Vārdformu biežuma vārdnīca (1Tim)

 

Kopējais vārdformu skaits: 836
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2123

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

94	un
86 irr
57 kas
52 ne
49 ka
38 eekśch
37 to
34 bet
32 tahs
31 ta
28 deewa
28 teem
25 tas
20 jo
19 es
19 tee
18 no
16 ja
16 tizzibas
15 ar
15 pee
13 kri§tus
13 lai
13 par
13 weens
12 je§us
12 śew
11 arrid§an
11 buhs
11 leetas
11 tam
10 ko
10 labbu
10 paśchu
9 muhśo
9 tahm
9 tew
9 tohp
9 tu
8 neds
8 pehz
8 preekśch
8 tad
8 tohs
6 itt
6 jeb
6 leetahm
6 mehs
6 uhs
6 wairak
6 weena
6 weenu
5 buht
5 daud§
5 eśmu
5 kam
5 kunga
5 nammu
5 śawu
5 schehla§tiba
5 ścho
5 ta`
5 us
5 warr
5 wiśśeem
5 zaur
4 atraitnes
4 behrnus
4 deews
4 deewu
4 eet
4 ka`
4 kad
4 labbi
4 mahzibas
4 man
4 mihle§tibas
4 nahk
4 nu
4 pahr
4 patt
4 pirmak
4 śawus
4 śchahs
4 śeewas
4 tizzibu
4 turrahs
4 wahrds
4 walda
4 weenam
4 wiśśas
4 zitti
3 §tarp
3 amen
3 appakśch
3 aug§ti
3 bijuśi
3 d§ihwa
3 d§ihwośchanu
3 darbeem
3 eśśam
3 gohda
3 grib
3 jaunakas
3 labba
3 labbeem
3 labpraht
3 leezibu
3 mahzibu
3 mahziht
3 muh§chigu
3 mums
3 neneeka
3 paligu
3 papreekśch
3 parei§i
3 paśaule^
3 pateeśi
3 pateeśibas
3 śakka
3 śeewa
3 śirds
3 tapt
3 turreht
3 turri
3 waldiht
3 ween
3 wihra
3 wiśs
3 wiśśa
3 wiśśahm
3 wiśśo
3 wiśśu
3 zilweks
2 §innadams
2 §innami
2 adams
2 ak
2 apleezinajis
2 apu§tuls
2 atmett
2 atraitne
2 baggati
2 bauśli
2 bauśliba
2 bes
2 bijaśchana
2 bijaśchanas
2 d§ihwośchanas
2 darbojees
2 darra
2 darridams
2 darrihts
2 darrijis
2 deewa=kalpośchanas
2 deewam
2 derr
2 dohta
2 eegribb
2 eekriht
2 eņģeļeem
2 eśśi
2 eśśus
2 gaddibu
2 glabbo
2 gohds
2 gribbu
2 kahdu
2 kalpo
2 kalpośchanas
2 klahjahs
2 klaht
2 kri§tu
2 kuŗŗa
2 kuŗŗai
2 kuŗŗeem
2 kuŗŗo
2 labbas
2 leeta^s
2 leeziba
2 leezineekeem
2 lihd§
2 mahzahs
2 mahzi
2 mann
2 muh§chigi
2 nahkt
2 negohdigas
2 notikkuśi
2 ņemm
2 pakkaļ
2 paleek
2 pamahzi
2 paśakkas
2 paścheem
2 patees
2 pateeśibu
2 pateizibu
2 pawehl
2 pawehleśchanas
2 pawehļu
2 pe§titaja
2 peenahkahs
2 peeņemmams
2 peeņemmigs
2 pelniśchanas
2 preekścha
2 prett
2 rohkas
2 śataņam
2 śawa
2 śchķih§tas
2 śchķih§tibas
2 śeewahm
2 ślinkas
2 tai
2 tapehz
2 tawas
2 tewim
2 timotejus
2 tizzigi
2 tizzigo
2 tomehr
2 tur
2 turr
2 ustizzeta
2 wahrda
2 wahrdeem
2 wairs
2 walga
2 weenas
2 wella
