Vārdformu biežuma vārdnīca (1J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 470
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2401

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

140	irr
119 un
73 tas
72 ka
70 kas
67 ne
66 mehs
64 ta
57 no
55 to
51 eekśch
50 wiņņa
40 deewa
40 mums
31 juhs
29 eśśam
29 jo
28 jums
27 wiņśch
26 ja
22 ko
20 bet
18 pee
18 tad
16 es
16 paleek
15 arrid§an
15 eśśat
14 tahs
14 wiņņu
13 deews
13 śawu
12 brahli
12 mihle§tiba
12 muhs
12 muhśu
12 śchi
12 tee
11 dehla
11 ikkatrs
11 us
10 ar
10 deewu
10 kri§tus
9 eeśahkuma
9 mihle
9 weens
8 §innam
8 d§irdejśchi
8 darra
8 je§us
8 ka'
8 ścho
8 tam
8 ween
7 buhs
7 d§ihwośchana
7 dehlu
7 leetas
7 par
7 paśaules
7 rak§tu
7 śew
7 uhs
6 §innat
6 behrniņi
6 bija
6 dewis
6 gars
6 grehki
6 grehkus
6 ittin
6 lai
6 pa§ih§t
6 paśaule^
6 peed§immis
6 preekśch
6 śchis
6 tohs
5 bauślus
5 behrni
5 d§ihwośchanu
5 eenihd
5 eśmu
5 grehkeem
5 itt
5 klauśa
5 mihlejam
5 mihļee
5 nu
5 paśaule
5 paśauli
5 rak§tijis
5 śchahs
5 teem
5 tehwa
4 at§ih§tam
4 bauśli
4 dehls
4 draud§iba
4 drohśchiba
4 eśśoti
4 garru
4 grehko
4 je§u
4 leeziba
4 leezibu
4 mihleht
4 nah§is
4 nahwi
4 ohtru
4 pateeśibas
4 pateeśibu
4 śakka
4 śirdis
4 taiśns
4 tapehz
4 tehws
4 tizz
4 trihs
4 turr
4 wahrds
4 weenu
4 wiśśas
3 aisleed§
3 at§innuśchi
3 bauślis
3 d§immis
3 darram
3 dohd
3 ikkatram
3 ikweens
3 kad
3 kam
3 luhd§am
3 manni
3 melkulis
3 mihle§tibas
3 mihle§tibu
3 mihlejis
3 muh§chiga
3 muh§chigu
3 pa§ih§tam
3 pa§innuśchi
3 paśluddinajam
3 pilniga
3 prahtu
3 red§
3 red§ejis
3 śakkam
3 śawa
3 śchķih§ti
3 śuhtijis
3 śwaidiśchana
3 ta'
3 taiśnibu
3 tehwu
3 tohp
3 tumśiba
3 tumśiba^
3 turram
3 uhdeni
3 wahrda
3 wahrdu
3 wella
2 §innami
2 §taigajam
2 §tarpa^
2 apgrehkojahs
2 apleezina
2 apleezinajam
2 arri
2 aśśini
2 aśśins
2 at§pihdejis
2 bauślu
2 brahļi
2 buhśim
2 buhtu
2 d§ihwibu
2 dabbujam
2 darbi
2 daud§
2 gaiśchuma^
2 gaiśma^
2 garra
2 isgahjuśchi
2 jaunekļi
2 jaunu
2 kri§tu
2 leelaks
2 luhgt
2 ļaunu
2 mah§a
2 meeśa^
2 meli
2 melkuli
2 mihlejamees
2 nahk
2 neds
2 netaiśniba
2 nokawe
2 pa§uddina
2 paleekam
2 paleezeet
2 parahdita
2 paśchu
2 paśchus
2 pateeśa
2 pateeśiba
2 peenahkahs
2 peewiļļ
2 prett
2 pretti
2 prohti
2 red§ejśchi
2 śakku
2 śawa^
2 śchee
2 tai
2 teeścham
2 tehwi
2 tizzat
2 tomehr
2 tur
2 usluhkojuśchi
2 uswarr
2 warr
2 wehl
2 wiņņam
2 wiņņas
2 wiśśa
2 wiśśeem
2 zaur
1 §in'ajt
1 §inna
1 §innatut
1 §pehzigi
1 §pihd
1 §tahw
1 §taiga
1 §taigaht
1 §taigajis
1 §tarp
1 ahra^
1 ais
