Vārdformu biežuma vārdnīca (1Ken)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3481
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22341

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1812	un
524 to
464 tas
363 wiņ§ch
357 ta
346 us
337 no
262 bija
252 irr
239 ne
230 ar
229 wiņņa
221 kas
217 śazzija
214 tad
198 ka
186 tee
181 es
180 ko
166 tu
162 pee
140 bij
135 ķehniņ§ch
133 tew
132 bet
130 teem
128 ka`
128 wiņņu
127 kunga
121 ķehniņu
121 ta`
116 kungs
110 par
110 preekśch
108 kad
98 weenu
96 pehz
95 i§rae#ļa
94 tohs
93 eekśch
90 pahr
90 tam
87 salamans
84 nammu
84 śawu
81 tahs
79 dehls
78 buhs
77 ķehniņa
76 jo
73 man
72 weens
69 darrija
67 prett
67 tappe
66 eśśi
65 deewa
65 wiśśu
64 nu
60 eśmu
60 nahze
60 namma
58 darrijs
58 tawu
50 diwi
50 weeta^
46 wahrdu
45 ļaudis
45 wiņņam
44 arri
44 gahje
44 mans
43 deews
42 raugi
42 śaweem
41 wehl
40 runnajs
40 tur
39 taws
39 tohp
38 juhda
37 likke
37 salamaņa
37 tapehz
37 zaur
35 atkaļ
34 dahwida
34 ir
34 jerobeama
33 dehlu
33 lihd§
32 arrid§an
32 ścho
32 weena
31 akabs
31 elijas
31 lai
31 mannu
30 i§rae&ļa
30 kungu
30 ļaudim
30 wiśśeem
29 §tarp
29 i§rae#lu
29 ittin
29 wiśs
29 wiśśi
27 eij
27 tai^
26 namma^
26 śakka
26 salamanu
26 śawa
26 semmes
26 tehwa
26 wahrds
26 wihrs
26 zeļļu
25 dahwids
24 pakkaļ
24 praweets
24 tik
23 aśśus
23 dewe
23 diwideśmits
23 śazzidams
23 tawa
23 tehweem
23 tehws
22 deśmits
22 gadda^
22 kungam
22 salamaņam
22 śawa^
21 altari
21 dewis
21 jerobeams
21 ķehniņam
21 manna
21 pa
21 runnaja
21 śchodeen
21 tawam
21 waldija
20 1
20 apkahrt
20 atpakkaļ
20 deena^
20 kur
20 selta
20 seltu
20 śirds
19 d§ihwo
19 deewu
19 jo§awats
19 neds
19 preekścha^
19 teeścham
19 waŗŗa
19 wiśśus
18 dehļ
18 dehla
18 ja
18 laika^
18 mehs
18 pretti
18 rohku
18 ween
17 adonijus
17 augścham
17 d§irdeja
17 darriht
17 gohda=krehślu
17 i§rae#ls
17 jelle
17 mai§i
17 nams
17 ohlekśchu
17 patt
17 śchi
16 §tahweja
16 daud§
16 dohśchu
16 gaddus
16 juhs
16 ņehme
16 ohlektis
16 semme^
16 śuhtija
16 wiņņas
16 zehlehs
15 ben=adads
15 jeru§aleme^
15 mannam
15 mannus
15 pilsśahta^
15 rekabeams
15 tawa^
15 uhdeni
15 uppureja
15 wahrdam
15 waigu
14 appakśch
14 bae#§us
14 behrneem
14 behrnu
14 dohd
14 i§rae&lu
14 kalpeem
14 kalps
14 kamehr
14 kerubim
14 klauśi
14 laid
14 mann
14 mums
14 nogahje
14 śawas
14 śeewa
14 tawi
14 trihs
14 trihsdeśmits
14 wahrda
14 wiśśa
13 d§ihwoja
13 dahwidam
13 dehlam
13 eet
13 egiptes
13 irams
13 isgahje
13 jeb
13 kalpu
13 kawe
13 leetahm
13 ļohti
13 luhgśchanu
13 manni
13 neśśe
13 praweeśchus
