Vārdformu biežuma vārdnīca (1Tim)

 

Kopējais vārdformu skaits: 874
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2123

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

86	irr
86 un
51 kas
48 ne
47 ka
38 eekśch
37 to
31 ta
29 tahs
28 Deewa
24 teem
22 tas
21 Bet
19 tee
17 es
17 no
16 Tizzibas
15 ar
15 pee
14 ja
14 Jo
13 Kri§tus
13 weens
12 bet
12 JE§us
12 lai
11 arrid§an
11 buhs
11 śew
11 tam
10 labbu
10 Leetas
10 par
10 paśchu
9 muhśo
9 tahm
9 tew
9 tohp
9 tu
8 ko
8 Un
7 neds
7 pehz
7 preekśch
6 itt
6 jeb
6 jo
6 Kas
6 Leetahm
6 mehs
6 tohs
6 uhs
6 wairak
6 weena
5 buht
5 daud§
5 eśmu
5 Kunga
5 Nammu
5 śawu
5 Schehla§tiba
5 us
5 warr
5 weenu
5 wiśśeem
5 zaur
4 Atraitnes
4 Behrnus
4 Deews
4 Deewu
4 eet
4 ka`
4 kam
4 labbi
4 Mahzibas
4 man
4 Mihle§tibas
4 nahk
4 Ne
4 nu
4 pahr
4 patt
4 pirmak
4 śawus
4 Śeewas
4 Ta`
4 tad
4 Tizzibu
4 turrahs
4 Wahrds
4 walda
4 weenam
4 wiśśas
4 zitti
3 §tarp
3 Amen
3 appakśch
3 aug§ti
3 bijuśi
3 d§ihwa
3 D§ihwośchanu
3 Darbeem
3 eśśam
3 Gohda
3 grib
3 jaunakas
3 kad
3 labba
3 labbeem
3 labpraht
3 Leezibu
3 Mahzibu
3 mahziht
3 muh§chigu
3 mums
3 neneeka
3 Paligu
3 papreekśch
3 Par
3 parei§i
3 Paśaule^
3 pateeśi
3 Pateeśibas
3 śakka
3 śchahs
3 Ścho
3 Śeewa
3 Śirds
3 Tad
3 Tahs
3 tapt
3 Teem
3 turreht
3 turri
3 waldiht
3 ween
3 Wihra
3 wiśs
3 wiśśa
3 wiśśahm
3 wiśśo
3 wiśśu
3 Zilweks
2 §innadams
2 §innami
2 Adams
2 Ak
2 apleezinajis
2 Apu§tuls
2 atmett
2 Atraitne
2 Bauśli
2 Bauśliba
2 bes
2 Bijaśchana
2 Bijaśchanas
2 D§ihwośchanas
2 darbojees
2 darra
2 darridams
2 darrihts
2 darrijis
2 Deewa=Kalpośchanas
2 Deewam
2 derr
2 dohta
2 eegribb
2 eekriht
2 Eņģeļeem
2 Es
2 eśśi
2 eśśus
2 Gaddibu
2 glabbo
2 Gohds
2 gribbu
2 Ja
2 Ka
2 kahdu
2 kalpo
2 Kalpośchanas
2 klahjahs
2 klaht
2 Ko
2 Kri§tu
2 kuŗŗa
2 kuŗŗeem
2 kuŗŗo
2 labbas
2 Leeta^s
2 Leeziba
2 Leezineekeem
2 lihd§
2 mahzahs
2 mahzi
2 mann
2 muh§chigi
2 nahkt
2 negohdigas
2 notikkuśi
2 pakkaļ
2 paleek
2 pamahzi
2 Paśakkas
2 paścheem
2 patees
2 Pateeśibu
2 Pateizibu
2 pawehl
2 Pawehleśchanas
2 pawehļu
2 Pe§titaja
2 peenahkahs
2 peeņemmams
2 peeņemmigs
2 Pelniśchanas
2 preekścha
2 Rohkas
2 Śataņam
2 śawa
2 śchķih§tas
2 Śchķih§tibas
2 ścho
2 Śeewahm
2 ślinkas
2 tai
2 tapehz
2 Tas
2 tawas
2 tewim
2 Timotejus
2 tizzigi
2 Tizzigo
2 Tohs
2 turr
2 ustizzeta
2 Wahrda
2 Wahrdeem
2 wairs
2 Walga
2 weenas
2 Wella
2 Wezzaju
