Vārdformu biežuma vārdnīca (1Ken)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3644
Kopējais vārdlietojumu skaits: 22341

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1291	un
520 to
506 Un
451 tas
354 ta
348 wiņ§ch
344 us
334 no
262 bija
248 irr
228 ar
228 ne
228 wiņņa
217 śazzija
204 kas
192 ka
184 tee
178 ko
162 pee
154 tu
149 es
140 bij
135 Ķehniņ§ch
129 teem
129 tew
126 wiņņu
125 ka`
121 Ķehniņu
114 KUNGA
109 preekśch
109 tad
108 par
104 Tad
96 weenu
95 J§rae#ļa
93 tohs
92 eekśch
90 pahr
90 tam
87 Salamans
86 Bet
85 KUNGS
84 Nammu
83 śawu
79 tahs
78 Dehls
78 pehz
77 Ķehniņa
76 buhs
72 man
70 weens
69 darrija
67 tappe
66 prett
66 ta`
65 Deewa
63 wiśśu
61 nu
60 eśmu
60 eśśi
60 nahze
60 Namma
58 darrijs
58 kad
57 tawu
55 Ta`
50 diwi
49 Kad
48 Weeta^
46 jo
46 Wahrdu
45 bet
45 Ļaudis
45 wiņņam
44 arri
44 gahje
43 Deews
42 śaweem
40 runnajs
39 tur
38 Juhda
37 likke
37 mans
37 Salamaņa
35 atkaļ
34 Dahwida
34 Jerobeama
34 zaur
33 Dehlu
32 arrid§an
32 Es
32 lihd§
32 ścho
32 taws
32 wehl
31 Akabs
31 Elijas
31 mannu
31 weena
30 J§rae&ļa
30 Jo
30 Ļaudim
30 tohp
30 wiśśeem
29 §tarp
29 J§rae#lu
29 wiśśi
28 ittin
28 wiśs
26 KUNGU
26 Namma^
26 raugi
26 Salamanu
26 śawa
26 Semmes
26 Tehwa
26 Wahrds
26 Wihrs
26 Zeļļu
25 Dahwids
25 śakka
25 tai^
24 pakkaļ
24 Praweets
23 Aśśus
23 dewe
23 diwideśmits
23 śazzidams
23 tawa
23 Tehweem
23 Tehws
22 Gadda^
22 Salamaņam
22 śawa^
21 Altari
21 dewis
21 Jerobeams
21 Ķehniņam
21 manna
21 runnaja
21 śchodeen
21 Tapehz
21 waldija
20 1
20 apkahrt
20 atpakkaļ
20 Deena^
20 deśmits
20 Eij
20 lai
20 pa
20 Selta
20 Seltu
20 Śirds
20 tawam
19 d§ihwo
19 Deewu
19 ir
19 Jo§awats
19 kur
19 neds
19 Preekścha^
19 wiśśus
18 dehļ
18 Dehla
18 Laika^
18 Pehz
18 pretti
18 Rohku
18 tik
18 Waŗŗa
18 ween
17 Adonijus
17 augścham
17 d§irdeja
17 darriht
17 Gohda=Krehślu
17 J§rae#ls
17 jelle
17 Kas
17 Kungs
17 Mai§i
17 mehs
17 Nams
17 Ohlekśchu
17 patt
17 teeścham
16 §tahweja
16 daud§
16 dohśchu
16 Gaddus
16 juhs
16 ņehme
16 Ohlektis
16 Raugi
16 Semme^
16 śuhtija
16 tapehz
16 wiņņas
16 zehlehs
15 Ben=Adads
15 Jeru§aleme^
15 Jr
15 mannam
15 mannus
15 Pilsśahta^
15 Rekabeams
15 tawa^
15 Uhdeni
15 UN
15 uppureja
15 Wahrdam
15 Waigu
15 Wiņ§ch
14 appakśch
14 Bae#§us
14 Behrneem
14 Behrnu
14 J§rae&lu
14 Kalpeem
14 Kalps
14 kamehr
14 Kerubim
14 KUNGAM
14 KUNgs
14 mann
14 mums
14 nogahje
14 śawas
14 Śeewa
14 tawi
14 wiśśa
13 d§ihwoja
13 Dahwidam
13 Dehlam
13 eet
13 Egiptes
13 isgahje
13 ja
13 jeb
13 Jrams
13 Kalpu
13 kawe
