Vārdformu biežuma vārdnīca (1P)

 

Kopējais vārdformu skaits: 841
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2146

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

78	un
72 irr
64 kas
54 to
50 ka
48 juhs
42 ta
39 tas
37 bet
29 ne
27 eekśch
27 jums
26 teem
25 itt
24 deewa
24 tahs
22 jo
20 ka`
20 no
18 kri§tus
18 zaur
16 ar
16 tam
15 arrid§an
15 ja
15 tee
14 par
14 pee
14 tad
13 eśśat
13 juhśu
12 tohp
11 us
10 lai
9 eśśeet
9 je§us
9 nu
9 pehz
9 weens
7 §tarpa^
7 jeb
7 kad
7 preekśch
7 wiņśch
6 buhs
6 deewu
6 dehļ
6 es
6 kunga
6 meeśa^
6 tahm
6 weenu
5 deews
5 gohdibas
5 gohdu
5 juhśo
5 ko
5 muh§chigi
5 pahr
5 paklauśigi
5 patt
5 pretti
5 śawa^
5 wiņņa
4 darra
4 dwehśeles
4 gann
4 labbu
4 laika^
4 ļauna
4 muhs
4 mums
4 śawu
4 ta`
4 tohpat
4 tohs
4 wiņņu
4 wiśśu
4 zeeśch
4 zeeśchat
3 aizinajis
3 amen
3 bes
3 bija
3 bijat
3 buhdami
3 d§ihwu
3 dahrgu
3 deewam
3 eśśam
3 garra
3 grehkeem
3 jepśchu
3 kahribahm
3 kam
3 kuŗŗa^
3 labbas
3 leeta
3 leeta^s
3 leetahm
3 ļaudis
3 neklauśigi
3 pakkaļ
3 papreekśch
3 paścheem
3 prahtu
3 preezajeetees
3 red§ams
3 runna
3 śawas
3 schehla§tibas
3 schehla§tibu
3 śirds
3 śwehta
3 tappis
3 taps
3 turrajt
3 uhs
3 wahrdu
3 weena
3 wiśśas
3 wiśśeem
3 zeeśchanas
3 zeetis
3 zittkahrt
2 §tahw
2 aizinati
2 akmins
2 ap§chehloti
2 aprunna
2 beedinaśchanu
2 bih§teetees
2 bij
2 brahļu
2 brihdi
2 buhśchana^
2 buhśchanu
2 buhtu
2 d§ihwibas
2 d§ihwo
2 d§ihwojeet
2 d§ihwośchanu
2 dahrgs
2 dahwanu
2 eśmu
2 gaddigi
2 gals
2 garra^
2 gohds
2 grehkus
2 iswehletu
2 ittin
2 je§u
2 juhśas
2 kahda
2 kahrta^
2 kauna^
2 kri§tu
2 kungu
2 kuŗŗa^s
2 kuŗŗas
2 kuŗŗu
2 kurśch
2 labbdarridami
2 labbeem
2 lahgadiśchanu
2 laiku
2 lammaśchanu
2 leetu
2 ļaundarritajus
2 ļaunu
2 ma§u
2 mehs
2 mekle
2 mihļee
2 miŗŗoņeem
2 muh§cham
2 muh§chigu
2 neds
2 neisnihziga
2 ohtru
2 pagohdina
2 pamahzu
2 paneśśat
2 paśaules
2 paśchi
2 pats
2 prahtam
2 preeku
2 prohti
2 puķķe
2 pulku
2 red§ama
2 rohkas
2 sahle
2 schehla§tiba
2 śchinni^
2 śchis
2 śeewas
2 śenn
2 śew
2 ślawu
2 śohda
2 stuhŗa=akmini
2 śwehtijeet
2 śweścha
2 śweśchu
2 tadehļ
2 tai
2 taiśnis
2 tapehz
2 tappe
2 tizzat
2 tizzibas
2 tur
2 wahrda
2 wahrds
2 warra
2 ween
2 wihreem
2 wiltibu
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 zee§dams
2 zilweks
2 zilweku
1 §aimo
1 §aimohts
1 §innadami
1 §innamu
1 §innat
1 §kattitees
1 §tahwat
1 §tahweet
1 §taiga
1 §taigajat
