Vārdformu biežuma vārdnīca (1P)

 

Kopējais vārdformu skaits: 885
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2146

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

72	irr
71 un
54 to
53 kas
47 juhs
47 ka
40 ta
38 tas
27 ne
26 bet
26 eekśch
26 jums
25 teem
24 Deewa
24 tahs
21 itt
20 ka`
20 no
18 Kri§tus
17 zaur
16 ar
15 arrid§an
15 tee
14 tam
13 eśśat
13 ja
13 Jo
13 juhśu
13 pee
12 par
12 tohp
11 tad
10 Bet
10 Kas
10 us
9 JE§us
9 nu
9 Pehz
9 weens
8 jo
7 §tarpa^
7 jeb
7 lai
7 preekśch
7 wiņśch
6 buhs
6 Deewu
6 dehļ
6 es
6 eśśeet
6 kad
6 Kunga
6 Meeśa^
6 tahm
6 Un
6 weenu
5 Deews
5 Gohdibas
5 Gohdu
5 juhśo
5 muh§chigi
5 pahr
5 paklauśigi
5 patt
5 pretti
5 śawa^
5 wiņņa
4 darra
4 Dwehśeles
4 gann
4 Jtt
4 ko
4 labbu
4 Laika^
4 ļauna
4 muhs
4 mums
4 śawu
4 tohpat
4 wiņņu
4 zeeśch
4 zeeśchat
3 aizinajis
3 Amen
3 bes
3 bija
3 bijat
3 buhdami
3 d§ihwu
3 dahrgu
3 Deewam
3 eśśam
3 Eśśeet
3 Garra
3 Grehkeem
3 Ka
3 Kahribahm
3 Lai
3 Leeta
3 Leeta^s
3 Leetahm
3 Ļaudis
3 neklauśigi
3 pakkaļ
3 papreekśch
3 paścheem
3 Prahtu
3 preezajeetees
3 red§ams
3 runna
3 śawas
3 Schehla§tibas
3 Schehla§tibu
3 Śirds
3 ta`
3 tappis
3 taps
3 tohs
3 uhs
3 Wahrdu
3 weena
3 wiśśas
3 wiśśeem
3 Zeeśchanas
3 zeetis
3 zittkahrt
2 §tahw
2 aizinati
2 Akmins
2 ap§chehloti
2 aprunna
2 Beedinaśchanu
2 bih§teetees
2 bij
2 Brahļu
2 Brihdi
2 Buhśchana^
2 Buhśchanu
2 buhtu
2 D§ihwibas
2 d§ihwo
2 d§ihwojeet
2 D§ihwośchanu
2 dahrgs
2 Dahwanu
2 eśmu
2 gaddigi
2 Gals
2 Garra^
2 Gohds
2 Grehkus
2 iswehletu
2 ittin
2 Ja
2 JE§u
2 jepśchu
2 juhśas
2 kahda
2 kam
2 Kauna^
2 Kri§tu
2 Kungu
2 kuŗŗa^
2 kuŗŗa^s
2 kuŗŗas
2 kurśch
2 labbas
2 labbdarridami
2 labbeem
2 Lahgadiśchanu
2 Laiku
2 Lammaśchanu
2 Leetu
2 Ļaundarritajus
2 ļaunu
2 ma§u
2 mehs
2 mekle
2 Miŗŗoņeem
2 muh§cham
2 muh§chigu
2 Ne
2 neds
2 neisnihziga
2 ohtru
2 pagohdina
2 pamahzu
2 paneśśat
2 Par
2 Paśaules
2 paśchi
2 pats
2 Prahtam
2 Preeku
2 prohti
2 Puķķe
2 Pulku
2 red§ama
2 Rohkas
2 Sahle
2 Schehla§tiba
2 śchinni^
2 śchis
2 Śeewas
2 śenn
2 śew
2 Ślawu
2 śohda
2 Stuhŗa=Akmini
2 śwehta
2 śwehtijeet
2 śweścha
2 śweśchu
2 Tad
2 Tadehļ
2 tai
2 Taiśnis
2 Tam
2 tappe
2 tizzat
2 Tizzibas
2 Turrajt
2 Wahrda
2 Wahrds
2 Warra
2 ween
2 Wihreem
2 Wiltibu
2 wiņņeem
2 wiśśa
2 Wiśśu
2 wiśśu
2 zee§dams
2 Zilweks
2 Zilweku
1 §aimo
1 §aimohts
1 §innadami
1 §innamu
1 §innat
1 §kattitees
1 §tahwat
1 §tahweet
1 §taiga
1 §taigajat
1 §taigajuśchi
1 §tarp
1 §tipri
