Vārdformu biežuma vārdnīca (2J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 148
Kopējais vārdlietojumu skaits: 273

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

13	un
10 ne
9 irr
8 kas
7 es
7 ka
6 eekśch
6 no
6 ta
6 tas
5 jums
5 mehs
4 bet
4 tahs
3 eśmu
3 eśśam
3 ka`
3 kri§tus
3 mums
3 paleek
3 pateeśibas
3 pee
3 tam
3 tehwa
3 tew
3 to
3 wiņņa
2 §taigajam
2 ar
2 bauśli
2 behrneem
2 buhs
2 daud§
2 eeśahkuma
2 itt
2 ja
2 jo
2 ko
2 mahzibas
2 mutti
2 śchis
2 us
2 weenu
2 wiņņu
1 §taigaht
1 algu
1 amen
1 ap§chehlośchana
1 apleezina
1 apśweizina
1 apśweizinajeet
1 arrid§an
1 at§innuśchi
1 atneśs
1 atraddis
1 bauśleem
1 bauślis
1 behrni
1 bija
1 blakku
1 d§irdejśchi
1 dabbujam
1 dabbujuśchi
1 dalliba
1 darbeem
1 deewa
1 deews
1 dehls
1 dehlu
1 dehļ
1 eśśat
1 eśśus
1 ga§pa§cha
1 ga§pa§chai
1 gribbejis
1 ikweens
1 isred§etai
1 isred§etas
1 ittin
1 jaunu
1 je§u
1 je§us
1 juhs
1 kri§tu
1 kunga
1 lab
1 lai
1 luhd§u
1 luhkojeet
1 ļauneem
1 ļohti
1 mahjas
1 mahśas
1 mahzibu
1 man
1 meers
1 meeśa^
1 mihle§tiba
1 mihle§tibas
1 mihlejamees
1 mihleju
1 muh§chigi
1 muhśu
1 nahk
1 nahkt
1 nahkuśchi
1 nahkuśchu
1 nu
1 ņemmeet
1 ohtru
1 pa§trahdajuśchi
1 pahrkahpj
1 pamettam
1 papihri
1 paśaule^
1 paścheem
1 pateeśibu
1 pehz
1 pillu
1 pilnigs
1 preeks
1 preezajees
1 prett
1 pretti=kri§tus
1 rak§ta
1 rak§tidams
1 runnaht
1 schehla§tiba
1 śchi
1 ścho
1 śew
1 śweizina
1 tai
1 tawas
1 taweem
1 tee
1 teeścham
1 tehws
1 tik
1 tomehr
1 ween
1 weens
1 wezzajs
1 wiltneeki
1 wiltneeks
1 wiśśi
1 zaur
1 zerreju
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015