Vārdformu biežuma vārdnīca (1Kor)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1970
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8655

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

323	irr
240 ne
237 un
216 ka
198 to
180 es
175 ta
174 tas
143 kas
125 juhs
107 bet
99 no
92 Bet
85 jums
82 tahs
80 eekśch
76 ja
76 Jo
74 tad
74 teem
72 tee
66 mehs
63 arrid§an
57 ar
57 Kri§tus
56 Un
55 buhs
54 Deewa
52 eśmu
52 jeb
48 jo
48 ko
48 par
48 tohp
47 tam
46 weens
41 man
40 Kunga
39 pee
37 zaur
34 eśśat
33 lai
32 nu
32 wiśśi
31 Deews
31 eśśam
31 Leetas
30 juhśo
28 ittin
27 tohs
25 kad
25 neds
25 pahr
25 us
25 weena
24 buhtu
23 buht
23 Meeśa
23 pehz
22 Brahļi
22 ka`
22 weenu
22 wiņśch
21 daud§
21 Tad
21 wiśśas
20 JE§us
20 tai
19 paśchu
19 śawu
19 tu
18 lihd§
18 muhśo
17 dehļ
17 Meeśas
17 mums
17 Śeewa
17 tahm
16 Paśaules
15 bes
15 Ja
15 Kungs
15 śakku
15 ta`
15 warr
15 wiśśeem
14 Deewam
14 runna
13 §innat
13 Garru
13 Ne
13 śakka
13 śew
13 wairak
13 Wihrs
13 wiņņa
13 wiśśu
13 zitti
12 Es
12 śchahs
12 tomehr
12 Wallodas
11 appakśch
11 Garra
11 Garrs
11 Kri§tu
11 labbu
11 Mihle§tiba
11 rak§tihts
11 ścho
11 Ta
11 ween
10 buhdams
10 Draud§ibas
10 ehd
10 Leetahm
10 Lohzekļi
10 pats
10 tapehz
10 tohpam
10 tur
9 §tarp
9 Bauślibas
9 Deewu
9 ir
9 itt
9 Jeb
9 Meeśu
9 neģģi
9 Prahta^
9 tappis
9 wehl
9 zittam
8 §tarpa^
8 darra
8 Guddribas
8 jepśchu
8 Ka
8 kahds
8 nahk
8 neneeka
8 ohtru
8 pa
8 peederr
8 Śeewas
8 Śeewu
8 Śirds
8 Tapehz
8 taps
8 Tomehr
8 turr
8 usmohdinahts
8 Wihram
8 wiņņu
8 Zilweks
7 aizinahts
7 arrig
7 kahda
7 Ko
7 Kungam
7 Kungu
7 Lauliba^
7 mannu
7 muhs
7 paleek
7 patt
7 peenahk
7 preekśch
7 Śeewai
7 tahdi
7 Wihra
7 wiņņam
7 wiśs
7 wiśśahm
7 zitta
7 zitts
6 §inna
6 Brahlis
6 Darbs
6 darriht
6 eet
6 eh§t
6 gahda
6 gribbu
6 Guddribu
6 ikkatram
6 ikweenam
6 labbaki
6 Lai
6 manna
6 mans
6 Miŗŗoņi
6 paścha
6 pirmajs
6 Preezas=Mahzibu
6 śweścha^
6 tapatt
6 Tizziba
6 tohpeet
6 Walloda^
6 Waļļas
6 weenam
6 welti
6 wiņņo
6 Zilwekeem
5 BEt
5 bija
5 Brahļeem
5 da§chadas
5 Dahwanahm
5 Dahwanas
5 Darbu
5 eśśoti
5 garriga
5 it
5 JE§u
5 Kas
