
5 Ta^
5 tahds
5 tawahm
5 tawi
5 Teeśu
5 Tohp
5 trihsdeśmits
5 tśchetrdeśmits
5 U§ijus
5 Ugguns
5 Waigu
5 waizaht
5 waŗŗa
5 wedde
5 weena^
5 Weh§tneśis
5 Wehl
5 weśśelu
5 wiśśa^
5 Zelliņus
4 10
4 11
4 12
4 21
4 29
4 30
4 32
4 §kattijahs
4 §pittaligs
4 A§ae#ļa
4 a§toņdeśmits
4 ak
4 Akabs
4 Altaŗeem
4 Amaziju
4 ap§kaitahs
4 at§tahśchu
4 atdabbuja
4 atra§ta
4 Aug§tumi
4 besdeewigs
4 Beteli
4 bijis
4 d§ihwus
4 d§innahs
4 Dama§ku
4 Darra
4 darriśchu
4 Deenas
4 Deewam
4 Dehli
4 Dehlus
4 Derribas
4 Diwideśmits
4 Dohd
4 dohtu
4 Dwehśeles
4 Eedomiteŗu
4 Egipti
4 ehdihs
4 Ekroņa
4 Elka=Deeweem
4 Gaddu
4 gahjuśchi
4 Gedaliju
4 Gileadas
4 Gohda=Krehślu
4 gribbeja
4 ikkatram
4 islehje
4 J§ebeles
4 Je§ree#les
4 jepśchu
4 Jerikuśa^
4 Jeu#śa
4 Joaśu
4 kahda
4 kahda^
4 Kalnu
4 Kalpa
4 Kalpam
4 Kapehz
4 Kaŗŗa=Spehku
4 Kaulus
4 kawis
4 Ķehniņus
4 Kohkus
4 kritte
4 Kur
4 kwehpinajśchi
4 Lai
4 Laiks
4 likśchu
4 luhd§e
4 Mahtes
4 mannim
4 Me§chus
4 Mee§chu
4 Meeru
4 Menae#ms
4 mettehs
4 Moabiteŗus
4 Nae#mans
4 Nahz
4 Nammam
4 Nammus
4 ņehmis
4 ņemt
4 nokawis
4 nomir§t
4 nomirśi
4 noplehśe
4 nopoh§titi
4 paleek
4 paśluddina
4 patihk
4 peegahje
4 Pilsśahteem
4 Praweeta
4 Praweetu
4 Pree§teŗam
4 Pree§teŗus
4 Pulkus
4 rahdijs
4 red§
4 Rihta
4 Rohkahm
4 śagahnija
4 Sakarijus
4 Salmanaśśers
4 śaminne
4 Saneribs
4 Sawans
4 śchai^
4 ścheem
4 ścheitan
4 śchķih§ts
4 Śeewu
4 Sihreŗus
4 Śirdi
4 Sirgus
4 śitte
4 Spittalibas
4 Śwehtitajus
4 tahdu
4 tatśchu
4 Tehwu
4 tewis
4 Tihruma
4 tikkai
4 tomehr
4 Traukus
4 turr
4 turreja
4 Us
4 uszeltas
4 Waiga
4 Wakti
4 walda
4 warreja
4 weddiśchu
4 Wirśneekeem
4 wiśśa
4 wiśśai
3 25
3 §inna
3 §tahw
3 §tahwu
3 §taigajs
3 §tiprinaht
3 §tiprus
3 A§ae#lu
3 a§tota^
3 agri
3 aisślehd§e
3 aiswe§ts
3 Aizina
3 aizinajs
3 Ak
3 Akabam
3 Aklibu
3 Akmiņus
3 Amons
3 Amoza
3 apślehpe
3 Arrig
3 atgree§ahs
3 atkahpj
3 atlizzinaja
3 atmettis
3 atnahze
3 Atneśśeet
3 atwedde
3 Augļus
3 Auśim
3 Ba&a&l=Seebulu
3 Bahr§iba
3 Balśi
3 bih§tees
3 Bruņņas
3 Bulta