13 klauśi
13 Leetahm
13 ļohti
13 Luhgśchanu
13 manni
13 neśśe
13 Praweeśchus
13 Rohka^
13 Samarijas
13 Tas
13 trihs
13 ustaiśija
13 Wahrda
12 atbildeja
12 atleek
12 Derribu
12 diwipadeśmits
12 J§raeļa
12 Joabs
12 Jojada
12 leelu
12 pawehlejs
12 rak§tihts
12 śazzijs
12 śchi
12 śimts
12 Śirdi
12 taiśija
12 trihsdeśmits
12 Tu
12 Warau#s
12 wiśśahm
12 wiśśas
11 aismigge
11 Azzim
11 darri
11 Elijaśu
11 Kalpam
11 Lai
11 Ļau§chu
11 Ne
11 pahrwilke
11 pats
11 Rohkas
11 śakki
11 Śeewu
11 Weetu
11 wiśśa^
11 Zeļļeem
10 Akabam
10 Akijus
10 Amrus
10 ap
10 Betele^
10 bijis
10 buhtu
10 Darbu
10 dohd
10 ehd
10 Gileadas
10 grehkoht
10 ikkatrs
10 Laiku=Grahmata^
10 lizzis
10 mannim
10 Meeru
10 nokauts
10 Pohgas
10 red§eja
10 śawahm
10 śazziht
10 Śeewas
10 śew
10 tai
10 tawas
10 tawus
10 teekams
10 tuhk§tośchi
10 Uppes
10 weena^
10 Weetas
9 Akaba
9 Altaŗa
9 Bauślus
9 Deenas
9 Grehkeem
9 Gudribu
9 iswehlejs
9 J§ebele
9 Jeru§alemes
9 Kalpi
9 Ķehniņeem
9 Kunga
9 labbi
9 Leetas
9 Leetus
9 manneem
9 muhśu
9 nahks
9 nahzis
9 Neebata
9 nomirre
9 nomirris
9 notikke
9 Praweetu
9 Pree§teri
9 Runnaśchanas
9 śawus
9 śchee
9 śchinni^
9 Semmi
9 Simejus
9 Stabbeem
9 tahm
9 taweem
9 Teeśu
9 tewim
9 Tohp
9 tśchetrdeśmits
9 Wehl
9 Wihna=Dahr§u
9 Wihrus
8 6
8 7
8 §inni
8 §taigaja
8 Ak
8 Akmiņeem
8 aprakts
8 atradde
8 augśchu
8 buht
8 d§ihws
8 Dwehśeli
8 Eekśchpuśśe^
8 ehde
8 gann
8 gribbu
8 Juhdu
8 Kalnu
8 Kalpus
8 Kaŗŗa
8 ļaunu
8 Likkumus
8 luhd§is
8 Malku
8 manna^
8 mir§t
8 Nahbats
8 nahk
8 Nahtans
8 nokawe
8 Padohmu
8 paśchu
8 patikke
8 Pilsśahta
8 Pilsśahtu
8 Pilsśahtus
8 śche
8 śchis
8 Śchķir§tu
8 Śeenas
8 śeptiņas
8 Simrus
8 Sohbinu
8 Stabbus
8 Tehwam
8 Tehwu
8 uhs
8 Wahrdus
8 Wal§tibu
8 Wehrśchus
8 Wihri
8 Wihru
8 Zeedra
7 Akmiņus
7 Aug§tums
7 Awis
7 Azzis
7 Behrni
7 Benaju
7 Benajus
7 bes
7 bijuśchi
7 Darbs
7 Debbeśi^s
7 Eh§eli
7 eh§t
7 eij
7 gahjis
7 Galdeem
7 itt
7 J§raelu
7 Jeru§alemi
7 Jo§awatu
7 Juhgu
7 Juhŗu
7 jums
7 kahdu
7 kam
7 Kaŗŗa^
7 klauśija
7 kļua#
7 Krehślu
7 Kungam
7 labbu
7 Laid
7 laid
7 Laiku
7 Lauwa
7 leela
7 mannis
7 Mans
7 Mantu
7 Meita
7 Mikkus
7 nokawis
7 ohtra
7 peederr
7 Praweeśchu
7 Pree§teŗi
7 Pree§teris
7 Rindas
7 Samariju
7 Śirdi^
7 śluddinahts
7 Śudrabu
7 śuhtijs
7 tahds
7 tai`
7 Taws
7 tewis
7 Tirza^
7 treścha^
7 tuhk§tośchus
7 Ugguni
7 ustaiśijs
7 wairak
7 Wal§tiba
7 weenas
7 wiņņai
7 wiņņeem
7 Zellees
6 3
6 4
6 8
6 11
6 26
6 29
6 Akabu
6 Aśśini
6 atwehru
6 Bae#§u
6 d§ehre
6 Dahwidu
6 darra
6 darriśchu
6 Deeweem
6 ehdihs