5 kri§titi
5 kur
5 lizzis
5 mahza
5 mann
5 Mauzibu
5 Nahwe
5 noteek
5 Prahtu
5 pretti
5 runnaht
5 śchi
5 śchim
5 Spehku
5 śweśchas
5 usmohdinahti
5 Wahrdeem
5 Waļļa
5 warrat
5 warretu
5 wiśśa
5 wiśśa^s
5 wiśśaśchki
5 zitteem
4 aismigguśchi
4 Azz
4 Biķķeri
4 d§eŗŗ
4 d§ert
4 darrajt
4 darrat
4 darrijis
4 darriti
4 Deena^
4 dewis
4 dohmu
4 dohta
4 Draud§ibahm
4 ehdeet
4 Elka=Deewo
4 eśśus
4 Galwa
4 Galwu
4 gann
4 Garra^
4 grehko
4 guddris
4 ikweens
4 jaw
4 Jrr
4 Juddeem
4 Juhs
4 juhśu
4 kahdu
4 Kaunu
4 klaht
4 kļuh§t
4 kohpa^
4 kri§tijis
4 Kru§ta^
4 Kur
4 kuŗŗa^
4 kurśch
4 Leeta
4 Leeta^s
4 Lohzeklis
4 luhd§u
4 manni
4 Meeśa^
4 Mehs
4 Miŗŗoņeem
4 Miŗŗoņo
4 nahkśchu
4 nahktu
4 newa
4 neweens
4 ņeķķiba
4 ņeķķibu
4 Pahwils
4 palikt
4 Paśaule
4 paścham
4 peederrahs
4 Prahts
4 red§ehts
4 śanahkat
4 śawa^
4 śazziht
4 Schehla§tiba
4 Sinnaśchana
4 śluddinajam
4 Spehka
4 Śwehteem
4 śwehtu
4 Ta`
4 Tadehļ
4 tahda^
4 Tapatt
4 tapt
4 trihs
4 uspelnitu
4 ustaiśa
4 Wahrda
4 waijaga
4 Walloda
4 Waļļu
4 weenadu
4 weenas
4 wiņņas
4 Zilweka
4 zittadi
3 §innam
3 §innama
3 §innamas
3 §innams
3 §iņņu
3 §tarpa
3 Apollus
3 apśweizina
3 Apu§tuls
3 atkal
3 Augśchamzelśchana
3 Barribu
3 Bauśliba
3 Behrni
3 Behrns
3 bij
3 Brahli
3 d§eŗŗat
3 d§ihwoht
3 dabbiga
3 dabbujis
3 dabbujs
3 Daļļa
3 darrihs
3 darru
3 diwi
3 dohdams
3 Draud§ibu
3 eedohdahs
3 eekścha^
3 eemantohs
3 eezehlis
3 ehdam
3 Elka=Deewa
3 Eśśeet
3 eśśi
3 eśśu
3 Galda
3 garrigahm
3 garrigu
3 Gohdu
3 Greeķeŗeem
3 gribbetu
3 ikkatra
3 is§tah§tiht
3 isred§ejis
3 jelle
3 jep
3 Jttin
3 kahdam
3 Kahjahm
3 kahrtan
3 Kalpi
3 Kalpośchanas
3 Kalps
3 kam
3 kluśśu
3 labban
3 labbi
3 Mauzibas
3 meeśigi
3 mekle
3 mihle
3 Mihle§tibas
3 mitteśees
3 muh§chigi
3 nahks
3 nahkt
3 nahzis
3 Nammu
3 neģģ
3 Netaiśnibu
3 Netizzigeem
3 netizzigs
3 nezeenigi
3 nomirris
3 ohtram
3 ohtrs
3 padarra
3 Padohmu
3 Pahwiļa
3 paliktu
3 Parahdiśchana
3 Paśaulei
3 Paśauli
3 paścheem
3 paśchi
3 Pateikśchanu
3 pateizu
3 patikt
3 Pehz
3 Pihśchleem
3 Pilniba
3 Prahtam
3 preezajahs
3 Preezas=Mahzibas
3 rak§tijis
3 Rak§tu
3 runnaju
3 śaprattigi
3 śawa