2 Wihreem
2 wiśśa^s
2 zeenigus
2 zerre
2 Zilwekeem
2 Zilweko
2 zittadi
2 zitteem
2 zittu
2 zittus
1 §aimoht
1 §aimota
1 §chahs
1 §chinni^
1 §inn
1 §inna
1 §innam
1 §innamas
1 §innams
1 §inni
1 §iņņa^
1 §itti
1 §pehzigs
1 §pehzigu
1 §tahw
1 §trahda
1 §trahdajam
1 §wehre
1 ahra^
1 aiskawejohs
1 aisleed§
1 aisleed§is
1 Aisluhgśchanas
1 aisśeet
1 aizinahts
1 Alga
1 allojuśchees
1 Amata
1 Amatu
1 Ap§chehlośchana
1 Ap§innaśchanas
1 Ap§innaśchanu
1 apallojuśchees
1 apbeedrojees
1 Apbehdinateem
1 apgahda
1 Apgahniteem
1 apgrehkojahs
1 Apģehrbs
1 Apjautaśchanas
1 apkahrt
1 apleezinaju
1 apślehpti
1 Apśohliśchana
1 Apśuhd§eśchanu
1 aptraipitu
1 apzeeniht
1 At§ihśchanas
1 at§innuśchi
1 at§tahta
1 atgree§damees
1 atgree§uśchees
1 atkahpees
1 atkahps
1 atlezz
1 atmakśaht
1 atmettuśchi
1 atņemta
1 Atpirkśchanas=Makśu
1 Atpirkśchanu
1 Atraitnai
1 Atraitnehm
1 aug§ti`
1 Baggateem
1 Baggati
1 baggati
1 Baggatibu
1 baggatigi
1 Bahrśchana
1 Barriba
1 Barribahm
1 Bauślibas=Mahzitaji
1 behd§
1 Behrni
1 Behrno=Behrni
1 Behrno=D§emdeśchanas
1 besdeewigahm
1 besdeewigas
1 Besdeewigeem
1 besgalligus
1 besprahtigas
1 beswainigas
1 beswainigi
1 beswainigu
1 beswiltigas
1 BEt
1 Bi§ahm
1 Bijaśchanu
1 biju
1 Brahļeem
1 Brahļi
1 Brahļus
1 buhdamas
1 buhśi
1 buhtu
1 d§emdina
1 d§ennahs
1 D§ennees
1 d§err
1 d§ihwas
1 d§ihwo
1 d§ihwojam
1 d§ihwu
1 d§innees
1 D§innejam
1 D§innejeem
1 d§innuśchees
1 d§innuśees
1 da§chadas
1 dabbuht
1 dabbujuśchi
1 dahrgahm
1 Dahwanu
1 Darbi
1 Darbośchana
1 darridamas
1 ded§ekli
1 Deena^
1 Deewa=Namma^
1 Dehlam
1 Dehls
1 dehļ
1 derrigam
1 dewees
1 dewigi
1 Dibbeni
1 diw
1 diwejeem
1 dohd
1 Dohmas
1 Draud§iba
1 Draud§ibahm
1 Draud§ibai
1 Draud§ibas
1 Draud§ibas=Kohpajeem
1 Drehbe^s
1 Drehbehm
1 drihs
1 Drohśchibas
1 duhruśchees
1 Duśmibas
1 ee§ihmeta
1 eedohtees
1 Eekahrośchana
1 Eekahrośchanas
1 eeneśśuśchi
1 eezehlis
1 eezelta
1 eezelts
1 Ewa
1 Ewe§a^
1 gaddigam
1 Gaddus
1 gah§ch
1 gahdaht
1 gahju
1 Gaiśchiba^
1 Gals
1 Garra
1 Garra^
1 Garrus
1 Gars
1 Gohdi
1 Gohdiba
1 Gohdibas
1 gohdiga^s
1 gohdigahm
1 gohdigam
1 gohdigas
1 gohdigeem
1 Gohdu
1 gree§uśchees
1 Grehkeem
1 Grehki
1 Grehzineekeem
1 Grehzineekus
1 Gribbedami
1 gruhti
1 Guddram
1 gull
1 Himene`u`s
1 ih§tena
1 ih§tenahm
1 ih§tenai
1 ih§tenam
1 ikkatra
1 isdalla
1 isglahbśi
1 isglahbt
1 isglahbta
1 isglahbti
1 isģehrbjahs
1 islaśśita
1 isminn
1 isne§t