2 wezzaju
2 wihreem
2 wiśśa^s
2 zeenigus
2 zerre
2 zilwekeem
2 zilweko
2 zittadi
2 zitteem
2 zittu
2 zittus
1 §aimoht
1 §aimota
1 §chahs
1 §chinni^
1 §inn
1 §inna
1 §innam
1 §innamas
1 §innams
1 §inni
1 §iņņa^
1 §itti
1 §pehzigs
1 §pehzigu
1 §tahw
1 §trahda
1 §trahdajam
1 §wehre
1 ahra^
1 aiskawejohs
1 aisleed§
1 aisleed§is
1 aisluhgśchanas
1 aisśeet
1 aizinahts
1 alga
1 allojuśchees
1 amata
1 amatu
1 ap§chehlośchana
1 ap§innaśchanas
1 ap§innaśchanu
1 apallojuśchees
1 apbeedrojees
1 apbehdinateem
1 apgahda
1 apgahniteem
1 apgrehkojahs
1 apģehrbs
1 apjautaśchanas
1 apkahrt
1 apleezinaju
1 apślehpti
1 apśohliśchana
1 apśuhd§eśchanu
1 aptraipitu
1 apzeeniht
1 at§ihśchanas
1 at§innuśchi
1 at§tahta
1 atgree§damees
1 atgree§uśchees
1 atkahpees
1 atkahps
1 atlezz
1 atmakśaht
1 atmettuśchi
1 atņemta
1 atpirkśchanas=makśu
1 atpirkśchanu
1 atraitnai
1 atraitnehm
1 aug§ti`
1 baggateem
1 baggatibu
1 baggatigi
1 bahrśchana
1 barriba
1 barribahm
1 bauślibas=mahzitaji
1 behd§
1 behrni
1 behrno=behrni
1 behrno=d§emdeśchanas
1 besdeewigahm
1 besdeewigas
1 besdeewigeem
1 besgalligus
1 besprahtigas
1 beswainigas
1 beswainigi
1 beswainigu
1 beswiltigas
1 bi§ahm
1 bijaśchanu
1 biju
1 brahļeem
1 brahļi
1 brahļus
1 buhdamas
1 buhśi
1 buhtu
1 d§emdina
1 d§ennahs
1 d§ennees
1 d§err
1 d§ihwas
1 d§ihwo
1 d§ihwojam
1 d§ihwu
1 d§innees
1 d§innejam
1 d§innejeem
1 d§innuśchees
1 d§innuśees
1 da§chadas
1 dabbuht
1 dabbujuśchi
1 dahrgahm
1 dahwanu
1 darbi
1 darbośchana
1 darridamas
1 ded§ekli
1 deena^
1 deewa=namma^
1 dehlam
1 dehls
1 dehļ
1 derrigam
1 dewees
1 dewigi
1 dibbeni
1 diw
1 diwejeem
1 dohd
1 dohmas
1 draud§iba
1 draud§ibahm
1 draud§ibai
1 draud§ibas
1 draud§ibas=kohpajeem
1 drehbe^s
1 drehbehm
1 drihs
1 drohśchibas
1 duhruśchees
1 duśmibas
1 ee§ihmeta
1 eedohtees
1 eekahrośchana
1 eekahrośchanas
1 eeneśśuśchi
1 eezehlis
1 eezelta
1 eezelts
1 ewa
1 ewe§a^
1 gaddigam
1 gaddus
1 gah§ch
1 gahdaht
1 gahju
1 gaiśchiba^
1 gals
1 garra
1 garra^
1 garrus
1 gars
1 gohdi
1 gohdiba
1 gohdibas
1 gohdiga^s
1 gohdigahm
1 gohdigam
1 gohdigas
1 gohdigeem
1 gohdu
1 gree§uśchees
1 grehkeem
1 grehki
1 grehzineekeem
1 grehzineekus
1 gribbedami
1 gruhti
1 guddram
1 gull
1 himene`u`s
1 ih§tena
1 ih§tenahm
1 ih§tenai
1 ih§tenam
1 ikkatra
1 isdalla
1 isglahbśi
1 isglahbt
1 isglahbta
1 isglahbti