6 Eśśi
6 Galwu
6 Gohda=Krehślis
6 gree§ahs
6 Grehku
6 ilgu
6 Ka
6 Kalpa
6 kalpoja
6 kļua
6 Laiwas
6 Leeta
6 Leetu
6 Lihbanus
6 likt
6 Mahtei
6 Mehnes
6 Mehneśi^
6 Meitu
6 Nahbata
6 Obadijus
6 ohtru
6 padarrija
6 pataiśija
6 peeķehrahs
6 peezas
6 peezdeśmits
6 Plattums
6 Pulku
6 Rattu
6 Red§
6 red§
6 Rei§i
6 Rekabeamu
6 ścheem
6 Schehla§tibu
6 Sihrijas
6 Śudraba
6 Śuņņi
6 tappis
6 taps
6 Tik
6 tśchetrśimts
6 Waiga
6 warr
6 warreja
6 wiśśai
5 9
5 10
5 12
5 13
5 16
5 21
5 22
5 23
5 25
5 §taigadams
5 §taigajs
5 §taigaśi
5 a§tota^
5 Abi§agu
5 Abjataru
5 Adads
5 Adoniju
5 aizinajs
5 Akmiņu
5 at§tahjuśchi
5 Aug§tuma^
5 Ba&a&la
5 Bat§eba
5 behd§e
5 Bruņņas
5 d§ert
5 dahrgu
5 darrijśchi
5 darriśi
5 Debbeśim
5 Dehleem
5 Dehli
5 Derribas
5 dohs
5 Durwis
5 Dwehśele
5 Egiptes=Semmes
5 Ellus
5 eśśam
5 Galda
5 gribbeja
5 gŗuhtu
5 Gudriba
5 J§ebeles
5 Ja
5 jadarra
5 Jerobeamu
5 juhśu
5 Kapehz
5 Kappa^
5 Kaŗśch
5 Ķehniņi
5 labbad
5 labbas
5 labbo
5 Me§cha
5 Nahbatu
5 nahkt
5 neweśśels
5 nokaus
5 nomir§t
5 notikkahs
5 ohtra^
5 ohtrs
5 pabeigts
5 paklannijahs
5 palikke
5 pamette
5 parei§i
5 peedohd
5 peezus
5 Prahtu
5 Puķķehm
5 puśs
5 Rahmotu
5 Ratti
5 Rei§e^
5 Rihkus
5 runnaht
5 Sabas
5 śapulzinaja
5 śauze
5 śazzihts
5 śchahs
5 Śchi
5 śehdeht
5 śeptita^
5 śewim
5 Sirgi
5 Skrahģeem
5 Ślawehts
5 Stabbu
5 Sunemes
5 Teeśas
5 Tirus
5 turrejs
5 Wehrśi
5 wezz
5 Widdu^
5 wirs
5 Zadaks
5 Zeetuma^
4 5
4 17
4 24
4 §elta
4 §inn
4 §innamu
4 §tah§tija
4 §tahw
4 §wehrejs
4 Abijams
4 ahra
4 aizinaht
4 ak
4 Aka§ijus
4 Akiju
4 apkaitinadams
4 apmettuśchees
4 atneśśe
4 atwe§ti
4 atwedde
4 Aug§tumeem
4 Barribu
4 Brahli
4 buhdams
4 d§emdejśi
4 D§ihwibu
4 darridams
4 Debbes
4 Ded§amo=Uppuri
4 Deewi
4 Dohd
4 doht
4 Draud§e
4 drih§
4 eekścha
4 eezehle
4 Eļjes
4 Ga§eru
4 Gabbaleem
4 Gaddeem
4 Gaŗŗums
4 gree§ees
4 grib
4 gribbetu
4 Gudribas
4 gudru
4 gulleja
4 Gurneem
4 ikkatram
4 ikkatru
4 J§ebeli
4 J§rae&ls
4 Jardaņa
4 jaunu
4 Jeu#
4 Jrama
4 Jramam
4 Jrr
4 Juhŗas
4 ka^
4 kahda
4 kahds
4 Ķehniņinne
4 KUNga
4 kwehpinaja
4 Ļaunumu
4 Lauwas
4 leelaks
4 leels
4 Lihķi
4 luhgs
4 Mahja^s
4 Mahtes
4 Mahti
4 mannahm
4 mannas
4 Mehteli
4 muh§chigi
4 Mutti
4 Nadabs
4 Nammam
4 neeka
4 ņemśchu
4 newaid
4 nogahjis
4 noh§t
4 nośauze
4 nośuhtija
4 notiks
4 Ohlektim
4 ohtrai
4 pabeid§e
4 padarriśchu
4 Padebbes
4 papreekśchu
4 Paśaules
4 pazehle
4 pee§tahjehs
4 peederreja
4 peegahje
4 peeluhgs
4 peeśauks
4 peeśauze
4 Pehznahkamus
4 Pilli`
4 Pilsśahti
4 Plattuma^
4 Praweeścheem
4 Pree§teŗus