13 rohka^
13 samarijas
13 ustaiśija
13 wiśśas
12 ak
12 atbildeja
12 atleek
12 darri
12 derribu
12 diwipadeśmits
12 i§raeļa
12 joabs
12 jojada
12 leelu
12 pawehlejs
12 rak§tihts
12 red§
12 śazzijs
12 śimts
12 śirdi
12 taiśija
12 warau#s
12 wiśśahm
11 aismigge
11 azzim
11 elijaśu
11 ikkatrs
11 kalpam
11 ļau§chu
11 ļaunu
11 leetas
11 pahrwilke
11 pats
11 rohkas
11 śakki
11 śeewu
11 weetu
11 wiśśa^
11 zeļļeem
10 akabam
10 akijus
10 amrus
10 ap
10 betele^
10 bijis
10 buhtu
10 darbu
10 ehd
10 gann
10 gileadas
10 grehkoht
10 labbi
10 laiku=grahmata^
10 lizzis
10 manneem
10 mannim
10 meeru
10 nokauts
10 pohgas
10 red§eja
10 śawahm
10 śazziht
10 śchis
10 śeewas
10 śew
10 tai
10 tawas
10 tawus
10 teekams
10 tśchetrdeśmits
10 tuhk§tośchi
10 uppes
10 weena^
10 weetas
9 akaba
9 altaŗa
9 bauślus
9 bes
9 deenas
9 grehkeem
9 gudribu
9 i§ebele
9 iswehlejs
9 jeru§alemes
9 jums
9 kahdu
9 kalpi
9 ķehniņeem
9 leetus
9 muhśu
9 nahks
9 nahzis
9 neebata
9 nomirre
9 nomirris
9 notikke
9 praweetu
9 pree§teri
9 runnaśchanas
9 śawus
9 śchee
9 śchinni^
9 semmi
9 simejus
9 stabbeem
9 tahm
9 taweem
9 teeśu
9 tewim
9 wihna=dahr§u
9 wihrus
9 zellees
8 6
8 7
8 §inni
8 §taigaja
8 akmiņeem
8 aprakts
8 atradde
8 augśchu
8 buht
8 d§ihws
8 dwehśeli
8 eekśchpuśśe^
8 ehde
8 gribbu
8 juhdu
8 kalnu
8 kalpus
8 kaŗŗa
8 labbu
8 likkumus
8 luhd§is
8 malku
8 manna^
8 mir§t
8 nahbats
8 nahk
8 nahtans
8 nokawe
8 padohmu
8 paśchu
8 patikke
8 pilsśahta
8 pilsśahtu
8 pilsśahtus
8 runna
8 śche
8 śchķir§tu
8 śeenas
8 śeptiņas
8 simrus
8 sohbinu
8 stabbus
8 tahds
8 tehwam
8 tehwu
8 tomehr
8 treścha^
8 uhs
8 wahrdus
8 wal§tibu
8 wehrśchus
8 wihri
8 wihru
8 zeedra
7 akmiņus
7 aug§tums
7 awis
7 azzis
7 behrni
7 benaju
7 benajus
7 bijuśchi
7 darbs
7 debbeśi^s
7 eh§eli
7 eh§t
7 gahjis
7 galdeem
7 i§raelu
7 itt
7 jeru§alemi
7 jo§awatu
7 juhgu
7 juhŗu
7 kam
7 kaŗŗa^
7 klauśija
7 kļua#
7 krehślu
7 laiku
7 lauwa
7 leela
7 leetu
7 mannis
7 mantu
7 meita
7 mikkus
7 nokawis
7 nomir§t
7 ohtra
7 peederr
7 peezas
7 praweeśchu
7 pree§teŗi
7 pree§teris
7 rindas
7 samariju
7 ścheem
7 śirdi^
7 śluddinahts
7 śudrabu
7 śuhtijs
7 tai`
7 tewis
7 tirza^
7 tuhk§tośchus
7 ugguni
7 ustaiśijs
7 wairak
7 wal§tiba
7 weenas
7 wiņņai
7 wiņņeem
6 3
6 4
6 8
6 11
6 26
6 29
6 akabu
6 aśśini
6 atwehru
6 bae#§u
6 d§ehre
6 dahwidu
6 darra
6 darriśchu
6 deeweem
6 ehdihs
6 galwu
6 gohda=krehślis
6 gree§ahs
6 grehku
6 ilgu
6 kalpa
6 kalpoja
6 kapehz
6 kļua
6 kuŗŗu
6 laiwas
6 leels
6 leeta
6 lihbanus
6 likt
6 mahtei
6 mehnes
6 mehneśi^
6 meitu
6 nahbata
6 obadijus
