Vārdformu biežuma vārdnīca (1Sam)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3740
Kopējais vārdlietojumu skaits: 23524

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1296	un
555 to
381 tas
362 us
339 Un
334 śazzija
324 no
322 irr
305 tee
294 ne
272 ta
264 Tad
261 pee
251 ka
228 tad
223 ar
222 wiņ§ch
216 bija
213 wiņņa
194 teem
193 Dahwids
191 Sauls
187 es
183 kas
138 tam
137 tew
132 tu
118 wiņņu
117 jo
117 man
115 śawu
114 nu
111 Bet
110 KUNGS
106 weenu
104 tohs
102 eekśch
102 KUNGA
100 preekśch
99 ko
99 Samuels
95 tahs
94 ka`
91 par
90 prett
88 eśmu
88 weens
87 nahze
84 bij
84 pahr
80 bet
77 buhs
77 kad
76 Ļaudis
73 Kad
72 J§rae#ļa
65 Dahwidu
65 Deewa
65 juhs
64 Saula
62 gahje
55 eśśi
55 ta`
54 Jonatans
54 Wili§teŗu
54 wiņņam
53 lihd§
50 tappe
49 mums
49 tur
48 wiśśu
47 ir
47 Saulu
47 uhs
45 Rohka^
45 śchodeen
44 Wili§teŗi
43 Ķehniņu
43 pehz
43 śaweem
42 Ļaudim
42 pakkaļ
42 Wihreem
41 §tarp
41 tohp
40 jums
40 mehs
39 Deena^
39 Wihrs
38 zehlehs
37 atkaļ
37 KUNGU
37 tawa
36 ņehme
35 Dehls
35 raugi
34 Dahwida
34 Dahwidam
34 Eelus
33 KUNGAM
33 mans
32 Jo
32 likke
32 ļohti
32 ścho
32 tawu
32 Wihri
32 wiśśi
32 zaur
31 arri
31 atbildeja
31 mann
31 tapehz
30 Es
30 Wili§teŗeem
29 1
29 darrijs
29 Deews
29 Semmes
28 Ķehniņ§ch
28 manna
28 Rohkas
28 tai^
28 teeścham
27 jelle
27 Samuelu
27 Saulam
26 diwi
26 neds
25 Dehlu
25 kur
25 laid
25 Raugi
25 śawa^
25 Śchķir§tu
25 Ta`
25 Tas
25 Tehwa
25 wehl
24 isgahje
24 ja
24 Preekścha^
24 red§eja
24 śawas
24 tik
23 J§rae#lu
23 Namma^
22 buhtu
22 eśśam
22 Ķehniņa
22 labbi
22 nahzis
22 Puiśis
22 Rohku
21 eśśat
21 J§rae&ļa
21 juhśu
21 Kalpeem
21 mannu
21 palikke
21 Śirds
21 śuhtija
21 Tee
21 Tehws
21 Wahrdus
21 wiśśeem
20 eet
20 leelu
20 muhśu
20 nogahje
20 Wihru
20 Zeļļu
19 Dehli
19 jeb
19 KUNgs
19 nahk
19 Pehz
19 pretti
19 Rohka
19 Śeewas
19 Wahrds
18 arrid§an
18 d§irdeja
18 Deewu
18 dewe
18 Kapehz
18 manna^
18 Wahrdu
17 Azzim
17 pats
17 Praweeśchu
17 runnaja
17 śawa
17 Śchķir§ts
17 Śeewa
17 wiņņas
16 atpakkaļ
16 Awis
16 Deenas
16 Gars
16 J§rae#ls
16 kawe
16 noh§t
16 paścha^
16 Pilsśahta^
16 Semmi
16 weena
15 Balkśnei
15 behd§e
15 d§ihwo
15 Dehla
15 Kungs
15 Mai§es
15 Ne
15 Samueļa
15 tahm
15 wairs
15 wedde
15 ween
15 Weetu
15 wiśśus
14 bihjajahs
14 dewis
14 Jonatanu
14 KUNGŚ
14 lai
14 manni
14 muhs
14 Nammu
14 śazzidams
14 śchohs
14 Śeewu
14 Sohbinu
14 taws
14 Wihrus
14 Wiņ§ch
14 wiśs
13 10
13 §tahweja
13 apkahrt
13 darra
13 Galwu
13 Juhda
13 Kalpi
13 kamehr
