Vārdlietojuma konteksts

 

SKL1696_KB, 91. pants
Pozicionētais vārdlietojums: Śuddraba=Naudu

Kad nelaulahts Wihrs
ar ohtra Wihra laulatas
Śeewas/ jeb nelaulata Śeewa
ar ohtras Śeewas laulata
Wihra Laulibu pahrkahp/
tad buhs tam kas nelaulahts/
jo wiņ§ch pirma^ rei§i tohp at-
ra§t/ 40. Dalderus Śuddra-
ba=Naudu/ tas irr/ 20. Dal-
derus Śkehpju=Naudu §trah-
pi doht/ un tam laulatam
Zilwehkam 80. Dalderus/ tas
irr 40. Dalderus labbas Nau-
das/ tur klaht tam Wihriśch-
kam śe§chi rei§ zaur Rihk-
§teem tezzeht/ tai Śeewi§chkai
ar Rihk§teem śchau§tam tapt/
un wehl par to abbeem Baś-
nizas=Teeśu ne§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015