Vārdformu biežuma vārdnīca (1Tes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 559
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1741

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

83	un
52 juhs
51 ka
46 mehs
40 irr
37 jo
37 jums
36 ne
33 no
30 eekśch
27 kas
27 to
25 bet
23 muhśo
23 ta
23 tahs
22 arrid§an
21 deewa
21 eśśam
18 juhśo
17 ar
17 pee
17 tas
16 ka`
15 eśśat
14 brahļi
14 itt
14 kunga
14 mums
12 kri§tus
12 tee
11 je§us
10 §innat
10 §tarpa^
10 teem
10 wiśśeem
9 deewam
8 ittin
8 muhs
8 uhs
7 deews
7 lai
7 neds
7 pahr
7 ta`
7 weens
6 alla§chiņ
6 preekśch
6 tizzibas
6 zaur
5 bes
5 buhs
5 buht
5 es
5 jeb
5 kungu
5 mihle§tibas
5 nakti^
5 nu
5 paśchi
5 patt
5 prett
5 śawa^
5 ścho
5 tadehļ
5 tohp
5 tohs
5 wahrdu
5 ween
4 behdahm
4 behrni
4 deenas
4 deewu
4 je§u
4 juhśu
4 kad
4 kahdu
4 kungs
4 lihd§
4 muhśu
4 par
4 śawus
4 tad
4 tappuśchi
4 tehwa
4 waijaga
4 wairak
3 atnahkśchanas
3 bijuśchi
3 bijuśi
3 d§ihwojam
3 dehļ
3 ko
3 kri§tu
3 labbi
3 leetas
3 luhd§am
3 mitteśchanas
3 nahks
3 ohtru
3 papreekśchu
3 paśchas
3 paśchus
3 pats
3 preezas=mahzibu
3 red§eht
3 runnaht
3 śawu
3 śwehtiśchanas
3 wiņņa
3 zerribas
2 §taigaht
2 §trahda
2 aizina
2 akajas
2 augścham
2 behrnus
2 bij
2 bijam
2 brahli
2 brahļeem
2 d§inneji
2 darra
2 daud§
2 deena
2 deena^
2 eśśeet
2 eśśus
2 garra
2 garru
2 gohdibas
2 gruhti
2 gull
2 ilgośchanu
2 jepśchu
2 labba^
2 lihgśmiba
2 luhd§eet
2 ļaunu
2 makedonijas
2 meers
2 mihļi
2 neśchķih§tibas
2 nizzina
2 nomirris
2 nomohda^
2 pa§kubbinajam
2 pahwils
2 pakkaļ
2 paśchahm
2 pateizam
2 peed§ehruśchi
2 peeņehmuśchi
2 peeņemmatees
2 prahts
2 pretti
2 saglis
2 schehla§tiba
2 śchi
2 śchis
2 śirdis
2 śwehta
2 śwehteem
2 śwehtu
2 tam
2 taptu
2 tehws
2 tizzat
2 tumśibas
2 turrat
2 wahrdeem
2 waigu
2 wairs
2 wiśśa^s
2 wiśśahm
2 zeetuśchi
2 zilwekeem
2 zitti
1 §emme^
1 §ihdama
1 §pehzigi
1 §taigajat
1 §teiguśchees
1 §trahdaht
1 §trahdajam
1 ahra^
1 aiskawe
1 aiskawejis
1 aismigguścheem
1 aismigguśchi
1 aismigguśchus
1 aisrauti
1 aizinajis
1 amen
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinaht
1 apgruhtinatu
1 apleezinajam
1 apleezinajśchi
1 apņehmuśchees
1 apśargahts
1 apśweizinajeet
1 apu§tuļi
1 apwilkt
1 at§ih§tat
1 ateena^s
1 atgahdadamees
1 atgree§uśchees
1 atkal
1 atleekam
1 atlikkuśchi
1 atmakśa
1 atmakśaht
1 atnahkśchanu
1 atraujeetees
1 atrautees
1 atreebejs
1 atweddihs
1 ba§uni
1 bailigus
1 balśi
1 behdas
1 behrno=sahpes
1 brahligas
1 brahļus
1 brih§cheem
1 brihdi
1 bruņņas=zeppuri
1 buhśim
1 buhtam
1 buhtu
1 d§enneetees
1 d§ihwam
1 d§ihwoht
1 d§ihwośchanas
1 dabbujśchi
1 dabbujuśchi
1 darba
1 darba^
1 darba=beedri
1 darbojatees
1 darbośchanas
1 darbośchanu
1 darbs
1 darbu
1 darrajt
1 darrat
1 darrihs
1 darriht
1 debbeśim
1 debbeśu
1 dehlu
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohd
1 draud§ibai
1 draud§ibo
1 drośchi
1 duśmiba
1 duśmibas
1 duśmibu
1 dwehśele
1 dwehśeles
1 ee=eeśchana
1 eeeeśchanu
1 eegribbedamees
1 eemeślu
1 eepreezinajam
1 eepreezinajeetees
1 eepreezinati
1 eezelti
1 elka=deeweem
1 eņģeļa
1 eśmu
1 gaddigeem
1 gaddigi
1 gaiśa^
1 gaiśmas
1 gallam
1 gars
1 gau§chu
1 glabba
1 glabboht
1 gohdigi