6 ohtru
6 padarrija
6 pataiśija
6 peeķehrahs
6 peezdeśmits
6 plattums
6 pulku
6 rattu
6 rei§i
6 rekabeamu
6 schehla§tibu
6 sihrijas
6 śudraba
6 śuņņi
6 tappis
6 taps
6 tśchetrśimts
6 waiga
6 warr
6 warreja
6 widdu^
6 wiśśai
5 9
5 10
5 12
5 13
5 16
5 21
5 22
5 23
5 25
5 §taigadams
5 §taigajs
5 §taigaśi
5 a§tota^
5 abi§agu
5 abjataru
5 adads
5 adoniju
5 aizinajs
5 akmiņu
5 at§tahjuśchi
5 aug§tuma^
5 ba&a&la
5 bat§eba
5 behd§e
5 bruņņas
5 d§ert
5 dahrgu
5 darrijśchi
5 darriśi
5 debbeśim
5 dehleem
5 dehli
5 derribas
5 dohs
5 durwis
5 dwehśele
5 egiptes=semmes
5 ellus
5 eśśam
5 galda
5 gribbeja
5 gŗuhtu
5 gudriba
5 i§ebeles
5 jadarra
5 jerobeamu
5 juhśu
5 kahda
5 kappa^
5 kaŗśch
5 ķehniņi
5 labbad
5 labbas
5 labbo
5 me§cha
5 nahbatu
5 nahkt
5 nahz
5 neweśśels
5 nokaus
5 notikkahs
5 ohtra^
5 ohtrs
5 pabeigts
5 paklannijahs
5 palikke
5 pamette
5 parei§i
5 peedohd
5 peezus
5 prahtu
5 prohti
5 puķķehm
5 puśs
5 rahmotu
5 ratti
5 rei§e^
5 rihkus
5 runnaht
5 sabas
5 śapulzinaja
5 śauze
5 śazzihts
5 śchahs
5 śehdeht
5 śeptita^
5 śewim
5 sirgi
5 skrahģeem
5 ślawehts
5 stabbu
5 sunemes
5 ta^
5 tatśchu
5 teeśa
5 teeśas
5 tirus
5 turrejs
5 wehrśi
5 wezz
5 wirs
5 zadaks
5 zeetuma^
4 5
4 17
4 24
4 §elta
4 §inn
4 §innamu
4 §tah§tija
4 §tahw
4 §wehrejs
4 abijams
4 ahra
4 aizinaht
4 aka§ijus
4 akiju
4 apkaitinadams
4 apmettuśchees
4 atneśśe
4 atwe§ti
4 atwedde
4 aug§tumeem
4 barribu
4 brahli
4 buhdams
4 d§emdejśi
4 d§ihwibu
4 darridams
4 debbes
4 ded§amo=uppuri
4 deewi
4 doht
4 draud§e
4 drih§
4 eekścha
4 eezehle
4 eļjes
4 ga§eru
4 gabbaleem
4 gaddeem
4 gaŗŗums
4 gree§ees
4 grib
4 gribbetu
4 gudribas
4 gudru
4 gulleja
4 gurneem
4 i§ebeli
4 i§rae&ls
4 ikkatram
4 ikkatru
4 irama
4 iramam
4 jardaņa
4 jaunu
4 jeu#
4 juhŗas
4 ka^
4 kahds
4 ķehniņinne
4 kurp
4 kuŗśch
4 kwehpinaja
4 ļaunumu
4 lauwas
4 leek
4 leelaks
4 lihķi
4 luhd§
4 luhgs
4 mahja^s
4 mahtes
4 mahti
4 mannahm
4 mannas
4 mehteli
4 muh§chigi
4 mutti
4 nadabs
4 nammam
4 neeka
4 ņemm
4 ņemśchu
4 newaid
4 nogahjis
4 noh§t
4 nośauze
4 nośuhtija
4 notiks
4 ohlektim
4 ohtrai
4 pabeid§e
4 padarriśchu
4 padebbes
4 paklauśi
4 papreekśchu
4 paśaules
4 pazehle
4 pee§tahjehs
4 peederreja
4 peegahje
4 peeluhgs
4 peeśauks
4 peeśauze
4 pehznahkamus
4 pilli`
4 pilsśahti
4 plattuma^
4 praweeścheem
4 pree§teŗus
4 preekśch=nammu
4 preezajahs
4 raggus
4 ratteem
4 rattus
4 red§i
4 rekabeama
4 rohka
4 śahnu
4 śaukśchanu
4 śawam
4 śazzidami
4 śazzijśchi
4 śchim
4 śchķir§ta
4 śchurp
4 śeh§ch
4 śehdeja
4 semmes=waldneeku
4 śeptiņ
4 śeśchdeśmits
4 śezzen
