Vārdformu biežuma vārdnīca (1Tes)

 

Kopējais vārdformu skaits: 588
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1741

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

74	un
50 juhs
46 ka
45 mehs
40 irr
37 jums
35 ne
33 no
30 eekśch
26 to
25 kas
24 Jo
23 muhśo
22 arrid§an
22 ta
22 tahs
21 Deewa
21 eśśam
18 juhśo
17 ar
17 pee
16 ka`
16 tas
15 eśśat
14 Brahļi
14 itt
14 Kunga
14 mums
12 Bet
12 bet
12 Kri§tus
12 tee
11 JE§us
11 jo
10 §innat
10 §tarpa^
10 teem
10 wiśśeem
9 Deewam
9 Un
8 muhs
8 uhs
7 Deews
7 ittin
7 lai
7 pahr
7 weens
6 alla§chiņ
6 neds
6 preekśch
6 Tizzibas
6 zaur
5 buhs
5 buht
5 jeb
5 Ka
5 Kungu
5 Mihle§tibas
5 Nakti^
5 nu
5 paśchi
5 patt
5 prett
5 śawa^
5 ścho
5 ta`
5 tohp
5 tohs
5 Wahrdu
5 ween
4 Behdahm
4 Behrni
4 bes
4 Deewu
4 es
4 JE§u
4 juhśu
4 kad
4 kahdu
4 Kungs
4 lihd§
4 muhśu
4 par
4 śawus
4 tappuśchi
4 Tehwa
4 waijaga
4 wairak
3 Atnahkśchanas
3 bijuśchi
3 bijuśi
3 d§ihwojam
3 Deenas
3 dehļ
3 ko
3 Kri§tu
3 labbi
3 Leetas
3 luhd§am
3 Mitteśchanas
3 nahks
3 ohtru
3 papreekśchu
3 paśchas
3 paśchus
3 pats
3 Preezas=Mahzibu
3 red§eht
3 runnaht
3 śawu
3 Śwehtiśchanas
3 Tad
3 Tadehļ
3 wiņņa
3 Zerribas
2 §taigaht
2 §trahda
2 aizina
2 Akajas
2 augścham
2 Behrnus
2 bij
2 bijam
2 Brahli
2 Brahļeem
2 darra
2 daud§
2 Deena
2 Deena^
2 eśśeet
2 eśśus
2 Garra
2 Garru
2 Gohdibas
2 gruhti
2 gull
2 Jlgośchanu
2 JO
2 Juhs
2 Kas
2 labba^
2 Lihgśmiba
2 ļaunu
2 Makedonijas
2 Meers
2 mihļi
2 Neśchķih§tibas
2 nizzina
2 nomirris
2 nomohda^
2 pa§kubbinajam
2 Pakkaļ
2 paśchahm
2 pateizam
2 peed§ehruśchi
2 peeņehmuśchi
2 peeņemmatees
2 Prahts
2 pretti
2 Saglis
2 Schehla§tiba
2 śchi
2 śchis
2 Śirdis
2 Śwehta
2 Ta`
2 tam
2 taptu
2 Tehws
2 tizzat
2 Tumśibas
2 turrat
2 Wahrdeem
2 Waigu
2 wairs
2 wiśśa^s
2 wiśśahm
2 zeetuśchi
2 Zilwekeem
2 zitti
1 §emme^
1 §ihdama
1 §pehzigi
1 §taigajat
1 §teiguśchees
1 §trahdaht
1 §trahdajam
1 ahra^
1 aiskawe
1 aiskawejis
1 aismigguścheem
1 aismigguśchi
1 aismigguśchus
1 aisrauti
1 aizinajis
1 Amen
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinaht
1 apgruhtinatu
1 apleezinajam
1 apleezinajśchi
1 apņehmuśchees
1 apśargahts
1 Apśweizinajeet
