Vārdlietojuma konteksts

 

SKL1696_RA, 90. pants
Pozicionētais vārdlietojums: Śuddraba=Naudu

Kad nelaulati Ļautiņņi śawa §tarpa Mauzibu d§enn/ tad buhs ikkurram no
teem 40. Mahrkus Śuddraba=Naudu/ tas irr: diwideśmits Peezu=Mahrku=
Gabbalus pahr Strahpi doht/ un wehl klaht abbeem Ba§nizas=Teeśu iszee§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015