Vārdformu biežuma vārdnīca (1J)

 

Kopējais vārdformu skaits: 500
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2401

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

140	irr
93 un
73 tas
71 ka
64 ta
63 ne
62 mehs
59 kas
57 no
55 to
50 wiņņa
47 eekśch
40 Deewa
40 mums
31 juhs
29 eśśam
28 jums
27 wiņśch
26 Un
22 jo
21 ko
17 bet
17 tad
16 paleek
15 arrid§an
15 eśśat
15 ja
14 pee
14 tahs
14 wiņņu
13 śawu
12 Brahli
12 Deews
12 Mihle§tiba
12 muhs
12 muhśu
12 śchi
11 Dehla
11 Ja
10 ar
10 Deewu
10 Kas
10 Kri§tus
10 tee
10 us
9 Eeśahkuma
9 es
9 mihle
9 weens
8 §innam
8 d§irdejśchi
8 darra
8 JE§us
8 ka'
8 ścho
8 tam
8 ween
7 buhs
7 D§ihwośchana
7 Dehlu
7 Es
7 ikkatrs
7 Leetas
7 par
7 Paśaules
7 rak§tu
7 śew
7 uhs
6 §innat
6 Behrniņi
6 bija
6 dewis
6 Gars
6 Grehki
6 Grehkus
6 ittin
6 Jo
6 pa§ih§t
6 Paśaule^
6 peed§immis
6 preekśch
6 tohs
5 Bauślus
5 Behrni
5 D§ihwośchanu
5 eenihd
5 eśmu
5 Grehkeem
5 itt
5 klauśa
5 lai
5 mihlejam
5 nu
5 Paśaule
5 Paśauli
5 rak§tijis
5 teem
5 Tehwa
4 at§ih§tam
4 Bauśli
4 Dehls
4 Draud§iba
4 Drohśchiba
4 Eekśch
4 eśśoti
4 Garru
4 grehko
4 JE§u
4 Jkkatrs
4 Leeziba
4 Leezibu
4 Mehs
4 mihleht
4 Mihļee
4 nah§is
4 Nahwi
4 ohtru
4 Pateeśibas
4 Pateeśibu
4 Pee
4 śakka
4 śchis
4 Śirdis
4 tapehz
4 Tehws
4 tizz
4 trihs
4 turr
4 Wahrds
4 weenu
4 wiśśas
3 aisleed§
3 at§innuśchi
3 Bauślis
3 Bet
3 d§immis
3 darram
3 dohd
3 ikkatram
3 kad
3 luhd§am
3 Melkulis
3 Mihle§tibas
3 Mihle§tibu
3 mihlejis
3 muh§chiga
3 muh§chigu
3 Ne
3 pa§ih§tam
3 pa§innuśchi
3 paśluddinajam
3 pilniga
3 Prahtu
3 red§
3 red§ejis
3 śakkam
3 śawa
3 śchahs
3 śchķih§ti
3 śuhtijis
3 Śwaidiśchana
3 ta'
3 Taiśnibu
3 taiśns
3 Tehwu
3 tohp
3 Tumśiba
3 Tumśiba^
3 turram
3 Uhdeni
3 Wahrda
3 Wahrdu
3 Wella
2 §innami
2 §taigajam
2 §tarpa^
2 apgrehkojahs
2 apleezina
2 apleezinajam
2 arri
2 Aśśini
2 Aśśins
2 at§pihdejis
2 Bauślu
2 Brahļi
2 buhśim
2 buhtu
2 D§ihwibu
2 dabbujam
2 Darbi
2 daud§
2 Gaiśchuma^
2 Gaiśma^
2 Garra
2 ikweens
2 isgahjuśchi
2 Jaunekļi
2 jaunu
2 kam
2 Kri§tu
2 leelaks
2 luhgt
2 Ļaunu
2 mah§a
2 Meeśa^
2 Meli
2 Melkuli
2 mihlejamees
2 nahk
2 neds
2 Netaiśniba
2 nokawe
2 pa§uddina
2 paleekam
2 paleezeet
2 parahdita
2 paśchu
2 paśchus
2 pateeśa
2 Pateeśiba
2 peenahkahs
2 peewiļļ
2 prett
2 Pretti
2 prohti
2 red§ejśchi
2 śakku
2 śawa^
2 Śchahs
2 śchee
2 Śchis
2 tai
2 Tee
2 teeścham
2 Tehwi
2 tizzat
2 Tomehr
2 tur
2 usluhkojuśchi
2 uswarr
2 warr
2 wehl
2 wiņņam
2 wiņņas
2 wiśśeem
2 zaur
1 §in'ajt
1 §inna
1 §innatut
1 §pehzigi
1 §pihd
1 §tahw
1 §taiga
1 §taigaht
1 §taigajis
1 §tarp
1 ahra^
1 ais
1 Aisbildinatajs
1 aiskaŗŗ
1 Allośchanas