1 §tiprinaht
1 A§ijas
1 a§toņas
1 Abra`a`mam
1 ahrenes
1 aisbah§chat
1 Aisbildinaśchanu
1 aiskawetas
1 Akmini
1 Akmiņi
1 alla§chiņ
1 Amats
1 Amatu
1 Ap§chehlośchanas
1 Ap§innaśchanas
1 apbruņņenajeetees
1 Apgohdinaśchanu
1 apgrehkodamees
1 apjoh§eetees
1 apkahrt
1 apleezinadams
1 apleezinatu
1 Aplikśchanas
1 appakśch
1 aprihj
1 Aprunnaśchanas
1 apśed§
1 Apśeggu
1 Apślazzinaśchanu
1 apśweizina
1 Apśweizinajeet
1 Apu§tuls
1 Apwilkśchanas
1 arri
1 Aśśini
1 Aśśins
1 at§pihdehs
1 atd§imdinajis
1 atd§immuśchi
1 atgree§ti
1 atlammaja
1 atleekamu
1 atmakśadami
1 atme§tu
1 atmettuśchi
1 atne§ta
1 atpirkti
1 atra§ta
1 atra§ts
1 atrauti
1 Atreebśchanu
1 aug§tajs
1 Aug§tibas
1 Augścham=Zelśchanu
1 Augścham§elśchanu
1 Auśis
1 Awis
1 Azzis
1 Babilones
1 bahrgeem
1 baudijuśchi
1 Beedris
1 Behrni
1 Behrniņi
1 Besdeewigs
1 beskaunigahm
1 beswiltigu
1 BEt
1 bih§tatees
1 Bihjaśchanas
1 Bihjaśchanes
1 Bihjaśchanu
1 Bijaśchanas
1 bijuśi
1 Bitinijas
1 Brahli
1 brahligi
1 Brahļu=Mihle§tibas
1 brihniśku
1 Bruhzahm
1 buht
1 d§ennahs
1 d§ennatees
1 D§erśchanahm
1 d§ihwi
1 D§ihwibu
1 d§ihwodami
1 D§ihwośchanas
1 d§ihwotum
1 d§ihws
1 D§ihwus
1 da§chada^s
1 da§chadu
1 Dabbu
1 Dabbudami
1 dabbujis
1 dabbuśeet
1 dahrgaka
1 Dalliba
1 Daļļu
1 Darba
1 Darbeem
1 darridami
1 darriht
1 darrihts
1 darrijis
1 Darriśchana^
1 Darriśchanas
1 darriti
1 Dau§iśchanas
1 Debbes
1 Debbeśi^
1 Debbeśi^s
1 Deena^
1 Deena^s
1 Deenas
1 Deewa=Kalpu
1 Dehls
1 dewis
1 dibbinaht
1 Dibbinaśchanas
1 dohd
1 dohdeet
1 dohs
1 Draud§e
1 Draud§ibas
1 Draud§ibu
1 Drehbju
1 duśśe
1 Dwehśele
1 Dwehśeļu
1 ee§ihmota
1 ee§ihmotu
1 eekahrojeetees
1 Eekahrośchanahm
1 Eekśch
1 eekśchķigs
1 eemantoht
1 Eemantośchanu
1 Eeraddumu
1 eered§ehts
1 eeśahk
1 eeśahkahs
1 eet
1 eezelti
1 eezelts
1 Elka=Deewibahm
1 Eņģeļeem
1 Eņģeļi
1 eśśośchi
1 gahda
1 gaidija
1 Gaiśmu
1 Gala§ias
1 Gallu
1 Ganna
1 Gannajt
1 gannamu
1 Ganns
1 Garreem
1 garrigu
1 garrigus
1 Garrs
1 Garru
1 Gars
1 gattawa
1 gattawi
1 gattaws
1 gawileht
1 glabboti
1 Gohda^
1 gohdajt
1 Gohdiba
1 gohdinahts
1 Grehku
1 Grehzineeks
1 grib
1 gribbahs
1 gribbas
1 gribbetu
1 gruhtumu
1 Gurnus
1 ih§tenu
1 ihpaśchi
1 ikkatram
1 ikkatrs
1 ikweena
1 ir
1 isglahbs
1 isglahbtas
1 isglahbts
1 iskaiśiti
1 isnihk§t
1 isnihziga
1 isnihzigahm
1 ispuśchkoti
1 isred§eta
1 istaiśijahs
1 istruhzinajeetees
1 iswehleta
1 iswih§tamu
1 Jaukuma
1 Jaukumam
1 jaun
1 jaunaki
1 Jehra
1 Jepśchu
1 JO
1 Jsmekleśchana