1 israhda
1 isred§eteem
1 jaunaka
1 Jaunakus
1 Jaunibu
1 Jautaśchanahm
1 Jautaśchanas
1 jaw
1 JE§u
1 JE§um
1 Jstikśchanu
1 Jttin
1 Juhgas
1 Kad
1 kahdai
1 kahdam
1 Kahjas
1 Kahrdinaśchanas
1 Kahribu
1 kahrt
1 kahrtiga
1 kaitigas
1 Kalpeem
1 kalpoht
1 kalpojuśchi
1 Kalpośchanu
1 Kalps
1 Kam
1 kaŗŗo
1 Kaŗŗośchanu
1 kaśchu
1 Kaunibu
1 Kawejam
1 Kildahm
1 klauśa
1 klauśidami
1 kluśśu
1 kluśśuma^
1 kļuh§t
1 Kohpajeem
1 kri§titu
1 Kri§tum
1 kriht
1 Kungam
1 Kungi
1 Kungo
1 Kungs
1 Kungu
1 Kungus
1 Kuŗŗai
1 kuŗŗai
1 kuŗŗus
1 Ķehniņam
1 Ķehniņeem
1 Ķehniņśch
1 Ķeniņo
1 lab
1 labbad
1 labbaki
1 Labbdarriśchanu
1 labbi`
1 Labbibu
1 labs
1 Lai
1 Laika^
1 Laiko^s
1 Laiko`s
1 Laipnibas
1 Laiwa
1 lamma
1 Lammaśchanas
1 Laśśiśchanu
1 Lauliba^
1 leela
1 leelakajam
1 leelakajs
1 leels
1 Leeta
1 leetas
1 Leetu
1 Leezi
1 lehniga`
1 Lehnprahtibu
1 Luhgśchana^s
1 Luhgśchanas
1 Luhgśchanu
1 Ļau§chu
1 Ļauna
1 ļaunas
1 ma§gajuśi
1 mah§as
1 mahjo
1 Mahņeem
1 Mahśas
1 Mahtes
1 Mahto=Kawejeem
1 mahza
1 Mahziba
1 Mahzibai
1 Mahziśchanas
1 Mahziśchanu
1 Mahzitajs
1 Makedoniju
1 maķķeniht
1 Malla^s
1 mannam
1 mannim
1 mans
1 Mantas
1 Mantośchana
1 Mantośchanu
1 Mantu
1 Mauko=D§innejeem
1 meerigi
1 Meers
1 Meeśa^
1 meeśiga
1 Mehle
1 Mehlneśahm
1 Melkuļeem
1 Mellus
1 meloju
1 Mihle§tiba
1 mihleti
1 mohdrigahm
1 mohdrigam
1 muh§cham
1 muh§chiga
1 muh§chigam
1 Nahkamu
1 nahkośchas
1 nahku
1 nahkuśi
1 nahzis
1 Nakti^
1 Nammo^s
1 Naudas
1 Nebijigeem
1 Neds
1 Neewaśchanas
1 Neewatajs
1 neewati
1 neezina
1 neezinaht
1 Negauścham
1 neisnihzigam
1 neleetas
1 Nemir§tiba
1 neno§eed§igam
1 nered§amam
1 Netaiśneem
1 Netizzibas
1 Netizzigs
1 neweens
1 niknaks
1 No
1 nodewis
1 Nodohmahm
1 nogrimmuśchi
1 noklihduśchi
1 noliktu
1 nomettins
1 nomirruśi
1 Noślehpums
1 Noślehpumu
1 noteek
1 noteizoht
1 noturretees
1 Ņemm
1 ņemm
1 ņemts
1 pa§kubbinatu
1 pa§tahw
1 pa§tahwigu
1 Pa§uśchanas
1 padarra
1 Pagaņeem
1 Pagaņo
1 pahrgahda
1 Pahrgalwigeem
1 Pahrkahpśchanas
1 pahrlau§uśchas
1 pahrleezina
1 pahrmahziti
1 pahrraud§iteem
1 PAhwils
1 Pakahpi
1 Paklauśiśchanas
1 Paklauśiśchanu
1 palikt
1 paļauju
1 pamahzu
1 pamett
1 parahdihts
1 Parahdiśchanu
1 parahditu
1 Paśaules
1 paśchahm
1 paścho
1 paśchus
1 Paśirds
1 paśkubbinajis
1 Paśkubbinaśchanu
1 paśluddinadami
1 paśneed§
1 Pateeśiba
1 Pateikśchanas
1 pateizu
1 pats
1 pawehli
1 pawehļ
1 Pazeeśchanas
1 pazeldami
