Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 46A. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśeliba

1: tas alla§ch pamo§tahs/ itt ka` gau§cha
2: Neweśśeliba alla§ch pamohdina.
3: 3. Tas irr baggats/ kas §trahda in
4: krahj Naudu/ in nomittejahs/ in no
5: ta labbi usturrahs.
6: 4. Bet tas irr nabbags/ kas §trah-
7: da/ in tam ne padohdahs/ in jepśchu
8: wiņ§ch mittejahs/ tad tatśchu wiņ§ch
9: paleek par Ubbagu.
10: 5. Kas to Naudu mihļi turr/ tas
11: ne palleek bes Grehkeem/ in kas isnihk-
12: §tamas Leetas mekle/ tas lihd§i isnihk§t.
13: 6. Daud§ tohp Nelaime^ tahs Nau-
14: das dehļ/ in ais=eet neeka^ pahr to/ Az-
15: zim red§oht.
16: 7. Kas tai uppure/ tohs ta pagruh§ch/
17: in tohs Neśamannigus ta śajem.
18: 8. Labbi tam Baggatam/ kas bes
19: Wainas atra§ts tohp/ in to Naudu
20: ne mekle.
21: 9. Kur irr tas? Tad mehs to teik-
22: śim/ jo wiņ§ch darra leelas Leetas
23: §tarp śaweem Ļaudim.
24: 10. Kas labs in gohdigs tanni^ Leeta^
25: atra§ts irr/ tam peenahkahs teiktam
26: tapt. Wiņ§ch ganna śpehja ļauna
27: darriht/ in tatśchu ne darrija/ Śkahdu
28: darriht/ in arrid§an ne darrija.
29: 11. Tapehz paleek wiņņa Manta/
30: in tee Śwehti Ļaudis teiz wiņņa Dah-
31: wanas/ ko tas teem Nabbageem dohd.
32: 12. Kad tu pee kahda Baggata Gal-
33: da śeh§ch/ tad ne atpleśch tawu Rihklu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015