13 Kaŗŗa^
13 Kas
13 Leetu
13 Lehģeri
13 nokaut
13 Nu
13 Puiśi
13 Red§
13 śchis
13 tawa^
13 teekams
13 tewis
13 trihs
12 augścham
12 Behrni
12 darrija
12 dohd
12 Eenaidneeku
12 Ja
12 kahdu
12 Ķehniņam
12 labbu
12 Lai
12 Laid
12 Ļau§chu
12 mannim
12 Neģģi
12 pa
12 Puśśe^
12 śazzihts
12 śchurp
12 Tapehz
12 taps
12 Wallodu
12 Wili§teris
11 6
11 11
11 Anna
11 dehļ
11 Eij
11 J§aja
11 Kalps
11 kam
11 Ķeģilu
11 mekle
11 mekleht
11 muh§cham
11 śawus
11 śche
11 śewim
11 Śirdi
11 Tadehļ
11 Wili§teri
10 14
10 §tah§tija
10 Aķis
10 darrihs
10 Dehleem
10 eij
10 gann
10 gulleja
10 Jr
10 kapehz
10 KUNga
10 Leeli=Kungi
10 Lehģeŗa
10 lizzis
10 Meeru
10 Nahbala
10 ņemm
10 nokawe
10 Pilsśahtu
10 śauze
10 Schehla§tibu
10 Śchķehpu
10 TAd
10 taweem
10 tewim
10 uppureht
10 Uppuri
10 Waigu
10 Weeta^
9 4
9 7
9 19
9 20
9 agri
9 Benjamiņa
9 Bruņņu=Neśśejs
9 daud§
9 Deenas=Widdu
9 Derribu
9 dohs
9 Eewodu
9 ehde
9 J§aju
9 Jabeśa
9 Kalpu
9 kritte
9 Laiku
9 Lauka^
9 nahkt
9 Namma
9 nei
9 neśśe
9 no=eet
9 paśchu
9 pawehlejs
9 peeluhd§e
9 Rahmatas
9 Ratteem
9 runnajs
9 śawahm
9 śchi
9 Śchķehps
9 Siņņu
9 śluddinahts
9 tadehļ
9 tawas
9 Teeśu
9 Tukśneśes
9 UN
9 uppureja
9 waizaja
9 weena^
9 wiņņeem
9 wiśśa
9 wiśśahm
9 wiśśam
8 3
8 5
8 8
8 9
8 17
8 Abners
8 Akimeleku
8 appakśch
8 atgree§ehs
8 behg
8 buht
8 d§ihwoja
8 darriht
8 Dehlus
8 dohśchu
8 Dwehśele
8 eima
8 Elkanus
8 Gilgalu
8 gree§ehs
8 gribbam
8 itt
8 J§rae&lu
8 Kunga
8 Kungam
8 ļaunu
8 luhd§ams
8 Mai§i
8 Mikale
8 Nammam
8 neeka
8 ohtra^
8 patihk
8 Pree§teri
8 Red§i
8 śazziht
8 ścha
8 śchinni^
8 Starpa^
8 śuhtijs
8 tappis
8 tawam
8 tuhk§tośchus
8 Wahrda
8 wairak
8 Weh§tneśchus
8 Wehrśchus
8 Wili§teŗa
8 zittkahrt
7 12
7 Agagu
7 aizinajs
7 Aķiśu
7 Akmini
7 atmettis
7 atraddis
7 Azzis
7 D§ihwibu
7 darri
7 darrijśchi
7 Deewam
7 deśmits
7 diwiśimts
7 J§ajus
7 J§rae#ļam
7 Jonatanam
7 juhśus
7 Ka
7 kahds
7 Kaŗŗa=Pulkeem
7 kawis
7 Laika^
7 mannam
7 Meeśas
7 Meitu
7 Nakti
7 ņemts
7 nomirre
7 pahri
7 patt
7 Pilsśahta
7 Praweeścheem
7 Pree§teŗa
7 Pree§teris
7 Rahmatu
7 rihtu
7 śakka
7 śapulzejahs
7 śchee
7 Śeewahm
7 Sihlus
7 tawai
7 tewi
7 tezzeja
7 tikkai
7 Tu
7 Tukśneśi^
7 turren
7 warr
7 weenam
7 wezz
7 Wili§teŗus
7 wiśśas
7 Ziklagu
6 13
6 18
6 24
6 aizinaja
6 apmettehs
6 Ar
6 Auśim
6 Behdas
6 Behrneem
6 Behrnu
6 Behrnus
6 bijuśchi
6 Bruņņas
6 buhśi
6 Bultas
6 d§irdejs
6 Dagoņa
6 Dohd
6 dohmaja
6 Eenaidneekeem
6 Egiptes
6 eh§t
6 Eita
6 Galwas
6 Gibeju
6 gribb
6 gŗuhta
6 ikkatrs
6 ilgi
