Vārdformu biežuma vārdnīca (1Kor)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1875
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8655

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

327	irr
296 un
254 ne
225 ka
204 bet
198 to
193 es
186 ta
178 tas
148 kas
129 juhs
125 jo
99 no
95 tad
91 ja
87 jums
84 tahs
81 eekśch
76 teem
72 tee
70 mehs
63 arrid§an
61 jeb
57 ar
57 kri§tus
55 buhs
55 ko
54 deewa
52 eśmu
49 par
48 tam
48 tohp
47 weens
43 man
40 kunga
39 lai
39 pee
38 zaur
34 eśśat
33 wiśśi
32 juhśo
32 nu
31 deews
31 eśśam
31 ittin
31 leetas
27 kad
27 tohs
27 weena
26 neds
26 pahr
26 pehz
25 us
24 buhtu
23 buht
23 meeśa
22 brahļi
22 ka`
22 tai
22 weenu
22 wiņśch
21 daud§
21 wiśśas
20 je§us
20 tomehr
20 tu
19 paśchu
19 śawu
19 ta`
18 lihd§
18 muhśo
18 tapehz
17 dehļ
17 meeśas
17 mums
17 śeewa
17 tahm
16 paśaules
15 bes
15 kungs
15 śakku
15 warr
15 wiśśeem
14 deewam
14 runna
13 §innat
13 garru
13 śakka
13 śchahs
13 ścho
13 śew
13 wairak
13 wihrs
13 wiņņa
13 wiśśu
13 zitti
12 tur
12 wallodas
11 appakśch
11 garra
11 garrs
11 kri§tu
11 labbu
11 mihle§tiba
11 rak§tihts
11 ween
10 buhdams
10 draud§ibas
10 ehd
10 ir
10 itt
10 leetahm
10 lohzekļi
10 pats
10 tapatt
10 tohpam
9 §tarp
9 arrig
9 bauślibas
9 deewu
9 kahds
9 kur
9 meeśu
9 neģģi
9 prahta^
9 tappis
9 wehl
9 zittam
8 §tarpa^
8 darra
8 guddribas
8 jepśchu
8 manna
8 nahk
8 neneeka
8 ohtru
8 pa
8 peederr
8 śeewas
8 śeewu
8 śirds
8 taps
8 turr
8 usmohdinahts
8 wihram
8 wiņņu
8 wiśs
8 zilweks
7 aizinahts
7 ikkatram
7 ikweenam
7 kahda
7 kungam
7 kungu
7 lauliba^
7 mannu
7 muhs
7 paleek
7 patt
7 peenahk
7 preekśch
7 śeewai
7 tahdi
7 wihra
7 wiņņam
7 wiśśahm
7 zitta
7 zitts
6 §inna
6 brahlis
6 darbs
6 darriht
6 eet
6 eh§t
6 gahda
6 gribbu
6 guddribu
6 ikweens
6 labbaki
6 mans
6 miŗŗoņi
6 paścha
6 pirmajs
6 preezas=mahzibu
6 śweścha^
6 tizziba
6 tohpeet
6 walloda^
6 waļļa
6 waļļas
6 weenam
6 welti
6 wiņņo
6 zilwekeem
6 zittadi
5 bija
5 brahļeem
5 da§chadas
5 dahwanahm
5 dahwanas
5 darbu
5 eśśeet
5 eśśi
5 eśśoti
5 garriga
5 guddris
5 it
5 je§u
5 kri§titi
5 kurśch
5 lizzis
5 mahza
5 mann
5 mauzibu
5 nahwe
5 noteek
5 pahwils
5 prahtu
5 pretti
5 rak§tu
5 runnaht
5 śchi
5 śchim
5 spehku
5 śweśchas
5 tadehļ
5 usmohdinahti
5 wahrdeem
5 warrat
5 warretu
5 wiśśa
5 wiśśa^s
5 wiśśaśchki
5 zitteem
4 aismigguśchi
4 azz
4 biķķeri
4 d§eŗŗ
4 d§ert
4 darrajt
4 darrat
4 darrijis
4 darriti
4 deena^
4 dewis
4 dohmu
4 dohta
4 draud§ibahm
4 ehdeet
4 elka=deewo
4 eśśus
4 galwa
4 galwu
4 gann
4 garra^
4 garrigahm
4 grehko
4 ikkatra
4 jaw
4 juddeem
4 juhśu
4 kahdu
4 kaunu
4 klaht
4 kļuh§t
4 kohpa^
4 kri§tijis
4 kru§ta^
4 kuŗŗa^
4 leeta
4 leeta^s
4 lohzeklis
4 luhd§u
4 manni
