Vārdlietojuma konteksts

 

StendAJ1790_LSMP, 68. lpp., 5. rindiņa

1: waijad§eja par krohgu parradeem par puśśnaudu
2: pahrdoht. Kad Lizzepura drehbes śahze nodilt un
3: wiņśch no śaimneeka zittas praśśijahs, winśch tam
4: leed§ehs doht. Nu śapratte wiņśch ka` pee ścha, ne
5: butśchoht neneeka, un ka tas, kam paścham tuk-
6: ścha rohka irr, ir kalpam ne warreśchoht ne ko
7: doht. Tad tas no wiņņa at§tahje un śapirke no
8: śawas naudas daud§ waijad§igas leetas. Pa tam
9: gaddijahs, ka` weena śehta isgaiśe, un tas Kungs
10: no tahs mui§chas ne §innaja, kur śaimneeku ņemt.
11: Pa wiśśu paga§tu bija nabbad§iba un ļau§chu tuk-
12: śchiba. Tas nahze no ta brandwihna, ko tas Kungs
13: aplam ded§inaja un wiśśai lehti pahrdewe - tur-
14: klaht wehl us rohbe§cha wiśśur §chihdi bija kas śa-
15: wus krohgus us renti turreja, un kaimiņu ļaudis
16: aplam us d§erśchanu willinaja. Pee śchahs wee-
17: nigas mui§chas kur tikkai 30 plukkati §emmneeki
18: peederreja, bija dewiņi krohgi, un Kungs leelijahs
19: us rohbe§chu wehl zittus diwi krohgus zelt. No ta
20: tas zitkadi ne warreja buht, ļaudis nihzin nihke:
21: no Pihragas deenas jau puśśpaga§ts un no Leeldee-
22: nahm wiśśi lihd§, no Kunga klehtes tappe baŗŗoti,
23: un ruddeni^, tik ko ar mohkahm un da§chu kuhlenu
24: treścha daļļa eenahze. Us mui§chas paļaudamees
25: tappe tee ļaudis kuhtri, un §trahdaja ślikti śawus
26: laukus, śehje par wehlu, un ne wakteja śawas
27: druwas parei§i, ka` lohpi un zuhkas zittu daļļu no-
28: keh§ija. No parleekas d§er§chanas ļaudis śatwih-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015