1 Jsred§eteem
1 Juhs
1 Jums
1 KAd
1 kahdas
1 kahds
1 Kahrdinaśchana^s
1 Kahrdinaśchanu
1 Kahrta^
1 kahrta^
1 Kalpi
1 kalpo
1 kalpojuśchi
1 Kam
1 kamehr
1 Kappadokias
1 Kar§tumu
1 kaŗŗo
1 KAs
1 kaunahs
1 klauśigi
1 Klints
1 kluśśa
1 kluśśina
1 kļuh§t
1 Ko
1 Kohka
1 kohpa^
1 Kri§tiba
1 kri§tihts
1 Krohni
1 Kungeem
1 Kungs
1 kur
1 Kurneśchanas
1 Kuŗŗa
1 Kuŗŗa^
1 Kuŗŗu
1 kuŗŗu
1 Ķehniņam
1 Ķehniņu
1 ķeniśka
1 lab
1 Labba^
1 labbaki
1 labbam
1 Labbas
1 Labbdarriśchanas
1 Labbdarritaju
1 labbi
1 labdarrat
1 labdarridami
1 labpraht
1 Laikos
1 Laiks
1 laipnigi
1 laipnigs
1 lammahts
1 Lauwa
1 leeka^
1 leeku
1 leelas
1 Leetas
1 Leezineeks
1 lehna
1 lehneem
1 Lehniba
1 Lehnibu
1 Lepneem
1 lihd§
1 Lihd§=Mantneekeem
1 lihd§i
1 lihd§us
1 Lihd§Wezzajs
1 lihd§zeetigi
1 Luhgśchanahm
1 Luhgśchanas
1 Luhpas
1 ļaun
1 ļaunajahs
1 Ļaundarritajs
1 Ļaundarritaju
1 Ļaunuma
1 Ļaunumu
1 ļohti
1 ma§
1 maģ
1 Mahjojeet
1 mahzijuśchi
1 maldidamas
1 mans
1 Markus
1 Mattu
1 Meers
1 Meeru
1 Meeśa
1 Meeśas
1 meeśigahm
1 Mehli
1 Meitas
1 Mekledami
1 mekleju§chi
1 metteet
1 Mihle§tiba
1 Mihle§tibas
1 Mihle§tibu
1 mihleht
1 mihlejat
1 mihlojeet
1 mihlojeetees
1 Mihļee
1 mihtat
1 Mirruścheem
1 Mirruśchus
1 mittejees
1 MJhļee
1 Mohku
1 muhśo
1 muhśu
1 Mutte^
1 nahktu
1 nahkuśchi
1 Nam`a=turretaji
1 Namma
1 Namma=Darritaji
1 Nammu
1 Ne§innaśchana^
1 Ne§innaśchanu
1 neapgahnita
1 neapgahnitu
1 neewati
1 negantigahm
1 negohdigas
1 neisnihzigu
1 neisrunnajamu
1 nekahdu
1 Neklauśigeem
1 nenod§eed§igga
1 neprattigu
1 neśawih§tamu
1 neśśis
1 Netaiśneem
1 Netaiśnibu
1 netaps
1 newairs
1 neweens
1 newiltigas
1 No`a`śa
1 nodewe
1 nogahjis
1 nokrittuśi
1 noleezeet
1 Nolikśchana
1 nomohda^
1 nonahwehts
1 nośkummuśchi
1 noteek
1 notikkuśchas
1 noturretees
1 nowehr§chahs
1 ņemmahs
1 ohtra`
1 pa=aug§tina
1 Pa§emmigee`
1 pa§emmojeetees
1 Pa§emmośchanu
1 pa§tahwigus
1 pabeigtas
1 padewigas
1 padewigi
1 pagahjuśchu
1 Pagaņeem
1 Pagaņu
1 pagohdinahts
1 pahrraud§ihts
1 pahrwaldidami
1 paklauśiga
1 paklauśigas
1 Paklauśiśchanas
1 Paklauśiśchanu
1 paleek
1 paleekamu
1 pamahzidams
1 pamettis
1 paneśs
1 papreekśch=Red§eśchanu
1 parahdihts
1 Parahdiśchanas
1 paścha^
1 paśchas
1 paśchu
1 paśluddinaht
1 paśluddinahts
1 paśluddinajuśchi
1 paśluddinatas
1 paśneed§
1 Pateeśibas
1 paturreta
1 pawaddijuśchi
1 pawehleht
1 Pe§tiśchanas
1 Pe§tiśchanu
1 Pee
1 pee§pee§ti
1 peed§immuśchi
1 peederr
1 peeduŗŗahs
1 Peedurśchanas
1 peelabbinati