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 §tipri
1 §tiprinaht
1 a§ijas
1 a§toņas
1 abra`a`mam
1 ahrenes
1 aisbah§chat
1 aisbildinaśchanu
1 aiskawetas
1 akmini
1 akmiņi
1 alla§chiņ
1 amats
1 amatu
1 ap§chehlośchanas
1 ap§innaśchanas
1 apbruņņenajeetees
1 apgohdinaśchanu
1 apgrehkodamees
1 apjoh§eetees
1 apkahrt
1 apleezinadams
1 apleezinatu
1 aplikśchanas
1 appakśch
1 aprihj
1 aprunnaśchanas
1 apśed§
1 apśeggu
1 apślazzinaśchanu
1 apśweizina
1 apśweizinajeet
1 apu§tuls
1 apwilkśchanas
1 arri
1 aśśini
1 aśśins
1 at§pihdehs
1 atd§imdinajis
1 atd§immuśchi
1 atgree§ti
1 atlammaja
1 atleekamu
1 atmakśadami
1 atme§tu
1 atmettuśchi
1 atne§ta
1 atpirkti
1 atra§ta
1 atra§ts
1 atrauti
1 atreebśchanu
1 aug§tajs
1 aug§tibas
1 augścham=zelśchanu
1 augścham§elśchanu
1 auśis
1 awis
1 azzis
1 babilones
1 bahrgeem
1 baudijuśchi
1 beedris
1 behrni
1 behrniņi
1 besdeewigs
1 beskaunigahm
1 beswiltigu
1 bih§tatees
1 bihjaśchanas
1 bihjaśchanes
1 bihjaśchanu
1 bijaśchanas
1 bijuśi
1 bitinijas
1 brahli
1 brahligi
1 brahļu=mihle§tibas
1 brihniśku
1 bruhzahm
1 buht
1 d§ennahs
1 d§ennatees
1 d§erśchanahm
1 d§ihwi
1 d§ihwibu
1 d§ihwodami
1 d§ihwośchanas
1 d§ihwotum
1 d§ihws
1 d§ihwus
1 da§chada^s
1 da§chadu
1 dabbu
1 dabbudami
1 dabbujis
1 dabbuśeet
1 dahrgaka
1 dalliba
1 daļļu
1 darba
1 darbeem
1 darridami
1 darriht
1 darrihts
1 darrijis
1 darriśchana^
1 darriśchanas
1 darriti
1 dau§iśchanas
1 debbes
1 debbeśi^
1 debbeśi^s
1 deena^
1 deena^s
1 deenas
1 deewa=kalpu
1 dehls
1 dewis
1 dibbinaht
1 dibbinaśchanas
1 dohd
1 dohdeet
1 dohs
1 draud§e
1 draud§ibas
1 draud§ibu
1 drehbju
1 duśśe
1 dwehśele
1 dwehśeļu
1 ee§ihmota
1 ee§ihmotu
1 eekahrojeetees
1 eekahrośchanahm
1 eekśchķigs
1 eemantoht
1 eemantośchanu
1 eeraddumu
1 eered§ehts
1 eeśahk
1 eeśahkahs
1 eet
1 eezelti
1 eezelts
1 elka=deewibahm
1 eņģeļeem
1 eņģeļi
1 eśśośchi
1 gahda
1 gaidija
1 gaiśmu
1 gala§ias
1 gallu
1 ganna
1 gannajt
1 gannamu
1 ganns
1 garreem
1 garrigu
1 garrigus
1 garrs
1 garru
1 gars
1 gattawa
1 gattawi
1 gattaws
1 gawileht
1 glabboti
1 gohda^
1 gohdajt
1 gohdiba
1 gohdinahts
1 grehku
1 grehzineeks
1 grib
1 gribbahs
1 gribbas
1 gribbetu
1 gruhtumu
1 gurnus
1 ih§tenu
1 ihpaśchi
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ikweena
1 ir
1 isglahbs
1 isglahbtas
1 isglahbts
1 iskaiśiti
1 ismekleśchana
1 isnihk§t
1 isnihziga
1 isnihzigahm
1 ispuśchkoti
1 isred§eta