3 Bultas
3 D§el§e
3 d§ihwot
3 D§immumu
3 Dahr§a^
3 Dahwids
3 darrihs
3 darriśim
3 Deenai
3 dewiņus
3 dewis
3 dohśchu
3 dohta
3 ee=eet
3 eeśchu
3 eh§t
3 Ehdamo=Uppuri
3 Ela
3 Elatu
3 Elijakims
3 Eļji
3 Elkam
3 Eņģelis
3 eśśat
3 eśśeet
3 Gaddi
3 Gads
3 Galwa
3 Gars
3 Grahmata
3 Grahmata^
3 gree§ees
3 Grehku
3 grib
3 Gultas
3 Gultu
3 ilgi
3 isd§innis
3 isdeldeja
3 isneśśe
3 isśauze
3 J§kijum
3 J§rae#ls
3 Jabeśa
3 Jahtneeki
3 Jahtneeku
3 Jardaņas
3 Je§ree#la^
3 Jeu#śu
3 Joaks
3 Jotama
3 Juhŗu
3 Juhs
3 juhśeem
3 Jums
3 ka^
3 KAd
3 Kahjahm
3 Kaldee#ŗeem
3 Kaldee#ŗu
3 Kalna
3 Kambari^
3 Kapteines
3 Kaŗŗa=Wihreem
3 kaŗŗoht
3 kaŗŗoja
3 Ķihdraņa
3 klahjahs
3 klannijahs
3 klannitees
3 klauśijśchi
3 Krehślu
3 kuŗŗa
3 kurrenes
3 kuŗŗu
3 Kweeśchu=Miltu
3 labbo
3 labbus
3 Laikam
3 Lakiśu
3 laśśija
3 laśśijs
3 ļaunu
3 leela
3 leez
3 Leezibas
3 Likkumus
3 Lohgu
3 ma§i
3 ma§u
3 Mahte
3 Mai§es
3 Mai§i
3 makśaja
3 manna^
3 mannis
3 mannus
3 Mantas
3 Meeśa
3 Mehneśi^
3 mekle
3 mirśim
3 Muhŗeem
3 Mutti
3 Nae#manu
3 Nahbata
3 nahkśi
3 nahkuśchi
3 Nakti^
3 Nebu§arAdans
3 neģģi
3 Nekus
3 ņemmeet
3 newaid
3 Neweśśelibas
3 Nim§us
3 No
3 nogahjis
3 Nokauj
3 nokauta
3 nokawuśchi
3 nonahze
3 notiks
3 nozehle
3 ohtras
3 Pa
3 padeśmita^
3 Padohmu
3 Pagaņi
3 pahri
3 Par
3 paśchas
3 paścheem
3 Pawehleśchanu
3 pazehle
3 peeśauze
3 peewiļļ
3 Pekajus
3 Pekau#śa
3 Pihśchlus
3 pilns
3 Pilsśahts
3 pirmak
3 preekścha
3 preekśchu
3 prohti
3 Puhri
3 Puhrs
3 Rahmotu
3 Rattu
3 Rattus
3 raudaja
3 raugajt
3 red§ejśchi
3 red§eśi
3 Rei§i
3 Rihkus
3 runna
3 śadau§ija
3 śagruhde
3 Salamans
3 Sallums
3 śamaitaht
3 śawo^s
3 śazzihts
3 śazziju
3 śchihs
3 śchurp
3 Sebena
3 Semme
3 śeptiņdeśmits
3 śeptiņrei§i
3 śeptiņus
3 śeśchus
3 Sewarwa&im
3 śewim
3 Si§li
3 Śiŗŗotaji
3 Skrihweri
3 Spehkam
3 Strahdneekeem
3 śwaidijs
3 Śwehdeena^
3 TAd
3 tahda^
3 tapśi
3 Teeśa
3 tewim
3 Tiglat
3 To
3 Trauku
3 treścha
3 turp
3 turreht
3 turreta
3 turreti
3 uppureht
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015