1 Pe§titajs
1 Pee=Augśchana
1 pee=eetama^
1 Peederrigus
1 peeluhd§
1 peemahjojuśi
1 peenahk
1 peeņemt
1 peepildita
1 Peeśaukśchana^s
1 Peeśaukśchanas
1 peeteek
1 peeteezigs
1 peetizzigahm
1 peetizzigu
1 peewilta
1 peewilts
1 pehdigo`s
1 Pehrlehm
1 Pehz
1 peln
1 Pih§kapa
1 Pih§kapam
1 Pihlaris
1 Pilatus
1 pilniga
1 pirmu
1 Plukśchkas
1 Ponzius
1 Prahti
1 Praweeścho=Mahzibu
1 Praweeta=Mahzibu
1 Preekśch
1 Preekśch=Sihme
1 Preezas
1 Prett
1 prett
1 pretti
1 Pretti=Runnaśchanahm
1 Prettineekam
1 prohti
1 Purni
1 raddijis
1 raddita
1 rahdihs
1 rahmi
1 Rak§ts
1 rak§tu
1 red§ama
1 red§eht
1 red§ejis
1 Rehjejam
1 Rohko
1 runna
1 runnadamas
1 śagrahb
1 Śahpehm
1 Śaimi
1 Saimośchana
1 Saimotajs
1 śajaukti
1 śakku
1 Śakne
1 śakrahj
1 Śamaitaśchanas
1 Sanders
1 śapihtahm
1 śapra§dami
1 śawa^
1 śawo^s
1 śazzita
1 ścha
1 śchahm
1 Śchahs
1 Śchaubiśchanas
1 ścheem
1 śchinni^s
1 śchķeetahs
1 śchķih§tu
1 śchķittis
1 Śeewai
1 Selta
1 śenn
1 śeśchdeśmits
1 Śew
1 śewim
1 Sihmeśchanu
1 Sinnama
1 Sinnaśchanas
1 śkaidri`
1 śkattihts
1 Śkaudiba
1 Ślepkawehm
1 śluddinahts
1 Śluddinatajs
1 Śohdiba
1 Śohdibas
1 Śohdibu
1 Starp
1 Stiprums
1 Strahdneekam
1 śwehta
1 śwehtas
1 śwehtihts
1 Śwehtiśchanas
1 Śwehto
1 śwehts
1 śwehtu
1 śweścheem
1 ta`
1 TAd
1 tadehļ
1 tahdi
1 tahdo
1 tahds
1 Taiśnam
1 Taiśnibas
1 taiśnohts
1 tappuśchas
1 tappuśi
1 taps
1 TAs
1 tawa
1 tawahm
1 tawu
1 teekams
1 TEem
1 teeścham
1 Tehr§eśchanas
1 Tehwa
1 Tehwo=
1 Tehwu
1 teiktas
1 tewi
1 tik
1 Timotejum
1 tizzeht
1 tizzehts
1 Tizzigai
1 Tizzigam
1 Tizzigeem
1 tohpam
1 tohpi
1 Tomehr
1 tomehr
1 traks
1 trim
1 trinnite
1 tudaliņ
1 Tur
1 tur
1 Turredams
1 turretees
1 Uhdeni
1 usaud§inahts
1 usaud§inajuśi
1 usleez
1 Uslikśchanu
1 usņehmis
1 usņemm
1 usņemts
1 uspuh§ts
1 uspuhtees
1 Ustaiśiśchanu
1 Wahjibas
1 Wahrdo
1 Wahrdu
1 Waijatajs
1 walko
1 Wallodahm
1 Waļļu
1 Warra
1 warram
1 weena^
1 WEenu
1 wehligas
1 wehra^
1 Wehrścham
1 weltigahm
1 weltigas
1 weśśeligeem
1 Wezzajo
1 Wezzajus
1 wezzakas
1 Wezzakeem
1 Widdetajs
1 Wihna=Plihtneekam
1 Wihna=Plihtneekeem
1 Wihnu
1 Wihram
1 Wihri
1 Wihru
1 wiltigi`
1 wiltigus
1 wiņņa
1 wiņņai
1 wiņņo
1 wiśśi
1 zee§t
1 zeek
1 zerredams
1 zerrejśchi
1 Zerriba
1 Zihk§tees
1 Zihk§teśchanu
1 Zilts=Rak§tus
1 Zilweki
1 Zilweko=Sagļeem
1 Zilwekus
1 zits
1 zittam
1 zittas
1 Zitto
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015