1 Apu§tuļi
1 apwilkt
1 at§ih§tat
1 Ateena^s
1 atgahdadamees
1 atgree§uśchees
1 atkal
1 atleekam
1 atlikkuśchi
1 atmakśa
1 atmakśaht
1 Atnahkśchanu
1 Atraujeetees
1 atrautees
1 Atreebejs
1 atweddihs
1 Ba§uni
1 Bailigus
1 Balśi
1 Behdas
1 Behrno=Sahpes
1 Bes
1 BEt
1 brahligas
1 Brahļus
1 Brih§cheem
1 Brihdi
1 Bruņņas=Zeppuri
1 buhśim
1 buhtam
1 buhtu
1 d§enneetees
1 d§ihwam
1 d§ihwoht
1 D§ihwośchanas
1 D§inneji
1 d§inneji
1 dabbujśchi
1 dabbujuśchi
1 Darba
1 Darba^
1 Darba=Beedri
1 darbojatees
1 Darbośchanas
1 Darbośchanu
1 Darbs
1 Darbu
1 darrajt
1 darrat
1 darrihs
1 darriht
1 Debbeśim
1 Debbeśu
1 deenas
1 Dehlu
1 dewis
1 dewuśchi
1 dohd
1 Draud§ibai
1 Draud§ibo
1 drośchi
1 Duśmiba
1 Duśmibas
1 Duśmibu
1 Dwehśele
1 Dwehśeles
1 Ee=eeśchana
1 Eeeeśchanu
1 eegribbedamees
1 Eemeślu
1 eepreezinajam
1 eepreezinajeetees
1 eepreezinati
1 eezelti
1 Elka=Deeweem
1 Eņģeļa
1 Es
1 eśmu
1 gaddigeem
1 gaddigi
1 Gaiśa^
1 Gaiśmas
1 Gallam
1 Gars
1 gau§chu
1 glabba
1 glabboht
1 gohdigi
1 Gohds
1 Gohdu
1 Grahmata
1 Grehkus
1 gribbejam
1 gribbejśchi
1 gribbetu
1 gribbu
1 gullam
1 guļļam
1 ih§tenam
1 ihpaśchigeem
1 ikweenam
1 ikweenu
1 ilgodami
1 isbehgs
1 isdalliht
1 isdohtees
1 isgahjuśi
1 isglahbti
1 ismahziti
1 ispaudis
1 ispe§tijis
1 isred§eti
1 ja
1 jaśchu
1 JE§um
1 Jepśchu
1 jepśchu
1 Jttin
1 Juddeem
1 Juddo=Semme^
1 juhśas
1 kahda
1 kahda^
1 kahdam
1 kahdas
1 kahdi
1 kahrdinajs
1 Kahrdinatajs
1 Kahribas
1 Kahrośchanu
1 kahrt
1 kalpoht
1 kam
1 Kleegśchanu
1 Krohnis
1 Kruhścho=Bruņņas
1 Kungam
1 lab
1 Labbu
1 labbus
1 labs
1 Laikeem
1 laśśita
1 leekahs
1 leela
1 Leeliśchanas
1 Leeta^s
1 Leetahm
1 Leezineeki
1 Leezineeks
1 lehnigi
1 lehnprahtigi
1 Lihgśmibu
1 lizzis
1 Luhd§eet
1 luhd§eet
1 luhgdami
1 Luhgśchana^s
1 Luhkojeet
1 ļauns
1 ļohti
1 Mahzibas
1 Makedonija^
1 Malla^s
1 Mauzibas
1 Meera
1 meerigi
1 Meeśa
1 Mehli
1 Mehs
1 mekledami
1 mihk§tu
1 mihleht
1 mihligi`
1 mihļus
1 Miŗŗoņeem
1 Mirruśchi
1 muh§chigas
1 muh§chigi
1 muhśa
1 nahkamas
1 nahkśim
1 nahkt
1 nahkuśi
1 nahzis
1 Nakts
1 Ne
1 Neds
1 neewati
1 neezinajeet
1 Negauśibas
1 Negauśibu
1 negg`
1 neno§eed§igeem
1 neno§eed§igi
1 nepatihk
1 neśśis