1 isred§eteem
1 istaiśijahs
1 istruhzinajeetees
1 iswehleta
1 iswih§tamu
1 jaukuma
1 jaukumam
1 jaun
1 jaunaki
1 jehra
1 kahdas
1 kahds
1 kahrdinaśchana^s
1 kahrdinaśchanu
1 kalpi
1 kalpo
1 kalpojuśchi
1 kamehr
1 kappadokias
1 kar§tumu
1 kaŗŗo
1 kaunahs
1 klauśigi
1 klints
1 kluśśa
1 kluśśina
1 kļuh§t
1 kohka
1 kohpa^
1 kri§tiba
1 kri§tihts
1 krohni
1 kungeem
1 kungs
1 kur
1 kurneśchanas
1 kuŗŗa
1 ķehniņam
1 ķehniņu
1 ķeniśka
1 lab
1 labba^
1 labbaki
1 labbam
1 labbdarriśchanas
1 labbdarritaju
1 labbi
1 labdarrat
1 labdarridami
1 labpraht
1 laikos
1 laiks
1 laipnigi
1 laipnigs
1 lammahts
1 lauwa
1 leeka^
1 leeku
1 leelas
1 leetas
1 leezineeks
1 lehna
1 lehneem
1 lehniba
1 lehnibu
1 lepneem
1 lihd§
1 lihd§=mantneekeem
1 lihd§i
1 lihd§us
1 lihd§wezzajs
1 lihd§zeetigi
1 luhgśchanahm
1 luhgśchanas
1 luhpas
1 ļaun
1 ļaunajahs
1 ļaundarritajs
1 ļaundarritaju
1 ļaunuma
1 ļaunumu
1 ļohti
1 ma§
1 maģ
1 mahjojeet
1 mahzijuśchi
1 maldidamas
1 mans
1 markus
1 mattu
1 meers
1 meeru
1 meeśa
1 meeśas
1 meeśigahm
1 mehli
1 meitas
1 mekledami
1 mekleju§chi
1 metteet
1 mihle§tiba
1 mihle§tibas
1 mihle§tibu
1 mihleht
1 mihlejat
1 mihlojeet
1 mihlojeetees
1 mihtat
1 mirruścheem
1 mirruśchus
1 mittejees
1 mohku
1 muhśo
1 muhśu
1 mutte^
1 nahktu
1 nahkuśchi
1 nam`a=turretaji
1 namma
1 namma=darritaji
1 nammu
1 ne§innaśchana^
1 ne§innaśchanu
1 neapgahnita
1 neapgahnitu
1 neewati
1 negantigahm
1 negohdigas
1 neisnihzigu
1 neisrunnajamu
1 nekahdu
1 neklauśigeem
1 nenod§eed§igga
1 neprattigu
1 neśawih§tamu
1 neśśis
1 netaiśneem
1 netaiśnibu
1 netaps
1 newairs
1 neweens
1 newiltigas
1 no`a`śa
1 nodewe
1 nogahjis
1 nokrittuśi
1 noleezeet
1 nolikśchana
1 nomohda^
1 nonahwehts
1 nośkummuśchi
1 noteek
1 notikkuśchas
1 noturretees
1 nowehr§chahs
1 ņemmahs
1 ohtra`
1 pa=aug§tina
1 pa§emmigee`
1 pa§emmojeetees
1 pa§emmośchanu
1 pa§tahwigus
1 pabeigtas
1 padewigas
1 padewigi
1 pagahjuśchu
1 pagaņeem
1 pagaņu
1 pagohdinahts
1 pahrraud§ihts
1 pahrwaldidami
1 paklauśiga
1 paklauśigas
1 paklauśiśchanas
1 paklauśiśchanu
1 paleek
1 paleekamu
1 pamahzidams
1 pamettis
1 paneśs
1 papreekśch=red§eśchanu
1 parahdihts
1 parahdiśchanas
1 paścha^
1 paśchas
1 paśchu
1 paśluddinaht
1 paśluddinahts
1 paśluddinajuśchi
1 paśluddinatas
1 paśneed§
1 pateeśibas
1 paturreta
1 pawaddijuśchi
1 pawehleht
1 pe§tiśchanas
1 pe§tiśchanu
1 pee§pee§ti
1 peed§immuśchi
1 peederr