1 Amen
1 apleezinahs
1 apleezinajis
1 apśohlijis
1 Apśohliśchana
1 aptau§tijuśchas
1 aptumśchojuśi
1 arrig
1 at§pihdehs
1 at§pihdejuśi
1 Atkal
1 Atnahkśchana^
1 Azzim
1 Azzis
1 Azzu=Kahriba
1 Behrneem
1 Behrnus
1 Berniņi
1 bih§tahs
1 Bihjaśchana
1 Bihjaśchanai
1 Bihjaśchanu
1 bijis
1 bijuśchi
1 Brahļa
1 Brahļeem
1 Brahļus
1 brihnijeetees
1 d§emdinajis
1 D§ihwiba
1 D§ihwibas
1 d§ihwoht
1 d§irdejuśchi
1 dabbujuśchi
1 Darbu
1 Darbus
1 darrijis
1 Dau§iśchana
1 Debbeśi^
1 Deena^
1 Deewam
1 DEews
1 dehļ
1 dohs
1 eet
1 Elka=Deeweem
1 eśśus
1 Gaiśchums
1 Gaiśma
1 Garram
1 Garrus
1 grehkoht
1 grehkojuśchi
1 grehkokojat
1 grehkotu
1 Grehku
1 gruhti
1 gull
1 isahrditu
1 ismett
1 isśuhd§am
1 jaw
1 jelle
1 Jkweenam
1 Jkweens
1 JO
1 juhśu
1 Ka
1 ka^
1 kahdam
1 kahdas
1 kahdeem
1 kahds
1 Kahriba
1 Ka'ins
1 Kam
1 KAs
1 Kauna^
1 kluśśinaht
1 Ko
1 kohpa^
1 kurren
1 Kurśch
1 labbad
1 Lai
1 leed§
1 leela
1 leelu
1 leezinajis
1 lepniga
1 lihd§
1 likti
1 Luhgśchanas
1 luhguśchi
1 Ļauna
1 Ļaunais
1 ļauni
1 Ļaunuma^
1 mah§ijuśi
1 MAnni
1 Manni
1 manni
1 Manta
1 Meeśas=Kahriba
1 Mehles
1 melojam
1 mihlejeet
1 mihleju
1 mihlejuśchi
1 mihletees
1 mihļo
1 MJhļee
1 Mohziba
1 muh§chigi
1 muhśeem
1 nahks
1 Nahwe^
1 Nahwes
1 NE
1 nekahda
1 nekahdi
1 nepateeśi
1 Netaiśnibas
1 Netaiśnibu
1 newaid
1 noli§§is
1 nolikt
1 noņemtu
1 notizzis
1 pa=eet
1 pa§ih§ta'
1 pa§ih§tat
1 pa§ih§tu
1 pa§innis
1 pahr
1 pahr§elti
1 pahrbaudajt
1 pahreet
1 paleekama
1 palikkuśchi
1 palikśeet
1 papreekśch
1 parahdijees
1 parahdiśees
1 paścha
1 Paśluddinaśchana
1 Pateeśiga
1 pateeśigs
1 patihkams
1 pats
1 patt
1 patta
1 patti
1 pattim
1 Pe§titaju
1 peed§immuśchu
1 peedohd
1 peedohti
1 peenahk
1 peeņemmam
1 peepildihts
1 peepildita
1 peeti§§igs
1 peewiļļamees
1 pehdiga
1 pehdigu
1 pehz
1 pilnigs
1 Praweeśchi
1 Preeks
1 preekścha
1 Pretti=Kri§ti
1 Pretti=Kri§tus
1 rak§tam
1 Raugait
1 red§ejuśchi
1 red§eśim
1 Rohkas
1 runna
1 Śalihd§inaśchana
1 Śalihd§inaśchanu
1 śargahs
1 śargajeetees
1 śaukteem
1 ścha
1 śchinni^
1 śchķih§ts
1 Śehkla
1 Semmes
1 Śirdi
1 Ślepkawam
1 Ślepkawe
1 Śluddinaśchana
1 Śohdibas
1 Stunda
1 Stundu
1 Śwehta
1 śwehts
1 Tad
1 tagad
1 taiśni
1 Taiśns
1 taiśnu
1 tappuśchi
1 tapt
1 taptu
1 tizzajt
1 tizzeht
1 tizzejis
1 tizzejśchi
1 Tizziba
1 tohpam
1 Truhkumu
1 Tumśibas
1 turra'
1 Uhdens
1 uhswarrejuśchi
1 Us
1 uswarra
1 uswarrejśchi
1 uswarrejuśchi
1 Uswarreśchana
1 Wahrdeem
1 waijaga
1 warram
1 Wells
1 wezzajs
1 wezzu
1 winnas
1 wiņņus
1 wirs
1 wiśs
1 Wiśśa
1 wiśśa
1 wiśśi
1 zeek
1 zeeścham
1 Zerriba
1 Zilweko
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015