4 meeśa^
4 miŗŗoņeem
4 miŗŗoņo
4 nahkśchu
4 nahktu
4 neģģ
4 netizzigeem
4 netizzigs
4 newa
4 neweens
4 ņeķķiba
4 ņeķķibu
4 palikt
4 paśaule
4 paścham
4 peederrahs
4 prahtam
4 prahts
4 red§ehts
4 runnaju
4 śanahkat
4 śawa^
4 śazziht
4 schehla§tiba
4 śchis
4 sinnaśchana
4 śluddinajam
4 spehka
4 śwehteem
4 śwehtu
4 tahda^
4 tapt
4 trihs
4 uspelnitu
4 ustaiśa
4 wahrda
4 waijaga
4 walloda
4 waļļu
4 weenadu
4 weenas
4 wiņņas
4 zilweka
3 §innam
3 §innama
3 §innamas
3 §innams
3 §iņņu
3 §tarpa
3 apollus
3 apśweizina
3 apu§tuls
3 atkal
3 augśchamzelśchana
3 barribu
3 bauśliba
3 behrni
3 behrns
3 bij
3 brahli
3 d§enneetees
3 d§eŗŗat
3 d§ihwoht
3 dabbiga
3 dabbujis
3 dabbujs
3 daļļa
3 darrihs
3 darru
3 diwi
3 dohdams
3 draud§ibu
3 eedohdahs
3 eekścha^
3 eemantohs
3 eezehlis
3 ehdam
3 elka=deewa
3 eśśu
3 galda
3 garrigu
3 gohdu
3 greeķeŗeem
3 gribbetu
3 is§tah§tiht
3 isred§ejis
3 jelle
3 jep
3 kahdam
3 kahjahm
3 kahrtan
3 kalpi
3 kalpośchanas
3 kalps
3 kam
3 kauna^
3 kluśśu
3 labban
3 labbi
3 ļaunu
3 maģģums
3 mauzibas
3 meeśigi
3 mekle
3 mihle
3 mihle§tibas
3 mitteśees
3 muh§chigi
3 nahks
3 nahkt
3 nahzis
3 nammu
3 netaiśnibu
3 nezeenigi
3 nomirris
3 ohtram
3 ohtrs
3 padarra
3 padohmu
3 pahwiļa
3 paliktu
3 papreekśch
3 parahdiśchana
3 paśaulei
3 paśauli
3 paścheem
3 paśchi
3 pateikśchanu
3 pateizu
3 patikt
3 pihśchleem
3 pilniba
3 preezajahs
3 preezas=mahzibas
3 rak§tijis
3 śaprattigi
3 śawa
3 śazzitu
3 śchķeetahs
3 śchķeetu
3 śehts
3 śirdi^
3 ślehpt
3 śohdiht
3 spoh§chums
3 stepiņa
3 śwabbads
3 śwehti
3 tahdu
3 tappe
3 tappuśchi
3 taptu
3 teekams
3 teeśa
3 teeśahts
3 teeśajeet
3 teizu
3 tew
3 tizzejśchi
3 ustaiśiśchanu
3 wahrds
3 wahrdu
3 wahrdus
3 wal§tibu
3 weśśelu
3 wihru
3 wiņņeem
3 wiśswairak
3 zilwekam
3 zilweki
3 zilweko
3 zilweku
3 zittas
3 zittu
2 §innadami
2 §inni
2 §innu
2 §pehzigi
2 §taigaht
2 adams
2 aizinajs
2 aizinateem
2 alga
2 algu
2 alla§chiņ
2 altari
2 amen
2 apņehmees
2 apollowa
2 apśegta
2 apu§tuļeem
2 apu§tuļi
2 apu§tuļus
2 apwilks
2 apwilkt
2 apzirpta
2 aśśins
2 at§ihśchana^
2 at§ihts
2 at§tahdinaht
2 atnahkśchanas
2 atśchķiŗŗahs
2 aug§tas
2 augśchamzehlees
2 augumu
2 auśs
2 ba§une
2 baggati
2 beedriba
2 behdas
2 bijaśchanas
2 bijat
2 biķķeŗa
2 biķķeris
2 brahļam
2 brihdi
2 buhśchanu
2 buhśeet
2 buhtut
2 d§eedaśchu
2 d§ellons
2 d§ihwo
2 d§ihwu
2 d§irdeśchana
2 da§chadi
2 dabbu
2 dabbuhs
2 dabbujśchi
2 dahrgi
2 darbojahs
2 darrihts
2 darriśi
2 dau§iśchanu
2 debbes
2 deewi
2 deh§titais
2 dehls
2 deśmits
2 dohd
2 dohmas
2 draud§iba
2 draud§ibai
2 ee§tahdijis
2 ehdat
2 ehku
2 ehśchanas
2 elka=deeweem
2 elka=deews
2 eśśohts
2 eśśośchu
2 eweśa^
2 galls
2 galwas
2 garrigs
2 gaŗŗus
2 gohdibas
2 gohds
