Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 45A. lpp., 27. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśeliba

1: 10. Ne śmeijees ar wiņņa/ ka tewi
2: pehz ar wiņņa ne buhs jabehdajahs/
3: in tewi tawus Sohbus pehz galla^
4: śakoh§t buhs.
5: 11. Ne dohd wiņņam śawu Waļļu
6: Maģģuma^/ in ne aisbildini wiņņa
7: Trakkumu.
8: 12. Lohki wiņņam to Kaklu/ ka-
9: mehr wiņ§ch wehl jauns irr: dohd
10: tam pahr Muggru/ kamehr tas wehl
11: maśs irr/ ka wiņ§ch ne kļuh§t pahr-
12: galwneeks in tewim nepaklauśigs.
13: 13. Usaud§ini tawu Behrnu/ in ne
14: eeraddini wiņņu Ślinkuma/ ka tu
15: pahr wiņņu ne tohpi Kauna^.
16: 14. Labbaki irr/ kad kas labbad
17: nabbags irr/ in pee ta śweiks in weś-
18: śels/ neka` baggats in pee ta neweśśels.
19: 15. Śweikam in weśśelam buht/ irr
20: labbaki neka` Selts/ in weśśela Meeśa
21: irr labbaka/ neka` leela Manta.
22: 16. Ne kahda Baggatiba jalihd§ina
23: ar weśśelahm Meeśahm/ in ne kahds
24: Preeks ar Śirds Preeku.
25: 17. Nahwe labbaka irr/ neka` neweś-
26: śela D§ihwośchana/ jeb muh§chiga{mu h§chiga}
27: Neweśśeliba.
28: 18. Tas irr itt ka` labs Ehdens/
29: preekśch kahdu Mutti/ kas ne warr
30: eh§t/ in ka` ta Barriba/ kas pee kahda
31: Mirruścha Kappu uszelta tohp.
32: 19. Jo ko palihd§ tas Uppurs tam


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015