1 peeduŗŗahs
1 peedurśchanas
1 peelabbinati
1 peemahjotajus
1 peemekleśchanas
1 peenu
1 peeņemmigi
1 peeśauzat
1 peetizzigam
1 peetizzigu
1 peewe§tu
1 pehdahm
1 pehdiga^
1 pehdigi
1 pehdigo^s
1 pehteris
1 pelniśchanas
1 pih§kapa
1 pihśchanas
1 pilnigi
1 pilnu
1 pirma^
1 pliķķeti
1 pontus
1 prahta
1 prahts
1 praśśa
1 praweeśchi
1 pree§teriba
1 pree§teribu
1 preekśch=rak§tu
1 preekśch=sihmes
1 preezas=wahrdam
1 preezas=wahrds
1 preezatees
1 prettineeks
1 pulka
1 raddiśees
1 radditajam
1 rak§ta^
1 rak§tihts
1 rak§tijis
1 raugi
1 red§
1 red§edami
1 red§eht
1 red§ejuśchi
1 rei§
1 rihkam
1 rihśchanahm
1 ruhkdams
1 saglis
1 sahles
1 śahrņu
1 saimośchana^
1 śajaukta^
1 śalikśchana
1 śapraśchanas
1 śaprattigi
1 śaprattigu
1 sara
1 śataiśiht
1 śaukdama
1 śaweem
1 śawihtuśi
1 śazzihts
1 ścheit
1 śchi
1 śchinni`s
1 śchkeetat
1 śchķeetu
1 śchķih§tas
1 śchķih§tiht
1 śchķih§tu
1 śchķir§ts
1 ścho
1 śeewiśkam
1 śeewu
1 śehkla
1 selta
1 selts
1 seltu
1 silwanu
1 sinnadami
1 sinnamas
1 śirdi
1 śirdi^s
1 śirdigu
1 śirds§chehligi
1 śirdsdibben
1 skaudibas
1 skuhp§tiśchanu
1 ślawa
1 ślawehts
1 ślepkawe
1 śluddinahts
1 śluddinajis
1 śohdiba
1 śohdiht
1 śohditi
1 spehka
1 spehku
1 śudrabu
1 suhdiśchanu
1 śuhtihts
1 śuhtiti
1 śwabbadiba
1 śwabbadneeki
1 śwehtas
1 śwehti
1 śwehtigi
1 śwehtiti
1 śwehts
1 śwehtu
1 śwehtumu
1 śweśchineekeem
1 śweśchineekus
1 ta`s
1 taggad
1 taggadiņ
1 taiśihts
1 taiśneem
1 taiśni
1 taiśnibai
1 taiśnibas
1 tanni^
1 tappuśchas
1 tapt
1 tauta
1 te
1 tehwa
1 tehwiśku
1 tehws
1 tehwu
1 tikkumus
1 tizz
1 tizzedami
1 tizziba
1 tizziba^
1 tizzibu
1 tohpeet
1 tomehr
1 tumśibas
1 turrahs
1 turrajtees
1 tuwu
1 ugguni
1 uhdenim
1 uppureht
1 uppuŗus
1 usaugat
1 uskahpis
1 usluhkodami
1 usluhkośchanas
1 usmohdinajis
1 usraugajt
1 ustaiśiti
1 wahjakam
1 wahrdam
1 waigs
1 waijaga
1 waizajuśchi
1 waldiśchanas
1 waldneekeem
1 walśchķibu
1 warras
1 warrat
1 warrenas
1 weenas
1 weenkahrt
1 weenprahtigi
1 wehl
1 wells
1 weltigas
1 weśśeli
1 wezzajeem
1 wezzajus
1 wihnu=plihteśchanahm
1 wihri
1 wiltiba
1 wiņņas
1 wiņņo
1 wirśibai
1 wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśa^s
1 wiśśahm
1 wiśśai
1 wiśśi
1 wiśśus
1 zeeśchanahm
1 zeetuma^
1 zerreht
1 zerreja
1 zerriba
1 zerribas
1 zerribu
1 zianas
1 zilts
1 zilweka
1 zilwekeem
1 zilwezigahm
1 zilwezigai
1 zilwezigu
1 zittadi
1 zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015