Vārdlietojuma konteksts

 

StendAJ1790_LSMP, 16. lpp., 19. rindiņa

1: Śe§ta Runna.
2: Behrtuls un Mauśchels.
3: Mauśch. Woi jau eśśi atpakkaļ, Behrtul? Es
4: jau dohmaju, tas bij tahdam wihram par ma§,
5: ko tas lihd§, par weenu jeb pahru wehrdiņeem -
6: tas jau ne kaklu ślapju ne padarra.
7: Behrt. Nu tu runna ka` prahta wihrs, Mau-
8: śchel, dohd man kohrteli us rei§u isd§ert. (Preekśch
9: §ewim) Kad es to buhśchu isd§ehris, tad wiņņam
10: ja gaida, woi gribb woi ne gribb.
11: Mauśch. Śche` tew irr labs mehrs - bet nau-
12: du papreekśch.
13: Behrt. Traks, es tew makśaśchu, lai es tikkai
14: papreekśch d§erru, woi ne §inni śakkamu wahrdu,
15: jo d§err jo baggats - es tew wehl dubbulti to
16: lihd§inaśchu.
17: Mauśch. Kas man par śakkamu wahrdu beh-
18: das - ja tu ne makśa, tad ne lahśiti ne dabbu-
19: śi. Śunni peewiļļ ar kaulu, pehz ne ar gaļļu ne
20: peekrahpśi: es eśmu no§wehrejees, ne kad wairs
21: us parradu doht.
22: Behrt. Kas tu par krohd§ineeku eśśi! es eśmu
23: gohdigs wihrs, es tew ścho nakt puśpohdu linnu
24: neśśiśchu, bet ne teiz śeewai ne weenu wahrdu.
25: Mauśch. Es tew ne tizzu - dohd naudas -
26: tew wehl irr diwi mahrkas.
27: Behrt. (appakśch deggona to naudu gruh§dams.)


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015