6 isgahjis
6 isred§ejs
6 jaśchu
6 jaw
6 Kalna
6 Kalpone
6 Kauśchana
6 klauśi
6 Kungu
6 Laupijuma
6 Lehģeri^
6 mannis
6 mannus
6 mihleja
6 muh§chigi
6 nahks
6 nahz
6 Nakti^
6 ņems
6 newa
6 Ownus
6 Pakalnu
6 peederr
6 Pineas
6 Puiścheem
6 Pulku
6 raudaja
6 red§
6 red§i
6 Rihta^
6 Samueļam
6 śawam
6 śazzihs
6 śchai^
6 Śeenas
6 Selta
6 Semme^
6 śeśchśimts
6 śew
6 Sohbins
6 Stuhri
6 Tahs
6 tawahm
6 Taws
6 Tik
6 Wal§tibu
6 warretu
6 Wihram
6 Woj
6 zehlahs
5 2
5 16
5 21
5 §innu
5 §tah§ta
5 §teid§ehs
5 Abjatars
5 Abneru
5 Akimeleka
5 Akitaba
5 Amalekiteŗus
5 ap§kaitahs
5 atgree§ees
5 augśchu
5 Balśi
5 darriśchu
5 Dehlam
5 Derribas
5 Drehbes
5 Dwehśeli
5 Eh§eļa=Mahtes
5 Galda
5 Gattas
5 Gileadas
5 Gohwis
5 gribbu
5 isglahbj
5 J§raeļa
5 Jemini
5 kahda
5 Kalpones
5 kaŗŗo
5 kaŗŗoja
5 Kauśchana^
5 Kauśchanas
5 kautees
5 Ķeģilas
5 kļua
5 Ko
5 labbad
5 labbaki
5 labs
5 ļauns
5 Ļaunu
5 Leeleem=Kungeem
5 Leeta
5 Leetas
5 mannahm
5 mannas
5 manneem
5 Mans
5 Meddus
5 Meers
5 Meita
5 mettehs
5 Nahbals
5 ņehmis
5 neneeka
5 nokawis
5 nomirris
5 notikkahs
5 ohtru
5 paleek
5 pateeśi
5 peeśauze
5 Pree§teŗeem
5 Pulks
5 raugajt
5 Rohbe§chas
5 śakki
5 śazzidami
5 śazzijs
5 śazzijśchi
5 Śchi
5 Śchis
5 śehdeja
5 Sihmes
5 Siwas
5 Snohtu
5 Śwaiditu
5 ta^
5 tahdu
5 tapśi
5 tapt
5 tawi
5 teeśaja
5 turrahs
5 Uhdeni
5 Weeta
5 Wehl
5 Widdu^
5 Wihnu
5 wiņņa^
5 wiņņai
5 zik
5 Zilweks
5 zittu
4 22
4 27
4 §chehl
4 §taiga
4 §wehreja
4 A§doda
4 abbi
4 Abiga&ile
4 Aķiśa
4 Akmins
4 Allas
4 Amalekiteŗeem
4 Amalekiteŗu
4 apmette
4 Arrig
4 Aśśinim
4 atlikke
4 atra§ts
4 atradde
4 atrohd
4 atwedduśchi
4 aug§ti
4 Aug§tumu
4 beid§is
4 Betlemi
4 bih§tees
4 bijis
4 buhśchu
4 d§ihwot
4 D§immumu
4 d§innahs
4 dabbu
4 Dagons
4 Dahwanas
4 Ded§amo=Uppuri
4 Deena
4 doht
4 Eebr
4 Eebree#ŗi
4 Eedomiteris
4 eelau§uśchees
4 Eelum
4 Eh§eli
4 Eh§eļus
4 ehd
4 Gaddus
4 gahjuśchi
4 Gaiśma
4 Gibejas
4 grehkojs
4 gribbat
4 gribbeja
4 gribbi
4 iseet
4 istruhzinajahs
4 jauns
4 Jonataņa
4 Jrrag
4 juhśahm
4 juhśas
4 juhśeem
4 KAd
4 Kalnu
4 Kalpa
4 kalpoja
4 Kaŗŗa
4 kaŗŗoht
4 Kauśchanu
4 kauts
4 klaht
4 klahtu
4 klauśijs
4 Laiks
4 Ļaunumu
4 leek
4 leela
4 leija
4 lihd§inaja
4 Lohpus
4 luhguśi
4 ma§u
4 Maona
4 Mehnes
4 Mehs
4 Meitas
4 mekleja
4 Mikali
4 mirt
4 Mizpas
4 Mizpu
4 Moabiteŗu
4 Nahbalu
4 nahkam
4 Nahz
4 Nahzeet
4 Najota
4 ņehmuśchi
4 netikli
4 Nobu
4 nokauts
4 nolikke
4 notikke
4 ohtra
4 Pakkaļas=Wahtes
4 papreekśchu
4 parahdijahs
4 pazehle
4 peezas
4 Pehrkoņus