1 gohds
1 gohdu
1 grahmata
1 grehkus
1 gribbejam
1 gribbejśchi
1 gribbetu
1 gribbu
1 gullam
1 guļļam
1 ih§tenam
1 ihpaśchigeem
1 ikweenam
1 ikweenu
1 ilgodami
1 isbehgs
1 isdalliht
1 isdohtees
1 isgahjuśi
1 isglahbti
1 ismahziti
1 ispaudis
1 ispe§tijis
1 isred§eti
1 ja
1 jaśchu
1 je§um
1 juddeem
1 juddo=semme^
1 juhśas
1 kahda
1 kahda^
1 kahdam
1 kahdas
1 kahdi
1 kahrdinajs
1 kahrdinatajs
1 kahribas
1 kahrośchanu
1 kahrt
1 kalpoht
1 kam
1 kleegśchanu
1 krohnis
1 kruhścho=bruņņas
1 kungam
1 lab
1 labbu
1 labbus
1 labs
1 laikeem
1 laśśita
1 leekahs
1 leela
1 leeliśchanas
1 leeta^s
1 leetahm
1 leezineeki
1 leezineeks
1 lehnigi
1 lehnprahtigi
1 lihgśmibu
1 lizzis
1 luhgdami
1 luhgśchana^s
1 luhkojeet
1 ļauns
1 ļohti
1 mahzibas
1 makedonija^
1 malla^s
1 mauzibas
1 meera
1 meerigi
1 meeśa
1 mehli
1 mekledami
1 mihk§tu
1 mihleht
1 mihligi`
1 mihļus
1 miŗŗoņeem
1 mirruśchi
1 muh§chigas
1 muh§chigi
1 muhśa
1 nahkamas
1 nahkśim
1 nahkt
1 nahkuśi
1 nahzis
1 nakts
1 neewati
1 neezinajeet
1 negauśibas
1 negauśibu
1 negg`
1 neno§eed§igeem
1 neno§eed§igi
1 nepatihk
1 neśśis
1 newa
1 no§kum§tat
1 nokawuśchi
1 nokrahpj
1 noślahpeet
1 notikkuśi
1 notizzis
1 ohtr
1 pa§ih§t
1 pa§tahwat
1 padebbeścheem
1 pagaidat
1 pagaņeem
1 pagaņi
1 pahrbauda
1 pahrbaudajt
1 pahrbauditi
1 pahri
1 pahrim
1 pakuhdina
1 pakuhdinaht
1 pakuhdinajeet
1 pakuhdinaśchana
1 pame§ti
1 panahkśchanu
1 pane§dami
1 pane§dams
1 paneśśeet
1 paśchu
1 paśkubbinajam
1 paśkubbinajeetees
1 paśluddina
1 paśluddinajśchi
1 pateeśibas
1 pateizeet
1 pateizibu
1 patikdami
1 patikt
1 paturrajt
1 pawehlejuśchi
1 pawehleśchanas
1 pazeeśchanas
1 peekohdinaju
1 peekuśchanu
1 peeminnedami
1 peeminneet
1 peeminneśchana^
1 peepeeśchi
1 peepilda
1 peepildiht
1 peetizzigs
1 peewilśchanas
1 peezeetuśchi
1 pehz
1 pilnas
1 pilnigus
1 pirmak
1 prahta^
1 praweeścho
1 praweeśchus
1 preekśch=sihmes
1 preekścha
1 preekśchneekus
1 preeku
1 preezajamees
1 preezajeetees
1 preezas=mahziba
1 preezas=mahzibas
1 preezas=wahrds
1 prohti
1 projam
1 puśśes
1 rahmi
1 rak§tihts
1 rak§tu
1 rohkahm
1 runnajam
1 śagrahbuśi
1 śaju§t
1 śakkam
1 śamaitaśchana
1 śatans
1 śawam
1 śawas
1 śazzihs
1 śazzijam
1 śazzijuśchi
1 śchahm
1 śchaubihts
1 ścheem
1 śeewa
1 śeewu
1 śehrga^
1 silwans
1 sinnadami
1 śirdi
1 śirds
1 skuhp§tiśchanu
1 ślehpt
1 śluddinaśchanas
1 spehka
1 śuhtijis
1 śuhtijuśchi
1 śullaini
1 śwehti
1 śwehtibas
1 śwehtiht
1 śwehtiśchana
1 tahm
1 tai
1 taiśni
1 tapeh§
1 tapehz
1 tapśim
1 tapt
1 teeścham
1 teśśalonikeŗo
1 tik
1 timoteju
1 timotejus
1 timoteus
1 tizzam
1 tizziba
1 tizzibu
1 tizzigeem
1 tomehr
1 trauku
1 truhkumu
1 turrejśchi
1 us
1 usmohdinajs
1 ustaiśajt
1 ustizzehts
1 wahjus
1 wahrds
1 waiga
1 waijad§ibas
1 waijajuśchi
1 wainigi`
1 wairo
1 wal§tibas
1 warram
1 warrejam
1 warren
1 weena
1 weenam
1 weeni
1 weenu
1 weh§tus
1 welta
1 welts
1 wilippo^s
1 wiltibas
1 wiņņu
1 wiņśch
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśa^
1 wiśśas
1 wiśśi
1 wiśśu
1 wiśśus
1 zaurim
1 zeenigi`
1 zehlees
1 zelśees
1 zeļļam
1 zerriba
1 zihk§teśchanas
1 zilts=beedreem
1 zilwekam
1 zilweko
1 zilweku
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015