4 Preekśch=Nammu
4 preezajahs
4 prohti
4 Raggus
4 Ratteem
4 Rattus
4 red§i
4 Rekabeama
4 Rohka
4 Runna
4 runna
4 Śahnu
4 Śaukśchanu
4 śawam
4 śazzidami
4 śazzijśchi
4 Śchķir§ta
4 śchurp
4 śeh§ch
4 śehdeja
4 Semmes=Waldneeku
4 śeptiņ
4 śeśchdeśmits
4 śezzen
4 Sihreŗeem
4 Simeju
4 Sirgus
4 śluddinaja
4 Spehku
4 śwehtija
4 śwehtijs
4 Śwehtkus
4 śweścheem
4 Ta^
4 Talentus
4 Telti
4 Tew
4 tezzeja
4 To
4 Tomehr
4 tomehr
4 truhks
4 Turramee
4 turredams
4 turreja
4 turrenes
4 Walditaju
4 Wallodu
4 weenai
4 Wihra
4 wiśsapkahrt
4 Zadaku
4 zehlahs
4 Ziltis
4 zits
4 zittu
4 zittus
3 2
3 15
3 18
3 28
3 31
3 34
3 §kummigs
3 §taigadami
3 §tipraki
3 Ab§alomu
3 abbeja^s
3 abbi
3 Abjatars
3 Adonijum
3 Agitas
3 Ahrapuśśe^
3 aizinaja
3 Akmiņi
3 alla§chiņ
3 Alla^
3 Almugim
3 Altaris
3 apgrehkojahs
3 apgullehs
3 apkohpe
3 apmettehs
3 appaļas
3 aprakke
3 apśed§e
3 apśedloja
3 apśitte
3 Aśśins
3 atgree§chahs
3 atlizzis
3 atmettiśchu
3 atnahze
3 atrauśchu
3 aug§taka^
3 aug§ts
3 Aug§tumu
3 Bae§us
3 bahrgi
3 Balśi
3 Balśs
3 baŗŗotus
3 behd§is
3 Behrnus
3 Beķķeņus
3 Benjamiņa
3 bih§tahs
3 bihjajahs
3 Bildes
3 Brahlis
3 breeśmigas
3 buhśchu
3 buhśi
3 D§el§es
3 d§ihwoht
3 d§ihwu
3 d§irdejs
3 d§irdejśchi
3 d§irdejśi
3 Darba
3 Darba^
3 darrihts
3 Ded§amo=Uppuŗus
3 Dehlus
3 Derriba
3 diwiśimts
3 dohdams
3 Drehbehm
3 Drehbes
3 Durwim
3 Dwehśeles
3 ee=eet
3 Eedoma^
3 Eenaidneekeem
3 Eenaidneeku
3 ees
3 eeśi
3 Egipti
3 ehdis
3 eita
3 Eli§u
3 Elijaśa
3 Elijaśam
3 Eļjes=Kohka
3 Elka=Deeweem
3 Elka=Deewu
3 Elkam
3 Eņģelis
3 Gaddi
3 Galdi
3 Gallam
3 Gaŗŗuma^
3 Gars
3 gohdigi
3 Grahmatas
3 Granata=Ahboļu
3 gree§ehs
3 gree§iśees
3 Gree§teem
3 Grihdi
3 gull
3 Gultu
3 ikgaddus
3 isd§inne
3 isgahjuśchi
3 isweddis
3 jaht
3 jaśchu
3 jaw
3 Je§ree#liteŗa
3 Jeu#s
3 Joabu
3 Jramu
3 Ka`
3 kahda^
3 Kahjahm
3 Kaŗŗa=Spehku
3 klaht
3 Klaijuma^
3 Klehpi^
3 Kohka
3 Kohku
3 Kohkus
3 kreiśo
3 Kungu
3 kurp
3 Kuŗŗu
3 kuŗŗu
3 labs
3 Laiks
3 Laiwahm
3 Lauka^
3 Ļaunu
3 Leeli=Kungi
3 Leels=Kungs
3 leezeet
3 Leezibu
3 Lihbanu
3 lihd§i
3 Lihk§tehm
3 liks
3 Lohpus
3 ma§u
3 Mai§es
3 Mantahm
3 Meers
3 Mehrs
3 mekle
3 mekleja
3 Mikku
3 Millu
3 Muh§cha^
3 muh§cham
3 Nahtaņa
3 Nahtanu
3 nahz
3 Nakti^
3 Nam~u
3 Naudu
3 Negantibahm
3 Neģģi
3 ņemt
3 neśs
3 neśśis
3 No
3 nowe§t
3 Nu
3 Ohlekts
3 ohtram
3 pa§emmojahs
3 pa§ih§t
3 Pagalms
3 paklauśi
3 Palma=Kohkus
3 paścha^
3 paśluddina
3 Pateikśchanas=Uppuŗus
3 pattike
3 Pawaldneeki
3 pawehleja
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015