1 aisbildinatajs
1 aiskaŗŗ
1 allośchanas
1 amen
1 apleezinahs
1 apleezinajis
1 apśohlijis
1 apśohliśchana
1 aptau§tijuśchas
1 aptumśchojuśi
1 arrig
1 at§pihdehs
1 at§pihdejuśi
1 atkal
1 atnahkśchana^
1 azzim
1 azzis
1 azzu=kahriba
1 behrneem
1 behrnus
1 berniņi
1 bih§tahs
1 bihjaśchana
1 bihjaśchanai
1 bihjaśchanu
1 bijis
1 bijuśchi
1 brahļa
1 brahļeem
1 brahļus
1 brihnijeetees
1 d§emdinajis
1 d§ihwiba
1 d§ihwibas
1 d§ihwoht
1 d§irdejuśchi
1 dabbujuśchi
1 darbu
1 darbus
1 darrijis
1 dau§iśchana
1 debbeśi^
1 deena^
1 deewam
1 dehļ
1 dohs
1 eet
1 elka=deeweem
1 eśśus
1 gaiśchums
1 gaiśma
1 garram
1 garrus
1 grehkoht
1 grehkojuśchi
1 grehkokojat
1 grehkotu
1 grehku
1 gruhti
1 gull
1 ikweenam
1 isahrditu
1 ismett
1 isśuhd§am
1 jaw
1 jelle
1 juhśu
1 ka^
1 kahdam
1 kahdas
1 kahdeem
1 kahds
1 kahriba
1 ka'ins
1 kauna^
1 kluśśinaht
1 kohpa^
1 kurren
1 kurśch
1 labbad
1 leed§
1 leela
1 leelu
1 leezinajis
1 lepniga
1 lihd§
1 likti
1 luhgśchanas
1 luhguśchi
1 ļauna
1 ļaunais
1 ļauni
1 ļaunuma^
1 mah§ijuśi
1 manta
1 meeśas=kahriba
1 mehles
1 melojam
1 mihlejeet
1 mihleju
1 mihlejuśchi
1 mihletees
1 mihļo
1 mohziba
1 muh§chigi
1 muhśeem
1 nahks
1 nahwe^
1 nahwes
1 nekahda
1 nekahdi
1 nepateeśi
1 netaiśnibas
1 netaiśnibu
1 newaid
1 noli§§is
1 nolikt
1 noņemtu
1 notizzis
1 pa=eet
1 pa§ih§ta'
1 pa§ih§tat
1 pa§ih§tu
1 pa§innis
1 pahr
1 pahr§elti
1 pahrbaudajt
1 pahreet
1 paleekama
1 palikkuśchi
1 palikśeet
1 papreekśch
1 parahdijees
1 parahdiśees
1 paścha
1 paśluddinaśchana
1 pateeśiga
1 pateeśigs
1 patihkams
1 pats
1 patt
1 patta
1 patti
1 pattim
1 pe§titaju
1 peed§immuśchu
1 peedohd
1 peedohti
1 peenahk
1 peeņemmam
1 peepildihts
1 peepildita
1 peeti§§igs
1 peewiļļamees
1 pehdiga
1 pehdigu
1 pehz
1 pilnigs
1 praweeśchi
1 preeks
1 preekścha
1 pretti=kri§ti
1 pretti=kri§tus
1 rak§tam
1 raugait
1 red§ejuśchi
1 red§eśim
1 rohkas
1 runna
1 śalihd§inaśchana
1 śalihd§inaśchanu
1 śargahs
1 śargajeetees
1 śaukteem
1 ścha
1 śchinni^
1 śchķih§ts
1 śehkla
1 semmes
1 śirdi
1 ślepkawam
1 ślepkawe
1 śluddinaśchana
1 śohdibas
1 stunda
1 stundu
1 śwehta
1 śwehts
1 tagad
1 taiśni
1 taiśnu
1 tappuśchi
1 tapt
1 taptu
1 tizzajt
1 tizzeht
1 tizzejis
1 tizzejśchi
1 tizziba
1 tohpam
1 truhkumu
1 tumśibas
1 turra'
1 uhdens
1 uhswarrejuśchi
1 uswarra
1 uswarrejśchi
1 uswarrejuśchi
1 uswarreśchana
1 wahrdeem
1 waijaga
1 warram
1 wells
1 wezzajs
1 wezzu
1 winnas
1 wiņņus
1 wirs
1 wiśs
1 wiśśi
1 zeek
1 zeeścham
1 zerriba
1 zilweko
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015