Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 80A. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: zihnijohs

1: in gribbu to lihd§ mannam Gallam
2: mekleht.
3: 20. Manna Śirds pahr tahs preeza-
4: jahs/ ka` kad tahs WihnaOhgas eetek-
5: kahs/ Es peegahju teeścham pee wiņ-
6: ņas/ in klauśchenaju no ma§as Deenas
7: pehz tahs.
8: 21. Es tikkuśchi klauśijohs/ in tahs
9: peejehmohs.
10: 22. Tad mahzijohs es krahśchņi/ in
11: tappu labba^ Zeļļa^ zaur wiņņu.
12: 23. Tapehz es tam pateizu/ kas man
13: Gudribu dewe.
14: 24. Es apjehmohs/ pehz tahs dar-
15: riht/ in pehz labbu d§ihtees/ in es pahr
16: to ne tappu Kauna^.
17: 25. Es zihnijohs no wiśśas Śirds
18: pehz wiņņas/ in biju tizzis pehz tahs
19: darriht.
20: 26. Es pazehļu śawas Rohkas aug-
21: ścham us Debbes.
22: 27. Tad tappa manna Dwehśele
23: apgaiśmota no tahs Gudribas/ ka es
24: śawu Ģeķķibu at§innohs.
25: 28. Es no wiśśa Prahta tahs mekleju
26: dabbutees/ Wiņņa in es tappam
27: weena Śirds no Eeśahkuma/ in atrad-
28: du wiņņu śchķih§tu/ tapehz es ne tap-
29: śchu nowahrta^ nome§ts.
30: 29. Manna Śirds zeņśehs pehz wiņ-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015