Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685_Sal, 11A. lpp., 14. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pinnekļeems

1: bam weens ohtru apmihlinates.
2: 19. Jo mans Wihrs newaid
3: Mahjahs/ wiņśch irr us tahļu
4: Zeļļu aisgahjis.
5: 20. Wiņśch irr to Naudas=kul-
6: lu lihd§i jehmis/ wiņśch ne pahr-
7: ees ka wehl us Śwehtkeem.
8: 21. Wiņņa to pahrrunnaja ar
9: daud§ Wahrdeem/ peewahreja to
10: ar śawu mihļu Runnu.
11: 22. Tas gahja wiņņai drih§
12: pakkaļ/ ka` kahds Wehrśis pee
13: kaujama=Bluķķi we§ts tohp/ in
14: ka` pee Pinnekļeems kur tee Bes-
15: prahśchi tohp mahziti.
16: 23. Kamehr wiņņa tam ar
17: Bultu tahs Aknis parśķehle/ ka`
18: kahds Putnis §teid§ahs pee Wal-
19: gu/ in ne §inna/ ka tam śawu
20: D§ihwibu makśa.
21: 24. Tad klauśajt man manni
22: Behrni/ in jemmeet wehra? tohs
23: Wahrdus mannas Muttes.
24: 25. Lai tawa Śirds ne nogree-
25: §chahs us wiņņas Zeļļu/ in ne
26: maldijees us wiņņas Pehdahms.
27: 26. Jo wiņņa irr daud§ eewai-
28: nojśi in pagah§uśi/ in irr wiśśa-
29: dee Warreenee no wiņņas no-
30: mahkti.
31: 27. Wiņņas Nams irr Zeļļi
32: us Elles/ kur nobrauz Nahwes
33: Kambari^.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015