3 śazzitu
3 śchis
3 śchķeetahs
3 śchķeetu
3 Śirdi^
3 ślehpt
3 śohdiht
3 Spoh§chums
3 Stepiņa
3 śwabbads
3 tahdu
3 tappe
3 tappuśchi
3 taptu
3 Tas
3 teekams
3 teeśa
3 teeśahts
3 teizu
3 tizzejśchi
3 UN
3 Ustaiśiśchanu
3 Wahrds
3 Wahrdu
3 Wahrdus
3 Wal§tibu
3 weśśelu
3 Wihru
3 wiņņeem
3 wiśswairak
3 Zilwekam
3 Zilweki
3 Zilweko
3 Zilweku
3 zittas
3 zittu
2 §innadami
2 §inni
2 §innu
2 §pehzigi
2 §taigaht
2 Adams
2 aizinajs
2 Alga
2 Algu
2 alla§chiņ
2 Altari
2 Amen
2 apņehmees
2 Apollowa
2 apśegta
2 Apu§tuļeem
2 Apu§tuļi
2 Apu§tuļus
2 apwilks
2 apwilkt
2 apzirpta
2 Arrig
2 Aśśins
2 At§ihśchana^
2 at§ihts
2 at§tahdinaht
2 Atnahkśchanas
2 atśchķiŗŗahs
2 aug§tas
2 augśchamzehlees
2 Augumu
2 Auśs
2 Ba§une
2 baggati
2 Beedriba
2 Behdas
2 Bijaśchanas
2 bijat
2 Biķķeŗa
2 Biķķeris
2 Brahļam
2 Buhśchanu
2 buhśeet
2 buhtut
2 d§eedaśchu
2 D§ellons
2 d§enneetees
2 d§ihwo
2 d§ihwu
2 D§irdeśchana
2 da§chadi
2 dabbu
2 dabbuhs
2 dabbujśchi
2 dahrgi
2 darbojahs
2 darrihts
2 darriśi
2 Dau§iśchanu
2 Debbes
2 Deewi
2 Deh§titais
2 Dehls
2 deśmits
2 dohd
2 Dohmas
2 Draud§iba
2 Draud§ibai
2 ee§tahdijis
2 ehdat
2 Ehku
2 Ehśchanas
2 Elka=Deeweem
2 Elka=Deews
2 eśśeet
2 Eśśi
2 eśśohts
2 eśśośchu
2 Eweśa^
2 Galls
2 Galwas
2 garrigs
2 gaŗŗus
2 Gohdibas
2 Gohds
2 Grehkeem
2 Grehki
2 gribb
2 gribbat
2 Grunti
2 Guddriba
2 Guddrus
2 ikkatrai
2 ikkatrs
2 ikweenu
2 isdohd
2 isglahbti
2 isglahbts
2 ismekledami
2 isnihzinahs
2 israhdihs
2 isśalzis
2 istulka
2 jauna
2 Jkweens
2 Js§tah§titaji
2 Juddi
2 Jums
2 Kadehļ
2 kapehz
2 Kaŗŗa^
2 kauna^
2 Kewas
2 kļuh§tu
2 Kri§tum
2 kuŗŗa
2 kuŗŗeem
2 lab
2 labb
2 labpraht
2 Laiks
2 leelaka
2 leelijahs
2 leelitees
2 lihd§i
2 liktas
2 likts
2 Lohzekļeem
2 Lohzekļus
2 Ļaudim
2 Ļaunu
2 Maģģums
2 Mahziba
2 Mahziba^
2 mahzidams
2 Mai§e
2 Mai§es
2 Mai§i
2 Makśu
2 Man
2 Manna
2 mannam
2 mannim
2 mannus
2 Mattus
2 Mauzeneekeem
2 mekleht
2 muhśu
2 nahkat
2 Nams
2 ne§t
2 neģģ`
2 nekahda
2 nekahdu
2 Nemir§tibu
2 netizziga
2 nomaitati
2 Noślehpumu
2 Noślehpumus
2 notikkuśchas
2 notiks
2 notikt
2 ņihmi
2 ohtra
2 pa§innis
2 pa§udduśchi
2 Pagaņi
2 pahrmekle
