Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 33A. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

1: laime^/ in manna Mehle man ne śa-
2: maitatu.
3: 1. Kungs Deews Tehws/ in Kungs
4: mannas D§ihwibas/ ne dohd man tapt
5: §tarp teem Nizzinatajeem/ in ne laid
6: man~ wiņņu §tarpa^ śamaitatam kļuht.
7: 2. Ak! kad es warretu śawas Doh-
8: mas śawaldiht/ in mannu Śirdi ar
9: Deewa Wahrdu pamahziht/ in es
10: śewis ne buhtu taupijs/ kad es grehkotu.
11: 3. Ka es Grehkus ne darritu/ in lee-
12: liśchķi śew ne apgrehkotohs/ in daud§
13: Ļaunu ne darritu/ ka es ne buhtu is-
14: nihzis preekśch manneem Eenaidnee-
15: keem/ in teem par Apśmeeklu palizzis.
16: 4. Kungs Deews Tehws/ in Kungs
17: mannas D§ihwibas/ paśargi mann
18: par Beskauņa Azzim.
19: 5. In nogree§ noh§t no mannim wiśśu
20: ļaunu Eekahrośchanu.
21: 6. Ne laid man Plihteśchanu in
22: Negohdu eegribbetees/ in paśargi man
23: no beskaunigas Śirds.
24: 7. Mihļee Behrni/ mahzajtees Mut-
25: ti waldiht/ Jo kas Mutti turr/ tas
26: ar Wahrdeem ne apgrehkośees.
27: 8. Ka` tee Besdeewigee in Nizzina-
28: taji in Lepnee zaur to śamaitajahs.
29: 9. Ne eeraddini tawu Mutti dee-
30: watees.
31: 10. In Deewa Wahrdu welti walkaht.
32: 11. Jo ka` kahds Kalps/ kas da§chu
33: Rei§u śchau§ts kluh§t/ bes Bruhzehm


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015