Vārdformu biežuma vārdnīca (2J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 153
Kopējais vārdlietojumu skaits: 273

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

11	un
10 ne
9 irr
8 kas
7 ka
6 eekśch
6 es
6 no
6 ta
5 jums
5 mehs
5 tas
4 bet
3 eśmu
3 eśśam
3 ka`
3 Kri§tus
3 mums
3 paleek
3 Pateeśibas
3 pee
3 tahs
3 tam
3 Tehwa
3 tew
3 to
3 wiņņa
2 §taigajam
2 ar
2 Bauśli
2 Behrneem
2 buhs
2 daud§
2 Eeśahkuma
2 itt
2 Jo
2 ko
2 Mahzibas
2 Mutti
2 śchis
2 Un
2 us
2 weenu
2 wiņņu
1 §taigaht
1 Algu
1 Amen
1 Ap§chehlośchana
1 apleezina
1 apśweizina
1 apśweizinajeet
1 arrid§an
1 at§innuśchi
1 atneśs
1 atraddis
1 Bauśleem
1 Bauślis
1 Behrni
1 bija
1 Blakku
1 d§irdejśchi
1 dabbujam
1 dabbujuśchi
1 Dalliba
1 Darbeem
1 Deewa
1 Deews
1 Dehls
1 Dehlu
1 dehļ
1 Es
1 eśśat
1 eśśus
1 Ga§pa§cha
1 Ga§pa§chai
1 gribbejis
1 isred§etai
1 ittin
1 Ja
1 ja
1 jaunu
1 JE§u
1 JE§us
1 Jkweens
1 Jsred§etas
1 juhs
1 Kri§tu
1 Kunga
1 lab
1 lai
1 luhd§u
1 Luhkojeet
1 ļauneem
1 ļohti
1 Mahjas
1 Mahśas
1 Mahzibu
1 Man
1 Meers
1 Meeśa^
1 Mihle§tiba
1 Mihle§tibas
1 mihlejamees
1 mihleju
1 muh§chigi
1 muhśu
1 nahk
1 nahkt
1 nahkuśchi
1 nahkuśchu
1 nu
1 ņemmeet
1 ohtru
1 pa§trahdajuśchi
1 pahrkahpj
1 pamettam
1 Papihri
1 Paśaule^
1 paścheem
1 Pateeśibu
1 pehz
1 pillu
1 pilnigs
1 Preeks
1 preezajees
1 prett
1 Pretti=Kri§tus
1 rak§ta
1 rak§tidams
1 runnaht
1 Schehla§tiba
1 śchi
1 ścho
1 śew
1 śweizina
1 Tahs
1 tai
1 TAs
1 tawas
1 taweem
1 Tee
1 teeścham
1 Tehws
1 tik
1 tomehr
1 ween
1 weens
1 Wezzajs
1 Wiltneeki
1 Wiltneeks
1 wiśśi
1 zaur
1 zerreju
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015