2 pahrwehrtiti
2 Pakkaļ
2 palikśchu
2 papreekśch
2 Paśaule^
2 paśchas
2 paśchus
2 paśluddinajs
2 paśluddinaju
2 peeklahjahs
2 peeķeŗŗahs
2 peeluhgśchu
2 Peeminneśchanu
2 peeraugajt
2 peewiļļeetees
2 pehdigs
2 pilnigi
2 pirkti
2 pirma
2 pirms
2 Preezas=Wahrdu
2 prohti
2 projam
2 Rak§teem
2 rak§tu
2 Rauga
2 runnadami
2 runnajam
2 runnatu
2 śamaita
2 śaņemm
2 śawadu
2 Śaweenośchana
2 śawus
2 śchahm
2 ścheem
2 Schehla§tibas
2 śchinni^
2 śchķeet
2 śchķeetam
2 Śchķelśchana
2 Śchķelśchanas
2 Ścho
2 śehji
2 Śehts
2 Semme
2 Semmes
2 śi§tu
2 Sihmi
2 Ślazzinatais
2 śluddinadams
2 Śluddinaśchana
2 Śluddinaśchanas
2 Śohda^
2 śohdihs
2 śohdita
2 śohditi
2 Śohdu
2 Spehks
2 śuhtijis
2 Śwabbadneeks
2 śwehta
2 śwehti
2 śwehtijam
2 śwehts
2 śwehtus
2 śweśch
2 taggad
2 taggadiņ
2 Tahs
2 Tai
2 tanni^
2 tapśim
2 tawa
2 taws
2 tawu
2 Teem
2 teeśajeet
2 Tehwa
2 Tehwi
2 tew
2 tik
2 Timoteju
2 Tizzibas
2 Tizzigeem
2 tohpu
2 tuhk§tośchi
2 Tur
2 turrat
2 turreht
2 turretu
2 Ugguni
2 uhs
2 uhspuh§ti
2 uhstizzigs
2 uhszeļļ
2 uppure
2 Uppuris
2 Uppuŗus
2 usmohdinajs
2 Usraugeem
2 wahja
2 Wahjeem
2 wahji
2 Wahjibas
2 wahjśch
2 Wahjus
2 waiza
2 Wakkar=Ehdenu
2 waldiht
2 waldijuśchi
2 walko
2 Wallodahm
2 Wallodu
2 Weena
2 weena^
2 weenada^
2 Welleem
2 Wello
2 wiņņai
2 wirs
2 wiśśa^
2 wiśśus
2 zeek
2 zeekkahrt
2 zeeśch
2 zeeśchat
2 Zerribas
2 zilwezigam
2 zilwezigas
2 Zittadi
2 zittahm
2 zittus
1 §aimoti
1 §emmigahm
1 §in`am
1 §in`amas
1 §innaht
1 §innami
1 §innamus
1 §innatu
1 §innohts
1 §kann
1 §pehjat
1 §pehzigaka
1 §pehzigas
1 §poh§chaka
1 §tabulehts
1 §tah§tihts
1 §tah§tijis
1 §tahw
1 §tahwat
1 §tahweet
1 §tahwohts
1 §taigajat
1 §taigaju
1 §tarpiba
1 §tipri
1 §trahda
1 §trahdadami
1 §trahdajs
1 §tundas
1 §uddihs
1 §wannigs
1 A§ijas
1 Adama
1 ahra
1 ahra^
1 ahran
1 Aisbildinaśchana
1 aiskaŗŗ
1 aiskawejam
1 aismigśim
1 aizina
1 Aizinaśchana^
1 Aizinaśchanu
1 Aizinateem
1 aizinateem
1 aizinati
1 aizinats
1 Aka`iśa
1 Akaiku
1 Akajas
1 Akilas
1 Akmins
1 Akmiņa
1 Akmiņus
1 algi
1 Altaŗa
1 Ap§chehlośchanu
1 Ap§ehgelis
1 Ap§innaśchanu
1 ap§innohs
1 ap§tipprinahs
1 ap§tipprinata
