Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685, 113. lpp., 27. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miķķeļo^s

1: eezehlis par Apu§tuļeem / in zittus par Praweeteem / zittus par Ewanģili-
2: §teem / zittus par Ba§nizas=Kungeem in Mahzitajeem / ka tee śwehti (Dee-
3: wa=Ļaudis /) istaiśiti tohp pee ta Darba ta Ammata / zaur ko (tas gar-
4: rigs Nams) ta Draud§e Kri§tus uhstaiśita tohp / teekams mehs wiśśi toh-
5: pam peegahjuśchi pee weenadas Tizzibas in Deewa Dehla At§ihśchanas /
6: pilna Wihra Kahrta^ / pehz ta Mehra ta pilna Auguma (Wezzuma)
7: Kri§tus: Ka mehs wairs ne eśśim Behrni / kas leekahs śchaubitees in śchuh-
8: potees no ikweena Wehja tahs Mahzibas / pehz to Zilweku Blehdibas in
9: Wiltibas / ar ko tee peewelkahs pee mums / gribbedami muhs us nelabbu
10: Zeļļu we§t.
11: Evangel: am Tage des Heil: Apo§tels Matthäi / Matth: 9.
12: IN JE§us tahlaku eedams / red§eja weenu Zilweku pee Muita=
13: Buhdas śeh§chamu / Wahrda Mattu§cha / in śazzija us wiņņu:
14: Eij man pakkaļ: In wiņ§ch zehlehs / in gahja tam pakkaļ. In
15: tas notikkahs / JE§u pee Galda śeh§chot / eekśch wiņņa Namma /
16: red§i / tad nahze daud§ Muitineeki in Grehzineeki / in śehdeja ar
17: JE§u in wiņņa Mahzekļeem pee Galda. Kad to tee Wari§eeŗi
18: red§eja / śazzija tee us wiņņa Mahzekļeem: Kapehz ehd juhśu
19: Kungs (Mei§teris) ar teem Muitineekeem in Grehzineekeem ? Kad
20: to JE§us d§irdeja / śazzija tas us wiņņeem: Teem Weśśeleem
21: ne wajaga Ahr§tes. (Sahļu=deweja / D§eedetaja) bet teem Neweśśeleem.
22: Tad eita nu / in mahzajtees / kas tas irr: Mannim mihl Scheh-
23: la§tiba / in ne tee Uppuŗi. Es eśmu nahzis tohs Grehzineekus
24: pee Grehku=At§ihśchanas aizinaht / in ne tohs Taiśnus. (kas taiśni
25: śchķeetahs.)
26: Lection / am Heil: Michaels=Tage / Offenb: 12.
27: Ś: Miķķeļa Deena^ / jeb: Miķķeļo^s. 29. Septemb:
28: IN Kaŗŗ§ch zehlehs Debbeśi^s / Miķķelis in wiņņa Eņģeļi kaŗŗoja ar to
29: Śahtanu. (Puhķi:) In tas Śahtans / (Puhķis) kaŗŗoja in wiņņa Eņ-
30: ģeļi. In tee paśchi ne uhswarreja / nei arri wiņņu Weeta tappa Debbeśi^s
31: atra§ta. In tas leelajs Puhķis / tas wezzajs Saltis / kam Wahrds irr tas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015