Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Syr, 30A. lpp., 31. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Dibbenu

1: 3. Wiņņu Sohbi irr ka` Laues Soh-
2: bi in noreij to Zilweku.
3: 4. Ikkatri Grehki irr ka` kahds aśs
4: Sohbins/ in eemaita/ ka ne weens ne
5: warr d§eedinaht.
6: 5. Kas Warru in nepatteeśi darr/
7: buhs pehz galla^ par Deedelneeku tapt/
8: in kas lepns irr/ pehz galla^ as=ees
9: poh§ta^.
10: 6. Jo tik drih§/ ka` tas Nabbags
11: śauz/ tad paklauśa to Deews/ in ta
12: Atreepśchana peepeśchi nahks.
13: 7. Kas ne peejemmahs śakkams/
14: tas irr jaw us ta Besdeewiga Zeļļu.
15: 8. Jo kas Deewu bih§tahs/ tas jem
16: to wehra^/ bet kas wehl par to gre§o-
17: jahs/ to red§ Deews no tahļenes/ in śa-
18: mannigs Zilweks ganna nomanna/
19: ka` tas bohja eet.
20: 9. Kas śawu Nammu darra ar zitto
21: Ļauśchu Mantu/ tas kŗau§tahs Ak-
22: minus śew par Kappu.
23: 10. Tas Pulks to Besdeewigo irr
24: ka` kahda Pakkulas Kohdeļe/ kas ar
25: Ugguns tohp śaded§inata.
26: 11. Tee Besdeewigee eet gann us
27: krahśchnu Grihdi/ ka Gals irr tas
28: Elles Dibbens.
29: 12. Kas Deewa Bauślus turr/ tas
30: ne darr pehz śawu paśchu Galwu.
31: 13. In Deewu no Śirds Dibbenu
32: bihtees/ irr Gudriba.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015