1 apdahwanajis
1 Apgahdaśchanu
1 apgahnita
1 Apgrai§ihts
1 Apgrai§iśchana
1 apgrai§itam
1 apkart
1 apkauno
1 apklahj
1 apme§t
1 Apollowu
1 Apolluśa
1 appakśchlizzis
1 aprakts
1 Apraud§iśchanu
1 aprihta
1 apśeet
1 Apśeggu
1 apśegt
1 apśegtai
1 apśegtas
1 apśkai§tahs
1 apślehpts
1 apślepta
1 Apśweizinajeet
1 apśweizinaju
1 Apu§tuli
1 Apu§tuļa=Amata
1 apzirptai
1 aŗŗ
1 Arrajs
1 aŗŗamais
1 arri
1 arrid§a`
1 Aśśina
1 Aśśini
1 at§ih§teet
1 at§ih§tu
1 At§ihśchana
1 At§ihśchanas
1 At§ihśchanu
1 at§ihśchu
1 at§iht
1 at§kann
1 at§pird§inajuśchi
1 atlai§t
1 Atlaiśchanu
1 atlezz
1 atmettams
1 atnahkśchu
1 atra§ti
1 atra§ts
1 Atraitnehm
1 atraujeetees
1 Atrauśchanas
1 atrohd
1 atśchķihruśees
1 atślehptas
1 atwehra^
1 atwehris
1 atwehrtas
1 atwehrts
1 aug§taku
1 augams
1 Augļeem
1 Augścham=zelśchana
1 Azzumirkli^
1 Bahrśchana
1 Bahrśchanas
1 Bals
1 Balśis
1 Barnabam
1 Barriba
1 Barribai
1 Barribas
1 Bauśli
1 Bauśliba^
1 Bauślo
1 Beedribas
1 behd§eet
1 behda
1 behdajuśchees
1 Behrna
1 Behrneem
1 Behrno
1 Behrnus
1 bijaht
1 biju
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 Blehdibas
1 Blehdibu
1 Brihdi
1 brihdi
1 Brihnumu=Darritaji
1 Brihnumu=Darritajus
1 Brihnumus
1 buhdama
1 buhdamas
1 buhdami
1 Buhśchana
1 buhśchu
1 D§eeśma
1 d§ehre
1 D§ehreenu
1 d§ehruśchi
1 d§emdinajs
1 d§enn
1 d§ennam
1 D§enneetees
1 d§ennu
1 d§eŗŗam
1 d§ihwi
1 D§ihwiba
1 D§ihwiba^
1 D§ihwibas
1 D§ihwoklis
1 D§ihwośchanu
1 d§ihwośeet
1 d§ihws
1 D§iļļumus
1 D§imtas
1 D§imtibas
1 d§ineji
1 d§inneji
1 d§innuśchi
1 d§ir§chu
1 d§irdehts
1 d§irdejśi
1 d§irdeta
1 d§irdinajis
1 d§irdinati
1 D§irrulis
1 D§irruļi
1 da§chkahrt
1 Dabba
1 dabbujat
1 dahrgus
1 Dahwana
1 Dahwanaśchana
1 Dalliba
1 dallihts
1 Darba
1 Darba=Beedri
1 darbojamees
1 darbojatees
1 darbojeetees
1 Darbus
1 darr
1 darridams
1 darridamu
1 darrijees
1 Darriśchana
1 darrita
1 darritees
1 darritu
1 dau§ahs
1 daud§eem
1 Dawanas
1 Debbeśiga
1 Debbeśigahm
1 debbeśigas
1 debbeśigi
1 debbeśigs
1 Deena
1 deeniśchķi
1 Deewa=Wal§tibu
1 degt
1 deh§ti
1 deh§tijis
1 Dehla
1 dehwehts
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015