1 isģehrbjahs
1 islaśśita
1 isminn
1 isne§t
1 israhda
1 isred§eteem
1 istikśchanu
1 ittin
1 jaunaka
1 jaunakus
1 jaunibu
1 jautaśchanahm
1 jautaśchanas
1 jaw
1 je§u
1 je§um
1 juhgas
1 kahdai
1 kahdam
1 kahjas
1 kahrdinaśchanas
1 kahribu
1 kahrt
1 kahrtiga
1 kaitigas
1 kalpeem
1 kalpoht
1 kalpojuśchi
1 kalpośchanu
1 kalps
1 kaŗŗo
1 kaŗŗośchanu
1 kaśchu
1 kaunibu
1 kawejam
1 kildahm
1 klauśa
1 klauśidami
1 kluśśu
1 kluśśuma^
1 kļuh§t
1 kohpajeem
1 kri§titu
1 kri§tum
1 kriht
1 kungam
1 kungi
1 kungo
1 kungs
1 kungu
1 kungus
1 kuŗŗus
1 ķehniņam
1 ķehniņeem
1 ķehniņśch
1 ķeniņo
1 lab
1 labbad
1 labbaki
1 labbdarriśchanu
1 labbi`
1 labbibu
1 labs
1 laika^
1 laiko^s
1 laiko`s
1 laipnibas
1 laiwa
1 lamma
1 lammaśchanas
1 laśśiśchanu
1 lauliba^
1 leela
1 leelakajam
1 leelakajs
1 leels
1 leeta
1 leetu
1 leezi
1 lehniga`
1 lehnprahtibu
1 luhgśchana^s
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 ļau§chu
1 ļauna
1 ļaunas
1 ma§gajuśi
1 mah§as
1 mahjo
1 mahņeem
1 mahśas
1 mahtes
1 mahto=kawejeem
1 mahza
1 mahziba
1 mahzibai
1 mahziśchanas
1 mahziśchanu
1 mahzitajs
1 makedoniju
1 maķķeniht
1 malla^s
1 mannam
1 mannim
1 mans
1 mantas
1 mantośchana
1 mantośchanu
1 mantu
1 mauko=d§innejeem
1 meerigi
1 meers
1 meeśa^
1 meeśiga
1 mehle
1 mehlneśahm
1 melkuļeem
1 mellus
1 meloju
1 mihle§tiba
1 mihleti
1 mohdrigahm
1 mohdrigam
1 muh§cham
1 muh§chiga
1 muh§chigam
1 nahkamu
1 nahkośchas
1 nahku
1 nahkuśi
1 nahzis
1 nakti^
1 nammo^s
1 naudas
1 nebijigeem
1 neewaśchanas
1 neewatajs
1 neewati
1 neezina
1 neezinaht
1 negauścham
1 neisnihzigam
1 neleetas
1 nemir§tiba
1 neno§eed§igam
1 nered§amam
1 netaiśneem
1 netizzibas
1 netizzigs
1 neweens
1 niknaks
1 nodewis
1 nodohmahm
1 nogrimmuśchi
1 noklihduśchi
1 noliktu
1 nomettins
1 nomirruśi
1 noślehpums
1 noślehpumu
1 noteek
1 noteizoht
1 noturretees
1 ņemts
1 pa§kubbinatu
1 pa§tahw
1 pa§tahwigu
1 pa§uśchanas
1 padarra
1 pagaņeem
1 pagaņo
1 pahrgahda
1 pahrgalwigeem
1 pahrkahpśchanas
1 pahrlau§uśchas
1 pahrleezina
1 pahrmahziti
1 pahrraud§iteem
1 pahwils
1 pakahpi
1 paklauśiśchanas
1 paklauśiśchanu
1 palikt
1 paļauju
1 pamahzu
1 pamett
1 parahdihts
1 parahdiśchanu
1 parahditu
1 paśaules
1 paśchahm
1 paścho
1 paśchus
1 paśirds
1 paśkubbinajis
1 paśkubbinaśchanu
1 paśluddinadami
1 paśneed§
1 pateeśiba
1 pateikśchanas
1 pateizu
