Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685, 76. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Na

1: Jo ta Riht=deena patti par śewim gahdahs (§udiśees /) Tas irr
2: gann / ka ikweenai Deenai śawas paśchas Behdas irr.
3: Lection / am XVI. Sonntage nach dem Fe§t der Heil: Drey-
4: faltigkeit / Ephe§: 3.
5: Se§ta^ padeśmita^ Śwehdeena^ / jeb Śe§ta^ Śwehdeena^ ohtra^ deś-
6: miti^ / pehz Waśśaras Śwehtku Atśwehtes.
7: MIhļee Brahļi / Es luhd§u / ka juhs ne tohpaht Ślahbani pahr man-
8: nahm Behdahm / ko es zeeśchu juhśu pehz / jums par Gohdu. Ta-
9: pehz lohku es śawus Zeļļus preekśch ta Tehwa muhśa Kunga JE-
10: §us Kri§tus / kas tas ih§tajs Tehws pahr wiśśeem / ko Behrnus śauz / Deb-
11: beśi in wirś Semmes; Ka tas jums Spehku dohd / pehz tahs Baggatibas
12: śawas Gohdibas / §tipreem tapt zaur śawu Garru pee ta eekśchķiga Zilweka /
13: in Kri§tum zaur to Tizzibu d§ihwoht juhsa^s Śirdi^s / ka juhs zaur to Mihle-
14: §tibu eeśakņohti in eedibbenati / śaņemt warreet ar wiśśeem Śwehteem / kas
15: tas Plattums / in tas Gaŗŗums / in tas D§iļļums / in tas Aug§tiba: In at§iht /
16: ka Kri§tu mihleht daud§ labbaki / ne ka` wiśśas Leetas §innaht / ka juhs peepil-
17: diti tohpaht ar wiśśadu Deewa Pilnibu. Bet tam / kas daud§ wairak dar-
18: riht warr / pahr wiśśu ko mehs luhd§am jeb śaprohtam / pehz ta Spehka /
19: kas eekśch mums §trahda / tam paścham irr Gohds eekśch tahs Draud§ibas /
20: eekśch Kri§tus JE§us wiśśo^s Laiko^s muh§chigi muh§cham / Amen.
21: Evangelium / am XVI. Sonntage nach dem Fe§t der Heil:
22: Dreyfaltigkeit / Luc: 7.
23: PEhz notikkahs / ka JE§us weena^ Pilsśata^ gahja / ar Wahr-
24: da Na#ine / in daud§ no śaweem Mahzekleem gahja lihd§i /
25: in daud§ Ļauśchu. Bet tuwu pee Pils=Wahrteem nah-
26: zis / luk / tad isneśśe tee weenu Miŗŗonu / kas weens weenigs Dehls
27: bija śawas Mahtes / ta bij Atraitne: In leels Pulks Pils=śatnee-
28: ku gahja lihd§i. In kad tas Kungs to (Śeewiņu) red§eja / ee§chehlo-
29: jahs wiņņam pahr tahs / in śazzija us tahs: Ne raudi. In pee-
30: gahjis / aiskahre to Miŗŗona=Śchķir§tu / in tee Neśśeji pa§tahjahs:
31: In wiņ§ch śazzija: Puiśi / es śakku tew / zellees augścham. In


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015