1 newa
1 no§kum§tat
1 nokawuśchi
1 nokrahpj
1 noślahpeet
1 notikkuśi
1 notizzis
1 ohtr
1 pa§ih§t
1 pa§tahwat
1 Padebbeścheem
1 pagaidat
1 Pagaņeem
1 Pagaņi
1 Pahrbauda
1 Pahrbaudajt
1 pahrbauditi
1 pahri
1 pahrim
1 PAhwils
1 Pahwils
1 pakuhdina
1 pakuhdinaht
1 pakuhdinajeet
1 Pakuhdinaśchana
1 pame§ti
1 Panahkśchanu
1 pane§dami
1 pane§dams
1 paneśśeet
1 paśchu
1 paśkubbinajam
1 paśkubbinajeetees
1 paśluddina
1 paśluddinajśchi
1 Pateeśibas
1 Pateizeet
1 Pateizibu
1 patikdami
1 patikt
1 paturrajt
1 pawehlejuśchi
1 Pawehleśchanas
1 Pazeeśchanas
1 peekohdinaju
1 Peekuśchanu
1 peeminnedami
1 peeminneet
1 Peeminneśchana^
1 peepeeśchi
1 peepilda
1 peepildiht
1 peetizzigs
1 Peewilśchanas
1 peezeetuśchi
1 Pehz
1 pilnas
1 pilnigus
1 pirmak
1 Prahta^
1 Praweeścho
1 Praweeśchus
1 Preekśch=Sihmes
1 preekścha
1 Preekśchneekus
1 Preeku
1 preezajamees
1 Preezajeetees
1 Preezas=Mahziba
1 Preezas=Mahzibas
1 Preezas=Wahrds
1 prohti
1 projam
1 puśśes
1 rahmi
1 rak§tihts
1 rak§tu
1 Rohkahm
1 runnajam
1 śagrahbuśi
1 śaju§t
1 śakkam
1 Śamaitaśchana
1 Śatans
1 śawam
1 śawas
1 śazzihs
1 śazzijam
1 śazzijuśchi
1 śchahm
1 śchaubihts
1 ścheem
1 Śeewa
1 Śeewu
1 Śehrga^
1 Silwans
1 Sinnadami
1 Śirdi
1 Śirds
1 Skuhp§tiśchanu
1 ślehpt
1 Śluddinaśchanas
1 Spehka
1 śuhtijis
1 śuhtijuśchi
1 Śullaini
1 Śwehteem
1 śwehteem
1 śwehti
1 Śwehtibas
1 śwehtiht
1 Śwehtiśchana
1 Śwehtu
1 śwehtu
1 Ta
1 tad
1 TAdehļ
1 tadehļ
1 tahm
1 Tahs
1 tai
1 taiśni
1 Tapeh§
1 Tapehz
1 tapśim
1 tapt
1 Tas
1 teeścham
1 Teśśalonikeŗo
1 tik
1 Timoteju
1 Timotejus
1 Timoteus
1 tizzam
1 Tizziba
1 Tizzibu
1 Tizzigeem
1 To
1 tomehr
1 Trauku
1 Truhkumu
1 turrejśchi
1 us
1 usmohdinajs
1 ustaiśajt
1 ustizzehts
1 Wahjus
1 Wahrds
1 Waiga
1 Waijad§ibas
1 waijajuśchi
1 wainigi`
1 wairo
1 Wal§tibas
1 warram
1 warrejam
1 warren
1 weena
1 weenam
1 weeni
1 weenu
1 Weh§tus
1 welta
1 welts
1 Wilippo^s
1 Wiltibas
1 wiņņu
1 wiņśch
1 wiśs
1 wiśśa
1 wiśśa^
1 wiśśas
1 wiśśi
1 wiśśu
1 wiśśus
1 zaurim
1 zeenigi`
1 zehlees
1 zelśees
1 Zeļļam
1 Zerriba
1 Zihk§teśchanas
1 Zilts=Beedreem
1 Zilwekam
1 Zilweko
1 Zilweku
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015