1 Peemahjotajus
1 Peemekleśchanas
1 Peenu
1 peeņemmigi
1 peeśauzat
1 peetizzigam
1 peetizzigu
1 peewe§tu
1 Pehdahm
1 pehdiga^
1 pehdigi
1 pehdigo^s
1 PEhteris
1 Pelniśchanas
1 Pih§kapa
1 Pihśchanas
1 pilnigi
1 pilnu
1 pirma^
1 pliķķeti
1 Pontus
1 Prahta
1 Prahts
1 praśśa
1 Praweeśchi
1 Pree§teriba
1 Pree§teribu
1 Preekśch=Rak§tu
1 Preekśch=Sihmes
1 Preezas=Wahrdam
1 Preezas=Wahrds
1 preezatees
1 Prettineeks
1 Pulka
1 raddiśees
1 Radditajam
1 Rak§ta^
1 rak§tihts
1 rak§tijis
1 raugi
1 red§
1 red§edami
1 red§eht
1 red§ejuśchi
1 rei§
1 Rihkam
1 Rihśchanahm
1 ruhkdams
1 Saglis
1 Sahles
1 Śahrņu
1 Saimośchana^
1 śajaukta^
1 Śalikśchana
1 Śapraśchanas
1 śaprattigi
1 śaprattigu
1 Sara
1 śataiśiht
1 śaukdama
1 śaweem
1 śawihtuśi
1 śazzihts
1 ścheit
1 śchi
1 śchinni`s
1 śchkeetat
1 śchķeetu
1 śchķih§tas
1 śchķih§tiht
1 śchķih§tu
1 Śchķir§ts
1 ścho
1 Śeewiśkam
1 Śeewu
1 Śehkla
1 Selta
1 Selts
1 Seltu
1 Silwanu
1 Sinnadami
1 Sinnamas
1 Śirdi
1 Śirdi^s
1 śirdigu
1 Śirds§chehligi
1 Śirdsdibben
1 Skaudibas
1 Skuhp§tiśchanu
1 Ślawa
1 Ślawehts
1 Ślepkawe
1 śluddinahts
1 śluddinajis
1 Śohdiba
1 śohdiht
1 śohditi
1 Spehka
1 Spehku
1 Śudrabu
1 Suhdiśchanu
1 śuhtihts
1 śuhtiti
1 Śwabbadiba
1 Śwabbadneeki
1 Śwehta
1 śwehtas
1 śwehti
1 śwehtigi
1 śwehtiti
1 śwehts
1 śwehtu
1 Śwehtumu
1 Śweśchineekeem
1 Śweśchineekus
1 TA
1 Ta
1 Ta`
1 ta`s
1 TAd
1 taggad
1 taggadiņ
1 taiśihts
1 taiśneem
1 taiśni
1 Taiśnibai
1 Taiśnibas
1 tanni^
1 TaPehz
1 taPehz
1 tappuśchas
1 tapt
1 Tas
1 Tauta
1 te
1 Teem
1 Tehwa
1 tehwiśku
1 Tehws
1 Tehwu
1 Tikkumus
1 tizz
1 tizzedami
1 Tizziba
1 Tizziba^
1 Tizzibu
1 tohpeet
1 TOhs
1 tomehr
1 Tumśibas
1 Tur
1 tur
1 turrahs
1 turrajt
1 turrajtees
1 tuwu
1 Ugguni
1 Uhdenim
1 UN
1 uppureht
1 Uppuŗus
1 Us
1 usaugat
1 uskahpis
1 Usluhkodami
1 Usluhkośchanas
1 usmohdinajis
1 usraugajt
1 ustaiśiti
1 wahjakam
1 Wahrdam
1 Waigs
1 waijaga
1 waizajuśchi
1 Waldiśchanas
1 Waldneekeem
1 Walśchķibu
1 Warras
1 warrat
1 warrenas
1 weenas
1 weenkahrt
1 weenprahtigi
1 wehl
1 Wells
1 weltigas
1 weśśeli
1 Wezzajeem
1 Wezzajus
1 Wihnu=Plihteśchanahm
1 Wihri
1 Wiltiba
1 wiņņas
1 wiņņo
1 Wirśibai
1 wiśs
1 wiśśa^
1 wiśśa^s
1 wiśśahm
1 wiśśai
1 wiśśi
1 wiśśus
1 Zaur
1 Zeeśchanahm
1 Zeetuma^
1 zerreht
1 zerreja
1 Zerriba
1 Zerribas
1 Zerribu
1 Zianas
1 Zilts
1 Zilweka
1 Zilwekeem
1 zilwezigahm
1 Zilwezigai
1 zilwezigu
1 zittadi
1 zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015