2 grehkeem
2 grehki
2 gribb
2 gribbat
2 grunti
2 guddriba
2 guddrus
2 ikkatrai
2 ikkatrs
2 ikweenu
2 is§tah§titaji
2 isdohd
2 isglahbti
2 isglahbts
2 ismekledami
2 isnihzinahs
2 israhdihs
2 isśalzis
2 istulka
2 jauna
2 juddi
2 kadehļ
2 kahrta^
2 kapehz
2 kaŗŗa^
2 kewas
2 kļuh§tu
2 kri§tum
2 kuŗŗa
2 kuŗŗeem
2 lab
2 labb
2 labbumu
2 labpraht
2 laiks
2 leelaka
2 leelijahs
2 leelitees
2 lihd§i
2 liktas
2 likts
2 lohzekļeem
2 lohzekļus
2 ļaudim
2 mahziba
2 mahziba^
2 mahzibas
2 mahzidams
2 mai§e
2 mai§es
2 mai§i
2 makśu
2 mannam
2 mannim
2 mannus
2 mattus
2 mauzeneekeem
2 mekleht
2 muhśu
2 nahkat
2 nams
2 ne§t
2 neģģ`
2 nekahda
2 nekahdu
2 nemir§tibu
2 netizziga
2 nomaitati
2 noślehpumu
2 noślehpumus
2 notikkuśchas
2 notiks
2 notikt
2 ņihmi
2 ohtra
2 pa§innis
2 pa§udduśchi
2 pagaņi
2 pahrmekle
2 pahrwehrtiti
2 pakkaļ
2 palikśchu
2 paśaule^
2 paśchas
2 paśchus
2 paśluddinajs
2 paśluddinaju
2 peeklahjahs
2 peeķeŗŗahs
2 peeluhgśchu
2 peeluhkojeet
2 peeminneśchanu
2 peeraugajt
2 peetizzigs
2 peewiļļeetees
2 pehdigs
2 pilnigi
2 pirkti
2 pirma
2 pirms
2 preezas=wahrdu
2 prohti
2 projam
2 rak§teem
2 rauga
2 runnadami
2 runnajam
2 runnatu
2 śamaita
2 śaņemm
2 śawadu
2 śaweenośchana
2 śawus
2 śchahm
2 ścheem
2 schehla§tibas
2 śchinni^
2 śchķeet
2 śchķeetam
2 śchķelśchana
2 śchķelśchanas
2 śehji
2 semme
2 semmes
2 śi§tu
2 sihmi
2 ślazzinatais
2 śluddinadams
2 śluddinaśchana
2 śluddinaśchanas
2 śohda^
2 śohdihs
2 śohdita
2 śohditi
2 śohdu
2 spehks
2 śuhtijis
2 śwabbadneeks
2 śwehta
2 śwehtijam
2 śwehts
2 śwehtus
2 śweśch
2 taggad
2 taggadiņ
2 tanni^
2 tapśim
2 tawa
2 taws
2 tawu
2 tehwa
2 tehwi
2 tik
2 timoteju
2 tizzibas
2 tizzigeem
2 tohpu
2 tuhk§tośchi
2 turrat
2 turreht
2 turretu
2 ugguni
2 uhs
2 uhspuh§ti
2 uhstizzigs
2 uhszeļļ
2 uppure
2 uppuris
2 uppuŗus
2 usmohdinajs
2 usraugeem
2 wahja
2 wahjeem
2 wahji
2 wahjibas
2 wahjśch
2 wahjus
2 waiza
2 wakkar=ehdenu
2 waldiht
2 waldijuśchi
2 walko
2 wallodahm
2 wallodu
2 weena^
2 weenada^
2 welleem
2 wello
2 wiņņai
2 wirs
2 wiśśa^
2 wiśśus
2 zeek
2 zeekkahrt
2 zeeśch
2 zeeśchat
2 zerribas
2 zilwezigam
2 zilwezigas
2 zittahm
2 zittus
1 §aimoti
1 §emmigahm
1 §in`am
1 §in`amas
1 §innaht
1 §innami
1 §innamus
1 §innatu
1 §innohts
1 §kann
1 §pehjat
1 §pehzigaka
1 §pehzigas
1 §poh§chaka
1 §tabulehts
1 §tah§tihts
1 §tah§tijis
1 §tahw
1 §tahwat
1 §tahweet
1 §tahwohts
1 §taigajat
1 §taigaju
1 §tarpiba
1 §tipri
1 §trahda
1 §trahdadami
1 §trahdajs
1 §tundas
1 §uddihs
1 §wannigs
1 a§ijas
1 adama
1 ahra
1 ahra^
1 ahran
1 aisbildinaśchana
1 aiskaŗŗ
1 aiskawejam
1 aismigśim
1 aizina
1 aizinaśchana^
1 aizinaśchanu
1 aizinati
1 aizinats
1 aka`iśa
1 akaiku
1 akajas
1 akilas
1 akmins
1 akmiņa
1 akmiņus
