Vārdlietojuma konteksts

 

SKL1696_RA, 91. pants
Pozicionētais vārdlietojums: Śuddraba=Naudu

Kad nelaulahts Wihrs ar ohtra Wihra laulatas Śeewas/ jeb nelaulata Śeewa
ar ohtras Śeewas laulata Wihra Laulibu pahrkahp/ tad buhs tam kas nelaulahts/
jo wiņ§ch pirma^ rei§i^ tohp atra§t/ 40. Dahlderus Śuddraba=Naudu/ tas irr/ 20. Dahl-
derus Śkehpju=Naudu §trahpi doht/ un tam laulatam Zilwehkam 80. Dahlderus/
tas irr 40. Dahlderus labbas Naudas/ tur klaht tam Wihriśchkam śe§chi rei§ zaur
Rihk§teem tezzet/ tai Śeewi§chkaj ar Rihk§teem §chau§tam tapt/ un wehl par to ab-
beem Ba§nizas=Teeśu ne§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015