Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 47A. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśeliba

1: 25. Kad tu daud§ wiśśai eśśi ee=ehdis/
2: tad zellees augścham/ in eiji noh§t/ in
3: apgullees.
4: Ta Ohtra Nodaļļa Zettorta^
5: Deśmiti^.
6: MAns Behrns/ klauśi mannis/ in
7: ne nizina manni/ ka tew pehz
8: galla^ manni Wahrdi ne panahks.
9: 27. Apjemmees ko labba §trahdaht/
10: tad ne usees tewi Neweśśeliba.
11: 28. Mahjotaju teiz tee Ļaudis/ in śak-
12: ka tas eśśus gohdigs Wihrs/ in ta irr
13: labba Ślawa.
14: 29. Bet no śihk§tu Śunni runna
15: wiśs Pilśats ne labbi/ in kļuh§t arri-
16: d§an teeścham śazzihts.
17: 30. Ne eśśi Wihna Rihjeiśch/ jo
18: Wihns daud§ Ļaudis apnahwe.
19: 31. Ta Eh§e israuga to śalohdetu
20: D§el§a=Rihku/ ta` israuga Wihns to
21: Bleh§chu Śirdis/ kad tee peed§ehruśchi
22: irr.
23: 32. Wihns eeśpird§ina Zilwekam to
24: D§ihwibu/ kad to mehreni d§eŗŗ.
25: 33. In kas irr ta par D§ihwośchana/
26: kur newa Wihns?
27: 34. Wihns irr raddihts/ ka tam Zil-
28: wekus buhs eepreezinaht.
29: 35. Wihns mehreni d§erts/ eepreezi-
30: na Meeś in Dwehśel.
31: 36. Bet kad tas tohp pahrleeku d§erts/
32: padarr tas Śirdeh§tus.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015