1 pats
1 pawehli
1 pawehļ
1 pazeeśchanas
1 pazeldami
1 pe§titajs
1 pee=augśchana
1 pee=eetama^
1 peederrigus
1 peeluhd§
1 peemahjojuśi
1 peenahk
1 peeņemt
1 peepildita
1 peeśaukśchana^s
1 peeśaukśchanas
1 peeteek
1 peeteezigs
1 peetizzigahm
1 peetizzigu
1 peewilta
1 peewilts
1 pehdigo`s
1 pehrlehm
1 peln
1 pih§kapa
1 pih§kapam
1 pihlaris
1 pilatus
1 pilniga
1 pirmu
1 plukśchkas
1 ponzius
1 prahti
1 praweeścho=mahzibu
1 praweeta=mahzibu
1 preekśch=sihme
1 preezas
1 pretti
1 pretti=runnaśchanahm
1 prettineekam
1 prohti
1 purni
1 raddijis
1 raddita
1 rahdihs
1 rahmi
1 rak§ts
1 rak§tu
1 red§ama
1 red§eht
1 red§ejis
1 rehjejam
1 rohko
1 runna
1 runnadamas
1 śagrahb
1 śahpehm
1 śaimi
1 saimośchana
1 saimotajs
1 śajaukti
1 śakku
1 śakne
1 śakrahj
1 śamaitaśchanas
1 sanders
1 śapihtahm
1 śapra§dami
1 śawa^
1 śawo^s
1 śazzita
1 ścha
1 śchahm
1 śchaubiśchanas
1 ścheem
1 śchinni^s
1 śchķeetahs
1 śchķih§tu
1 śchķittis
1 śeewai
1 selta
1 śenn
1 śeśchdeśmits
1 śewim
1 sihmeśchanu
1 sinnama
1 sinnaśchanas
1 śkaidri`
1 śkattihts
1 śkaudiba
1 ślepkawehm
1 śluddinahts
1 śluddinatajs
1 śohdiba
1 śohdibas
1 śohdibu
1 starp
1 stiprums
1 strahdneekam
1 śwehta
1 śwehtas
1 śwehtihts
1 śwehtiśchanas
1 śwehto
1 śwehts
1 śwehtu
1 śweścheem
1 tadehļ
1 tahdi
1 tahdo
1 tahds
1 taiśnam
1 taiśnibas
1 taiśnohts
1 tappuśchas
1 tappuśi
1 taps
1 tawa
1 tawahm
1 tawu
1 teekams
1 teeścham
1 tehr§eśchanas
1 tehwa
1 tehwo=
1 tehwu
1 teiktas
1 tewi
1 tik
1 timotejum
1 tizzeht
1 tizzehts
1 tizzigai
1 tizzigam
1 tizzigeem
1 tohpam
1 tohpi
1 traks
1 trim
1 trinnite
1 tudaliņ
1 turredams
1 turretees
1 uhdeni
1 usaud§inahts
1 usaud§inajuśi
1 usleez
1 uslikśchanu
1 usņehmis
1 usņemm
1 usņemts
1 uspuh§ts
1 uspuhtees
1 ustaiśiśchanu
1 wahjibas
1 wahrdo
1 wahrdu
1 waijatajs
1 walko
1 wallodahm
1 waļļu
1 warra
1 warram
1 weena^
1 wehligas
1 wehra^
1 wehrścham
1 weltigahm
1 weltigas
1 weśśeligeem
1 wezzajo
1 wezzajus
1 wezzakas
1 wezzakeem
1 widdetajs
1 wihna=plihtneekam
1 wihna=plihtneekeem
1 wihnu
1 wihram
1 wihri
1 wihru
1 wiltigi`
1 wiltigus
1 wiņņa
1 wiņņai
1 wiņņo
1 wiśśi
1 zee§t
1 zeek
1 zerredams
1 zerrejśchi
1 zerriba
1 zihk§tees
1 zihk§teśchanu
1 zilts=rak§tus
1 zilweki
1 zilweko=sagļeem
1 zilwekus
1 zits
1 zittam
1 zittas
1 zitto
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015