Vārdlietojuma konteksts

 

StendAJ1790_LSMP, 92. lpp., 6. rindiņa

1: wella Lizzepura apkauneti. Kahds kauns, kahda
2: blehdiba! No §agļa es warru isśargatees un par
3: to, teeśu dabbuht - bet weens wiltneeks, kas
4: man ar mihk§tu mehli naudu jeb labbibu iswiļļ, un
5: pehz ne makśa, irr niknaks par ścho.
6: VIII. Kad weens wels wehl proht pateizigs buht,
7: tad tas pee zilwekeem jo waijad§iga leeta irraid.
8: Wiśśuwairak tas zitkahrt pee Ķehniņeem, Leelkun-
9: geem un §emmeswalditaijeem, Leelkungu tikkums
10: bija, kad Deews teem kahdu laimi un{uņ} preeku pee-
11: śchķihris bija, śawu preeku ir śaweem ļaudim
12: lihd§dalliht, un Deewam pateikdami, tohs wiśśadi
13: apdahwinaht un aplaimoht. Daśch waldneeks par
14: śwehtu peeminneśchanu, ko Deews tam labbu pa-
15: rahdijis bija, likke śchurp turp jauku ba§nizu jeb
16: śkohlu jeb kahdu nabbagu=nammu{nabbagu=} un ślimmneeku=nammu
17: uszelt. Zits apdahwinaja śawus ļaudis zitta^
18: wih§e^ un darrija teem da§chu preezas=deenu. -
19: Zits likke ar pilnu rohku naudu isme§t un atlaide
20: teeśas un da§chu gruhtu leezibu. Labdarriht irr
21: muh§cham Leelkungu tikkums bijis; un zitta §ihme
22: ar nawa, zaur ko weens Leelskungs par zitteem
23: zilwekeem zeļļahs un aug§taku gohdu pelna, ka`
24: ween, kad wiņņam wiśs prahts us to neśśahs,
25: labpraht doht, śawus ļaudis aplaimoht, no śawas
26: teeśas atlai§t un ir nezeenigu §chehloht. Us to
27: padohmu irr Leelkungeem daud§ baggatiba un man-
28: tas no Deewa dohtas, to atkal §tarp ļaudim: un


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015