4 sihreŗeem
4 simeju
4 sirgus
4 śluddinaja
4 spehku
4 śwehtija
4 śwehtijs
4 śwehtkus
4 śweścheem
4 talentus
4 tawai
4 telti
4 tezzeja
4 tihra
4 truhks
4 turramee
4 turredams
4 turreja
4 turrenes
4 walditaju
4 wallodu
4 weenai
4 wihra
4 wiśsapkahrt
4 zadaku
4 zehlahs
4 ziltis
4 zits
4 zittu
4 zittus
3 2
3 15
3 18
3 28
3 31
3 34
3 §kummigs
3 §taigadami
3 §tipraki
3 ab§alomu
3 abbeja^s
3 abbi
3 abjatars
3 adonijum
3 agitas
3 ahrapuśśe^
3 aizinaja
3 akmiņi
3 alla§chiņ
3 alla^
3 almugim
3 altaris
3 apgrehkojahs
3 apgullehs
3 apkohpe
3 apmettehs
3 appaļas
3 aprakke
3 apśed§e
3 apśedloja
3 apśitte
3 aśśins
3 atgree§chahs
3 atlizzis
3 atmettiśchu
3 atnahze
3 atrauśchu
3 atweeglina
3 aug§taka^
3 aug§ts
3 aug§tumu
3 bae§us
3 bahrgi
3 balśi
3 balśs
3 baŗŗotus
3 behd§is
3 behrnus
3 beķķeņus
3 benjamiņa
3 bih§tahs
3 bihjajahs
3 bildes
3 brahlis
3 breeśmigas
3 buhśchu
3 buhśi
3 d§el§es
3 d§ihwoht
3 d§ihwu
3 d§irdejs
3 d§irdejśchi
3 d§irdejśi
3 darba
3 darba^
3 darrihts
3 ded§amo=uppuŗus
3 dehlus
3 derriba
3 diwideśmita^
3 diwiśimts
3 dohdams
3 dohdeet
3 drehbehm
3 drehbes
3 durwim
3 dwehśeles
3 ee=eet
3 eedoma^
3 eenaidneekeem
3 eenaidneeku
3 ees
3 eeśi
3 egipti
3 ehdis
3 eita
3 eli§u
3 elijaśa
3 elijaśam
3 eļjes=kohka
3 elka=deeweem
3 elka=deewu
3 elkam
3 eņģelis
3 gaddi
3 galdi
3 gallam
3 gaŗŗuma^
3 gars
3 gohdigi
3 grahmatas
3 granata=ahboļu
3 gree§ehs
3 gree§iśees
3 gree§teem
3 gribbi
3 grihdi
3 gull
3 gultu
3 ikgaddus
3 iramu
3 isd§inne
3 iseij
3 isgahjuśchi
3 isweddis
3 jaht
3 jaśchu
3 jaw
3 je§ree#liteŗa
3 jeu#s
3 joabu
3 kahda^
3 kahjahm
3 kaŗŗa=spehku
3 klaht
3 klaijuma^
3 klehpi^
3 kohka
3 kohku
3 kohkus
3 kreiśo
3 labs
3 laiks
3 laiwahm
3 lauka^
3 leeli=kungi
3 leels=kungs
3 leeta^
3 leezeet
3 leezibu
3 lihbanu
3 lihd§i
3 lihk§tehm
3 liks
3 lohpus
3 ma§u
3 mai§es
3 mantahm
3 meers
3 mehrs
3 mekle
3 mekleja
3 mikku
3 millu
3 milti
3 muh§cha^
3 muh§cham
3 nahtaņa
3 nahtanu
3 nakti^
3 nam~u
3 naudu
3 negantibahm
3 neģģi
3 ņemt
3 neśs
3 neśśis
3 nowe§t
3 ohlekts
3 ohtram
3 pa§emmojahs
3 pa§ih§t
3 pagalms
3 palma=kohkus
3 paścha^
3 paśluddina
3 pateikśchanas=uppuŗus
3 pattike
3 pawaldneeki
3 pawehleja
3 pawehleśchanu
3 peezdeśmiteem
3 pilli
3 pilli^
3 pohgahm
3 praweeśchi
3 preekśchturramas
3 puiśi
3 pulka
3 puśśes
3 putni
3 rak§tija
3 red§ejs
3 rihta
3 rindahm
3 śahnis
3 śaplohśija
3 ścha
3 ścha`
3 śchahm
3 śchai
3 śchohs
3 śeewahm
3 śehdehs
3 semme
3 śeśchśimts
3 śeśchus
3 śewi
3 sihreŗu
3 sihreŗus
3 siķemu
3 skrahģa
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015