Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 9. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: weets Zacharias śenn papreek§ch śatzijis gir / unnd winja Ghra-
2: mata` raxtietz §tahw: Sohbins taiśeeß par mannu Ghan-
3: nu / unnd par to Wieru / kaß mann wiß=tuwahx gir / unnd
4: śitt to Ghannu / tad Ahwis ißkliedieß. Eß äßmu taß patz
5: labbs Dweh§śeles=Ghanns / juhß e§śeeta tahß ißklieduśchas
6: Ahwis / nhe weens no jums py mann mannahß Bähdahß pallix.
7: Tomähr dohdeeteeß ar Meeru / nhe palick§chu Eß Nahwehß /
8: tre§§cha` Deena` Eß attkall auk§cham zellśchohß / Eek§chan Galile-
9: ŗo Semmes es jums d§iews rahdiśchohß / und juhß ißkliedu§chas
10: Ahwis śamecklehśchu.
11: Ko / śacka Pehteris / buhtu mann tahda miexta / ißbiju§śi
12: Sagka=Śirrds biju§śi / ka Eß töw tawa` Nhelaimeh att§tahtu? to
13: eß töw śacku: Kad buhtu tee zitti wi§śi töw att§tahjuśchi / nhe behg-
14: śchu eß no töw. Taß Kungs adbilld: Patteeß / eß śacku töw /
15: itt śchinny Nackty{Nachty} / pirrms Ghailis diwi rei§as d§eedahß /
16: jaw tu buh§śi mann trieß rei§as aisleed§is. Pehteris leeli-
17: jahß wehl wairahk: Ja / unnd kad mann ar töw irr mirrt
18: buhtu / nhe ghribbätu eß töw aisleegt: mann tahda drohścha
19: Śirrds gir / irr Nahwehß ar töw eet. To d§irrdädami tee zitti
20: Mahzekļi / eeśahk arri leeliteeß.
21: Tah runnadami / nahk JE§us ar teem py weenas Mui-
22: §chas / tai by Wahrds Geth§emane / appack§ch py to Oelja=Kall-
23: nu / krahßna` / jauka` / tauka` Weeta`. Teitan by Dahrß / teh eegha-
24: ja JE§us ar śaweem Mahzekļeem / att§tahi a§toņus attpackaļļ
25: appack§ch to Oelja=Kallnu / bett Pehteri / Jäcobu / und Jahni jeh-
26: mehß wings lied§a / unnd eeśahk teem räd§oht Dahr§a` Mohkas
27: zeeśt. Adams by Dahr§a` ghräkojiß / unnd wi§śenahdu Nhelaim
28: Pa§śauleh par śöw unnd par wi§śeem Zillwäkeem eeweddiß: ta-
29: pehtz ghribbeja Deewa Dähls arrid§an śawas Mohkas Dahr§a`
30: eeśahkt / und mums no wi§śas Nhelaimes weśt und ißpe§tiet. No
31: to d§eedam mehß:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015