Vārdlietojuma konteksts

 

StendAJ1790_LSMP, 88. lpp., 5. rindiņa

1: ti un no teem to negantibu{negantibn} tahs d§erśchanas śaprat-
2: tuśchi, wainigi irr. - Bet kam ta śkahda noteek,
3: kad §emmneeki isnihk§t un wahrg§t, ka paścheem
4: Kungeem? Tapehz waijad§ehtu:
5: 1) Ļaudis labbak likt mahziht un par labbahm
6: śkohlahm, kas tik retti muhśu §emme^ irraid, gah-
7: daht, jo nemahzihts irraid ka` behrns, un ka`
8: warr behrns śapra§t walditees. Behrns ugguni^
9: eeraud§idams, kas tam azzi^s śpihd, to grahbj
10: un pirk§tus śaded§ina - Ta` tas ar d§ehreja ir-
11: raid, kam tas brandwihns azzi^s jauks leekahs
12: un ne apdohma, ko ļaunu tas padarra.
13: 2) Kad tas ne palihd§, tad diwi daļļus no kroh-
14: geem waijad§ehtu nopleh§t un katru krohd§ineeku
15: śohdiht, kas ļaudim us parradu dohd; jeb kas
16: tohs willina us d§erśchanu, tahdi buhtu pakaŗ-
17: ŗami.
18: 3) Brandwihnu pawiśśam waijad§ehtu aisleegt
19: jeb itt dahrgi pahrdoht, ka` tas kahrums pahr-
20: eetu to d§ert, tapehz ka` tas tik dahrgs irraid.
21: 4) Katrs d§ehrejs, kas pats peed§eŗŗahs jeb zit-
22: tu peerunnajis, kad kautkahda śuhd§eśchana
23: nahk, buhtu labbi kuļļams. Bet taggad warr
24: weens §emmneeks kaut kahds negantneeks buht,
25: kad wiņśch tikkai Kunga darbus no§trahda, tad
26: wiņņam śawa waļļa paleek, buht kahds gribbe-
27: dams.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015