Vārdlietojuma konteksts

 

SKL1696_KB, 90. pants
Pozicionētais vārdlietojums: Śuddraba=Naudu

Kad nelaulati Ļautiņ-
ņi śawa śtarpa Mauzibu
d§enn/ tad buhs ikkurram no

teem

teem 40. Mahrkus Śuddra-
ba=Naudu/ tas irr: diwi=
deśmits Peezu=Mahrku=
Gabbalus pahr Strahpi
doht/ un wehl klaht abbeem
Ba§nizas=Teeśu iszee§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015