Vārdlietojuma konteksts

 

SL1684, 3. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

1: wi§§ai pikśchķ / ir ne we§śai lehni nośohdiht warr: tad śchķee-
2: tam mehs par labbu e§śam / muhśo pirmu Ķehniņa=Likkumu
3: prett to Behrno=Mu§chinaśchanu no jauna tahdahm ne=goh-
4: digahm Śeewiśkahm par Sinnaśchanu un Peemahzi§chanu
5: eezelt un atjaunaht.
6: Tapehz pawehļam Mehs ar ścho muhśo Ķehniņa=Grahma-
7: tu / tahdus Grehkus ar śchahdu Śohdibu noteeśaht : Kad kah-
8: da Mauka / kas zaur Negohdu gŗuhta tappuśi / preekśch śawas
9: D§emdeśchanas ne weenam to isśakka / un pee paśchas D§em-
10: deśchanas weentulas Weetas mekle / ir pehz D§emdeśchanas
11: to paślepj / ta patti irr nomaitajama / un wiņņai ne buhs śchi
12: Aisbildinaśchana neneeka palihd§eht / ka ta śazziht gribbetu /
13: tas Behrns e§śohts nomirris peed§immis / jeb nelaika^ d§im~is;
14: Wi§s=wairak irr winna nośohdama / kad tas Behrns d§em-
15: moht ne tuhdeliņ preekśch Gaiśmas ne§ts / bet zaur śchahdu jeb
16: tahdu Darbu un Padohmu pee Mallas likts irr / ta / ka pee ta
17: Behrna Lohzekļeem pa§iht war / irrag tas weens pilnigs Au-
18: glis bijis / jeb ne.
19: Ka nu śchis Likkums wi§śeem par Sin~aśchanu ispau§chahs /
20: un ne weenam Waļļas warr buht aisbildinahtees / ka wiņņam
21: tas ne§innams bijis : Tad pawehļam mehs ar śawu Ķehniņa
22: Pawehleśchanu Muhśo augśchajeem Waldneekeem Stock-
23: holme^ / ir wi§śeem zitteem Leeleem=Kungeem un Wirśnee-
24: keem : Ta patt arrid§an Bormei§teŗeem un Rahtes=Kungeem
25: eekśch Pilsśahteem : Jr tapat Aug§teem=Bih§kapeem / Prahb-
26: §teem un Ba§nizas=Kungeem / ka ścho muhśo Ķehniņa=Likku-
27: mu zaur wi§śu Ķehniņa=Wal§tibu diwi jeb trihs=kahrt Gadds=
28: kahrta^ buhs nola§śiht / ne ween Ba§niza^s / Śwehdeena^s un


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015