4 pirms
4 preekścha
4 preezajahs
4 prohjam
4 Puiścham
4 Puiśchus
4 red§ejśchi
4 Rohbe§chahm
4 Rohkahm
4 runnaht
4 śakkajt
4 śapulzinaja
4 śaukts
4 śazziju
4 śazziśchu
4 śchahs
4 ścheitan
4 Śeewai
4 Sem~es
4 śewis
4 Sihlu
4 Śilla^
4 śitte
4 Siwiteŗi
4 śleppeni
4 śluddinaja
4 Spehku
4 Śwahrkeem
4 Śwaidihts
4 Ta
4 tahds
4 tai
4 tai`
4 tappa
4 taptu
4 tawa^s
4 tawus
4 To
4 Tomehr
4 tomehr
4 trim
4 tśchetrśimts
4 tuhk§tośchee
4 tuhk§toścheem
4 Tukśneśi
4 turrejahs
4 turrejs
4 Uppes
4 Wahrdeem
4 Wal§tiba
4 Waļļu
4 Waŗŗa
4 Wehrścheem
4 Wehrśi
4 Wezzajee
4 Wihra
4 zauru
4 Zilweku
4 zitta
4 zittas
3 15
3 32
3 §inna
3 §innaja
3 §kaidras
3 §kaidri
3 §pehleht
3 §pehleja
3 §tah§tihs
3 §tah§tijs
3 §tahjeetees
3 §taigaht
3 §taigaja
3 §teid§ahs
3 A§dodu
3 abbee
3 Abiga&ili
3 Abjataru
3 Aķilu
3 Akimeleks
3 Altari
3 Amalekiteŗi
3 Annu
3 ap
3 apgrehkojahs
3 apkauti
3 apślehpees
3 Aśmini
3 Aśśini
3 at§inne
3 atgree§ahs
3 atgree§chahs
3 Atkaļ
3 atmettuśchi
3 atra§tas
3 atwe§t
3 Awi
3 Azzi^s
3 Bee§ora
3 behd§is
3 Behdahm
3 bohja^
3 Brahļeem
3 Brahļi
3 Brahlneeks
3 Brahļus
3 brehze
3 Bruņņu=Neśśeju
3 Buhs
3 buhśeet
3 d§emdeja
3 d§ennahs
3 Darbeem
3 darrajt
3 darrat
3 Darri
3 darrihts
3 Ded§amu=Uppuri
3 Deenahm
3 Deenu
3 Deeweem
3 Doe#gs
3 dohdeet
3 dohmu
3 dohta
3 drebbeja
3 Drehbehm
3 Eed§ihwotaji
3 eedams
3 Eeleija^
3 eeśchu
3 eeśim
3 eezehlis
3 Ehdamo=Uppuri
3 ehdihs
3 Ekroņa
3 Ekronu
3 Elijabs
3 Galla^
3 Gaļļu
3 Gals
3 Galwa
3 Gattu
3 gawileja
3 Ģihmi
3 Gilgala
3 Gohda^
3 Goliata
3 Goliats
3 Grehkeem
3 Grehki
3 grib
3 gudri
3 gulleht
3 Gultu
3 ik
3 ikweens
3 is
3 isbehd§e
3 isglahbe
3 ispe§ti
3 isweddis
3 J§raelu
3 ja=eet
3 jahje
3 Jonatana
3 joprohjam
3 Kahjas
3 kalpojeet
3 kalpojuśchi
3 Karmela^
3 Karmelu
3 Kaŗŗa=Pulkus
3 Kaŗŗu
3 Kaŗśch
3 Kaunu
3 kaus
3 kauti
3 Kiriat=Jearim
3 kohpa^
3 Kummośu
3 Kur
3 kuŗŗam
3 labbaks
3 labbakus
3 ļaunajs
3 Ļaunums
3 leelus
3 Leetus
3 leezeet
3 Leezineeks
3 Lehģeŗus
3 lihd§i
3 Lingu
3 lohzijahs
3 Luhgśchanu
3 ma§us
3 Mahja^s
3 Mahju
3 mahk
3 Mai§e
3 Meitahm
3 mittejahs
3 Muttes
3 Nahbalam
3 nahkoht
3 nahkśi
3 nahkuśchi
3 nahzeet
3 Nams
3 ne§t
3 neģģi
3 Nera
3 neśśihs
3 No§eegums
3 nodohs
3 nokauj
3 nokaujeet
3 nomirt
3 nonahze
3 nośauze
3 nośuhtija
3 noteek
3 Oh§olu
3 pa§inne
3 pa§tah§tija
3 padarra
3 paklauśija
3 paleez
3 palikt
3 paśazzija
3 paśchus
3 Pateikśchanas=Uppuŗus
3 patikke
3 Pawehleśchanu
3 Pe§tiśchanu
3 peeklahjahs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015