Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 99. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: bett tee Kaŗŗa=Wieri py Römeŗeem Benndes Darrbu no§trah-
2: daja. Śchee Kaŗŗa=Wieri nu plicku / ka no Mahtes d§immu-
3: śchu / winju ißwällk / śeen py Stabbu / ka tee jo warrätu winju lab-
4: be dieŗaht / tee śitt zeek §pähdami ar Pataghahm / us to kailu
5: Mee§śu / Brienums / ka taß Kungs JE§us nhe gir tudeļļ ap-
6: pack§ch Rohkahm pa=mirris. Taß Apu§tuls Pehteris / und Jah-
7: nis / und Pahwils gir ar Riextehm śchauśti / bett ścheitan meckleh
8: tee Pataghas ar Ma§gheem und a§śahm Naggliņahm zaure śi-
9: §tas / śakappa Winju no Ghallwas lieds Kahja=Papeh§cheem /
10: ka Wings tiers A§śins by / und winja Meeśas ka ar Na§i ißghrai-
11: §itas.
12: Deews patz by tahdu Tee§śu zehlis / ka tam kaß to pellnijis /
13: nhe by wairahk ka t§chettrus deßmits Śitteņus doht: Bett to
14: Kunghu JE§um śitt und śchauśch tee tah / ka wiß nhe warr tohß
15: Śitteņus §kaitiet / par to warr muh§śo Pe§titais ghann §chälo-
16: teeß: Tee Arraji gir us mannu Mugguru arruśchi / und
17: śawas Waggas ghaŗŗe d§innuśchi. To darrbu peekußdami
18: no§trahdajuśchi / eewädd tha Semmes=Śohjha Kaŗŗa=
19: Wieri Winju Śohda=Namma` / und śaśauze wi§śu Pull-
20: ku / ißwillka winju / aplicka winjam pa§śarrkanu dahrghu
21: Mehteli / kaß jauns buhdams dauds Naudas maxajis / bett nu
22: wätz / kaß §inna / zeek Ghaddus Śuttrainy ghullejis; tee Bleh§chi
23: d§irrdeja / ka Chri§tus apśuhd§äts kļua / buhtu Wings us=met-
24: teeß par Koninju / tad ghribb tee winju nu arrid§an par Apśmeeklu
25: ka Koninju ißghehrbt. Ta ballta Drehbe / ar ko Herodes winju
26: by apghehrbis / nhe klahjahß Koninjam / tadehļ mätt tee winjam
27: us a§śinaineem Plätzeem śarrkanu Mehteli. Koninji n䧜a Kroh-
28: ni / no Sälltu; bett śchim Deewa Dählam / kattru tee Bleh§chi
29: par Śmeekla=Koninju turr / pinn tee Krohni no Ehrścheem /
30: und §pee§ch to winjam us Ghallwas / ka tee Ghalli pa§§cha` Ghall-
31: was=und Śmad§enes=Kau§śa` duhrehß / und A§śinis par wi§śu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015