1 algi
1 altaŗa
1 ap§chehlośchanu
1 ap§ehgelis
1 ap§innaśchanu
1 ap§innohs
1 ap§tipprinahs
1 ap§tipprinata
1 apdahwanajis
1 apgahdaśchanu
1 apgahnita
1 apgrai§ihts
1 apgrai§iśchana
1 apgrai§itam
1 apkart
1 apkauno
1 apklahj
1 apme§t
1 apollowu
1 apolluśa
1 appakśchlizzis
1 aprakts
1 apraud§iśchanu
1 aprihta
1 apśeet
1 apśeggu
1 apśegt
1 apśegtai
1 apśegtas
1 apśkai§tahs
1 apślehpts
1 apślepta
1 apśweizinajeet
1 apśweizinaju
1 apu§tuli
1 apu§tuļa=amata
1 apzirptai
1 aŗŗ
1 arrajs
1 aŗŗamais
1 arri
1 arrid§a`
1 aśśina
1 aśśini
1 at§ih§teet
1 at§ih§tu
1 at§ihśchana
1 at§ihśchanas
1 at§ihśchanu
1 at§ihśchu
1 at§iht
1 at§kann
1 at§pird§inajuśchi
1 atlai§t
1 atlaiśchanu
1 atlezz
1 atmettams
1 atnahkśchu
1 atra§ti
1 atra§ts
1 atraitnehm
1 atraujeetees
1 atrauśchanas
1 atrohd
1 atśchķihruśees
1 atślehptas
1 atwehra^
1 atwehris
1 atwehrtas
1 atwehrts
1 aug§taku
1 augams
1 augļeem
1 augścham=zelśchana
1 azzumirkli^
1 bahrśchana
1 bahrśchanas
1 bals
1 balśis
1 barnabam
1 barriba
1 barribai
1 barribas
1 bauśli
1 bauśliba^
1 bauślo
1 beedribas
1 behd§eet
1 behda
1 behdajuśchees
1 behrna
1 behrneem
1 behrno
1 behrnus
1 bijaht
1 biju
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 blehdibas
1 blehdibu
1 brihnumu=darritaji
1 brihnumu=darritajus
1 brihnumus
1 buhdama
1 buhdamas
1 buhdami
1 buhśchana
1 buhśchu
1 d§eeśma
1 d§ehre
1 d§ehreenu
1 d§ehruśchi
1 d§emdinajs
1 d§enn
1 d§ennam
1 d§ennu
1 d§eŗŗam
1 d§ihwi
1 d§ihwiba
1 d§ihwiba^
1 d§ihwibas
1 d§ihwoklis
1 d§ihwośchanu
1 d§ihwośeet
1 d§ihws
1 d§iļļumus
1 d§imtas
1 d§imtibas
1 d§ineji
1 d§inneji
1 d§innuśchi
1 d§ir§chu
1 d§irdehts
1 d§irdejśi
1 d§irdeta
1 d§irdinajis
1 d§irdinati
1 d§irrulis
1 d§irruļi
1 da§chkahrt
1 dabba
1 dabbujat
1 dahrgus
1 dahwana
1 dahwanaśchana
1 dalliba
1 dallihts
1 darba
1 darba=beedri
1 darbojamees
1 darbojatees
1 darbojeetees
1 darbus
1 darr
1 darridams
1 darridamu
1 darrijees
1 darriśchana
1 darrita
1 darritees
1 darritu
1 dau§ahs
1 daud§eem
1 dawanas
1 debbeśiga
1 debbeśigahm
1 debbeśigas
1 debbeśigi
1 debbeśigs
1 deena
1 deeniśchķi
1 deewa=wal§tibu
1 degt
1 deh§ti
1 deh§tijis
1 dehla
1 dehwehts
1 derrehts
1 derriba
1 dibbeni
1 diwideśmits
1 diwipadeśmiteem
1 dohma^s
1 dohmahm
1 dohti
1 dohtu
1 drebbeśchanas
1 drihk§t
1 drud§ibahm
1 durwis
1 dwehśeli
1 ee§tahdiju
1 eedabbu
1 eedams
1 eedohdees
1 eedohtees
1 eekahrojuśchees
1 eekahrośchana
1 eemantoht
1 eenaidiba
1 eenaidneeks
1 eenaidneekus
1 eepreezinaśchanu
1 eepreezinati
1 eera§chas
1 eeradduma
1 eezelleet
1 ehdiśchu
1 ehduśchi
1 ehka
1 elka=deewa=uppuŗeem
1 elka=deewigeem
1 elka=deewigi
1 elka=deewo=namma^
1 elkadeewigs
1 elle
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015