Vārdlietojuma konteksts

 

VLH1685, 102. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Ahkaśu

1: pehz tawa labba Prahta ta` notizzis. Wiśśas Leetas mannim no
2: manna Tehwa Rohka^ eedohtas; In ne weens to Dehlu pa§ih§t /
3: ka ween tas Tehws / nei arri kas labba to Tehwu pa§ih§t / ka ween
4: tas Dehls / in kam tas Dehls to grib §innamu darriht. Nahzeet
5: śchurp pee mann wiśśi / kas juhs behdigi in apgŗuhtinati eśśaht /
6: es juhs gribbu eepreezinaht. Ņemmeet us jums mannu Kru-
7: §tu / in mahzajtees no mannim / jo es eśmu lehnprahtigs / in no
8: Śirds pa§emmigs / tad atraśśeet juhs Meera pee juhśas Dweh-
9: seles: Jo mans Kru§ts irr paneśśams / in manna Na§ta weegla.
10: Lection / am Tage der Verkündigung Mariä / E§a: 7.
11: Mahrias Paśluddinaśchanas Deena^ / jeb: Deena tahs Eed§im-
12: śchanas Kri§tus / ko ne labbi / Kahpo§ta Mahriņa / śauz. 25. Martij.
13: IN (Deews) Kungs runnaja wehl us to (Ķehniņu) Ahkaśu / in śazzi-
14: ja: Praśśajs Kahdu Sihmi no ta Kunga tawa Deewa / jeb Semmes
15: D§iļļuma^ / jeb Debbes Aug§tuma^. Bet Ahkaśs śazzija: Es be gribbu
16: praśśiht / ka es to Kungu ne kahrdinaju. Tad śazzija wiņ§ch; (tas Pra-
17: wets E§ias.) Klauśajt taggad juhs no Dahwida Namma; Newa tas
18: gann / ka juhs tohs Ļaudis śmeijatees; Buhs jums arri Deewu śmeetees?
19: Tapehts tas Kungs pats jums Sihmi dohs: Red§i / Weena Jumprawa
20: gŗuhta / in d§emdinahs Dehlu / in śauks to Emmanu&e&li. / Śwee§tu in Med-
21: du wiņ§ch ehdihs / ka wiņ§ch §innahs to Ļaunumu atme§t / in to Labbumu
22: peeņemt. Bet pirmis ne ka tas Behrns §innahs to Ļaunumu atme§t / in to
23: Labbumu peeņemt / buhs ta Semme / par ko tew breeśma nahk / no śaweem
24: diwi Ķehniņeem at§tahta.
25: Evangelium / am Tage der Verkündigung Mariä / Luc: 1.
26: BEt śesta^ Mehneśi^ tappa tas Eņģelis Garbriels śuhtihts no
27: Deewa / weena^ Pilsśata^ eekśch Galilejas / Wahrda^ Naza-
28: rete / pee weenas Jumprawas / kas śaderreta bija weenam
29: Wihram / ar Wahrda Ja§eps / no Dawida Zilts / in tahs Jum-
30: prawas Wahrds bija Mahria. In tas Eņģelis nahze pee tahs
31: eekśchan / in śazzija: Eśśi śweizinata / tu (Deewa) Schehla§tibas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015